2016-02-28

Žemaičių Antikrikštas

Antikrikštas - gal Antikristo?

600 metų Žemaičių krikšto jubiliejaus proga. 

60 žemaičių atjojo tada, prieš 600 metų, aukščiausion Europos institucijon - Visuotinian bažnyčios susirinkiman Konstance, kur gavo teisę priimti tikėjimą...

Ligtolei tikėjimo neturėjo.

Dabar turi.

Susirinkimą sušaukė antipopiežius Jonas XXIII
imperatoriaus Zigmanto I paliepimu. Iš viso įvyko 45 posėdžiai, kuriuose, be imperatoriaus, dalyvavo 29 kardinolai, 3 patriarchai, 33 arkivyskupai, apie 300 vyskupų, 28 valstybių vadovai ar jų pasiuntiniai. Siekiant išvengti daugumą turėjusių italų nuomonės, buvo sudarytos sąlyginės skirtingų tautų grupės (taip pat ir Lietuvos bei Žemaitijos).

Susirinkimo išvakarėse LDK ir Lenkija nutraukė su Vokiečių ordinu vykusį ginkluotą konfliktą dėl Žemaitijos priklausomybės ir jos christianizacijos bei paprašė Konstanco susirinkimo išspręsti šį klausimą. Susirinkime dalyvavę LDK ir Lenkijos atstovai priklausė vokiečių grupei. Iš viso į susirinkimą 1415 m. lapkričio 28 d. atvyko 60 krikštą priėmusių Žemaitijos bajorų delegacija. Susirinkimas Žemaitiją paliko politiškai pavaldžią Vokiečių ordinui, tačiau teisę ja krikštyti suteikė Vytautui ir Jogailai. 

Abudu kunigaikščiai tada patapo kunigais?

Sakykit, ar Antipopiežiaus krikštas = Popiežiaus antikrikštui?

Pernai uždaviau šį klausimą apie Antipopiežių ir Žemaičių krikštą garbiajam Panevėžio vyskupui emeritui Jonui Kauneckui.

Jis man atsakė, kad krikštijo Konstancos susirinkimas.

Aha, Smūta Europoj po Žalgirio...
 Nors imperatorius Žygimantas I užtikrino jo asmenybės saugumą, tačiau, vos tik atvykęs į Konstancą, J. Husas buvo suimtas ir apkaltintas erezija.

Ir sudegintas.
Tai bent apsikrikštijo Žemaičiai...

Tai bent paminavojo šitokio krikšto 600-metį:
Antikrikštas ir Antikristas...

Reformacijos metu husitaiprotestantai Antikristu vadino patį Romos popiežių.

Komentarų nėra: