2017-04-05

Pakartotojo Įstatymo Radijas

Kad Lietuvoj "Lietuvos radijo" nebėr (tik "Elertė radijas") - žinojau.

Žinojau, kad yra čia čia ir "Marijos radijas".

Šįvakar nuo 20:45 (tada automobily įjungiau 97,3 Mhz banga transliuojantį "Žinių radiją") iki 21:00 Vilniaus laiku klausiaus Pakartotojo Įstatymo Knygos citatų.

Sužinojau, kad Dievas mums Žemę davęs nuomon, nuomą turim mokėt maldomis ir tikėjimu, gi "išrinktajai tautai" - izraelitams, gerasis mūsų Dievulis amžinon nuosavybėn Žemę davęs.

Išgirdau tokį pamokymą izraelitams su praleistu, nutylėtu raudonu tekstu:

Tu skolinsi daugeliui tautų, bet pats nesiskolinsi. VIEŠPATS tave padarys galva, o ne uodega, tu būsi visuomet viršuje ir niekad apačioje, jei tik klausysi ir ištikimai laikysies VIEŠPATIES, savo Dievo, įsakymų, kuriuos tau šiandien duodu. Nenukrypk nei į dešinę, nei į kairę nė nuo vieno įsakymų ...
(28:12-14)

O šį tekstą irgi nutylėjo - žymiu jį raudonai:

Neimsi palūkanų už paskolas savo tautiečiui, palūkanų už pinigus, palūkanų už maistą ar už bet ką kita, kas yra paskolinta. Gali reikalauti palūkanų už paskolas iš svetimtaučio, bet už paskolas savo tautiečiui neturi reikalauti palūkanų, idant VIEŠPATS, tavo Dievas, laimintų visus tavo siekius krašte, kurio paveldėti įeini.
(23:20) 

Kai VIEŠPATS bus tave palaiminęs, kaip jis pažadėjo, tu skolinsi daugeliui tautų, bet nesiskolinsi pats, tu valdysi daug tautų, bet jos tavęs nevaldys.
(15:6) 

Tik žiūrėk, kad sau karaliumi pasidarytum vieną iš savo giminaičių; kokio nors svetimtaučio – žmogaus, kuris nėra tavo giminaitis, karaliumi negali pasidaryti.
(17:15) 

Pabaigai sekė 12 Dievo prakeiksmų ir 6 palaiminimai iš Pakartotojo Įstatymo Knygos.

Paaiškinta buvo ši disproporcija galimybe išlyginti šią disproporciją 6-šiais Jėzaus palaiminimais, jau iš Naujojo Testamento; pirmuoju buvo:

varguoliams - Dangaus Karalystė.

Laidą rengė "Gerosios naujienos Centras".

Geroji naujiena izraelitams?

Lietuviškai, per "Žinių radiją":)

Lietuviška Vikipedija mus irgi "auklėja":

Izraelio tautos nariai kitaip dar yra vadinami hebrajais, populiariai dar žinomi kaip Išrinktoji tauta.

Popular!

From Latin populāris, from populus (people) + -āris (-ar).

People - žmonės.

Tai kas izraelitus "Išrinktąja tauta" pavadino - Dievas ar žmonės?

Dievas ar žmonės?

Komentarų nėra: