2009-11-04

The Law

Teisė - formaliai įtvirtintų, apibrėžtų, prievartinėmis poveikio priemonėmis sankcionuotų viešosios organizacijos (valstybės, tarptautinės organizacijos, savivaldybės, religinės bendruomenės ir kt.) taisyklių, principų, skirtų visuomeniniams santykiams reguliuoti, visuma, jų sistema.

sankcionuoti
sankcion|uoti, ~uoja, ~avo duoti sankciją, patvirtinti, leisti.

Formalus - paremtas forma, o ne esme.

Forma - daikto pavidalas.

Išversiu lietuviškosios Vikipedijos teisės apibrėžimą į lietuvių kalbą:

Teisė – ne iš esmės, o tik tinkamu pavidalu įtvirtintų, apibrėžtų, prievartinėmis poveikio priemonėmis patvirtintų viešosios organizacijos (valstybės, tarptautinės organizacijos, savivaldybės, religinės bendruomenės ir kt.) taisyklių, principų, skirtų visuomeniniams santykiams reguliuoti, visuma, jų sistema.

Patiko?

Šiurpuliukai neina per nugarą?

Tai bent teisė...

Banditizmas, o ne teisė!

O ką rusai šneka?

Право как один из видов регуляторов общественных отношений представляет собой особую категорию; в теории признано,[источник не указан] что его универсальное определение не может быть дано.

Согласно дореволюционному Словарю Брокгауза и Ефрона:

Право есть совокупность правил (норм), определяющих обязательные взаимные отношения людей в обществе; это определение П. указывает лишь общие очертания его содержания, между тем вопрос о существе П., его происхождении и основах до сих пор остается одной из нерешенных в науке проблем.[1]

Большая советская энциклопедия, выражая нормативно-позитивистскую позицию марксистско-ленинской науки, определяет, что

Право — это совокупность установленных или санкционированных государством общеобязательных правил поведения (норм), соблюдение которых обеспечивается мерами государственного воздействия.[2]

Американские юристы могут говорить о том, что

Право — это система норм, обеспеченная системой институтов.[3]

Согласно либертарно-юридическому подходу, выражающему правопонимание одной из наиболее авторитетных философско-правовых школ России:

Право — единство равной для всех нормы и меры свободы и справедливости.[4]

Конкретное определение права зависит от типа правопонимания, которого придерживается тот или иной учёный (то есть его представлений о праве). В то же время определения различных школ позволяют наиболее полно представить право. Поэтому для развития правовой науки особенно важен плюрализм, которого не всегда удается добиться в силу традиционной близости этой отрасли знаний к государственной власти.

Še kad nori!

Pas juos - pliuralizmo siekis, o pas mus – įteisinta prievarta!

Tai netikėtumas…

Ai, ką aš čia, tie rusai – atsilikę, neverta nė žiūrėti ton pusėn…

Verčiau paklausykim ką Evropa, in pure English, mums sako.

Kodėl parašiau “v”?

O todėl kad kadaise “v” su “u” Lotynuose vietom kaitaliojosi.

Rašė tai “Litva”, tai “Litua”.

Britai dar ir šiandien visiems meluoja, kad “w” – tai “dabl ju“.

Prancūzai tai teisingai sako – “dubl vy“.

Beje, o jūs dubultus jau įsidėjot žiemai?

dùbultas
sm. (1), (3b) Sdk, Užp antrasis langas, dedamas žiemai: Jau šalta, reikia dubultaĩ dėti Kvr. Ir vazonai, kai tik dùbultai įsideda, slabt pradeda Pc

Matot, dubultai, ne dabultai…

Ir filmus dubliuojam, ne dabliuojam.

Du ir yra du.

Nukrypau.

Na, tai ką gi tie britai meluoja … tfu, kad jį kur - susipainiojau – teisybę sako apie teisę?

Juk visas civilizuotas pasaulis dabar jų kalba šneka – negali gi meluoti visi, tiesa?

law

O.E. lagu (pl. laga, comb. form lah-), from O.N. *lagu "law," collective pl. of lag "layer, measure, stroke," lit. "something laid down or fixed," from P.Gmc. *lagan "put, lay" (see lay (v.)).

lay (v.)
O.E. lecgan "to place on the ground (or other surface)," also "put down (often by striking)," from P.Gmc. *lagjanan (cf. O.S. leggian, O.N. leggja, O.Fris. ledza, M.Du. legghan, Du. leggen, O.H.G. lecken, Ger. legen, Goth. lagjan "to lay, put, place"), causative of lie (v.2).

lie (v.1)
"speak falsely," O.E. legan, ligan, earlier leogan (class II strong verb; past tense leag, pp. logen), from P.Gmc. *leugan (cf. O.N. ljuga, Dan. lyve, O.Fris. liaga, Ger. lügen, Goth. liugan), from PIE base *leugh- "to tell a lie."

Liau liau!

*leugh-.

"to tell a lie".

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

?????????????????????????????????????

Oi, ne ten pažiūrėjau…

Ačiū Dievui, apsižiūrėjau!

Taigi reikia žiūrėti lie (v.2), o ne lie (v.1)!

Tai žioplys!

Šitaip smarkiai suklysti!

lie (v.2)

"rest horizontally," O.E. licgan (class V strong verb; past tense læg, pp. legen), from P.Gmc. *legjanan (cf. O.N. liggja, O.Fris. lidzia, M.Du. ligghen, Ger. liegen, Goth. ligan), from PIE *legh- (cf. Hittite laggari "falls, lies," Gk. lekhesthai "to lie down," L. lectus "bed," O.C.S. lego "to lie down," Lith. at-lagai "fallow land," O.Ir. laigim "I lie down," Ir. luighe "couch, grave").

Na va, dabar žymiai ramiau.

Jų teisė nėra kilus iš melo.

Britiškai, evropietiškai, teisė – paguldyti, kad nestovėtų ir nešmėžuotų prieš akis, o įkyresnius, kaip duoda suprasti airių (Ir) patirtis, galima ( neatsimenu kas taip sako) ir "užversti".

Simply.

Rimta!

Ir aišku.

Nėra čia ko stovėti!

Ant žemės, rankas už galvos!

Tiktai kad jos, šitos, britiškosios, teisės motyvacija, taigi - silpnoka...

Tiksliau, išvis jos nėra.

Mes tai dar turim vilties, kad teisia teisingai, dėl teisybės.

O britai nabagėliai…

Kada tie angliakasiai, t.y., anglakalbiai, pametė motyvaciją?

Replaced O.E. æ and gesetnes, which had the same sense development as law. Cf. also statute, from L. statuere, Ger. Gesetz "law," from O.H.G. gisatzida, Lith. istatymas, from istatyti "set up, establish."

Matai, anksčiau buvo įstatymas, statuto paisyta, o dabar – The Law.

Va kas nutinka kai neturi nei Statuto anei Konstitucijos.

Vietoj jos turi “įpročius ir tam tikrą tvarką, pagal kurią renkamas įtakingiausias valdžios pareigūnas – Ministras pirmininkas. “

O kas tas O.E. - senovės anglų - æ?

The Gmc. root represented by O.E. æ "custom, law," O.H.G. ewa, Ger. Ehe "marriage," though sometimes associated with this group, seems rather to belong to PIE *ei- "to go."

Va kaip, pasirodo…

Anksčiau sakė – eik, o dabar sako – gulkis!

Nekas.

O ką – valdžiai negi visiškai nerūpi tokia pasibaisėtina padėtis?

Rūpi.
Matot, Pasaulio bankas kaip tik labiausiai ir fundija – kam?

The Law and Justice.

Štai kaip.

Taip jau yra.

Jei motyvacijos trūksta, reikia fundyti.

×fùndyti, -ija, -ijo (nlt.) intr. vaišinti gėrimu: Jeigu fundysi, tai padėsim rš. Tu jam fùndyk, tai būsi geras Sb.

×užfùndyti intr. pavaišinti gėrimu: Kai gerai užfundijo, tai ir susitarė rš.

Gerai užfundija, ir eina vyrai tarnybon:Vaizdelis tai iš The City, o tas vienišas personažas – iš filmo
apie Anglijos katalikų sukilimą.

Jei jau romieji Romos katalikai sukilo…

Parlamentą norėjo sugriaut....

Tai jau "gera" ta valdžia buvo...

Nors, iš kitos pusės, o ką gi daryti valdantiesiems?

Atvažiuoja toks lietuvis Mindaugas Lenartavičius Londonan, per G20 susitikimą pamėgina padegti nedegias "Royal Bank of Scotland" žaliuzes.

Regis, baisiai čia...

O, betgi, paskui britų valdžiai tą banką su bandytomis padegti nedegiomis žaliuzėmis tenka gelbėti nuo bankroto ir megzti naujus bankų tinklus:

Šalies vyriausybė šiuo tikslu siekia išparduoti kai kuriuos bankų „Royal Bank of Scotland“ (RBS), „Lloyds“ ir „Northern Rock“ padalinius.

Būtent šiuos bankus vyriausybei teko gelbėti nuo bankroto už mokesčių mokėtojų pinigus.

Tuo tarpu RBS, spėjama, rengiasi išparduoti savo bankininkystės tinklą, kurį sudaro apie 300 skyrių.

Negi dabar pripažinsi, kad valdžios rūmas ant apgaulės pamato pastatytas?

Tai jau ne!

Geriau jau vyram su pištalietais gerai užfundyti!

Law and order
have been coupled since 1796.

Teisė ir tvarka.

Krūvon sudėta 1796-ais.

Beveik kaip...

Tvarka ir teisingumas!

Mūsuose ši pora atsirado kaip skilimo produktas.

Vaikai atsiranda iš susijungimo, o čia, matai - iš skilimo.

Teisė ir teisingumas - akivaizdžiai skirtingos sąvokos.

Nei lietuviška, nei rusiška, nei angliška Vikipedijos ir nebando sakyti kad teisė yra teisinga.

O tvarka?

Atsimenat, ką pridirbo Mindaugas Lenartavičius su savo žiebtuvėliu?

Tvarka bus!
P.S. Prabėgo pora savaičių, ir pastebėjau, kad lietuviškosios Vikipedijos teisės apibrėžimas pakito:

Teisė
- visuma oficialiai įtvirtintų arba pripažintų, formaliai apibrėžtų, prievartinėmis poveikio priemonėmis užtikrinamų (sankcionuotų) viešosios organizacijos (valstybės, tarptautinės organizacijos, savivaldybės, religinės bendruomenės ir kt.) taisyklių, principų, skirtų visuomeniniams santykiams reguliuoti.

Senesnius lietuviškus teisės apibrėžimus rasit archyve.

oficialùs, -ì adj. (4) TrpŽ

1. vyriausybinis, tarnybinis; valdžios, tarnybinių asmenų skelbiamas, viešas: Oficialus dokumentas rš. Oficiali statistika rš. Oficialùs atstovas NdŽ.

2. sausas, formalus (apie elgesį): Ko tamstoms reikia? – pasigirdo labai jau ramus ir oficialus daktaro Masaičio balsas rš. Jo balsas ir sustingęs veidas padvelkė oficialiu šaltumu rš. Santykiai virsta oficialiaĩs NdŽ.
oficialiaĩ adv.: Oficialiaĩ kalbėti, elgtis DŽ.

oficiõlas
sm. (2) TrpŽ; SD219 bažn. vyskupo vikaras, padėjėjas dvasinio teismo ir pasaulietiniais reikalais.

oficialìstas, -ė smob. (2) NdŽ kas oficialiai, ceremoningai elgiasi.

oficiòzas
sm. (2) TrpŽ vyriausybės požiūrį reiškiantis spaudos organas: Prancūzų oficiozas rš. B. Sruoga atvirai ir karštai pasisakydavo prieš oficiozo vedamą politiką kultūros srityje sp.

oficiòzinis, -ė adj. (1) pusiau oficialus; formaliai nesusijęs su vyriausybe, bet faktiškai reiškiantis jos požiūrį: Oficiòzinis laikraštis DŽ. Oficioziniai sluoksniai rš.

Dabartinis lietuviškasis teisės apibrėžimas lietuviškai skamba šitaip:

Teisė – visuma valdžios įtvirtintų arba pripažintų, ne iš esmės, o tik tinkamu pavidalu apibrėžtų, prievartinėmis poveikio priemonėmis užtikrinamų (patvirtintų) viešosios organizacijos (valstybės, tarptautinės organizacijos, savivaldybės, religinės bendruomenės ir kt.) taisyklių, principų, skirtų visuomeniniams santykiams reguliuoti.

Komentarų nėra: