2014-03-29

The Amazing Kamikaze Syndrome

Vakar rytą Elertė "Klasikos" radijas pranešė, kad Lietuvos Respublikos Gynybos Krašto apsaugos
 
 ministras iššovė (!)
 
... iš startinio pistoleto ir Zokniuose pakilimo taku nubėgo civiliai ir kariškiai bėgikai, o jiems sparnu pamojavo Lietuvos KOP naikintuvas (bent jau taip išgirdau) "Spartan".


Kad bėgikai įsibėgėję būtų pakilę, "Klasikos" radijas nepranešė.

Negi ne Emigracijos Akcija?

Gūglė vakar rado vakar dienos, 2014 03 28, rašinį su šia nuotrauka, kurią ir šiandien teberanda:
 
Nusistebėjau: rašinys buvo įkeltas ankstų rytą, 8:02, bėgikai tik dabar, kai ministras iššovė ir "Klasikos" radijas pranešė, bėga, o nuotrauka jau yra, nuo pat ankstaus ryto.

Dar pastebėjau, kad bėgikai labai jau veteraniško amžiaus.

Gali juk visaip pagalvoti...

Šiandien matau, kad nuotrauką apipavidalintojai vakar buvo įdėję pernykštę.

Runway Run!

Lietuvos Respublika!

...net ir posakis „turėk gerą laikąyra lietuviškas, ir lietuvio paauglio ištarti ištiktukai „vau“ ir „auč“ yra lietuvių kalba...

2014-ti, o boysas Boychiklekh teberūnina, tik gal ne Runway'jum o K Street'u ...

Norą Run'inti Runway'jum perprast tik pradžioj nelengva.


Skaitykit:

- Run Away Runway!


Ką čia daug šnekėt!

"Run Runaway" is a hard rock song performed by the English band Slade from 1983 album The Amazing Kamikaze Syndrome.

 O ką?

NATO apgins žemę, kurią parduosim!

O tai negi mūsų Profesionali Kariuomenė su 0.8% BVP finansavimu ar Šauliai su Savanoriais, neturintys šautuvų?

Savanoriams ginklai buvo brangūs ne tik dėl to, kad su jais teko saugoti Lietuvos nepriklausomybę, bet ir tikrąja to žodžio prasme. Mat ginklus, kainavusius 8-10 tūkst. rublių, kai kurie savanoriai pirko už savo pinigus, apiplėšdami savo šeimas.

Atiduokit, atiduokit!

Negi tokiems šautuvus galima duoti jų pačių pinigais pirktus šautuvus palikti?

Negalima niekaip.

Patriotas su šautuvu!

Baisu ir pagalvot. 

Tik va, Blogas Rusas gali sužinot, kur Šaulių beigi Savanorių šaunykai paslėpti, suspėti numesti bombelę ant jų - kaip tada Tėvynę ginsim su kreivais vamzdžiais, kai, Lietuvos Respublikos Gynybos Krašto apsaugos ministrui iššovus iš startinio pistoleto, nubėgsime iki to savųjų ginklų sandėlio?

Iš kitos pusės - išdalink Šauliams su Savanoriais šaunykus - tai tie gi Nepriklausomybės Aikštę gali padaryt!

Kas svarbiau - Nepriklausoma Lietuva ar Nepriklausomybės Aikštė?Eikim pabėgiot 10-mečio NATO pavėsyje proga?

L über alles - ragatkėm ginsitės?

2 komentarai:

audrius rašė...

Blagoje delo blog Paliokasa až smex berijot, kad noris ryte ant bero riteriu kovon jot, alia galiu tik gint, toje ginklaiss pamačyt toj salvėje trijų sestrų konnicos...:)


Ir vėl prisiminiau: " Žemaitijos krikštas. Vieštovėnų Mingėlos ąžuolas Kai suvaryti į Miniją aplinkinių kaimų žemaičiai buvo pakrikštyti, lenkų kunigai, vyskupo įsakyti, nusprendė nuvainikuoti šventąjį ąžuolą. Kiek šūkavo ir barėsi kunigai, kiek naujo dievo bausmėmis grasino atvykęs vyskupas, nė vienas iš suvarytųjų žemaičių nedrįso nukirsti šventajam ąžuolui viršūnės. Dvasininkai naujakrikštams už šį darbą, kurį pastarieji laikė šventvagyste, siūlė dešimtis metrų audeklo. Paskui pridėjo porą geležinių kirvių, kardą. Neatsirado nė vieno savanorio. Tik kai prie bendros atlyginimo sumos buvo pridėta muškieta, tuomet iš minios išėjo MIngėla. Nunėręs galvą, nežiūrėdamas į susirinkusiųjų smerkiančias akis, nukirto milžino viršūnę. Šventenybių niekintojui kaimynai neatleido. Tamsią naktį, kai kunigai ir bajorai linksminosi, aptardami sėkmingai įvykdytą užduotį, į Mingėlos namus įsiveržė žemaičiai. Apsiginklavę sunkiomis lazdomis, jie išvertė iš guolio MIngėlą, išnešę laukan, surišo, lazdomis atskaitė iki šimto ir, pririšę ant kaklo akmenį, nuleido šventvagį į patį giliausią Minijos duburį. Šimtamečiai senoliai pasakoja, kad net ir šiandien tokiomis tamsiomis naktimis, kai nors pirštu į akį durk, iš duburio išlipa baltas Mingėlos vaiduoklis, apeina dvylika kartų apie ąžuolą nukirsta viršūne ir visą naktį apkabinęs jį, verkia iki aušros ir prašo atleidimo. Nuo tos dienos, kai žemaitis Mingėla pasikėsinęs į šventą Perkūnui skirtą ąžuolą, šį milžiną be viršūnės, stovintį kairiajame Minijos krante, žmonės vadina MIngėlos ąžuolu."

audrius rašė...

Didžiuotis turim kuo, tai savo žemuogystos sodna garbe, kuri plėvėsa plėvėsuoja būkti vieningiems ant kaklo meško's ir savo Dalios... Aukos garbė zalytam žerinčiam aukso lenciugi supančiam,-jusiam kaklų ... Gal galioms džino, kad per bankės kakleliį džinas-judžinas neišsiveržtų? Ne niekinis, bo bandos žadas neeeee ar beeeee, kaip sakant dangosne neina, o gal bezdalio eina, beee jogogo, .....