2017-04-26

Sūdą sūdija

Seni Sūduvių
laikai...

sū́dai sm. pl. (1), sūdai̇̃ (4) K.Būg, KŽ žr. sūduviai: Iš prūsų tautos kilčių istorijon pirma kitų patenka aisčiai, galindai ir sū́dai (sūduviai) K.Būg.

Kai išlipdavo kur krantan kelis šimtus ar tūkstančius km atsiyrę - daug klausimų jiem neužduodavo.

Kieno kelias buvo - to ir teisė.

O kelias vandeniu ėjo...

Skandinavai...

×sū̃džius sm. (2) žr. sūdžia: Visi sū̃džiai, pišoriukai rašo, didi ir mažiukai JD203. Bei karalius Nebukadnezar siuntė kunigaikščiump, ponump, … sūdžiump BBDan3,2.

pasū̃dyti tr.
1. H, R, MŽ, Sut, N nuteisti: Nebylinėk su sūdžia, nesa sūdą pasūdija, kaip jie nori CII279.

×užsū̃dyti tr.
1. Nmč nuteisti: Mus kap ažusū̃dijo, ką nesrašėm paliokais Aps. Kap svietą užsū̃dysiu, tai tada ir tave MitVI67(Mrc).

2 ×atsū̃dyti tr.
1. N, K, KII284 nuteisti: O kuningaikštis atsūdijo tokią provą DS60(Rs).

... rašėm rašėm paliokais!

Kada kas buvo ....
су́дно  (súdnon inan (genitive су́днаnominative plural суда́genitive plural судо́в)

A ha :)

Sūdą
sūdija...

:)

Komentarų nėra: