2011-07-16

Pareiga

Par eiga.

Per ką eiga.

2 pareiga sf. SD210 parėjimas, pareitis.

Tai...

Kadaise taip buvo...

Paskum daug kas pasikeitė.

1 pareigà sf. (3b) K, Krtv; R277 tai, kas būtina, privaloma atlikti; darbas, veiksmas, susijęs su tarnyba, apsiėmimu, pažadu; priedermė: Draugystė lieka draugyste, o pareiga – pareiga rš. Kiekvieno piliečio pareiga yra teisybė doram žmogui sakyti J.Jabl. Tokia buvo jo pareigà (jam taip parėjo daryti) J.Jabl. Abu jie buvo žmonės pareigos T.Tilv. Prenumeratoriai ... tepasiskubina savo pareigą atlikti A1884,392. Tas žmogus, paskirtas į šuns vietą, tur ir šuns pareigas pildyt: tur pamazgas lakte lakt, būdoj gulėt ir pono namus saugot BsPIII9. Mano pareigà man liepia tat daryti BŽ374. Jam pavesta daug pareigų̃ BŽ61. Vaikų auklėjimas – svarbiausia tėvų pareiga sp.

Pastarasis sakinys gal netyčiom bus iš senųjų laikų užsilikęs...

Šis - naujųjų laikų:

Tas žmogus, paskirtas į šuns vietą, tur ir šuns pareigas pildyt: tur pamazgas lakte lakt, būdoj gulėt ir pono namus saugot


Pareiga.

Pareigėlė.

Pareigytė
.

Pareigūnas.

Įdomu - kas ir kada išrado pareigūną?

pareigū̃nas, -ė smob. (2) DŽ einantis atsakingas pareigas valstybinės ar visuomeninės įstaigos, įmonės ar organizacijos darbuotojas: Tarybų Sąjungoje visi teismo pareigūnai renkami (sov.) sp.

Tarybinė demokratija, atsimenam...

O kaip dabar?

Pareigūnas - valdžios, viešojo valdymo funkcijas vykdantis asmuo, turintis atitinkamus oficialius įgaliojimus.

Betgi...

Įgaliojimus mes suteikėm visai ne jiems.

Jūs esat pareigūnai.

Кругом
!

Kaip kad perskaitėt, jūs valdot.

Įgaliojimus tai turit.

Vadinasi, esat "kraštiniai".

Ar tikrai?


Kiekvieno piliečio pareiga yra teisybė doram žmogui sakyti J.Jabl.

Vaikų auklėjimas – svarbiausia tėvų pareiga.

Komentarų nėra: