2016-02-20

Marx Attack

Gūglės grupė tokį tekstą atnešė:


*Lietuvių kuklumas..*.

Kaip manote, kiek minimalių algų sudaro parlamentarų atlyginimas
Lietuvoje ir kitose šalyse?

O štai jums atsakymai kaip ant delno:

Malta 2,4
Liuksemburgas 3,8
Vengrija 4
Nyderlandai 4,4
Prancūzija 4,5
Belgija 5
Ispanija 5,9
Slovakija 6
Airija 6, 2
Didžioji Britanija 6,3
Čekija 6, 8
Portugalija 8,1
Slovėnija 8,8
Latvija 8,9
Graikija 10,2
Estija 12,1
Lenkija 12,7

LIETUVA 28,9


Seimo Narys šitaip replikavo:

Kažkokia klaida (gal senas MMA naudotas), nes be kanceliarinių išlaidų ant popieriaus 2900 / 350 lygu 8,3, o ne 28,9.
Su kanceliarinėmis (2900 + 640) / 350 = 10,11.
Bet kokiu atveju tiek 8, tiek 10 kartų yra žiauriai per didelis skirtumas.


Aš gi taip atrašiau:

Valdininkams (Pradžioje MMA valstybės tarnautojams ir kitiems darbuotojams buvo nustatytas vienodas:))) - MMA, o, tarkim, mums, mokytojams ir dėstytojams - BMA:

Vyriausybės nutarimu nuo 2015 m. sausio 1 d. patvirtinti tokie bazinės mėnesinės algos ir bazinio valandinio atlygio dydžiai (taikomi biudžetinių įstaigų ir organizacijų darbuotojų darbo užmokesčiui apskaičiuoti):
- bazinės mėnesinės algos dydis – 35,5 euro (122, 57 Lt). Dabar šis dydis lygus 122 Lt;
O kam prie to paties kuolo su ubagais mokytojais rištis, ar ne?
O vėliau dar prirašiau:

Bazinė mėnesinė alga – tai Lietuvos Respublikos vyriausybės nustatytas atlyginimo dydis, kurį naudojant skaičiuojami atlyginimai valstybės ir savivaldybių biudžetinių įstaigų darbuotojams: mokytojams, socialiniams darbuotojams, bibliotekininkams, kultūros darbuotojams ir pan.
Nuo 2015 m. sausio 1 d. bazinė mėnesinė alga Lietuvoje yra 35,5 Eur.
2009 metų tekstas: Todėl susitikime laikinai priimtas kompromisinis variantas - bazinė mėnesinė alga mažės nuo 128 Lt iki 122 Lt  t.y. 4,7 proc.
Kubilių Andrius šiteipos krizę įveikė. Krizę įveikė. o BMA taip ir neatstatė iki prieškrizinio lygio.
Dabartinių Seimo narių atlyginimai "pririšti" prie minimalaus mėnesinio atlyginimo (MMA), kuris nesikeičia nuo 1998-ųjų birželio ir yra 430 Lt. Eilinis Seimo narys uždirba 9,5 MMA, Seimo pirmininkas - 17 MMA.
Mūsų išrinktieji šiteip rūpinasi mūsų biedniokais: pakelia MMA laiks nuo laiko (o sau - dešimteriopai:)))**
Nedurni, ką?

Aij....

Neprastus išsirenkam, ką?
O šmaikščiausia štai kas:
BMA - bazinė mėnesinė alga
MMA - minimalus mėnesio atlyginimas
Ar alga  atlyginimas?
Bet kas pasakys, kad =.
Bet kas pasakys, kad minimalus - mažiausias.
Tik ne Lietuvoj, šalelėj mylimoj.
Čia, Lietuvoj, 
minimalus > bazinis, ir netgi >>..
Jei tiksliau, tai minimalus=350 EUR, o bazinis=35,5 EUR.
Vadinasi, mūsų Lietuvoj, šalelėj mylimoj
minimalus = 9,86 bazinio
Šaunuoliai, ką, mūsų Seime ir Vyriausybėj sėdi. 
Ir akys jų 
gražios, ką nesunku pastebėti, 
tiesa?
Sakykit, o kai ši bazinio ir minimalaus istorija prasidėjo, kadaise - gal, vis tik, buvo
minimalus < bazinis?
Gal tik paskui apsikeitė vietom, kol, galop, mūsų išrinktieji suvisai nudivergavo nuo Tautos?
O kam, anys galvoja, sykiu su mokytojų tipo ubagais konverguot, to biš - sykiu vergaut?
Geriau diverguot.
Šitokia tad matematika - beribė (divergavimas reiškia baigtinės ribos neturėjimą), beribė mūsų išrinktiesiems (žinoma, kad ne Tautai).
Tai ką?...

Dainą!


Gal kas Landynėj su šimtais tūkstančių tautiečių nesilankėt, žodžių angielskų gal nemokat - tiem vertimas:


Pirmyn, vergai nužemintieji,
Išalkusi minia, pirmyn!
Sukilkit, žmonės pavergtieji,
Visi kovon išvien smarkyn!
Pasaulį seną išardysim,
Iš pačių pamatų ir tuo
Naujai pasaulį atstatysim–
Kas buvo nieks, tas bus viskuo.
O daryt?
Synoikos! 

ELTA

  * Šmaikštus sutapimas, 28,9 ≅ 28,87, bet su klaida - nebeturimi litai su eurais sumaišyti, užtat tikrasis skaičius dar įspūdingesnis: 
(2900 + 640) / 35,5 = 99,72
Taip taip.
Tūlas mokytojas ar dėstytojas, gaudamas 20 BMA (bazinių atlyginimų!) džiaugiasi it Laimės Kalnan užkopęs, kvailys:) 
Tai mūsų valdžioj - šposininkai?

 ** Žiū - bus mūsų išrinktieji ir trečią kuolą išradę***
 - Valstybės politikų, teisėjų, valstybės pareigūnų ir valstybės tarnautojų pareiginės algos (atlyginimo) bazinį dydį
5 straipsnį pacituosiu: 
1. Valstybės politikų ir valstybės pareigūnų pareiginės algos skaičiuojamos taikant pareiginės algos bazinį dydį (toliau – bazinis dydis), kurį Vyriausybės teikimu, įvertinus valstybės politikams ir valstybės pareigūnams atstovaujančių organizacijų pasiūlymus, praėjusių metų vidutinę metinę infliaciją (skaičiuojant nacionalinį vartotojų kainų indeksą) ir kitų vidutinio darbo užmokesčio viešajame sektoriuje dydžiui ir kitimui poveikį turinčių veiksnių įtaką, tvirtina Seimas iki Seimo pavasario sesijos pabaigos. Tvirtinamas naujas bazinis dydis negali būti mažesnis už esamą bazinį dydį.

*** Matyt, tas trečias kuolas (BD - bazinis dydis) tapo reikalingas, nes MMA, lietuviams bėgant iš Lietuvos, per lėtai kyla, kas kad kai kam JIS, MMA, PRIVALOMAI DEŠIMTERIOPAI SKAIČIUOJAMAS buvo. 
Štai kokia lentelė: 
I. VALSTYBĖS POLITIKŲ PAREIGINĖS ALGOS
Eil. Nr.
Pareigų pavadinimas
Pareiginės algos koeficientas
1.
Seimo Pirmininkas
25,8
2.
Seimo pareigūnai:

2.1.
Pirmininko pirmasis pavaduotojas
23,2
2.2.
Pirmininko pavaduotojai, Seimo opozicijos lyderis
22,4
2.3.
Komitetų pirmininkai
21,7
2.4.
Komitetų pirmininkų pavaduotojai
20,5
2.5.
Pakomitečių pirmininkai, nuolatinių komisijų pirmininkai
20,2
2.6.
Nuolatinių komisijų pirmininkų pavaduotojai
19,6
2.7.
Frakcijų vadovai, kai frakcijos dydis:
Seniūnai
Seniūnų pavaduotojai
2.7.1.
nuo 7 iki 10 narių
20,0
19,6
2.7.2.
nuo 11 iki 20 narių
20,2
19,9
2.7.3.
nuo 21 iki 30 narių
20,7
20,1
2.7.4.
nuo 31 iki 40 narių
21,4
20,7
2.7.5.
daugiau kaip 40 narių
21,9
21,2
3.
Seimo nariai
19,4
4.
Vyriausybė:

4.1.
Ministras Pirmininkas
25,8
4.2.
Ministrai
23,8
5.
Savivaldybių merai ir
merų pavaduotojai
Savivaldybės teritorijoje gyvena
per 100 tūkst. gyventojų
iki 100 tūkst. gyventojų
5.1.
Merai
19
18
5.2.
Merų pavaduotojai
16
15


Pastaba. Savivaldybės mero ir mero pavaduotojo pareiginėms algoms taikytini koeficientai nustatomi atsižvelgiant į savivaldybės gyventojų skaičių, nustatytą pagal kalendorinių metų, einančių prieš kalendorinius metus, kuriais vyko paskutiniai savivaldybių tarybų rinkimai, sausio 1 dienos gyvenamąją vietą deklaravusių asmenų ir neturinčių gyvenamosios vietos asmenų apskaitos duomenis, paskelbtus Lietuvos Respublikos gyventojų registro tvarkytojo interneto svetainėje šio tvarkytojo nuostatuose nustatyta tvarka ir terminais. Nustatyti koeficientai galioja iki pirmojo išrinktos naujos savivaldybės tarybos posėdžio.
III. Prokurorų pareiginės algos
Eil. Nr.
Pareigų pavadinimas
Pareiginės algos koeficientas
1.
Generalinė prokuratūra

1.1.
Generalinis prokuroras
16,7
1.2.
Generalinio prokuroro pavaduotojas
15,2
1.3.
Departamento vyriausiasis prokuroras, Lietuvos nacionalinis narys Eurojuste
14,7
1.4.
Skyriaus vyriausiasis prokuroras
14,5
1.5.
Departamento vyriausiojo prokuroro pavaduotojas, departamento skyriaus vyriausiasis prokuroras, Lietuvos nacionalinio nario Eurojuste pavaduotojas, kurio darbo vieta yra Eurojusto buveinės vietoje
14,3
1.6.
Skyriaus vyriausiojo prokuroro pavaduotojas
14,1
1.7.
Departamento skyriaus vyriausiojo prokuroro pavaduotojas
14,0
1.8.
ONKT prokuroras
13,8
1.9.
Departamento prokuroras, departamento skyriaus prokuroras, skyriaus prokuroras, prokuroras, Lietuvos nacionalinio nario Eurojuste padėjėjas, kurio darbo vieta yra Eurojusto buveinės vietoje
13,1
2.
Apygardų prokuratūros

2.1.
Vyriausiasis prokuroras
14,7
2.2.
Vyriausiojo prokuroro pavaduotojas
14,3
2.3.
Specializuoto skyriaus vyriausiasis prokuroras
10,4
2.4.
Specializuoto skyriaus vyriausiojo prokuroro pavaduotojas
10,1
2.5.
Specializuoto skyriaus prokuroras
10,0
3.
Apygardų prokuratūrų apylinkių prokuratūros

3.1.
Vyriausiasis prokuroras
11,97
3.2.
Vyriausiojo prokuroro pavaduotojas
11,64
3.3.
Skyriaus vyriausiasis prokuroras
9,72
3.4.
Skyriaus vyriausiojo prokuroro pavaduotojas
9,62
3.5.
Prokuroras
9,5
Pastaba. ONKT – Organizuotų nusikaltimų ir korupcijos tyrimas.
IV. VALSTYBĖS PAREIGŪNŲ PAREIGINĖS ALGOS
Eil. Nr.
Pareigų pavadinimas
Pareiginės algos koeficientas
1.
Valstybės kontrolė:

1.1.
valstybės kontrolierius
15,5
1.2.
valstybės kontrolieriaus pavaduotojai
13,8
2.
Seimo kontrolieriai:

2.1.
įstaigos vadovas
15,5
2.2.
Seimo kontrolieriai
14,5
3.
(neteko galios)

4.
Lygių galimybių kontrolierius
13
5.
Vaiko teisių apsaugos kontrolierius
13
6.
Žurnalistų etikos inspektorius, akademinės etikos ir procedūrų kontrolierius

12

7.

Seimo, Seimo Pirmininko, Respublikos Prezidento ar Ministro Pirmininko paskirtų institucijų – Konkurencijos tarybos, Lietuvos radijo ir televizijos komisijos, Lietuvos kultūros tarybos, Viešųjų pirkimų tarnybos, Ryšių reguliavimo tarnybos, Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos, Vyriausiosios rinkimų komisijos ir Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos:

7.1.
pirmininkai ar direktoriai

12,3
7.2.
pavaduotojai

11
7.3.
nariai

9,5
8.
Seimo, Respublikos Prezidento, kitų pagal specialius įstatymus paskirtų valstybinių (nuolatinių) komisijų ir tarybų:

8.1.
pirmininkai
9
8.2.
pavaduotojai
7,3
8.3.
nariai
7
9.
Kiti Seimo ar Respublikos Prezidento paskirti institucijų ir įstaigų:

9.1.
vadovai
8
9.2.
pareigūnai
7
10.
Mokestinių ginčų komisijos prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės, Vyriausiosios administracinių ginčų komisijos:

10.1.
pirmininkai
12
10.2.
nariai
9,5
11.
(neteko galios)

12.
Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro generalinis direktorius
12
13.
Vyriausybės įstaigų vadovai
12,3
Pastaba. Komisijų ir tarybų, kurių posėdžiai vyksta periodiškai, nariams pareiginės algos dydis apskaičiuojamas proporcingai dirbtam laikui.
V. ŽVALGYBOS PAREIGŪNŲ PAREIGINĖS ALGOS

Pareigų pavadinimas
Pareiginės algos koeficientas
Direktorius
15
Direktoriaus pavaduotojas
14
Valdybos viršininkas
12,5
Valdybos viršininko pavaduotojas
12
Skyriaus viršininkas
11
Skyriaus viršininko pavaduotojas
10
Poskyrio viršininkas
9,5
Vyriausiasis specialistas
9
Vyresnysis specialistas
8
Specialistas
6,5
Jaunesnysis specialistas
5
VI. SPECIALIŲJŲ TYRIMŲ TARNYBOS PAREIGŪNŲ PAREIGINĖS ALGOS

Eil.
Nr.
Pareigų pavadinimas
Pareiginės algos koeficientas
I
pakopa
II pakopa
III pakopa
IV pakopa
V pakopa
VI pakopa
1.
Direktorius
15,35
2.
Direktoriaus pavaduotojas
14,61
3.
Valdybos viršininkas
11,42
11,88
12,34
12,80
13,26
13,72
4.
Valdybos viršininko pavaduotojas
10,72
11,15
11,58
12,01
12,44
12,87
5.
Skyriaus viršininkas
10,47
10,87
11,27
11,67
12,07
12,47
6.
Skyriaus viršininko pavaduotojas, poskyrio viršininkas
9,93
10,31
10,69
11,07
11,45
11,83
7.
Vyriausiasis specialistas
9,55
9,89
10,23
10,57
10,93
11,29
8.
Vyresnysis specialistas
8,27
8,56
8,85
9,14
9,43
9,74
9.
Specialistas
7,00
7,25
7,50
7,75
8,00
8,25
10.
Jaunesnysis specialistas
5,30
5,59
5,88
6,17
6,46
6,75

1 komentaras:

Zenonas rašė...

Labai naudinga (pažintiniu požiūriu) informacija. Tikrai - vieniems ir kitiems kitas atskaitos kriterijus, o žmonės nepastebi prasmių supainiojimo Overtono langas - po truputį prasmes apverčia. Čia neapsieita, matyt, be didžiosios išrinktoisos šoblos prasmių apkeitimo išradėjų pagalbos.