2011-05-08

Litanija

Šiandien, vėl per radijo stotį Klasika, klausiausi sekmadienio mišių transliacijos iš Vilniaus arkikatedros.

Baigdamas kunigas pakvietė tikinčiuosius į kitą savaitę arkikatedroje vyksiančius kunigų šventimus bei litanijų giedojimą.

litany
early 13c., from M.L. letania, from L.L. litania, from Gk. litaneia "litany, an entreating," from lite "prayer, supplication, entreaty," of unknown origin.

litanij|a
1. bažn. tam tikra malda su pasikartojančiais kreipiniais: litaniją gieda, skaito.
2. prk. ilgas, nuobodus vardijimas.

Litanija (gr. λιτη 'prašymas') – bendruomeninės maldos forma, kai skaitovas, vadovas paeiliui perskaito trumpą tam tikrą maldos dalį, o bendruomenė atsako daug kartų pasikartojančiu žodiniu kreipiniu – „melskis už mus“, „Kristau, išgirsk mus“, „Kristau, išklausyk mus“, „Viešpatie pasigailėk“, “Kristau pasigailėk" ar kt.

Labiausiai paplitusios yra litanijos į šventuosius, prašant jų užtarimo, globos, palaimos, meldžiant malonių. Litanija yra savotiška meditacijos forma.

Ką protėviai sako?

litãnija
(l. litanja) sf. (1)
1. M, Š bažn. malda su pasikartojančiais kreipimaisi į Dievą ar į šventuosius: Atkalbė[jo] litãniją OZ31. Litaniją gieda Rm.
2. prk. ilgas ir nuobodus ko nors išvardijimas, skundas, aimanavimas: Iš skurdo ir iš bado išklausė ji ponios litanijos V.Mont. Jam tos litãnijos tikrai nusibos Šln. Kokią tu čia rašai litãniją? Krok.
3. prk. eilė, būrys: Sustojo prie kiemo visa litãnija piemenų Jnš.
◊ šuniẽs litãniją giedóti žiovauti: Anksti atsikėliau, tai dabar visu keliu šuniẽs litãniją ir gíedu Vb.

O Websterio žodynas?

Origin of LITANY
Middle English letanie, from Anglo-French & Late Latin; Anglo-French, from Late Latin litania, from Late Greek litaneia, from Greek, entreaty, from litanos supplicant
First Known Use: 13th century

Next Word in the Dictionary: litas
Previous Word in the Dictionary: lit (abbreviation)

Iki litanijų pas Websterį - šviesa, po jų - litas.

O ką rusai?

Прообразом литании, вероятно, были издревле принятые в Сирии молитвенные распевы с частым повторением Kyrie eleison (транслитерация греч. Κύριε ἐλέησον — «Господи помилуй»). Позднее они вошли в богослужебную практику Западной Церкви. В 529 году Везонский собор постановил «Да будет поддержан сей красивый обычай провинций Востока и Италии. Пусть „Kyrie eleison“ будет исполняться на мессах, утренях и вечернях, потому что это пение так мило и приятно, что продолжайся оно хоть день и ночь без перерыва, не способно было бы породить отвращение или скуку».

Количество повторений молитвы определял священник. Литания с повторением «Кирие» вошла в бревиарий в раздел ежедневных молитв и в монастырский бревиарий для «Часов» (Устав св. Бенедикта, IX, 17). В зависимости от того повторялись «Кирие» и другие мольбы единожды или чаще, литании получили названия planæ, ternæ, quinæ, septenæ.

Публичная набожность христиан стала всеобщей ближе к V веку и процессии часто проводились в дни, святые для язычников. Эти процессии с иконами и другими религиозными символами также назывались литаниями. В Риме процессии, возглавляемые Папами, проводились очень часто, особенно в Великий Пост, в воспоминание Страстей Христовых. Эта церемония, начатая Римской церковью, получила имя «Главная Литания» (Litania Major) или «Романа» (Romana). Она была приурочена к 25 апреля, дню проведения языческого фестиваля Робигалии (Robigalia).

Pagonys.

Славянский термин происходит от церк.-слав. ıảзы́къ, то есть «народ», «племя», которым в славянском переводе Библии переведены еврейские термины гой/גוי и нохри/נכרי.

«Гой» переводится с древнего иврита как «народ» (мн. число «гойим», «народы»). Такое значение это слово сохранило отчасти и в современном литературном иврите. В Библии этот термин никогда не применяется по отношению к одному человеку. 620 раз это слово употребляется в Библии во множественном числе (гойим) и означает многие народы (например, Быт.10:1). В единственном числе (гой) оно встречается 136 раз, при этом нередко относится и к еврейскому народу (гой гадоль, ивр. גוי גדול‎ — «великий народ»; Нав.3:17) и др.). Так, из 10 употреблений слова «гой» в Пятикнижии 5 относятся к еврейскому народу.

Liaudis
.

Liaudai.

Jew's castles.

В более позднее время слово «гой» начинает употребляться как синоним слова нохри/, то есть «чужой».נכרי.

Последние соответствуют в греческом переводе слову εθνοί (этнос), а в Вульгате — лат. gentilis.

В большинстве европейских языков используются термины, производные от лат. paganismus. Это слово произошло от paganus, означавшего исходно «сельский» или «провинциальный» (от pagus «округ», позднее получившее значение «простолюдин», «деревенщина», по причине того, что христианство в Римской империи вначале распространялось в крупных городах, местах пребывания епископов. Уничижительное значение «невежественный нехристь» появляется в вульгарной латыни: в период до IV века христиане называли язычество religia pagana, то есть «деревенская вера». В армянском языке закрепился древний, воспринятый от греков термин «հեթանոս» (հетанос, от «этнос»), в то время как сами греки восприняли от латинян иной, более поздний термин παγανισμός, ранее же язычество в греческом языке обозначалось словом Εθνισμος.

После крещения и на Руси язычников называли «погаными».

Kad Пого́ня pasimirštų?

Абстрактное понятие «язычество» в русском языке появляется гораздо позже конкретных терминов «язычник» и «языческий».

Паганства
.

Пагоня.

Litanijas, matai, reikėjo giedot per pagonių šventes.

O Rasų šventimo vietoj padaryti kapines.

O pagrindinę božnicą pastatyti Šventaragio slėnyje, Perkūno šventyklos vietoje, kad iš germanų skolinti kunigai, iš pražuvusių romėnų - kardinolai, o iš graikų - vyskupai, turėtų kur pagiedot savo litanijas.

Protėviai su graikais, regis, sutarė.

Taip sakė apie juos:

graikas - grēks <32> [Grieche - Grīks MK]

nuodėmė - grīks <32> [grīkas 117(9) drv].

O tie graikai šitaip porino:

THE LITAI (or Litae) were the spirits (daimones) of prayer, ministers and daughters of Zeus.

His symbols are the thunderbolt, eagle, bull, and oak.

Dzeusas sukeldavo griaustinį, žaibus, lietų ir vėjus, jo tradicinis ginklas - žaibai.

Kažkur girdėta...

Jei jau graikų žodis litanijai vardą davė, pagiedokim litaniją graikiškai.

Savo litaniją.

Paklausykim, kaip jie, graikai, mus ją giedot mokina.

Jei senobiškai giedot, tai "θ" reikia kaip "tʰ" tart.

Komentarų nėra: