2011-05-22

Rusijos spalva

Baltarusijai pažadėti Maskvos milijardai – miražas.

Arba parduokite savo valdomas įmones, arba kreipkitės į Tarptautinį valiutos fondą. Taip į Minsko prašymą gelbėti šalį reagavo Rusija.

A.Kudrinas neslėpė, kad Baltarusijai reikia dairytis kitų finansavimo šaltinių.

Tinkamiausia rusams išeitis – skelbti didžiųjų įmonių privatizavimą.

85. Va tai tau
19:37 05-22 IP: 84.15.184.10
Juodoji Rusija Baltajai Rusijai skūpi žaliuokių...

Kurgi slavų vienybė?

Pradingo?

86. Žalias finansavimo šaltinis 19:41 05-22 IP: 84.15.184.10
Išdurnėjusiam pasauly tai - ne tebežaliuojančios abiejų, Baltosios ir Juodosios Rusijų girios ir laukai, o žaliais dažais apsitaškęs printeris.

Kas, kad apsitaškęs - puikus finansavimo šaltinis.

Privatizavimo instrumentas!

Jei yra Baltoji Rusija, turi būt ir Juodoji...

Juodoji Rusia - istorinė sritis Nemuno aukštupio kairiųjų intakų baseine. Manoma, jog ten gyveno jotvingiai ir kitos baltų gentys, o nuo pirmojo tūkstantmečio trečio ketvirčio ten įsikūrė slavai (dauguma dregovičiai). XI-XIII a. Juodosios Rusios žemėse susiformavo Gardino, Naugarduko, Slanimo kunigaikštystės, susijungusios su Haličo-Voluinės kunigaikštystės. XIII a. palaipsniui pajungta prie LDK. XVI-XVIII a. dauguma Juodosios Rusios žemių priklausė LDK Naugarduko vaivadijai.

Tai gal būsiu juodasis rusas?

Чёрная Русь
— название, применяющееся в историографии и литературе (чаще с XVIII в.) в отношении территории Верхнего Принеманья в период существования Городенского княжества (XII в.) и становления Великого княжества Литовского (ВКЛ) в XIII—XIV вв.

Известно по западно-европейским источникам XV—XVII вв., но ни в одном из восточно-славянских источников не встречается. Одним из первых в России Черную Россию упоминает историк Татищев, со ссылкой на немецких географов. Причем немецкий географ XVII века Георг Хорн Черной Русью называл польскую Русь, в противовес московской Белой.

Įdomiai.

Gyvveno baltai, jotvingiai, po to slavai atsirado, ėmė valstybę kurti.

Paskum ir lietuviai apsižiūrėjo.

O Baltoji Rusija Maskvoj buvo, bet paskum pabėgo.

Baltarusijon.

Чёрная Русь до XIII в. частично принадлежала Полоцкому княжеству, а в XIV в. вместе с литовскими землями составляла основное ядро ВКЛ.

Ядро.

Rusai, reiškias, mes, juodi.

В XV—XVII веках термин Белая Русь чаще всего применяется по отношению к Северо-Восточной Руси. Столицей Белой Руси обычно называют Москву, а московского князя иногда называют Белым князем или царём. Восточные народы называют его Ак-Падишах, то есть Белый Падишах.

Падишах в Москве.

В отношении современной территории Белоруссии употребление термина «Белая Русь» впервые зафиксировано в XIII веке.

Na...

Gal todėl baltieji rusai pas juoduosius, pas juodviežius, jotvingius, ir pabėgo nuo to padišacho, tegul ir baltojo, sykiu ir Baltosios Rusios vardą atsinešdami?

Современными историками выявлено упоминание термина в Дублинской рукописи (вторая половина XIII века) — без точной локализации вблизи Балтии. Текст сообщает, что брата Вайслана (Vaislanum) проповедывавшего христианство в (Alba Ruscia), также приглашали проповедовать и карелы.

Baltija tai balta.

Kareluose Baltoji jūra irgi balta.

Происхождение термина окончательно не выявлено. Согласно одной версии, так называли земли, которые в некое время не зависели ни от монголо-татарских ханов, ни от литовских князей; белая в данном случае — независимая, свободная (М. Довнар-Запольский, М. Любавский. А. Потебня). Согласно другой версии, название происходит от белого цвета волос или одежды жителей этих земель (Я. Рейтенфельс, В. Татищев, Е. Карский, Н. Янчук). Третья версия предполагает, что Белой Русью называли земли, население которых было христианским в противоположность Черной Руси, где будто бы долгое время сохранялось язычество. Четвертая версия исходит из того, что Белая — значит великая или древняя (Н. Карамзин). Распространена также и гипотеза о том, что название происходит от цветовой аналогии сторонам света. Входит в тройку «Черная Русь», «Червонная Русь» и «Белая Русь».

Белая Русь как Литовская Русь.

Tai ir Juodoji, ir Baltoji Rusijos - lietuviškos?

O kurgi Raudonoji Rusija?

Червоная Русь (Красная Русь, укр. Червона Русь, лат. Russia Rubra) — часть Руси, расположенная на западе современной Украины и востоке Польши. Синонимами Червоной Руси являются исторические названия Галичина (Галиция) или Червенские города.

Galicija, (Haličas; ukr. Галичина́, rus. Гали́ция, lenk. Galicja, vok. Galizien) – istorinis regionas Rytų Europoje, skirtingais laikotarpiais (pilnai ar iš dalies) priklausęs Kijevo Rusiai, Lietuvos Didžiajai Kunigaikštystei, Lenkijai, Austrijai-Vengrijai, Ukrainos TSR.

Teko anais laikais Raudonojoj Rusijoj autui "žalią kortą" pirkti, tai, kai padaviau savo popierius, o vienas jų buvo jau su Vytimi, subėgo visa įstaiga žiūrėti:

- Pogon!

Va ir visos trys spalvotosios Rusijos.

O štai ir Baltojo Maskvos Padišacho laikai.


88. Rusija (ne)pradingo 20:12 05-22 IP: 84.15.181.62
Pažiūrėkit rusiškoj Vikipedijoj - ten kalba apie tris spalvotąsias Rusijas - Baltąją, Juodąją ir Raudonąją, ir visos trys Lietuvos Didžiojoj Kunigaikštystėj slėpėsi, tik Raudonosios dalis su Lvovu tuometėj Lenkijoj buvo.

O Maskvoj kas buvo?

Aukso orda.

Kur Aukso orda sustojo?

Tai va.

Tai kokios spalvos dabartinė, Maskvos, Rusia?

Ir dar vienas klausimas.

Kur dabar Orda sustos?

Komentarų nėra: