2013-12-10

Alles klar?

clarify (v.) 
early 14c., "make illustrious, make known," from Old French clarifiier "clarify, make clear, explain" (12c.), from Late Latin clarificare "to make clear," also "to glorify," from Latin clarificus "brilliant," from clarus "clear, distinct" (see clear (adj.)) + root of facere "to make, do" (see factitious). Meaning "make clear, purify" is from early 15c. in English; intransitive sense of "grow or become clear" is from 1590s. Figurative sense of "to free from obscurity" is from 1823. Related: Clarified; clarifying.
Factitious...
  clear (v.)
  late 14c., "to fill with light," from clear (adj.). Of weather, from late 14c. Meaning "make clear in the mind" is mid-15c., as is sense of "to remove what clouds." Meaning "to prove innocent" is from late 15c. Meaning "get rid of" is from 1530s. Meaning "to free from entanglement" is from 1590s; that of "pass without entanglement" is from 1630s. Meaning "to leap clear over" is first attested 1791. Meaning "get approval for" (a proposal, etc.) is from 1944; meaning "establish as suitable for national security work" is from 1948. Related: Cleared; clearing. To clear (one's) throat is from 1881; earlier clear (one's) voice (1701). To clear out "depart, leave" (1825), perhaps is from the notion of ships satisfying customs, harbor regulations, etc., then setting sail. To clear up is from 1620s, of weather; 1690s as "make clear to the mind." Clear the decks is what is done on a ship before it moves.
  ...make clear to the mind...

   clear (adj.)
  late 13c., "bright," from Old French cler "clear" (of sight and hearing), "light, bright, shining; sparse" (12c., Modern French clair), from Latin clarus "clear, loud," of sounds; figuratively "manifest, plain, evident," in transferred use, of sights, "bright, distinct;" also "illustrious, famous, glorious" (source of Italian chiaro, Spanish claro), from PIE *kle-ro-, from root *kele- (2) "to shout" (see claim (v.)). The sense evolution involves an identification of the spreading of sound and the spreading of light (cf. English loud, used of colors; German hell "clear, bright, shining," of pitch, "distinct, ringing, high"). Of complexion, from c.1300; of the weather, from late 14c.; of meanings or explanations, "manifest to the mind, comprehensible," c.1300. (An Old English word for this was sweotol "distinct, clear, evident.") Sense of "free from encumbrance," apparently nautical, developed c.1500. Phrase in the clear attested from 1715. Clear-sighted is from 1580s (clear-eyed is from 1529s); clear-headed is from 1709.
  From PIE *kle-ro-

  klierikas bažn. kas mokosi kunigu.

  Tik mokosi?

  kliẽrikas [lot. clericus – dvasininkas], katalikų dvasininkų mokyklos arba vienuolyno auklėtinis.

  clergy (n.)
  c.1200, clergie "office or dignity of a clergyman," from two Old French words: 1. clergié "clerics, learned men," from Medieval Latin clericatus, from Late Latin clericus (see clerk); 2. clergie "learning, knowledge, erudition," from clerc, also from Late Latin clericus. Meaning "persons ordained for religious work" is from c.1300.

  clerical
  (adj.)
  1590s, "pertaining to the clergy," from cleric + -al (1), or from French clérical, from Old French clerigal "learned," from Latin clericalis, from clericus (see cleric). Meaning "pertaining to clerks" is from 1798.

  cleric
  (n.)
  1620s (also in early use as an adjective), from Church Latin clericus "clergyman, priest," noun use of adjective meaning "priestly, belonging to the clerus;" from Ecclesiastical Greek klerikos "pertaining to an inheritance," but in Greek Christian jargon by 2c., "of the clergy, belonging to the clergy," as opposed to the laity; from kleros "a lot, allotment; piece of land; heritage, inheritance," originally "a shard or wood chip used in casting lots," related to klan "to break" (see clastic).

  Kleros was used by early Greek Christians for matters relating to ministry, based on Deut. xviii:2 reference to Levites as temple assistants: "Therefore shall they have no inheritance among their brethren: the Lord is their inheritance," kleros being used as a translation of Hebrew nahalah "inheritance, lot." Or else it is from the use of the word in Acts i:17. A word taken up in English after clerk (n.) shifted to its modern meaning.

  clerk (n.)
  "man ordained in the ministry," c.1200, from Old English cleric and Old French clerc "clergyman, priest; scholar, student," both from Church Latin clericus "a priest," noun use of adjective meaning "priestly, belonging to the clerus" (see cleric).

  Modern bureaucratic usage is a reminder of the dark ages when clergy alone could read and write and were employed for that skill by secular authorities. In late Old English the word can mean "king's scribe; keeper of accounts;" by c.1200 clerk took on a secondary sense in Middle English (as the cognate word did in Old French) of "anyone who can read or write." This led to the sense "assistant in a business" (c.1500), originally a keeper of accounts, later, especially in American English, "a retail salesman" (1790). Related: Clerkship.

  Modern bureaucratic usage is a reminder of the dark ages  when clergy alone could read and write and were employed for that skill by secular authorities.

  In late Old English the word can mean "king's scribe; keeper of accounts;"

  New English:

   klèrkas [pranc. clerc, angl. clerk < lot. clericus — dvasininkas]:
  1. Anglijoje, JAV — tarnautojas, dirbantis prekybos, pram. įmonės, notaro arba advokato kontoroje;
  2. Belgijoje, Olandijoje, Prancūzijoje — notaro kontoros raštvedys;
  3. anglikonų bažnyčios dvasininkas ar tarnautojas;
  4. vid. amžių Prancūzijos dvasininkas.

  New Lithuanian:

  Neblaivus Finansų ministerijos klerkas surengė ralį namo kieme.

  Patys pabandykit at/supainiot finansinių deklaracijų painiavą! 

  Old Lithuanian:

  klérkas sm. (1) BŽ179 zool. laukinis tilvikas (Charadrius minor).

  Laukinis...

  Plikas kaip...

  Cicilikas – ne tilvikas 

  klerikãlas [lot. clericalis — bažnytinis], klerikalizmo šalininkas; klerikalų partijos narys.

  klerikãliškas, -a adj. (1) → klerikalas 2. klerikãliška
  n.: Imperialistinės buržuazijos mokslininkai ištraukia iš praeities filosofų idealistų veikalų visą tai, kas klerikališkiausia (sov.) sp.

  Klerikalai - tai tasai žodis, pagal kurį galima identifikuoti komunistus visokius, nes tiktai šie tokį žodį vartoja, taip paniekinančiai vadindami tikinčiuosius:(

  klerikalizmas
  politinė kryptis, siekianti bažnyčios ir dvasininkijos viešpatavimo ar politinės ir kultūrinės įtakos didinimo.

  klerikalìzmas sm. (2) DŽ politinė kryptis, kurios tikslas yra Bažnyčios ir dvasininkų įtakos didinimas politiniame, visuomeniniame ir kultūriniame gyvenime: Klerikalizmas egzistavo paslėpta forma, kol sveika ir neliečiama egzistavo patvaldystė (sov.) rš. Klerikalizmo kritika lietuvių literatūroje turi senas tradicijas sp.

  Under Stand?


  Alles klar!


  1 komentaras:

  audrius rašė...

  Kelergis semi toje narikijoje pagis ing kunigis.


  klérka sf. (1) 1. Kl iškleręs, netikęs daiktas: Lova išklerusi vadinas klérka J. Anokulamoji mašiną toki klérka Pln. 2. menk. nepadori mergina: Nenoriu nėžiūrėt, jei ta klérka ten bus Alk. 3. menk. švilpynė, birbynė, dūda: Pasidaręs klérką piemuo per visą dieną grajino Pžrl. 4. scom. menk. verksnys, rėksnys: Tai ji tokia klérka: per dienų dienas verkia ir verkia Žvr. | O šitos klérkos (žąsys) negal eit į rugieną! Alk. Klérka (apie pereklę vištą), nutilk nešaukus! Skr. 5. scom. menk. kas neapsitvarkęs, suklerėlis, driskius: Argi aš su tujklérka šokteisiu! Rdm. Nebūkklérka, apsivilkgražesniu paltu! Ktk. 6. scom. An menk. pirskus: Kad būčiau žinojęs, kad tokia klérka esi – špygą būtum gavus, ne žiedą Jrb.


  kelérgis, -ė smob. (1); M kas turi kelerius metus, kelerių metų gyvulys ar žmogus: Tas arklys jau kelérgis Km. | Čia Jeronimas išgyveno jaunas savo dienas, vos kelergis čia atsidanginęs Vaižg. Ar mes juokiamės iš kelergės mergiotės? Vaižg.


  ×kelnorė ̃ (vok. Keller) sf. (3 a ) Vrb, Vlkv, Nm, Plk, kélnorė (1) K 1. namelis pusiau žemėje bulvėms pilti: Tikt dyvai klausyt, kad Lauras, mūs pakamorė, Krizokélnores ir kuknią pradeda garbyt K.Donel. Kelnorė ̃ blogai aptaisyta – bulvės sušalo Lkš. Statines su raugintais kopūstais geriausia pastatyti kelnorėje rš. 2. alinė: Šinkorius kélnorėje KI681

  klerinė ́ ti, -ė ́ ja, -ė ́ jo intr. An pamažu vaikštinėti.


  Kap vožė buožės galu kelneris kilnus kelnirėjantis kelnorėje ir nuo klerusio kūno mesijas, bei rusnijantčius kūno syvynus godžiai-didžiai pavilgė savo geidimonorą....

  quell (v.) Old English cwellan "to kill, murder, execute," from Proto-Germanic *kwaljanan (cf. Old English cwelan "to die," cwalu "violent death;" Old Saxon quellian "to torture, kill;" Old Norse kvelja "to torment;" Middle Dutch quelen "to vex, tease, torment;" Old High German quellan "to suffer pain," German quälen "to torment, torture"), from PIE *gwele- "to throw, reach," with extended sense of "to pierce" (cf. Armenian kelem "I torture;" Old Church Slavonic zali "pain;" Lithuanian galas "end," gela "agony," gelati "to sting"). Milder sense of "suppress, extinguish" developed by c.1300. Related: Quelled; quelling

  Kiek galų gale galios pagalio pagaliau rasta... Lazdynų pelėdos gniezde-lizde vanagėlis sakalėlis lingė linguodams sidabro pautuką geltonu gintarėlektrynyčių padėjo iš kurio Lizdeika iš' perėjo iš sikalė/kėlė su krivule litosų iš lazdos lazdyno....


  http://www.etymonline.com/index.php?allowed_in_frame=0&search=killer&searchmode=none