2012-10-31

Jun Ragan

Hurakanas arba Churakanas (Huracán, Hurakan – „vienakojis“) – majų audrų, vėjo, ugnies dievas, vienas Visatos sutvėrėjų. Dar vadinamas U K’ux Kaj – „dangaus širdimi“. Hurakanas sukėlęs pasaulinį tvaną, kuomet dievus užrūstinusi žmonija. Pasakojama, kad Hurakanas gyvenęs vėjų gainiojamose miglose virš vandenų, bet vėliau iškvietęs Žemę iš po vandens ir atkūręs pasaulį.

Hurakanas vaizduojamas su gyvatės uodegą primenančia koja, ropliškos išvaizdos, su karūna ant galvos ir deglu rankoje. Siejamas su sapotekų griausmų dievu Kosichu ir actekų Tlaloku.

Nuo šio majų dievo vardo kilo žodis uraganas.

Huracan (also Hurakan, Harakan and Jurakan), in Mayan understandable as Jun Raqan "one legged", (often referred to as U K'ux Kaj 'Heart of Sky') is a K'iche' Maya god of wind, storm, fire and one of the creator deities who participated in all three attempts at creating humanity.

His name, understood as 'One-Leg', suggests god K of Postclassic and Classic Maya iconography, a deity of lightning with one human leg, and one leg shaped like a serpent.

Viena koja virš okeano.


Helovyno pokštininkas.
2012-10-30

Argot

Graikija su kreditoriais susitarė dėl taupymo priemonių,- sako radijas.

Gal Graikija kreditoriams papasakojo, kaip sutaupyt, kad anie turėtų jai ką paskolint?

Ne.

Graikija, o ne kreditoriai, prisižadėjo, ir visiškai ne taupyti, o mažiau lįsti į skolas.

Taupai juk kai sutaupai, tiesa?

O tiems kreditoriams irgi nereikia taupyti, kad turėtų ką paskolinti.

Nes jie žino kur ir kaip gauti skolinamųjų.

- Pinigų reikia deficito finansavimui, - sako mūsų premjeras.

Ko norim, tą ir finansuojam, tiesa?

Pavyzdžiui, visų savo vaikų mokymosi aukštosiose mokyklose nefinansuojam.

O galėtume.

Deficitą juk vis tiek finansuojam.

Mokymosi nefinansuojam, nes nenorim.

Finansuoti mokymąsi...

Nefaina.

Be abejo, deficitą finansuot daug maloniau.

Ir skolą aptarnauti žyyymiai maloniau negu senolius.

Jei imtume finansuoti savo vaikų mokymąsi ar aptarnauti savo senukus - tarptautinės rinkos sureaguotų, neigiamai.

Nes siekia pelno.

Nes rinkos dabar - tie, kas mums skolina.

O ne tie, kas tavorą renkasi.

- Daugiau nei 80 proc. kitų metų skolinimosi sudarys anksčiau išleistų skolų refinansavimas, - sakė šiandien Seime mūsų finansų ministrė.

Anksčiau išleistų skolų refinansavimas.

Išleido ūkininkas ožkas iš tvarto, išsilakstė jos į girias ir negrįžta, gyvena su vilkais.

Reikia reožkuot tvartą.

Reožkuot be refinansavimo neišeina.

Reikia refinansuot.

Galim pasidžiaugt, kad retvartuot(is) pakolei kas dar nereikia.

O gal reikia?

Finansus mažai kas išmano.

Lietuvoj tokių beveik visiškai nėr.

Finansų neišmanantys mano, kad finansus išmanantys taupo taupo ir sutaupo.

Žodžiu, turi jie pinigų.

Sutaupę ar šiaip turėdami jų su nuolaida anuos paskolija.

Žinoma, kad su nuolaida.

Pavyzdžiui, jei už 900 Lt perkami valstybės vertybiniai popieriai, už kuriuos po metų bus gražinama 1000 Lt, diskonto norma yra lygi 10 %, nors tuo pat metu šios investicijos metinė palūkanų norma yra 11,1 %.

O ką sakiau?

10 % < 11,1 %.

....................................................................

.....................................................................................

Diskonto norma atsiranda dėl pinigų vertės pasikeitimo laike, pinigai dabar yra vertingesni negu pinigai ateityje.

Kodėl taip?

Nes kainos kyla.

Nes viskas brangsta.

Aišku kaip 2 x 2.

The term "creation ex nihilo" refers to God creating everything from nothing.

Netikintys gi yra netikėliai.

Šneka niekus, kaip aukščiau surašyta.

Gargaliuoja patys nežino ką.

Gargling is the act in which one bubbles a liquid in one's mouth.

Čia tik pradžia.

jargon (n.)
mid-14c., "unintelligible talk, gibberish; chattering, jabbering," from O.Fr. jargon "a chattering" (of birds), also "language, speech," especially "idle talk; thieves' Latin." Ultimately of echoic origin (cf. L. garrire "to chatter," English gargle). Often applied to something the speaker does not understand, hence meaning "mode of speech full of unfamiliar terms" (1650s). Middle English also had it as a verb, jargounen "to chatter" (late 14c.), from French.

argot (n.)
1860, from Fr. argot (17c.) "the jargon of Paris rogues and thieves," earlier "the company of beggars," from M.Fr. argot, "group of beggars," origin unknown. Gamillscheg suggests a connection to O.Fr. argoter "to cut off the stubs left in pruning," with a connecting sense of "to get a grip on." The best English equivalent is perhaps cant. The German equivalent is Rotwelsch, lit. "Red Welsh," but the first element may be connected with M.H.G. rot "beggar." Earlier in English was pedlar's French (1520s) "language of thieves and vagabonds."

An argot ( /ˈɑrɡoʊ/; French, Spanish, and Catalan for "slang") is a secret language used by various groups—including, but not limited to, thieves and other criminals—to prevent outsiders from understanding their conversations.

Specific words can go from argot into common speech or the other way. For example, "piaf" was a Parisian argot word for "sparrow"; after being taken up by the singer Edith Piaf, this meaning became well known in France and worldwide, and no longer serves the purpose of a secret language.


2012-10-29

Esėjai ir kiti

Prikelia radijas, šnekantis apie sadukiejus ir fariziejus.

Kas jie tokie?

Согласно одному довольно позднему талмудическому источнику, школа саддукеев названа была так будто бы по имени своего основателя, некоего Садока, ученика известного мудреца Антигона Сохоского. Последний, между прочим, учил: не будьте как рабы, служащие своему господину в расчёте получить за то вознаграждение, а будьте как рабы, служащие своему господину (из любви) без всяких расчётов на вознаграждение. Садок будто бы понял слова учителя в том смысле, что никакое вознаграждение не ожидает человека за гробом и что, следовательно, человеку следует заботиться лишь о своём земном благополучии, как это и делали саддукеи, которые все отличались своим богатством и роскошным образом жизни.

In any event, the name Tzadok, being related to the root צָדַק ṣādaq (to be right, just) could be indicative of their aristocratic status in society in the initial period of their existence.

Bagočiai.

Gundytojai.

seduce (v.)
1520s, "to persuade a vassal, etc., to desert his allegiance or service," from L. seducere "lead away, lead astray," from se- "aside, away" + ducere "to lead." Replaced M.E. seduisen (late 15c.), from M.Fr. séduire "seduce," from O.Fr. suduire "to corrupt, seduce," from L. subducere "draw away, withdraw, remove," from sub- "from under, further" + ducere "to lead" (see duke). Sexual sense, now the prevailing one, is attested from 1550s. Related: Seduced; seducing.

"to persuade a vassal"

"to corrupt, seduce"


Fariziejų partijai priklausė turtingi vergvaldžiai, prekybininkai, aukštoji dvasininkija. Jie žinojo kiekvieną judėjų įstatymą ar net Toros raidę, tačiau labai konfliktavo su sadukiejais dėl Toros įstatymų aiškinimo.

Fariziejai kėlė žmonių masių nepasitenkinimą ne tik tuo, kad gynė stambiųjų vergvaldžių interesus, bet ir dėl to, kad save laikė vieninteliais „dievo išrinktosios“ tautos atstovais.

Kažkur girdėta.

Pharisee
O.E. Fariseos, O.Fr. pharise (13c.), both from L.L. Pharisæus, from Gk. Pharisaios, from Aramaic p'rishayya, emphatic plural of p'rish "separated, separatist," corresponding to Hebrew parush, from parash "he separated." Ancient Jewish sect (2c. B.C.E.-1c. C.E.) distinguished by strict observance but regarded as pretentious and self-righteous, at least by Jesus (Matt. xxiii:27). Meaning "self-righteous person, formalist, hypocrite" is attested from 1580s.

from parash "he separated."

O šie patys atsiskyrė ar kiti juos atskyrė?

Tiesa, kaip įprasta manyti, pats Jėzus buvo fariziejų judėjimo, kuris vėliau taps normatyvinio judaizmo pagrindu, pasekėjas.

Normaliai.

...

Being much fewer in number than the Pharisees and the Sadducees (the other two major sects at the time), the Essenes lived in various cities but congregated in communal life dedicated to asceticism, voluntary poverty, daily immersion, and abstinence from worldly pleasures, including (for some groups) celibacy. Many separate but related religious groups of that era shared similar mystic, eschatological, messianic, and ascetic beliefs. These groups are collectively referred to by various scholars as the "Essenes."

essential (adj.)
mid-14c., "that is such by its essence," from L.L. essentialis, from essentia (see essence). Meaning "pertaining to essence" is from late 14c., that of "constituting the essence of something" is from 1540s; that of "necessary" is from 1520s. Essentials "indispensable elements" is from early 16c. Related: Essentially.

Esminis.

esencija
1. stiprus tirpalas, kuris vartojant atskliedžiamas: Acto e.
2. eterinis aliejus.
3. prk. esmė.

Asketiškos žydų sektos (esėjai ir kt.) suformavo krikščionių siekį atsiskirti nuo visuomenės, gyventi asketiškai.

Esėjai išsiskyrė savo konservatyvumu. Savo įstatymų suvokimu ir jų laikymosi principų tvarka bei nuostatomis jie pranoko net pačius fariziejus - atsiskyrusiuosius

Apie esėjus radijas nešneka.

O kam krikščionių šalies radijui apie tokius šnekėt?

Qui estis?

2012-10-28

Valstybinis mastas

125 straipsnis
Lietuvos Respublikoje centrinis bankas yra Lietuvos bankas, kuris nuosavybės teise priklauso Lietuvos valstybei.

134 straipsnis
Valstybės kontrolė prižiūri, ar teisėtai valdomas ir naudojamas valstybės turtas ir kaip vykdomas valstybės biudžetas.

14 straipsnis. Valstybinio audito mastas
4. Valstybės kontrolė gali atlikti Lietuvos banko įstatyme nustatytos vykdomos veiklos, įskaitant veiklą, susijusią su finansų rinkos priežiūros atlikimu, auditą tiek, kiek tai neprieštarauja Europos Sąjungos teisės aktams ir juose įtvirtintiems Europos centrinių bankų sistemos tikslams ir uždaviniams, ir jeigu tai nepažeidžia Europos centrinių bankų sistemos konfidencialumo ir nepriklausomumo režimo.

O gali ir neatlikti.

Jeigu auditas, kurį nori atlikti, pažeidžia Europos centrinių bankų sistemos konfidencialumo ir nepriklausomumo režimą, tai tokio audito mūsų Valstybės kontrolė atlikti negali.

0 anksčiau Lietuvos Respublikos Valstybės kontrolė skelbė, kad Valstybės kontrolė neturi teisės atlikti Lietuvos banko finansinio audito.

Negali, ir baigta.

Toks mūsų Lietuvos valstybinis mastas.


suverenitètas [pranc. souveraineté]:

1. valstybės nepriklausomybė – teisė savarankiškai tvarkyti savo vidaus ir užsienio reikalus;

2. kiekvienai tautai priklausančių aukščiausių teisių visuma;

3. kiekvienos valstybės piliečių teisė savo nuožiūra nustatyti jos santvarką.

2 straipsnis
Lietuvos valstybę kuria Tauta. Suverenitetas priklauso Tautai.

3 straipsnis
Niekas negali varžyti ar riboti Tautos suvereniteto, savintis visai Tautai priklausančių suverenių galių.

7 straipsnis
Negalioja joks įstatymas ar kitas aktas priešingas Konstitucijai.

2012-10-27

Liapis Trubeckoj

Jūsų politikams, kaip ir mūsų, nusispjauti į daktarus ar mokytojus.

Visi jie turi nuodėmių.

Jeigu tik bus naudos, jeigu tik galės išpešti bent porą auksinių, jie susivienys ir su žmogėdromis, kad ir kaip apsimetinėtų liberalais ar demokratais.

Purvini veidmainiai.

Kol pasaulyje bus tūkstančiai padugnių, kurie palaikys tokią kastų sistemą, visišką abejingumą paprastiems žmonėms, paprastam žmogui nebus kur dėtis.

Tikiu, kad tarp politikų yra padorių žmonių, bet tai – išimtys. Jūsiškiai, žiūriu, niekuo nesiskiria nuo mūsiškių, tik apsimetinėja europiečiais, nes kitaip pas jus nepopuliaru.

Negali būti?

Rytoj Gedimino šalies piliečiai rinks dar neišrinktus - ne pilietikus, politikus.

Nes Lietuvoj - Graikija.

Šiandien "Liapis Trubeckoj" groja Gedimino mieste.

Tik jo kapitalistai, kažkodėl, ne tie.

Cžv. Kalėjimas

Brolis Algis per LRT radiją sakė, kad prieš tris metus atšventėm tūkstančio metų senumo neberandamo istorinio dokumento šešiais šimtais metų vėliau darytame nuoraše aprašytoje šv. Brunono nužudymo istorijoje mūsų tėvynės Lietuvos vardo paminėjimo tūkstantmetį, siūlydamas pagalvoti ir suprasti, kad taip negražiai elgdamiesi nusipelnėm šv. Huberto vietoj Medeinės bei, taip išeitų, ir kryžiuočių su kalavijuočiais dėmesio.

To pamesto istorinio dokumento autorius (dokumentas surašytas moterų vienuolyne) nežinomas, bet užtat žinomas jo puikus informuotumas; žinomas ir nuorašo darytojas - Georgas Fabricijus (Georgas Goldschmidt'as).

Ne Runkelis.

Kalvis, augso.

Todėl mums prieš trejetą metų nekilo jokių abejonių nei dėl galimo mūsų Tėvynės nekokio įvaizdžio fabrikavimo, nei dėl to, kad Lietuvos vardas anksčiau niekur ir niekada neminėtas.

Juk aiškiai gerb. Fabricijaus ranka parašyta - Litua:

The_first_name_of_Lithuania_in_writing_1009.jpg

Jokių abejonių.

Kad keltai šitaip šnekėjo - mums nė motais.

Litavia - visai kas kita negu Litua.

Nes "w" yra "double u".

"Land of Litavis" - koks lietuvis tuo patikės?

Jie gi, lietuviai, pagonys, plėšikai per amžius buvo, plėšikavo vis, grasindami ginklu:

- Kaip ginsiuos, tai pamatysi!

Visi šitai žino.

O kas yra CŽV-CIA?

Ką apie juos rodo RTL, LRT ir TRL televizijos?

Supaisysi...

O štai BBC turi dokumentą.

Secret Lithuania prisons.

O ko iš jų, visų laikų plėšikų, tikėjotės?

Kiekvienam - savo, žinoma.

Neišmano demokratijos.

CIA Secret ‘Torture’ Prison Found at Fancy Horseback Riding Academy Outside Vilnius, Lithuania.

Nenuostabu.

Estonians are solid, Latvians are stolid, Lithuanians are squalid.

Prieš tūkstantį metų istorijon su šv. Brunonu įsivėlė, dabar gi - su cžv. Kalėjimu.

Kas ?

2012-10-26

Pasaulio žemėlapiai

Mes esame išrinkta tauta.“

Beveik pusė apklaustųjų (47 proc.) norėtų, kad iš mažumos atstovų būtų apskritai atimta pilietybė, ir už juos atsakinga taptų Palestinos autonomija.

Betgi didesnioji pasaulio dalis pripažino Palestinos valstybę:

Laisvosiomis vadinamos šalys nepripažįsta Palestinos:

Kas pavergė pripažįstančias?

Galima būtų pagalvoti, kad palestiniečiai pripažinėjus papirko:

Jeigu ne šitai.

Skolingieji nepripažįsta Palestinos, kažkodėl:

Medeinė ir šv.Hubertas

Fransua Hubertas gimė apie 655 m. Jis buvo Burgundijos hercogo Huberto sūnus. Jaunasis Hubertas mėgo kraugerišką medžioklę ir puotas. Anot legendos, vieną šv. Kalėdų vakarą Hubertas išjojo medžioti ir pamatė elnią su didžiuliais dešimties atšakų ragais. Jis pasiruošė sviesti ietį, bet pargriuvo. Elnią nutvieskė šviesa ir tarp jo ragų Hubertas pamatė šviečiantį auksinį kryžių. Nuo to laiko jaunuolis atsisakė aukštų titulų ir gyveno atsiskyrėlio gyvenimą.

Ir buvo paskelbtas šventuoju, ir tapo krikščioniškųjų medžiotojų globėju.

Ne medžioklė, o šunoklė.

Nes galima atsikąsti.

Dabartinės LR medžiotojų globėjas jis ir yra, šv.Hubertas.

Šiandien apie pusę dvyliktos LRT radijas kalbino šv.Huberto globojamų LR medžiotojų atstovą, šv.Huberto draugijos magistrą (negi meistrą?) ir vienuolį - šv.Hubertas juk įkūręs vienuolynų.

Paskambino garbaus amžiaus radijo klausytoja, paklausė, kodėl paniekinom savąją Medeinę ir pasiėmėm Hubertą, juk jį šventuoju paskelbusi bažnyčia su kalaviju pas mus atėjo.

Į klausytojos klausimą atsakęs vienuolis pasiūlė sugrįžt trejetą metų atgalios ir prisimint, kokio įvykio tūkstantmetį mes tada šventę - ogi šv.Brunono nugalabijimą minėjom; tai ir pagalvokim - sakė radijo klausytojams vienuolis, - kas geresnis, šv. Hubertas ar Medeinė.

Nesakė broliu laidos vedėjos pristatytas vienuolis, jog šitąją mūsų tūkstančio metų senumo piktadarystę aprašė moteris Kvedlinburgo vienuolyne (matyt, pasiklausius kažkieno pasakojimo), o ir pastarojo istorinio dokumento niekas parodyti negali, tik XVI-to amžiaus nuorašą.

Kad šv.Vaitiekų toks pats likimas ištiko Lenkijoj, tik dėl pastarosios piktadarystės kalti liko ne lenkai, o Lenkijoj gyvenę negeri prūsai, jis irgi nesakė.

Apie kunigystę ir dvarystą vienuolis neužsiminė.

Ir kad žodį "kunigas" mums "kryžiuoti vokiečiai" "paskolino", nesakė.

O apie Medeinę išvis nekalbėjo.

Medžiojom terp medžių.

Ana saug mėška žvieris ė medius, nelaid bi rēkala anūs teriuotė.

Parvirto kraugerys Hubertas ir patapo šventuoju...

Paskambino kita radijo klausytoja - skundėsi, kad medžiotojai vos ne jos kieme šaudo, kitas klausė, kodėl medžiotojai sutarčių su miško savininkais nebesudaro; LR medžiotojas paaiškino, kad 1,5 metų galiojusi tvarka, kai medžiotojai turėję sudaryti sutartis su žemės savininkais dėl medžioklės, bet ana buvus atmainyta, t.y., "vsio zakonno".

Pensininkas, buvęs medžiotoju, paskambino, skundės, kad žvėrių miškuos smarkiai sumažėjo, kad medžioklė virtusi šaudymu iš bokštelio į prie paberto pašaro atėjusį miško gyventoją; šv.Huberto globojamas medžiotojas paaiškino, kad įstatyme įrašyta "viliojimo" sąvoka, vadinasi, vėlgi "vsio zakonno".

...medžioti tykojant, kai medžiojamieji gyvūnai viliojami masalu, leidžiama nuo gruodžio 1 d. iki kovo 1 d.

Žiemą.

Vaikučiai, globokime žvėrelius žiemą.

Gal tas Hubertas, hercogo Huberto sūnus, kuris mėgo kraugerišką medžioklę ir puotas, visai nepargriuvo?


2012-10-25

Грабь награбленное

Грабь награбленное — политический лозунг, появившийся в России в 1918 году, как русская калька марксистского термина «экспроприация экспроприаторов».

Впервые данное выражение было использовано Лениным В. И. в речи 24 (по другим источникам — 23) января 1918 года в редакции «мы грабим награбленное». Сам Ленин при этом сослался на выступление донского казака Шамова на III Всероссийском Съезде Советов 16 января 1918 года. Шамов в этом выступление заметил, что «мы грабим грабителей».
В своём выступлении на заседании ВЦИК 29 апреля 1918 года Ленин заявил:

В лозунге «грабь награбленное» я не могу найти что-нибудь неправильное, если выступает на сцену история. Если мы употребляем слова: экспроприация экспроприаторов, то почему же нельзя обойтись без латинских слов?

Išties, kodėl negalima?

Tarptautiniai Graikijos kreditoriai, vadinamoji troika (ne šita), kurią sudaro Europos Sąjunga (ES), Tarptautinis valiutos fondas (TVF) ir Europos centrinis bankas (ECB), teigiamai įvertino pastarąsias šalies pastangas reformuoti šalies finansus. Vis dėlto pastarosiomis savaitėmis Graikijoje kur kas daugiau atgarsio sulaukė vadinamasis Lagarde sąrašas.

Kol spectarnybos gaudė Bagdado vagį, Šveicarijos banko HSBC, turinčio įdomią istoriją, dabar centrinę būstinę laikančio Landynėj, klientų sąrašą nudžiovė Monako vagis.

Gėda, gėda, gėda!

Pelėda.

Всё чинно и благородно.

Mūsiškiai elgiasi teisėtai, vokiečiai - ne.

27-ta vieta, iš 27-ių.

Vokiečiai sąrašus perka, graikai - pameta, o mums jie - nė motais.

Nes dar nepastatėm išvystyto kapitalizmo.

Pastatysim, tada žiūrėsim.

pastatėm.

2012-10-24

ISLAM ir MOSSAD

"Lietuvos rytas" pavirto lrytu, Lietuvos televizija - LRT televizija (dabar lengviau atpažįstama), viešbutis "Lietuva" - "Radisson Blu"-u, kinoteatras "Lietuva" - niekuo.

Šįryt apie 10 valandą tasai LRT radijas kalbino "Regitra" generalinį direktorių.

Pastarasis tarpe tokių problemų sprendimo būdų paminėjo Valstybinės įmonės "Regitra" teikiamą vardinių numerių išdavimo paslaugą.

Tie numeriai, kaip ir anksčiau, kainuoja 5000Lt, o, anot VĮ "Regitra" generalinio direktoriaus, 2008-2009, ekonominio Lietuvos klestėjimo (radijui jis sakė 2007-2008), metais kainavę 10000Lt.

Generalinis direktorius tam LRT radijui sakė, kad nei už 10000Lt, nei už 5000Lt automobilių numerių su užrašais MOSSAD ar ISLAM "Regitra" neišduoda.

Kodėl neišduoda numerio MOSSAD, aišku, bet kodėl neleidžia ant valstybinio numerio rašyti ISLAM?

Neaišku.


Išties.

Ir kitkas įdomu.

Išeitų, ekonomiškai klestėjome 2008-2009 metais.

Po to smukom.

Ką apie tai mano Islamas, jis neslepia.

Būtų įdomu ir mums naudinga sužinoti, ką apie tokį pakilimą ir smukimą mano Mossad.

Gal gerb. Premjeras, kol nevėlu, galėtų sužinoti tą nuomonę, juolab gal ir toli teirautis nereikėtų.

2012-10-23

Apmokestinti negalima

EK pritarė mokesčiui už bankininkystės operacijas dešimtyje euro zonos šalių, Estija - vienuolikta.

1. Marksas, Engelsas ir Šimonytė 2012-10-23 23:29 IP: 84.15.176.117
Bankininkystės apmokestinti negalima, nes nutekės kapitalas, be jo nesukursime pridėtinės vertės, o tada nepririnksime biudžetan PVM. Todėl Lietuvoj bankai PVM nemoka - kad pririnktume daugiau to PVM-o.

Ir gerai.

Jei mokėtų, tai, suprantama, pabėgtų.

Su viskuom.

Bankai visiškai skaidriai nemoka (ne tik) PVM-o.

Tegul šitie, neskaidrūs, moka!

Ir nepabėkit niekur!

You, you!Demokratiniai rinkimai Lietuvoje

Rinkimai su eilėmis prie balsavimo kabinų, su netyčia išneštais 2-3 centus kainuojančiais biuleteniais, kurių kai kur atsirasdavo daugiau negu buvo ir balsavimo rezultatų įteisinimu santykiu 9:6.

60% patikimumu, taip sakant...

4. 18 metų ir vėl nauja kadencija 11:07 10-23 IP: 84.15.183.123
Zenonas Vaigauskas 18 (gal 20?) metų buvo Vyriausiosios rinkimų komisijos pirmininku ir vėl paskirtas juo naujai kadencijai. Pabandykit rasti jo biografiją. Radau trijų Vaigauskų: vieno KGB pulkininko, vieno KGB generolo biografijas ir netgi vieno (beveik) bankininko Kinijoj, ekonomikos daktaro laipsnį gavusio Maskvoje, bet Zenono Vaigausko, kurio Irena Degutienė taip ir nepakeitė VRK pirmininko poste, nors žadėjo, biografijos neradau.

Elekcijų tradicijos.

Sprendžiant iš verslo paramos partijoms, krizė Lietuvoje susilpnėjo

2012-10-21

Priežiūra

Ne tik Vilniuj ir ne tik bankininkai yra naktinės personos.

„Kodėl taip ilgai viskas nesibaigia, jei nieko nežadama nuspręsti?” – gerokai po vidurnakčio stebėjosi iš Kinijos atvykusi jauna žurnalistė.

Jau įpratę prie naktinių aukščiausio lygio susitikimų Europos žurnalistai jai kantriai aiškino...

Under stand?

"Mūsų tikslas – atkurti pasitikėjimą, nes tai atgaivins augimą”, – teigė Prancūzijos vadovas.

Pasitikėjimą kuo?

6. Katinas Bazilijus ir lapė Alisa 2012-10-21 11:05IP: 84.15.177.227
Bėda: Europos Pinokiai nebetiki Pinigų Lauku;)

Karščiausia šio susitikimo tema tapo kuriama Europos bankų sąjunga, kurios artimiausia ir svarbiausia užduotimi įvardijama bendra bankų priežiūra.

7. Gorbačiovas 2012-10-21 11:14IP: 84.15.177.227
Mielai papasakočiau draugams Eurosojūze kaip turi veikti sojūzinė bankų sistema, bet mūsų Sojūze šį klausimą sprendė kiti, labai kompetetingi, draugai...

Ir kompetetingi, ir paslaptoriai.

Kas žinot, kaip SSSR-e pinigai buvo "leidžiami apyvarton"?

8. Raišas vokietis su lazda 2012-10-21 11:27IP: 84.15.177.227
"Lietuvos vadovės nuomone, šalimis, kurios liktų už tokios sistemos ribų, iškart nustotų pasitikėti rinkos. Esą Lietuvai apsimoka, kad pagrindiniai bankai būtų prižiūrimi iš šalies."

Išaiškinimai: rinkos - tie, kas skolina; apsimoka - kai mažesnėm palūkanom skolina.

Kas tokiose rinkose užsiima rinkodara?

9. Kristijonas Donelaitis 2012-10-21 11:36IP: 84.15.177.227
Lygiai kaip anais baudžiavos laikais: pagrindiniai Lietuvos bankai prižiūrimi iš šalies, o Lietuvos (atseit, mūsų) banko atsargos - tarptautinės; tai kas mes, jei ne būrai?

2012-10-18

Dwars

laītawiskai: dvaras prūsiskai: dwars
[Dwarenīks MK]
m sg pl
Nōm: dwars dwarrai
Gēn: dwarras dwarran
Dāt: dwarru dwarramans
Akk: dwarran dwarrans

Dwars.

dwars (comparative dwarser; superlative het dwarst, het dwarste)

1. at right angles to the other axis, crosswise;
2. (nautical) at right angles to the length of a ship;
3. slantwise, askew.

Iš pradžių dvaras buvo valdžios bei kultūrinio gyvenimo telkimosi vieta. Valdžia priklausė dvaro savininkui, ypač valdovui, didikui arba bažnyčios pareigūnui. Itin išplėtoti valdovu dvarai buvo senovės Egipte, Persijoje, Romos ir Bizantijos imperijose.

Nuo IV a. gyvavo Romos popiežiaus dvaras (Curia Romana).

Curia Romana.

Manot, kuriozas?

From *co-wiria "community of men: не в носу же ковырять vyrai собрались, o kuriozus daryt.

Kad kur...

Kurija (lat. curia znači: dvor) povijesni je naziv za reprezentativnu kuću, odnosno dvor.

Kūtelėj Jėzus gimė, o ne didelėj kūčioj.

Bažnytiniai ir vienuolynų dvarai Lietuvoje pradėjo kurtis anksčiau už kitus, po 1387 m. Lietuvos krikšto, nes Vidurio ir Vakarų Europos šalių pavyzdžiu sparčiai kuriama bažnytinė žemėvalda plėtojosi labiau, nei bajorų elito.

Senovė.

Plėtros galimybės susilygino tik XV a. antroje pusėje. Nuo tada bažnytiniai dvarai nesiskyrė nuo pasaulietinių.

Juose dirbo bažnytiniai valstiečiai.

Baudžiauninkai, o ne valstiečiai, kaip tai neatrodytų krikščioniška.

Klaipėdos krašte baudžiavos pradžia – XIII a., kai kryžiuočiai baudžiauninkais pavertė kuršius ir lietuvius.

Dwars.

Pora amžių anksčiau: Apie 1020 m. danai laimėjo mūšį Semboje, bet jau po 50 metų jų karalius Svenas pripažįsta: „Sembai nepakenčia jokių ponų.“

Taigi, bažnytiniai ir vienuolynų dvarai Lietuvoje pradėjo kurtis anksčiau už kitus, o juose gavo darbo bažnytiniai baudžiauninkai.

Marijos žemė.

Božnica.

Atleisk, Viešpatie.

Дварим.

Кто же выдворил во двор?

Dwór.

Viskas teisėta.

dvarė́ti, -ė́ja, -ė́jo intr. tižti, lepti.
įdvarė́ti intr. išlepti, ištižti: Et, insenėjo ir indvarė́jo Dglš.

dvarystà sf. (2)
1. baudžiava: Tenai sunki dvarysta J. Par dvarỹstą vis žemė dvaro buvo Brž. Prie dvarỹstos kitap žmonėm buvo gyvent Jz. Mano senelis dar gerai atsimena dvarỹstos laikus Rm. Dvarystą ėjome į dvarą Rgv. Mano būklės žmonės buvo linksmesniai, nor ir dvaryston reikė eit Slm.
2. dvaro turėjimas: Tai tau ir dvarystà, kad į skolas paskendęs Gs.

dvarỹstės sf. pl. (2) Kp
1. žr. dvarystos: Vargo kaip pragare pernelyg spaudžiami dvarystėmis Vaižg. Ka dvarỹstės buvo, kitoniškai gyveno Pš. Kaip aš augau, nebebuvo dvarỹsčių Pn.
2. baudžiavos laikai: Ta žemė nuo dvarỹsčių kapai ir kapai Pc.

2012-10-17

Chorezmas

Chorezmis (Mohammad ebne Mūsā Khwārazmī, pers. محمد بن موسی خوارزمی, g. 780 m. m. Chorezme, dabartinėje Chyvoje – m. 850 m. Bagdade) – uzbekų kilmės arabų matematikas ir astronomas.

Didžiąją dalį gyvenimo praleido dirbdamas Bagdade.

Išleido veikalą „Knyga apie atstatymą ir priešpastatymą“, kuris laikomas pirmuoju algebros vadovėliu, sudarė veiksmų dešimtainėje pozicinėje sistemoje taisykles.

Chorezmis laikomas algebros, kaip atskiros mokslo šakos, pradininku. Algoritmas, viena iš pagrindinių matematikos sąvokų, pavadinta lotynizuotu Chorezmo vardu „Algorithmi”.

Algoritmas ir arithmos.

From O.Fr. algorisme "the Arabic numeral system".

Al-Khwarizmi.

algebra (n.)
1550s, from M.L. algebra, from Arabic al jebr "reunion of broken parts," as in computation, used 9c. by Baghdad mathematician Abu Ja'far Muhammad ibn Musa al-Khwarizmi as the title of his famous treatise on equations ("Kitab al-Jabr w'al-Muqabala" "Rules of Reintegration and Reduction"), which also introduced Arabic numerals to the West. The accent shifted 17c. from second syllable to first. The word was used in English 15c.-16c. to mean "bone-setting," probably from Arab medical men in Spain.

algorithm (n.)
1690s, from Fr. algorithme, refashioned (under mistaken connection with Gk. arithmos "number") from O.Fr. algorisme "the Arabic numeral system" (13c.), from M.L. algorismus, a mangled transliteration of Arabic al-Khwarizmi "native of Khwarazm," surname of the mathematician whose works introduced sophisticated mathematics to the West (see algebra). The earlier form in Middle English was algorism (early 13c.), from Old French.

The Arab geographer Yaqut al-Hamawi in his Muʿǧam al-buldan wrote that the name was a compound (in Persian) of khwar (خوار), and razm (رزم), referring to the abundance of cooked fish as a main diet of the peoples of this area.

Žuvis.

Разум.

Charizma ir Χορασμία.

Graikų civilizacija vėlesnė.

The English term charisma is from the Greek χάρισμα khárisma, which means "favor freely given" or "gift of grace."

charisma (n.)
"gift of leadership, power of authority," c.1930, from German, used in this sense by Max Weber (1864-1920) in "Wirtschaft u. Gesellschaft" (1922), from Gk. kharisma "favor, divine gift," from kharizesthai "to show favor to," from kharis "grace, beauty, kindness" (Charis was the name of one of the three attendants of Aphrodite) related to khairein "to rejoice at," from PIE root *gher- "to desire, like" (see hortatory). More mundane sense of "personal charm" recorded by 1959.

Earlier, the word had been used in English with a sense of "grace, talent from God" (1875), directly from Latinized Greek; and in the form charism (pl. charismata) it is attested in English from 1640s. Middle English, meanwhile, had karisme "spiritual gift, divine grace" (c.1500).

Charis or Haris is a name derived from Greek Χάρις meaning grace, kindness.

Hari.

Харя...

Character.

Chorus.

Dar į Rytus.

Harrison ~ Hare Krishna.

Namo.

2012-10-16

AlgolAlgol
Beta Persei, variable star in the constellation Perseus, late 14c., lit. "the Demon," from Arabic al-ghul "the demon" (see ghoul). It corresponds, in modern representations of the constellation, to the gorgon's head Perseus is holding, but it probably was so called because it visibly varies in brightness every three days, which sets it apart from other bright stars. The computer language (1959) is a contraction of algo(rithmic) l(anguage); see algorithm.

ghoul (n.)
1786, in the English translation of Beckford's "Vathek," from Arabic ghul, an evil spirit that robs graves and feeds on corpses, from ghala "he seized."

algorithm (n.)
1690s, from Fr. algorithme, refashioned (under mistaken connection with Gk. arithmos "number") from O.Fr. algorisme "the Arabic numeral system" (13c.), from M.L. algorismus, a mangled transliteration of Arabic al-Khwarizmi "native of Khwarazm," surname of the mathematician whose works introduced sophisticated mathematics to the West (see algebra). The earlier form in Middle English was algorism (early 13c.), from Old French.

Under mistaken connection with Gk. arithmos.

Of Arabic al-Khwarizmi "native of Khwarazm".

Daug žuvies Chorezme.

The Hebrews knew Algol as Rosh ha Satan, Satan's Head, English writer on globes John Chilmead (circa 1639)'s Rosch hassatan, the Divels head; but also as Lilith, Adam's legendary first wife**, the nocturnal vampyre from the lower world that reappeared in the demonology of the Middle Ages as the witch Lilis, one of the characters in Goethe's Walpurgis Nacht.


2012-10-15

Exodus

The Book of Exodus is the second book of the Hebrew and the Christian Bible.

The Exodus of the Israelites from Egypt is the theme described in the above-mentioned book.

Egipte piramidės.

Ir pas mus.

Jos valdytojams senai lenkiam nugaras, bet tik pastarųjų ketverių metų mūsų ūkio vairininkas šitaip šnekėjo.

Lithuanians are set to oust their government after austerity measures intensified the Baltic nation’s deepest recession, sending unemployment and inequality to record highs and prompting an exodus of workers.

Kad jau šitaip, turi rastis Mozė.

Ir rados, išvirkščias - sulaikyti tautą nuo Išėjimo ketinantis.

The Labor Party says it will raise the minimum wage to 1,509 litai ($563) a month from 800 litai and reduce the value-added tax on basic food stuffs.

1509 > 800

Veikia.

Sveikina gi Mozę visiškai ne skurdžiai, kažkodėl.

Negi vėl - ragai?

2012-10-14

South Atlantic Flash

The Vela Incident (sometimes referred to as the South Atlantic Flash) was an unidentified "double flash" of light that was detected by an American Vela Hotel satellite on September 22, 1979 near the Prince Edward (ne šis, bet irgi Duke of Kent)Islands or Antarctica. There is uncertainty as to the true nature of the incident though it is widely believed to have been the result of a nuclear detonation.

The most common theory among those who believe that the flash was of nuclear origins was that it the result of an Israeli nuclear test. The topic remains highly disputed today.

Israel is believed to have begun full scale production of nuclear weapons following the 1967 Six-Day War, although it may have had bomb parts earlier.

Israel is widely believed to possess nuclear weapons and to be the sixth country in the world to develop them. It is one of four nuclear-armed countries not recognized as a Nuclear Weapons State by the Nuclear Non-Proliferation Treaty (NPT), the others being India, Pakistan and North Korea. Israel maintains a policy known as "nuclear ambiguity" (also known as "nuclear opacity"). Israel has never officially admitted to having nuclear weapons, instead repeating over the years that it would not be the first country to "introduce" nuclear weapons to the Middle East, leaving ambiguity as to whether it means it will not create, will not disclose, will not make first use of the weapons or possibly some other interpretation of the phrase. The "not be the first" formulation goes back to before March 11, 1965, when a cable from the U.S. Embassy in Tel Aviv to Washington noted "The Government of Israel has reaffirmed that Israel will not be the first to introduce nuclear weapons into the Arab-Israel area."

Israel started investigating the nuclear field soon after its founding in 1948 and with French support secretly began building a nuclear reactor and reprocessing plant in the late 1950s.

Nuclear fuel reprocessing is performed routinely in Europe, Russia and Japan.

Reprocessing has been politically controversial because of the potential to contribute to nuclear proliferation, the potential vulnerability to nuclear terrorism.

Nobelio premijos laureatas.


Give Peace A Chance.

2012-10-12

Sausra

„Bloomberg“ teigimu, sumažintos išlaidos ir padidinti mokesčiai lėmė didžiausią turtinę nelygybę Europos Sąjungoje - remiantis „Eurostat“ duomenimis, Lietuvoje žmonių, atsidūrusių žemiau skurdo ribos, dalis yra didžiausia iš visų 27 ES šalių.

Tokios tad trejos devynerios - pirma vieta.

Tai ką - didžiausią turtinę nelygybę ar didžiausią skurdą - lėmė krizės įveikimas?

Kas yra bankų liftininkas?

Davose bus įdomu klausyti, kaip bankai įveikė krizę, o skurdžiai (patys, matyt, kalti) nuskurdo.

Gal "Bloomberg" komunistų ruporas?

O gal jie šaipos iš mūsų?

Kubilius trails thanks to austerity drive.

VILNIUS (Reuters) - Austerity-weary Lithuanians are set to eject the country's ruling centre-right coalition in an election this month, a move likely to delay the moment the small European Union member state joins the euro and to ease ties with Russia.

Austerity.

Kodėl mes taip nevadinam?

Juk asketiškumas skiriasi nuo taupumo.

Kaip jie tad sausaĩ (labai taupiai, šykščiai) gyvena!

austerity (n.)
mid-14c., "sternness, harshness," from O.Fr. austerite "harshness, cruelty" (14c.) and directly from L.L. austeritatem (nom. austeritas), from austerus (see austere). Of severe self-discipline, from 1580s; hence "severe simplicity" (1875); applied during World War II to national policies limiting non-essentials as a wartime economy.

A wartime economy...

Tada aišku, kodėl bėgam: „Bloomberg“ pabrėžia, kad Lietuvoje jau liko mažiau nei 3 milijonai gyventojų, palyginti su 3,7 mln. 1990-aisiais.

Karas!

austere (adj.)
early 14c., from O.Fr. austere (Mod.Fr. austère) and directly from L. austerus "dry, harsh, sour, tart," from Gk. austeros "bitter, harsh," especially "making the tongue dry" (originally used of fruits, wines), metaphorically "austere, harsh," from PIE *saus- "dry," related to Gk. auos "dry," auein "to dry."

Finansinė sausra nutiko, kažinkodėl - remiantis „Eurostat“ duomenimis, Lietuvoje žmonių, atsidūrusių žemiau skurdo ribos, dalis yra didžiausia iš visų 27 ES šalių.

Betgi...

Išsrėbė, šėtonas, ir dar šaukštą sausutėliai aplaižė J.Balt.

Kas jis?

Kas čia?

2012-10-11

September 11, 2012


On Sept. 11, Pastor Lindsey Williams, former minister to the global oil companies during the building of the Alaskan pipeline, announced the most significant event to affect the U.S. dollar since its inception as a currency.
Lindsey Williams: "The most significant day in the history of the American dollar, since its inception, happened on Thursday, Sept. 6. On that day, something took place that is going to affect your life, your family, your dinner table more than you can possibly imagine."

"On Thursday, Sept. 6... just a few days ago, China made the official announcement. China said on that day, our banking system is ready, all of our communication systems are ready, all of the transfer systems are ready, and as of that day, Thursday, Sept. 6, any nation in the world that wishes from this point on, to buy, sell, or trade crude oil, can do using the Chinese currency, not the American dollar.

On Friday, Sept. 7, Russia announced, that as of today, we will supply China with all of the crude oil that they need, no matter how much they want... there is no limit. And Russia will not sell or trade this crude oil to China using the American dollar.

A major blow was done on Sept. 6 to the American empire, and to the power of the U.S. dollar as the world's reserve currency. And China, along with Russia, are now aiming to become the controllers of energy, and thus, controllers of a new petro-currency.

Examiner.com

Keista, išties.

Betgi Richard W. Fisher - ne iš Vikipedijos išmestas pastorius.

Federal Reserve bank of Dallas: The seemingly inexorable rise of China and the sheer size of its economy imply that the renminbi may someday play a role similar to that of the dollar.

APEC - 40% of the world's population, approximately 54% of the world's gross domestic product and about 44% of world trade.

APEC 2012, September 2–9, Russia, Vladivostok.

China and Japan Abandon U.S. Dollar as a Means of Trade.

China is cutting back its purchases of US securities as it seeks to diversify away from the dollar.

Prieš du metus.

Taikos sutartis

Taikos sutartis - tarptautinė sutartis tarp kariaujančiųjų pusių (šalių) dėl taikos.

Baikit.

Šiemet liepą šis bankas sudarė taikos sutartį su JAV justicijos departamentu, kuris nustatė, kad „Wells Fargo” savo klientams taikė rasinius apribojimus.

XXI amžius.

Nacizmas, kolonializmas ir rasizmas.

In one of the largest fair-lending payouts in history, Wells Fargo agreed on Thursday to spend at least $175 million to settle federal accusations that it steered black and Latino borrowers into high-cost loans and charged them excessive fees.

kontribùcija [lot. contributio < contribuo – pridedu, priskiriu]: 1. suma, kurią nugalėtoji valstybė pagal taikos sutartį priverčiama sumokėti nugalėjusiai valstybei. Vienok! Bank of America Corp's Countrywide Financial unit agreed in December to pay a record $335 million to settle similar charges.

Sutiko sumokėti.

Tai...

Benas gal brangiai nepaims, o ir sumokėsim juk mes.

We are troubled that several of the world’s largest financial institutions, including several based in the United States, may be involved in an effort to purposely misstate the London Inter-Bank Offered Rate (LIBOR), a key interest rate used in as much as $800 trillion worth of financial instruments...

Jaudinasi dėl tokių mažmožių Amerikoj.

Mes tai - ne.

2012-10-10

Europos krikštas

Knygoje ypač daug dėmesio skiriama Rytų Europai, beje, ir Lietuvai. "Nėra anglų kalba kitos Europos istorijos, kuri nebūtų (?) tokia nešališka, tyrinėdama Rytus ir Vakarus..." (London Review of Books)

Citata iš galinio knygos viršelio.

Paveikslėlis iš 1230 psl.:

Įdomu matyt, kad Konstantinopolis (buvęs krikščionių ortodoksų bažnyčios centru) ir Roma (katalikų Vatikanas ten) - krikščioniškosios Europos pakrašty, bet, lyg tyčia, pakeliui iš senųjų piramidinių civilizacijų.

Rašo toj lentelėj, kad kai kurie buvo apkrikštyti dusyk.

Mes paskutiniai, anot Premjero, Europos nevykėliai.

Ar paskutiniai laisvais buvę žmonės šiam žemyne?

Paveikslėly matom, kad, Lietuva daugsyk mažesnė už tais laikais gal ir beveik visą krikščionišką imperiją.

Dar matom, kad Lietuva nupaišyta ten, kur Nemunas tekėjo.

laītawiskai: Karaliaučius prūsiskai: Kunnegsgarbs
[Königsberg MK]
m sg pl
Nōm: Kunnegsgarbs Kunnegsgarbai
Gēn: Kunnegsgarbas Kunnegsgarban
Dāt: Kunnegsgarbu Kunnegsgarbamans
Akk: Kunnegsgarban Kunnegsgarbans

Kunnegsgarbs.

Prūsija nuspalvinta neteisingai - turėtų būti kaip Livonija pravardžiuojama Latvija, Estija ir Suomija.

laītawiskai: karalius prūsiskai: kunnegs
[Konagis E 405]
m sg pl
Nōm: kunnegs kunnegai
Gēn: kunnegas kunnegan
Dāt: kunnegu kunnegamans
Akk: kunnegan kunnegans

Lith. kunigas "clergyman" are loans from Germanic.

Reikėtų šitą skolą grąžint, skolintojams.2012-10-09

Mozė kreipėsi į Izraelį

Tora (hebr. תורה = Torah, Mozės Penkiaknygė) – pagrindinis judėjų religinis/teisinis traktatas, kurio autoriumi krikščionys ir žydai tradiciškai laiko Mozę.

Hebrajiškai Toros knygos vadinamos pirmaisiais jų prasminiais žodžiais:

1. Pradžios (hebr. בראשית berešit - „pradžioje“: pradžioje Dievas sukūrė dangų ir žemę),
2. Išėjimo (hebr. שמות šmot - „vardai“: štai vardai Izraelio sūnų ir t. t.),
3. Kunigų (hebr. ויקרא vaikra - „ir jis pašaukė“: VIEŠPATS pasišaukė Mozę ir t. t.),
4. Skaičių (hebr. במדבר bemidbar - „dykumoje“: antrųjų metų po išėjimo iš Egipto žemės antro mėnesio pirmą dieną VIEŠPATS kalbėjo Mozei Susitikimo Palapinėje, Sinajaus dykumoje ir t. t. Ši ilga frazė - tik lietuviško vertimo ypatumas.)
5. Pakartoto Įstatymo (hebr. דברים dvarim - „žodžiai“: štai žodžiai, kuriais Mozė kreipėsi į Izraelį ir t.t).

Štai žodžiai, kuriais Mozė kreipėsi į Izraelį:

Tu skolinsi daugeliui tautų, bet pats nesiskolinsi. VIEŠPATS tave padarys galva, o ne uodega, tu būsi visuomet viršuje ir niekad apačioje, jei tik klausysi ir ištikimai laikysies VIEŠPATIES, savo Dievo, įsakymų, kuriuos tau šiandien duodu. Nenukrypk nei į dešinę, nei į kairę nė nuo vieno įsakymų ...
(28:12-14)

Neimsi palūkanų už paskolas savo tautiečiui, palūkanų už pinigus, palūkanų už maistą ar už bet ką kita, kas yra paskolinta. Gali reikalauti palūkanų už paskolas iš svetimtaučio, bet už paskolas savo tautiečiui neturi reikalauti palūkanų, idant VIEŠPATS, tavo Dievas, laimintų visus tavo siekius krašte, kurio paveldėti įeini.
(23:20)

Kai VIEŠPATS bus tave palaiminęs, kaip jis pažadėjo, tu skolinsi daugeliui tautų, bet nesiskolinsi pats, tu valdysi daug tautų, bet jos tavęs nevaldys.
(15:6)

Tik žiūrėk, kad sau karaliumi pasidarytum vieną iš savo giminaičių; kokio nors svetimtaučio – žmogaus, kuris nėra tavo giminaitis, karaliumi negali pasidaryti.
(17:15)

The Lord will open the heavens, the storehouse of his bounty, to send rain on your land in season and to bless all the work of your hands. You will lend to many nations but will borrow from none. The Lord will make you the head, not the tail. If you pay attention to the commands of the Lord your God that I give you this day and carefully follow them, you will always be at the top, never at the bottom. Do not turn aside from any of the commands I give you today, to the right or to the left, following other gods and serving them. (Deuteronomy 28:12-14)

You may charge a foreigner interest, but not a fellow Israelite, so that the Lord your God may bless you in everything you put your hand to in the land you are entering to possess. (Deuteronomy 23:20)

For the Lord your God will bless you as he has promised, and you will lend to many nations but will borrow from none. You will rule over many nations but none will rule over you. (Deuteronomy 15:6)

When you enter the land the Lord your God is giving you and have taken possession of it and settled in it, and you say, “Let us set a king over us like all the nations around us,” 15 be sure to appoint over you a king the Lord your God chooses. He must be from among your fellow Israelites. Do not place a foreigner over you, one who is not an Israelite. (Deuteronomy 17:14-15).

Senasis Testamentas (hebr. תנ״ך Tanach) – žydų biblinių knygų rinkinys, iš esmės apimantis Tanachą. Su Naujuoju Testamentu sudaro krikščionių Šventąjį Raštą.

Senąjį Testamentą sudaro šios knygos:

Penkiaknygė (hebr. Torah תורה);

Istorinės knygos;

Išminties knygos (hebr.Ktuvim כתובים);

Pranašų knygos (hebr. Neviim נביאים).

Kodėl istorikai tuo nesidomi?

O ar ne todėl mūsų Seimas šitaip (žr. 5 str.) nusprendė?