2010-06-05

Book

The word book comes from Old English "bōc" which comes from Germanic root "*bōk-", cognate to beech. Similarly, in Slavic languages (e.g. Russian and Bulgarian "буква" (bukva)—"letter") is cognate to "beech". It is thus conjectured that the earliest Indo-European writings may have been carved on beech wood. Similarly, the Latin word codex, meaning a book in the modern sense (bound and with separate leaves), originally meant "block of wood."

Tai protingi tie žuvėdai...

Ar ne?

Ir ąžuolas ten, ir bukas.

Vyras kaip ąžuolas.

Jis yra tiek bukas, kad jo niekas neperkalbės rš. Nebūk bukas kaip kuolas V.Krėv.

Bus, regis, mūsų ir žuvėdų (pirmųjų germanų) protėvių keliai kadais išsiskyrę...

Mediniai vikingų kalendoriai.

T. Narbutas yra publikavęs ir Ignaco Volskio 1792 m. A. Čartoryskiui rašytą laišką, kuriame pasakojama apie tai, kad kažkoks Novakovskis Lydos pilies griuvėsiuose rado medinių lentelių, kurios buvusios prirašytos į jokius mokslui žinomus nepanašiais rašmenimis ir žalvariniais kabliais sukabintos į savotiškas knygas; pasak I. Volskio, tose knygose esą galėję būti surašyti „senovės Lietuvos įstatymai“.

Su hipotetinės lietuviškos runų abėcėlės
vartojimu kartais nepagrįstai siejamas vad. runų kalendorių funkcionavimas Naujųjų amžių Švedijoje, Anglijoje ir kai kuriuose kt. kraštuose (vienas iš Lietuvoje XVII-XVIII(?) a. naudotų medinės knygelės formos runų kalendorių 1638 m. buvo pagamintas pačioje Lietuvoje, − jo originalą 1857 m. iš Vilniaus išvežus į Kijevą, Lietuvoje liko tik šio kalendoriaus kopija, kuri dabar saugoma Lietuvos Nacionaliniame muziejuje).

Vilnietiškieji runų kalendoriai yra skirtingi, nepanašūs vieni į kitus. Vienas iš jų - keturbriaunė lazda, su gražiai išdrožta rankena. Na, tokia, kaip astronomo iš Ažuožerių kaimo - Šmukštaro. A. Vienuolis aprašė tai, ką žinojo iš vaikystės. Dviejuose lazdos šonuose išraižyta po dvi eilutes rašmenų, o kituose dviejuose - piktogramos, išreiškiančios šventes arba sezoninius gamtos reiškinius bei su jais susijusius darbus. Vienoje lazdos pusėje - vasara, kitoje - žiema. Įrėmintoje eilutėje rašmenys kartojasi kas septyni - tai savaitės dienos; iš viso metuose jų 365-ios. Tiek pat jų rasime ir kitame kalendoriuje - nedidelėje devynių medinių lapų knygelėje. Bėgant dienoms knygelės lapus verčiame vieną po kito iki paskutiniojo, po to knygelę apsukame ir lapas po lapo grįžtame atgal į pradžią. Knygelės pabaigoje yra dvi lentelės, padedančios suprasti kalendoriaus „gudrybes“. Čia taip pat pažymėta pagaminimo data - 1638 m. balandžio mėnuo.

Medinį kalendorių pasidirbom 1638 metais, nors dar 1547 metais buvo atspausdinta pirmoji lietuviška knyga.

Kodėl?

Tradicija?

Jei taip, tai ji senesnė, negu "pirmoji lietuviška knyga".

Knyga - krikstisnālaiskas <32> nom sg m [Crixtisnālaiskas 17].

O gal medinę beveik po šimto metų po popierinės pasidirbom todėl, kad senobinė - praktiškesnė?

2 bùkas (la. buks) sm.
2. KI252, Všk sėdynė (lentelė): Vežėjas sėdi ant bùko Jnš. Jis nuvirto nuo bùko (linų minamos mašinos sėdynės) Lnkv.

Kiekvieną lapą gali panaudoti:)

Ar kad turinys medinės mums labiau patiko?

Tai "rašyti" tada reiškė "raižyti"?

Iš čia ir "braižas"?

Буква.

Происходит от праслав. формы, от которой в числе прочего произошли: ст.-слав. боукъви мн. ч., ж. (им. п. ед. ч. *боукы; др.-греч. τὰ γράμματα), русск., укр. бу́ква, болг. бу́ква, словенск. bȗkvē, búkve мн. ч. "книга", сербохорв. бу̏к "буква, письмо", полаб. bükvoi мн. ч. "книга". Несомненны связь с названием дерева бук и герм. происхождение. Вероятнее всего, источником явилось доготск. *bōkō, ср. готск. bōka "буква", мн. ч. bōkōs "книга, письмо, грамота", др.-в.-нем. buoh "книга", др.-исл. bók, мн. ч. bǫkr "книга". По культурно-историческим соображениям заимствование из др.-сакс. (др.-нж.-н.) невероятно. Заимствование произошло гораздо южнее. Любопытно отметить знач. "книга" в полабск., отсутствующее в остальных зап.-слав. языках. Однако ст.-слав. боукарь "grammaticus" (Черноризец Храбр) указывает на юг. Его сходство в словообразовательном отношении с готск. bōkareis "книжник, грамотей", возм., основано на случайности.

Neprigijo mums "book".

"Knyga" prigijo.

Iš kur toji "knyga"?

Нам представляется, что не позже 863 г. (времени знаменитого путешествия св. Кирилла в Корсунь, после чего он взялся за изобретение алфавита), в языках славян и прибалтов уже имелся древнейший, устойчивый и совершенно определенный термин "книга". Удивляет здесь только то, что наши отдаленные предки не использовали с этой целью лексику ближайших культурных народов, которая им, конечно, была знакома: "библио", "либер", "манускрипт", "хартия", "грамота", а предпочли словообразование от праславянского "кнети", то есть "знать".

Kнети.

Knieti.

A, pro-slavai?

Vis tebeknieti?

Буква.

Raidė.

Raida.

Jauniaus mokslas… pasirodė man esąs labai įdomus ir slaptingas, išaiškinąs net tamsiausias kalbos raidõs ir kilmės slaptis K.Būg.

Jei nekistų, jei vis tas pats būtų, nebūtų ką ir užrašinėt...

Ir raižinėt.

school (1)
"place of instruction," O.E. scol, from L. schola, from Gk. skhole "school, lecture, discussion," also "leisure, spare time," originally "a holding back, a keeping clear," from skhein "to get" + -ole by analogy with bole "a throw," stole "outfit," etc. The original notion is "leisure," which passed to "otiose discussion," then "place for such." The PIE base is *segh- "to hold, hold in one's power, to have" (see scheme). The L. word was widely borrowed, cf. O.Fr. escole, Fr. école, Sp. escuela, It. scuola, O.H.G. scuola, Ger. Schule, Swed. skola, Gael. sgiol, Welsh ysgol, Rus. shkola.

Ką jie ten, tik skolas rokuotis tesimokina?

Jei taip, tikrai buki...

Kelios Kalmanovičiaus protėvių kartos gyveno Ramygalos miestelyje netoli Panevėžio, prekiavo ir į „grosbuchus“ (didžiąsias knygas) užrašinėjo vietos gyventojų skolas. Vokiečiai dar buvo neatėję iki Ramygalos, kai lietuviai išžudė visą šeimą ir sudegino „grosbuchus“, - prisimindavo Š.Kalmanovičius.

Baisu.

Tuo tarpu iš nieko pinigus darantys ir už palūkanas juos skolinantys bankai savo „grosbuchų“ visuomenei rodyti nenori.

4 komentarai:

Vienuolis rašė...

Kai knieti angliškas žodis, siūlau pirmiausia atsiversti http://tfd.com — sutaupys laiko: čia ir kilmė, reikšmė, sinonimai, antonimai (jei yra), žodio enciklopedijos. Itin patogus, švarus, dalykiškas vien internetinis žinynas. O kur trūnija didžiausios lietuvių kalbai vertės Kazimiero Jauniaus rankraščiai?

Eugenijus Paliokas rašė...

Jei knieti - angliškai, tai aš - iš Kubos:)

Vienuolis rašė...

Turėjau minty „kai knieti“ — kai smalsu, įdomu, kai rūpi sužinoti. Tenorėjau pasiūlyti nuorodą į patogiausią anglų kalbos aiškinamąjį žodyną. Atleisk, netyčia sukrito dviprasmis sakinys.

Eugenijus Paliokas rašė...

Užėjo keistas noras pajuokaut:) Ačiū už nuorodą. Apie Kazimiero Jauniaus darbus tiek radau: "Nuo l906 m. jo tyrimus užrašinėjo Kazimieras Būga, paskirtas asmeniniu K. Jauniaus sekretoriumi (K. Būgos užrašytas kalbinis palikimas saugomas Vilniaus universiteto bibliotekoje)".