2009-06-08

Iš kur pipirai

Konservatoriai, liberalai, komunistai, socialistai - visi jie per 20 Nepriklausomos Lietuvos metų tiek pridarė viražų ir piruetų, tiek sykių elgėsi kone priešingai savo deklaruotoms programose nuostatoms, kad parūpo pažiūrėti atgalios - o iš kur jie išvis atsirado?

Taigi, kur pipirai auga?

conservative
as a modern political tradition, conservatism traces to Edmund Burke's opposition to the Fr. Revolution (1790), but the word conservative is not found in his writing. It was coined by his Fr. disciples, (e.g. Chateaubriand, who titled his journal defending clerical and political restoration "Le Conservateur"). Conservative as the name of a British political faction it first appeared in an 1830 issue of the "Quarterly Review," in an unsigned article sometimes attributed to John Wilson Croker. It replaced Tory (q.v.) by 1843, reflecting both a change from the pejorative name (in use for 150 years) and repudiation of some reactionary policies.

Kas čia per burtai - konservatoriai, regis, tokie tradicionalistai, pastovūs, vos ne konservuoti, o net jų vardo raštu užrašyto kažinkodėl neranda!

Kitas dalykas - dabar aišku kodėl mūsiškiai konservatoriai su klierikais apsijungė.

Tradicija, dar iš Prancūzijos Revoliucijos barikadų laikų.

Kitoj tų barikadų pusėj tie konservatoriai buvo.

Kontrevoliucionieriai...

Matyt, dėl šitos priežasties šią žiemą revoliucionierių anūkai konservatorių užsėsto Seimo langų padaužyme sudalyvavo...

Kiti pletkina, kad ir pavadovavo...

Tory
1566, "an outlaw," specifically "a robber," from Ir. toruighe "plunderer," originally "pursuer, searcher," from O.Ir. toirighim "I pursue," related to toracht "pursuit." About 1646, it emerged as a derogatory term for Irish Catholics dispossessed of their land (some of whom subsequently turned to outlawry); c.1680 applied by Exclusioners to supporters of the Catholic Duke of York (later James II) in his succession to the throne of England. After 1689, Tory was the name of a British political party at first composed of Yorkist Tories of 1680. Superseded c.1830 by Conservative, though it continues to be used colloquially. In American history, Tory was the name given after 1769 to colonists who remained loyal to George III of England.

Še tai tau!

Ir Prancūzijos Revoliucija jiems nepatiko, ir Amerikos laisvėn nenorėjo paleisti tie konservatoriai - toriai.

O jau žodeliai juos lydintys...

An outlaw = asmuo, esąs už įstatymo ribų, a robber = plėšikas, plunderer = grobuonis, pursuer = persekiotojas, pursuit = persekiojimas.

Iš kur jie tokie britkūs, šitie toriai ir jų pakeitėjai - konservatoriai?

Juk krikščioniškoj Europoj reiškėsi!

Sunku tuo patikėti, bet, taip išeina, niekas tiems toriams Toros (Penkiaknygės) nedavė paskaityti - jeigu būtų paskaitę, negi tokie grobuonys būtų buvę?

O Penkiaknygę visiem krikščionim privalu skaityti!

O judėjai tai, savaime suprantama, Torą skaito!

O tais laikais Europoj kitokių ir nebebūta - tik krikščionys ir judėjai.

Pagonių nebent Lietuvos miškuose dar būta, bet anie gi - ne toriai...

Gal neužteko tiems toriams tos Toros?

Per mažai gal egzempliorių būta?

Istorikai, kaip ten nutiko?

Praneškit eurių+ops palikuonims Tiesą!

Tai, išeitų, tie, kurie piktinasi ar stebisi, kodėl Kubiliaus vyriausybė šitaip mokesčiais smaugia jau ir taip VILIBOR-u prismaugtus Lietuvos žmones, visiškai be reikalo nervus sau gadina.

Nei stebėtis, nei piktintis nėra kuo: seniai žinoma, kad obuolys nuo obels netoli krenta...

communism
1843, from Fr. communisme (c.1840) from commun (O.Fr. comun; see common) + -isme. Originally a theory of society; as name of a political system, 1850, a translation of Ger. Kommunismus, in Marx and Engels' "Manifesto of the German Communist Party." The first use of communist (n.) is by Goodwyn Barmby, who founded the London Communist Propaganda Society in 1841. Shortened form Commie attested from 1940.

common
1297, from O.Fr. comun, from L. communis "in common, public, general, shared by all or many," from PIE *ko-moin-i- "held in common," compound adjective formed from *ko- "together" + *moi-n-, suffixed form of base *mei- "change, exchange" (see mutable), hence lit. "shared by all." Second element of the compound also is the source of L. munia "duties, public duties, functions," those related to munia "office." Perhaps reinforced in O.Fr. by Frank. descendant of P.Gmc. *gamainiz (cf. O.E. gemæne "common, public, general, universal")...

Užteks, gana...

Kas norės, tas pamatys, kad daug reikšmių turintis angliškas žodis common senobiškai angliškai yra gemæne - ne kas kita, o mūsų lietuviškas žodis giminė.

Kas bendro?

Giminės!

Švogeriai...

Pažįstama?

Iki skausmo...

Švogeris švogeriui - komunistas, o svetimam - ne tik konservatorius, bet ir toris, jeigu ką!

O socialistai?

social
1505 (implied in socially), "characterized by friendliness or geniality," also "allied, associated," from M.Fr. social (14c.), from L. socialis "united, living with others," from socius "companion," probably originally "follower," and related to sequi "to follow" (cf. O.E. secg, O.N. seggr "companion," which seem to have been formed on the same notion; see sequel).

Labai jau kompaneiski, su kitais vis taikosi pagyventi...

Pažiūrėkim siūlomą nuorodą:

sequel
c.1420, "train of followers," from O.Fr. sequelle, from L.L. sequela "that which follows, result, consequence," from sequi "to follow," from PIE base *sekw- (cf. Skt. sacate "accompanies, follows," Avestan hacaiti, Gk. hepesthai "to follow," Lith. seku "to follow," L. secundus "second, the following," O.Ir. sechim "I follow").

Matot - pasekėjai, lyderio jiems reikia, antri tai jie visi sutinka būti.

Ledlaužio jiems reikia.

Pasakyta: kas ieško, tas randa.Na, o kaipgi liberalai, už kuriuos pačiuose pirmuosiuose rinkimuose balsavau, tiktai kad mano balsas šuniui ant uodegos nuėjo?

liberal
c.1375, from O.Fr. liberal "befitting free men, noble, generous," from L. liberalis "noble, generous," lit. "pertaining to a free man," from liber "free," from PIE base *leudheros (cf. Gk. eleutheros "free"), probably originally "belonging to the people" (though the precise semantic development is obscure), from *leudho- "people" (cf. O.C.S. ljudu, Lith. liaudis, O.E. leod, Ger. Leute "nation, people").

Geras!

Buvo liaudininkai, prunskininkai, galima sakyti, o dabar...

Liberalai!

Skamba kaip...

Deutschland über alles!Sutikit, mūsiškis irgi panašus, tik kažkoks išsigandęs...Va jums ir politika!

Teatras!

Gal, vis tik, panašiau į košę...

Kas ją maišo?

Kas tą košę moka virti?

Gal tie, kas geba išlikti savimi?

Išlaikyti kažką pastovaus?

Panta rei?

Viskas kinta?

Tikrai, per tuos pora šimtų metų daug kas pakito.

Politikai po kelis kartus persidažė.

Bet kai kas liko pastovu.

Palūkanų principas.

Palūkininkavimas.

Pinigų valdžia.

Pinigai visus tuos metus buvo skolinami už palūkanas.

Pradžioj auksiniai, paskui paauksuoti, paskui popieriniai, paskui paslaptingieji e-pinigai...

Tos palūkanos juos šitaip ir nujodė, tuos pinigus.

Visiškai kūno neteko, vargšeliai...

O politikams tas stulbinantis faktas kad pinigai neteko kūno anė kiek nemaišo.

Kaipgi pyksi ant savo kūdikio, tegul ir bekūnio!

Tik keista kad mūsų politikai nepastebi kad nei mes, nei jie to pinigų proceso nevaldome...

O ekonomistai dar neseniai aiškino, kad tie pinigai prekėm dengti.

Dabar tyli.

Nors tie ir tyli, o bet tačiau politikams tie, nors ir bekūniai, nors ir niekuo nebedengti, pinigėliai truputį reikalingi.

Kiti galvoja kad ne truputį, o netgi pernelyg reikalingi...

O gal tie kiti tikisi rasti kūniškųjų pinigėlių, kurių vis dar pasitaiko?

Dabar jau vyksmas primena voverę rate...

Komentarų nėra: