2013-01-28

Kūlių kūliona

Važiuoja kaip perkūnas su kuleliu.

Koloną, matai, iš kalno padirba, meistrai.

Mes, kažkodėl, tikrais meistrais nenorim būt, norim magistrais puikuotis, tylim, kai mumi pravardžiuoja, gal blogai matom?

Dziś wyraz ten w języku litewskim oznacza księdza; w kaszubskim – władcę: kašubam kunigas - valdovas, o litvinam - ksiondzas; normaliai.

Ir balkonė mums gerai bus iš lankų bartų balkių.

Słupy Giedymina, Kolumny, Trzy Słupy, Brama Słupna (Stiebu vartai), lit. Gediminaičių stulpai.

Tai kaip koloną padirbt?

Коломна.

Геральдическое описание герба Коломны гласит: «В лазоревом поле на зелёном холме, тонко окаймлённом золотом, — серебряная колонна, увенчанная золотой короной, сопровождаемая по бокам двумя золотыми шестилучевыми звёздами (двумя лучами вверх)».

Название.

Распространённость гидронима в западных областях допускает балтийское происхождение. В. Н. Топоров приводит ряд балтийских параллелей, позволяющих сопоставить основу названия с литов. kalmas «аир», kalmyne «заросли аира», прусск. kalmus «палка, трость».

laītawiskai: ajeras prūsiskai: kalmus

Kas čia styro?

O tokių matėt?

kūlẽlė sf. (2) Tj, Dkšt stovinčiame vandenyje auganti žolė, panaši į nendrę, su tamsia pailga galva, vilkuodegis, vilkdalgis

...заросли аира...

Lipam iš vandens.

1 kalas (atstatytas iš kalelis) sm. J.Jabl(J) kuolas, kaištis; žr. 1 kalis.

2 kalas
(neol.) sm. Ser metalas: Taurieji kalai ilgai vietiniams gyventojams buvo svarbiausias turtų šaltinis Vr.

1 kãlis
sm. (2) Gmž ašies kuolelis, kaištis, užkyšis, užkolis: Kaleliù užkišk, kad ratas nenusmuktum J.

kalastinėti, -ėja, -ėjo intr. Gmž ieškinėti.
susikalastinėti tr. susiieškoti: Jau savo veršius susikalastinėjau Gmž.

Nagi, pakalastinėkim.

Viduramžių laikotarpiu iš Klaipėdos miesto tvirtovės ir į ją galima buvo patekti tik pro vartus. Jie stovėjo net prie artimiausių gyvenviečių, vėliau įsiliejusių į miesto sudėtį. Tačiau svarbiausi buvo treji vartai pagrindiniuose keliuose: kelyje iš miesto per Naująją Dangę ir Krūmamiestį į Kuršą – Tilto vartai, kelyje iš salos per senąją Dangę ir Friedricho priemiestį į Žemaitiją – Kūlių vartai ir Liepojos vartai. Miesto teritorija buvo juosiama pylimais ir grioviais.

Kūlių Vartų arka buvo Galinio Pylimo gatvės tęsinio zonoje. Dabar toje vietoje yra posūkis iš Taikos pr. į Galinio Pylimo gatvę. Kūlis reiškia akmenį. Ta yra Kūlių Vartų gatvė (buv. Steintorstraße) yra akmeninių vartų gatvė.

Ja ja.

Va jum ir padirbta kolona, iš akmenų.

Iš dvie kolonų - vartai.

Calumny
labai panašūs į kūlius; blogi.

Stein'ai - geri.

2. kū̃lis sm. (2) Š, BŽ195, DŽ, kūlỹs (4) Pp, Krkl, Lž; IM1858,46, Kos121 akmuo: Apsibridau ant kū̃lio J. Kū̃lis girnų apatinis J. Kū̃lių anglis J. Stotkas iš kūlio M.Valanč. Nenusimušk kojos į kū̃lį Šv. Kū̃liai įkaista [pirtyje], pilam [v]andenį, ka būtum garo, i prausamos su šiltu [v]andeniu Gršl. Smakas išlindo iš … kūlio ir pasisėdo ant kūlio viršuj BsMtII230(Klp). Visus pralenkęs, kai kūlỹs nusirito Jrk31. Neužteks kūlių padamentui Tl. Keturių metų tavo mokslas prislėgė mane kaip girnų kūlys Blv. Berniokas tuoj lentą primygo ir, paėmęs kūlelį, invarė kuolelį mergos krūtinėn BsPII234. Ans muša kūliùs ant plento Prk. Čia buvo vienas didelis kū̃lis Prk. An kū̃lio [girtuoklis] miegta kai an pygalvio Sg. Marios vidurelyj ant balto kūlelio KlpD16. Liepė kūliais užmušt P. Upelė[je] daug kūláičių Pln. Pilstaliojo smiltis, voliojos ir kūláičius mėtliojo M.Valanč. Auga Palangoj, jūroj ant kūlaičiais P. ^ Ant vietos būdamas, ir kū̃lis apkerpė[ja] J. Lašas po lašo ir kūlį pratašo Rt. Atduos, kad kūlis žaliuos (niekada neatiduos) S.Dauk. Tada užmokės, kad kūliai žydės Sim. Geriau kūliùs ritinėti, nekaip sirgti J. Nu ano negausi nė kū̃lio galvai prasimušti Ggr. Kūlio kojos, liemuo medinis, akys stiklo, šiaudų kepurė, ant ta kepure sėda senis ir kūrina pypką (namai) Pln. Kur eisi? – Į Birutę kūlių krauti (sakoma, nenorint pasisakyti, kur eisiant; turima galvoje Birutės kalnas ir kapas Palangoje) Plt, S.Dauk.

Ir ne tik vartai.

Kūlgrinda.

Cool.

2 ×kulė̃ sf. (rus. кyль) (4), kùlė (2); M, Kos36
6. Ob seniau vartotas biralų ir svorio matas: Kulė̃ – nupinta iš plūšų, maišo formos; buvo vartojama javam matuot Kp

|| Куль означает и четверть, меру сыпучих тел, обычно ржи 9 пуд. 10 фунт., овса 6 пудов 5 ф. Расселся, что куль муки! С моей руки хоть куль муки. Кабы с вашей руки да куль муки! Беды кульем валятся, а счастье золотниками. Друга узнать, вместе пуд (куль) соли съесть. Из куля в рогожку. Поправился из кулька в рогожку. В куль да в воду, мордовский суд.

Das Stone (englisch Stein) ist eine britische nicht SI-konforme Einheit von Masse und Gewichtskraft.

Čia tų, teisiųjų, šitaip aiškiai aiškinančių, matas.

Kūlis, kūlelė, kalas, kuolas, kalenti.

В последнее время калаши получили широкую известность не только благодаря уникальной религии, но и обычным для этого народа светлым волосам и глазам, что в древности порождало у равнинных народов легенды калашах как о потомках воинов Александра Македонского, а сегодня иногда трактуется в популярной литературе как наследие «нордических арийцев» и показатель особой близости калашей европейским народам.

Калаши.

Ne tik kūliu apkulti galima.

Ir ne tik kūloku.

4 kūlė̃ sf. (4) [K] kulka: Eina kūlės kaip bitės (labai smarkiai šaudo) Jon, Ssk. ^ Ne kožnam kūlė lieta (ne kiekvienam lemta būti nušautam) N.

Калаш.

Koloną galima paguldyt, iš žmonių padirbt, vadą prieky pastatyt papuoštą.

Lai žygiuoja kolionijų užgrobt.

jie čia rašo, cholera jasna!

Patys dirbkit.

Tuštybė valdo.

Colonel Mazuma.

Komentarų nėra: