2012-02-09

Kontingentas

- Alio, Petrai, koks pas tave kontingentas susirinko?

- Aij... geriau neklausk - beveik vien balamūtai!


Kontingencijos teorija paremta kompetencijos samprata.

Šie teiginiai padėjo at(si)rasti F.Fiedlerio(1965) kontingencijos (atsitiktinumo) modeliui.

Kai požymiai matuojami rangine ar nominaline vieno pasirinkimo skale , ryšiui nustatyti skaičiuojamas kontingencijos koeficientas (C).

Ir t.t.

Matot, koks svarbus dalykas tas kontingentiškumas?

Kas tai?

Logikoje visada teisingi teiginiai vadinami tautologijomis.

Visada klaidingas teiginys vadinamas prieštara.

Teiginys, kuris gali būti ir teisingas, ir klaidingas - priklausomai nuo jį sudarančių teiginių loginių reikšmių - vadinamas kontingencija.

A contingent proposition is neither necessarily true nor necessarily false. Propositions that are contingent may be so because they contain logical connectives which, along with the truth value of any of its atomic parts, determine the truth value of the proposition. This is to say that the truth value of the proposition is contingent upon the truth values of the sentences which comprise it.

Contemporary scholars argue that if rhetoric is merely about the contingent, it automatically excludes that which is either necessary or impossible. The “necessary” is that which either must be done or will inevitably be done. The “impossible” is that which will never be done; therefore, it will not be deliberated over. For example, the United States Congress will not convene tomorrow to discuss something necessary, such as whether or not to hold elections, or something impossible, such as outlawing death. Congress convenes to discuss problems, different solutions to those problems, and the consequences of each solution.

This again raises the question of contingency because that which is deemed necessary or impossible depends almost entirely on time and perspective. In United States history, there was a time when even a congressman who opposed slavery would conclude that its retraction would be impossible.

kontingeñtas [lot. contingens (kilm. contingentis) — atitenkantis]: 1. žmonių, sudarančių vienalytę kokiu nors atžvilgiu grupę ar kolektyvą, visuma; 2. kuriam nors tikslui nustatytas, apribotas žmonių skaičius, pvz., priimamų į aukštąją mokyklą studentų Δ; 3. kokių nors eksportuojamų ar importuojamų prekių norma.

Iš kur gi tas kontingentiskumas?

contingency
Look up contingency at Dictionary.com
1560s, "quality of being contingent," from contingent + -cy. Meaning "a chance occurrence" is from 1610s.

Na va.

Atsitiktinumai prasidėjo...

Koks įdomus dalykas - išmanymas baigės, atsitiktinumai prasidėjo.

Baikit baikit, kaip tik čia ir yra atsitiktinumas, t.y., netyčia taip sutapo.

(sakau konfidencialiai)

Ko kišat vietoj tingere tangere?

Tangere pasilaikykit kontangentui.

Kas tas com - žinom.

tinge (v.) Look up tinge at Dictionary.com
late 15c., "to dye, color slightly," from L. tingere "to dye, color," originally "to moisten" (see tincture). Related: Tinged. The noun is first recorded 1752.

Contingere to touch?

Tingere.

Tingete.

Oi tingete...

Galima būtų apsieiti ir be tingeti.

1 tiñgas sm. (4) tingulys: Tiñgas suėmė – ir priguliau Snt.

2 tiñgas, -à adj. (4) NdŽ, tìngas (3) KŽ; H174, N, FrnW, OGLII31 žr. tingus 1: Nebūkiat tingi ger darydami VlnE25. Oi tingas, tingas muno bernelis sunkių darbelių dirbti D31. ^ Tinginiui gražu, netingam sunku sirgti VP46. tingaĩ adv. KŽ.

tingul interj. kartojant nusakomas tabalavimas: Tingul tingul butelką bevizginąs pri balno prisirišęs Šts.

Suprasti, kaip yra, tada tingisi.

Galvoti aplamai tingisi.

- A..., ką čia galvą suksi, tautologija ar ne tautologija - tegul bus kontingencija!

Ką su tokiu kontingentu daryti?

Civilizatoriai pasuko galvą ir sugalvojo, ką.

Tingere - dažo, dažų, dažyti, nudažyti.

Užmaišo dažų ir nudažo.

Tie, kas šunybę sugalvojo ir šunį pakasė, kontingentą nudažo.

Tai rudai, tai raudonai.

Spalvų daug turi.

Žaliai geriausiai dažyt sekasi, lig šiolei tebedažo.

Sakant - hi, visų kontinentų kontingente!

Komentarų nėra: