2012-04-08

Leldīnis

Pramušiau ledą – radau sidabrą. Pramušiau sidabrą – radau auksą. Kas? Žinoma, kiaušinis, mokslininkų vadinamas didžiausia pasaulio ląstele, o senovės žmonių suvoktas kaip pradžių pradžios simbolis.

Didžioji pavasario šventė – Velykos – būdavo kaip metų pradžia, todėl buvo spėliojama, kokie metai laukia.

Pats Velykų simbolis margutis su krikščionybe neturi nieko bendro. Kaip verba yra atgyjančios gyvybės simbolis, taip ir margutis. Bet jo ornamentai pabrėžia reikšmę – čia iš naujo sukuriamas pasaulis. Todėl ant jo piešiamas pasaulio modelis. Margučio raštuose parodytos ir pasaulio dalys, ir saulės padėtys horizonte, kartu fiksuojant ir pagrindines metų šventes.

Dėl margučių draudimų esu girdėjęs visai neseniai. Prieš kokią dešimtį metų kai kurie jauni kunigai Vilniuje atsisakė šventinti margučius, teigdami, kad tai nėra krikščionybės simboliai.

XVII a., pamatę pagonišką simboliką, kunigai drausdavo valstiečiams statyti kryžius taip, kaip jie juos įsivaizduoja. Dabar būtent tie tautiniais raštais ir simboliais ornamentuoti kryžiai įtraukti į UNESCO paveldo sąrašą.

Velýkos (brus. вялiк (дзeнь)) sf. pl. (1) K, G24, Velỹkos (2) Dv, (4) DrskŽ, Lp, Kls, Rtn; SD1193, L
1. R, R273, MŽ, MŽ366, S.Dauk, N, M, LL277, J, Š, Rtr, OZ62, DŽ, KŽ bažn. krikščionių švenčiama Kristaus prisikėlimo iš numirusių šventė: Sveiki, sulaukę šventų Velýkų NdŽ. Gėdu beesą dainuoti pirmą dieną Velýkų JI422. Pautus margino prie Velýkas, ne per Jurgį LzŽ. Velýkos[e] vaikai eidavo pali namus, kiaušinių gaudavo Sug. Velýkoms pasitaisys, i kiaušinių išsivirs, i pyrago išsikeps Tl. Priežg Velykàs kalina, būlo, drūtus pautus Rtn. Pyragų kepė Velykómi, Kalėdomi Kpč. Velýkose jau pradėsi valgyt [riebalų] Pb. Velýkų laukdavom kap gert Dglš. Bandelių tik Velýkom, Kalėdom, šventėm didelėm [būdavo] Kp. Velýkų antrą rytą ateina, jeigu rado ką guliantį, tai aplieja, bet tik lovoj Bsg. Per Velýkas eina lalaut naktį lalaunykai Srj. Ketvirta Velýkų diena nuog ledų ir nuog griausmo, tai ledų diena Pls. Per Velýkas muša pautus Dv. Buvo jau arti Velykų J.Jabl. Velykų savaitė Ser. Dirvos po sniegu nedykos, neveikiai dar bus Velýkos JD322. Velykų rytą lelija pražydo NS294. Kokia Velykų pirma diena, toks ir pavasaris LTR(Auk). Kas Velykų rytą pirmas parvažiuoja, darbai sekas Pbr. Velykų kiaušinio kevelą įdėk į sėmenis, tai linai derės LMD(Tvr). Žiūrėk į eglyną, kelinto[je] nedėlio[je] po Kalėdų eglių metaugės byra, tokio[je] nedėlio[je] po Velykų miežius sėk MitV200. Tuo po Velýkų maisto dėl trūsinėti pradėjom K.Donel. Pasakodavo jam apie Velykų bobutę, apie raganas, apie laumes ir apie deives Tat. Giesmės krikščioniškos, giedamos bažnyčiosu per Velykas ir Sekmines ik advento Mž243. | prk.: Dabar kasdien Velýkos: cukrų perka maišais, mėsą, sviestą Sl. Kad jau nebreik rytmetį ankstie kelti, ta tada jau mums buvo Velýkos Varn. ^ Ne visada šuniui Velýkos NdŽ. Būs tau, šunie, Velýkos, kad gausi su diržu Ggr. Sūruko, sviestuko, pyragiuko – pilnas stalas kaip par Velýkas (gausiai apkrautas valgiais) End. Šykštus lyg boba prieš Velykas su kiaušiniais LTR(Auk). Bliauna kaip Velýkų veršis (graudžiai) Vl. Ko čia juokiesi kap šventytas Velykų paršas Prn. Kap prieš Velykas kiaušinėlio kaina (labai brangu) Lp. Kalėdos šiltos – Velykos šaltos, Kalėdos juodos – Velykos baltos LTR(Šl). Par Kalėdas – mėsos priėdęs, par Velýkas – pilvas dykas Mžš. Velykos dar kailinius mėgsta TŽV598.
2. PK159, LL139 judėjų šventė izraelitų iš Egipto iškeliavimui atminti: Velýkų avinėlis NdŽ. Smulkys pavarde buvo mūsų kaimynas, kuris per žydų Velykas neliuob užmiršti atnešti mums macų Slnt. Buvo tada prisigatavojimas Velykump VlnE205. Artinosi neraugintosios duonos šventė, kuri vadinama Velykos SkvLuk22,1. Kiekvienus metus vaikščiojo ing Jeruzalem pagal Viešpaties įsakymą ant dienos šventos Velykų DP64. O kada jau buvo arti Velykos žydų, daug žydų atėjo priš Velykas afierą daryti ŽCh109.
vėlių̃ (velių̃ KŽ) Velýkos K, VoK121, NdŽ, KŽ; Q235, CI817, R184, MŽ245, Kos265, N, L, Rtr, J.Jabl bažn. Didysis ketvirtadienis.
Velýkų kankalaĩ (taurùtės Rsn) Rsn geltonieji narcizai.
Velykų mėnuo KlvK89 balandis.

velýkos sf. pl. (1)
1. velyknakčio pamaldos: Velýkų naktį visi vyrai išejo į velýkas, o motriškos paliko numie Yl. Velýkų subatos vakare visumet jau eis į velýkas [žmonės] Kl. Ar su ta pačia burna ir į velýkas eisi? (klausiama negražiai kalbančio) Grg. ^ Čiaupos kaip Kristė velýkose KlvrŽ.
2. Velykų valgiai, patiekalai: Nedaug ką velýkų teturėjom NdŽ. Velýkų stalas liuob būs apdėtas visą dieną Kl.
3. vakarienė, kuria prasidėdavo žydų Velykos: Pas tave aš darau velykas su savo mokytiniais SkvMt26,18.
4. saulės atspindys nuo veidrodžio, atšvitulys: Velýkos spinduliuoja ant lubų, t. y. saulės atšvytulis pabalkiais JI167.

Lietuvių kalbos žodžio Velykos etimologija sietina su daugelyje slavų kalbų, išskyrus rusų, naudojamu žodžių junginiu, kurio reikšmė yra didžioji diena/naktis: Великдень (ukrainiečių), Великден (bulgarų), Вялікдзень (baltarusių), Wielkanoc (lenk.), Velikonoce (čekų), Velikanoč (slovėnų). Latvių kalboje slaviškas skolinys „didžiosios dienos“ tapo Lieldienas. Europoje daugumoje kalbų Velykos vadinamos žodžiais, kurių etimologinė kilmė siejama su hebrajų k. žodžiu pesach, reiškiančiu izraelitų išėjimo iš Egipto minėjimo šventę pagal Senajį Testamentą, gr. Pascha, (Πάσχα), italų pasqua, isp. pascua, prancūzų pâques, rusų пасха, rumunų paşti, švedų påsk, ol. pasen, suomių pääsiäinen.

Мы с кунигасом посоветовались и решили поздравить вас с Великами.

Kyrie eleison
.

Vėlek Velykos.

Na, taip, kaip Vokiečiais patapę vakariniai Prūsai ar kiti vakariečiai, Pascha jų nevadinam - bet kodėl gi slavišku žodžiu apsieinam?

Kai kas Lietuvoje bando sieti Velykų pavadinimą su žodžiu vėlė, tačiau su lingvistika ir žodžių etimologija tai neturi nieko bendra.

Ar ne?

Velykų pavadinimas kilęs iš žodžio „vėlės“.

Vėlė.

Iš kur gi tas slaviškas žodis, iš kurio mūsų Velykos?

ВЕЛЕ

и все сложные от него, см. велий, великий.

ВЕЛИКИЙ

Вели́кий церк. велий, превышающий обычную меру, сравнительно с другими обширный, большой; о человеке славный великими, знаменитыми подвигами; но, в сокращенном виде, иногда относится и к росту.

Велико имя Господне на земле. Право, великое слово. Брат мой велик, а до тебя не дорос. Великое расстояние, пространство. Велика разница между великим умом и великою хитростью. Велик верблюд, да воду возят; мал соболь, да на голове носят. Велико, да болото; мала, да нивка. Велик, да дурак; а иной и маленек, да черт ли в нем. Велик телом, да мал делом. Милость велика, да не стоит и лыка. Велика Федора, да дура: а Иван мал, да удал. Не величка, да Кузминишна. Не величка птичка, да ноготок остер. Дом не велик, да стоять не велит. Из малого выходит великое. Велик сапог — на ноге, мал — под лавкой, о запасе, излишке. Великие порядки доводят до великих беспорядков. На великое дело — великое слово. Маленьки детки — маленькие бедки, а вырастут велики — большие будут. Ласково слово, что великий день. Не от велика, несколько, немного, маловато.

ВЕЛЕТЬ

кому что; приказать, повелеть, указать, наказать; объявить чью волю, требовать исполнения, распорядиться властью. Веление ср. указ, повеленье, приказ, приказание, наказ; говорят о властях высших. Велитель, ряз. велец м. повелитель, указчик, распорядитель; первое употреб. о больших и высоких властях, второе более в укор или насмешку. У себя, как хочешь, а в гостях, как велят. Не велят, так не шевелят. Сказать не велят, утаить нельзя. Плакать не смею, тужить не велят. Молод зелено, погулять велено. Худое дело, коли жена не велела, уважай совет жены. | Народ говорит велеть, вместо позволить. Вели-ка мне трубочки покурить.

ВЕЛЕС

м. ряз. (велец. велеть? великий?) укорно, повелитель, распорядитель, указчик. Велибный? кур. высокий и сухопарый. Велебный, чествуют епископов в зап. губ.

церк. велий
...

Велес, Волос (др.-рус. Велесъ, Волосъ) — божество в древнерусском языческом пантеоне, «скотий бог», покровитель сказителей и поэзии.

Согласно теории «основного мифа» — одно из центральных божеств в славянской мифологии, Змей-антагонист Громовержца Перуна.

Va tai tau.

Kaip čia dabar?

Ar todėl Вели́кий, kad galėjo приказать, повелеть, указать, наказать?

Ar gal kad Perkūno priešininko klausė?

Slavų dievas Volos buvo galvijų dievas. Sen. germanų lytis vollr- (iš *woltu) reiškia „ganyklą“, hetitų wellu- (iš *welsu, *welnu) - irgi „ganyklą“, „pievą“.„Velo karvės“ (velu govs) minimos latvių mitologinėse dainose. 1582 m. M. Strijkovskio kronikos lietuvių dievų sąraše yra „Goniglis Dziewos". Tai greičiausiai galvijų ar ganyklų dievas, kuriam ant didelio akmens buvo aukojami galvijai. Sakmėse teigiama, kad velnias turi didžiules galvijų bandas.

Tai rusiškai Вели́кий; lietuviškai gi Didysis - visai ne todėl.

didỹsis (dìdysai, dìdžiasis, dìdžiasai), didžióji (didė́ji Gs, didė́ja Ds) adj. emph. žr. didis:
1. Didysis pirštas N. Man dìdžiasai pirštas nuo amžių nesveikas PnmR. Didysai ežeras Lkm. Dìdžiasis šaukštas Lkv. Didė́ji skepeta Pgg. Kur didė́ja adata pasdėjo? Vžns. Išsirinko patį didįjį arklį J.Jabl. Tas dìdžiasai nustumia mažuosius paršiokus, ažtat ir kūdi Ut. Didėsės ramunės niekai, mažosios kvepia Vl. Anų didžióji (didysis kambarys) didesnė už mūsų Skdv. Tėvas pasiėmė pryšininkę ir kamarą, vaikas – dìdžeinę (didžiają) Pgr. Didė̃msiom šakėm mėžia Ds. Po skliautais į pietus buvo durys, didžiosioms vadinamos S.Dauk. Didysis rutulio skritulys Z.Žem. Didžiosios raidės J.Jabl. Didysis baublys (Botaurus stellaris) turi savotišką, toli girdimą balsą T.Ivan. Didėsės, ilgosės sparnų plunksnos R323.
2. Didžiųjų žmonių nelabai mirė, tik mažiukai Ss. Didžioji mergė esi, turi rinkti rugius, duoną minkyti Šts. Didė́ja mergiotė jau penkiolikos metų Skdt. Kur mano vaikai didíejai? Brsl. Pats dìdisai tai Vilniuj gyvena Ut. Ir jis kraustė, ir pradėjo nuog didžiojo iki jauniausiojo BB1Moz44,12.
3. stiprusis, smarkusis: Mumus parodyta yra didėji ir karštoji meilė DP192. Verkė seselė didė̃sės valnystėlės LB51.
4. svarbusis, žymusis: Numirė po dìdėjam karu Drs. Didė́ji karė užėjo Skr. Rygoj gyvenau, kol didė́ja vaina ate[jo] Dsn. Veiksnys ir tarinys yra didžiosios sakinio dalys J.Jabl. Buvo didžioji savaitė (paskutinė savaitė prieš Velykas) rš. Prieis didė́ji pėtnyčia DP213. Didimęjime četverge DP139. Sakramentas įstatytas yr ant didė̃sios mišios DP268.
5. ypatingas: Tos mergužėlės prasti rūbužėliai, didžioji išmintėlė LB43. ║ galingas, žymus: Mūsų didžioji tarybinė Tėvynė yra Tarybų Sąjungos tautų draugystės tvirtovė, taikos visame pasaulyje tvirtovė (sov.) sp. Didžių̃ didžiáusysis KII328. Atvažiuos didieji (valdžia), kaip šunys piktieji LTR(Pnd).
6. ilgasis (laiko atžvilgiu): Garbė būk ... ant amžių didžiųjų Mž74.
7. istor. kai kurių monarchų, kunigaikščių ir pan. titulas: Vytautas Didžiasis Lietuvos kunigaikštis S.Dauk. Aleksandras Didysis buvo makedonių karalius J.Jabl. Kunigas didysis (pralotas) SD289.
8. pats, tikrasis: Lig didžiųjų (vėlyvųjų) pusrytėlių gulėsi gulėsi LTIII421.
9. prastai sumuštas (apie sviestą): Tau bemušant [sviestą], visada pasidaro didỹsis Gs. Ilgai nesusimuša sviestas: matyt, bus dìdžiasai Slm. Sviestas didysis kaip putra Skr.
◊ po didžiúoju lángu sėdė́ti būti nuotaka: Aš tau atnešiu, kai tu po didžiuoju langu sėdėsi Kt.

Bet kaipgi su vėlėm?

Dabar Velykų data priderinta prie žydų šventės, kurios data nustatoma pagal mėnulio kalendorių.

В это же время иудеи переходят на празднование Пасхи по лунному календарю, так как агрономический ориентир в виде созревания колосьев для определения месяца нисана оказался утерян вследствие разрушения Иерусалима и рассеяния народа...

Tai bent.

Tais laikais, išeitų, apart Jeruzalės, daugiau niekur javų nesėjo.

Kas esat matę žydą sėjant?

Beje, atkreipkit dėmesį - senovės žydų javai sunokdavo kovą-balandį.

Kada?

Kur?

Gal Australijoj?

O mes, taip išeina, savo Velykų laiką irgi šitaip, pagal mėnulio kalendorių, nustatom todėl, kad klajokliai piemenys savo užrašus prarado?

Jėzaus prisikėlimas ir išėjimas iš Egipto.

Однако, начиная со второй половины XIX века многие учёные, например Велльгаузен, отрицали историчность Исхода, и даже само пребывание евреев в Египте, однако большинство исследователей признает историческую достоверность ядра библейского рассказа об этом событии. Один из наиболее убедительных доводов заключается в том, что ни один народ не создает легенду о порабощении его предков на заре национальной истории и не рассматривает это порабощение как предпосылку его консолидации в народ, — если только на самом деле он не пережил подобной травмы.

Senovės lietuviai tikėjo, kad lygiadienio rytą išsimaudžius upėje, tekančioje iš rytų, visus metus būsi tyras ir sveikas. Lygiadienio rytą saulė teka tiksliai rytuose. Toks paprotys praustis rytą užfiksuotas ir Velykų šventės metu, todėl tikėtina, kad kažkada Velykos buvo švenčiamos būtent per pavasario lygiadienį.

Na, kad lygiadieny diena ima viršų prieš naktį ir prasideda gyvojo pasaulio klestėjimo metas, niekas nenuneigs.

O kas darėsi iki lygiadienio?

Ruoštasi jam.

Pokalėdinis mėsiedo laikotarpis trunka iki Užgavėnių, slenksčio į vis ryškėjantį pavasarį. Mėsiedas liaudies kalendoriuje – piršlybų, vestuvių metas...

Čia jau daug naujųjų, krikščioniškų papročių aprašyta.

O kas po vestuvių nutinka, visi žino.

Kas pavasariop gamtoje darosi, irgi visi mato.

Šie mūsų brolių Velykų vardai man užkliuvo.

Kodėl?

Lada, Leta - įasmeninto pasaulio gyvūnijos ir augalijos pragimdytoja didžioji baltų deivė motina Lada, pagimdžiusi pirmuosius dvynius: dukterį Lelą ir sūnų Lėlį.

Koks atgimimas be jų?

Argi kiaušinis - ne jų simbolis?

Lieldienas ir Leldīnis.

Artimiausios latgaliams buvo sėlių ir žiemgalių gentys.

Kalavijuočiai, kalaviju nešę mums krikščionybę, atskyrė mus nuo latvių.

Tada ir kalbos atsiskyrė.

O kaip su šituo?

Gal Lela su Lėliu irgi išauga dideli, išlelėja?

O gal Lielupė tik šiandien latviams didelė.

Nes jie nebe senovės lietuviai.

Tiems tai gal Lielupė, palyginus su Danupe, maža rodės.

išlelė́ti intr.
1. išlepti, išdykti: Jau tu išlelė́si po tam visiškai J.
2. BŽ466 vešliai, tarpiai išaugti: Išlėlė́jusios bulbės – didelės, gardžios išaugusios Š.
3. išaugti į aukštį, ištįsti: Po medžiais nuo pavėnio jurginai išlelė́jo Klt. ║ menkai užaugti; plg. išleilėti: Išlelėjo mūsų rasoda – buvo šaltas pavasaris Rud.

nulelė́ti
intr.
1. J nusilpti.
2. lėčiau ką daryti, sulėtėti: Pirma skubėjo, pasku nulelė́jo, t. y. atleido skubėti J.

O čia ar dar suprantat lietuviškai?

Иногда в песнях представлен не только весенний этап, но и весь цикл земледельческих работ:

А мы чищобу чистили, чистили,
Диди-Лада чистили!
А мы пашню пахали, пахали,
Диди-Лада пахали!
А мы просу сеяли, сеяли,
Диди-Лада сеяли!
А мы просу пололи, пололи,
Диди-Лада пололи!
А мы просу жинали, жинали,
Диди-Лада жинали!
А мы снопы, вязали, вязали,
Диди-Лада вязали!

Didi Lada.

Didžioji Motina.

Dievas turėjęs žmoną pragimdytoją Didžiąją Motiną – deivę Ladą, pagimdžiusią dvynius: dukterį Lelą ir sūnų Lėlį.

Диди slavų deivė.

Dar anksti arti ir sėti.

Bet laukiam šito laiko.

1 leliumai sm. pl. adventas (iš advento giesmėse dažnai vartojamo refreno „leliumai“): Štai leliumų dienos arti, o raituolių vis dar nėra V.Krėv.

2 leliumaĩ
refr., leliùmai: Atvažiuoja piršlys, leliumaĩ, su didele nosia – bus gerai Gs. Už tų stalų mergelė sėdėjo, oi leliumai lodo, mergelė sėdėjo Kb. Pas močiutę augo trys jaunos dukrelės, da leliùmai vyno, trys jaunos dukrelės Sn.
Laukė, tai ir sulaukė.

Vėl viskas atgimsta.

Vėl pradžia.

Vėlek Velykos.

Velykos, nes protėvius ligšiol gerbėm.

O be Lelos ir Lėlio - kokia ateitis?

Lieliska.

leliùkas sm. dem. (2) kūdikis: Eisim lelės pažiūrėt. Gražus leliùkas Pg.

Leldīnis.

Komentarų nėra: