2011-01-09

Vilniaus tvartas

“... ežero saloje žemė, nuolat vandens atskiedžiama, negalėjo ilgai išlaikyti tokių sunkių miesto pastatų, ir todėl ėmė jie visi - ir pilis, ir sienos, ir dideli miesto gyventojų rūmai - vis labiau ir labiau žemėn grimzti. Nusigando gyventojai ir nutarė iš to miesto išsikraustyti, kol dar jis visai nenugrimzdo...”

Ar iš tikro Raigardas prasmego?

O kurgi jis?

Nėr.

Tik slėnis liko.


Gardinas tebėr.

Ir Naugardas.

Ir Naugardukas.

Ir Kaunugardas-Kœnugarðr tebėr, tik Kijevu pasivadinęs.

Ir Miklagardas-Miklagarđr tebėr.

O Raigardo nėr.

1 gar̃das sm. (4)
5. (neol.) miestas: Gardas Veliuona Bs. Mes kiekvienam garde galime prilaikytie po kelias krautuves V.Piet.

2 gardininkas
, -ė (neol.) smob. miestietis: Žmonės tada pereina luomon laisvų gardininkų Bs.

neol. - neologizmas.

Neologizmas – naujai sukurtas žodis, nepriimtas bendrinėje ar specialiojoje kalboje.

Išsigalvojo bočiai Raigardą, bo gardas - neologizmas.

Gardinas, Kaunugardas, Miklagardas - viskas išmislai vieni.

Su Gardarike sykiu.

Nors gardyti, regis, tebemokam.

gar̃dyti
, -ija, -ijo tr. J tverti (tvorą).

O miestas - ne išmislas, ne neologizmas.

Miasto Wilno.

Vilniaus miestas, po litewsku.

Kad jau Gardarikės su jos gardais atsisakom, tai bent Vilniaus neatiduokim!

Koks tas mūsų Vilnius?


Gardyti gardus dabar jau nebelietuviška, tverti tvoras užtat gerai mokam ir tai tautiška yra nūnai.

Vilniaus gardas būt nebegali.

Tebūnie Vilniaus tvartas!

O ką - civilizacija nuog to ir prasidėjo, kad susigrūdo visi krūvon.

Tai ir būkim nuoseklūs.

Kaimas tos pat šaknies kaip kaimenė.

Viskas tvarkoj.

Krūvoj jie ten daugmaž, ne kaip kokie laukiniai laukuos ar miškiniai miškuos pasklidę.

Kultūrina ir kultūrinasi.

Ir Vilniaus tvartas, kadaise siena, tvora aptvertas, gardais gardeliais sugardytas.

O kodėl gi tame Vilniaus tvarte turėtų būti neaiškios kilmės rajonai ir mikrorajonai?

Negi tuos rajonus valdomis vadinsim, lyg kokie aisčiai..., aaa..., kad juos - estai?

Žinoma, kad ne - negi jie mūsų...

Pas tuos estijus tos valdos - irgi nebe jų...

Ne rajonai su mikrorajonais, o gardai su gardeliais.

Žmonėm, katrie perėjo luomon laisvų gardininkų, vadintis nepanorom, tai ir tūnom tam tvarte savo garduose bei gardeliuose.

Visi ten lygūs, bet kai kurie - lygesni už kitus.

Kas čia per alasas?

- Ko ko ko ko, slieką radau - kakariekūūū!

Tai vištų su gaidžiais gardas, didelis ...

Kur jis?

Darbinių gyvulių, arklių ir buivolų, gardas.

Avelių ir avinų gardas, su avinėliais.

Beeee....

Kiaulių gardas - lovys platus...

Garde gardu, kriu kriu!

O kas tam tvarte viršesnis, kur viršenybės gardas?

Reiktų žvilgtelt tvarto planan.


Anam tvarte kriuksiai buvo viršesni, lygesni už kitus.

O pas mus?

Ar tik nebus mūsų tvarte viršesnis tas, katras veršesnis?

Sako, kad taip.

Veršiai žino, iš kur šienas, iš kieno malonės.


- Sveiks, draugs pons veršininke!

Mūūūūū...

1 komentaras:

Audrius rašė...

https://youtu.be/Umc-uq21d2Q