2015-12-03

This is in Polish?

Księga henrykowska, właśc. Liber fundationis claustri sanctae Mariae Virginis in Heinrichow (Księga założenia klasztoru świętej Marii Dziewicy w Henrykowie) – kronika założenia i uposażenia opactwa Cystersów w Henrykowie, spisana po łacinie po 1268, zawiera zdanie w języku staropolskim Day, ut ia pobrusa, a ti poziwai; w 2015 wpisana na listę „Pamięć Świata” UNESCO.
В записях от 1270 года на листе 24[3] находится предложение, которое считают самым первым записанным предложением на польском языке[4]:
"Bogwali uxor stabat, ad molam molendo. Cui vir suus idem Bogwalus, compassus dixit: Sine, ut ego etiam molam. Hoc est in polonico: Day, ut ia pobrusa, a ti poziwai." - Book of Henryków (Liber fundationis claustri Sancte Marie Virginis in Henrichow) 1270[3]
The medieval recorder of this phrase, the Cistercian monk Peter of the Henryków monastery, noted that "Hoc est in polonico" ("This is in Polish").[4][5][6]

Предложение записано следующим образом: «Day, ut ia pobrusa, a ti poziwai», в современной польской орфографии его можно записать так: «Daj, ać ja pobruszę, a ty poczywaj»[5], что в переводе с древнепольского означает «Дай, я помелю, а ты отдохни»[4].
Это предложение было произнесено осевшим в Нижней Силезии чешским рыцарем Богухвалом, обращавшимся к своей жене, моловшей зерно на ручных жерновах. Фраза находится в описании принадлежащей монастырю деревни Брукалице (Brukalice)[2]. Соседи, услышав эти слова, прозвали рыцаря Брукалом (от звукоподражательного глагола brukać — производить шум, молоть)[6], а его прозвище со временем дало имя всей деревне.

Tai nekantrus čekas - galėjo juk ir palaukt
kol lechas prabils lenkiškai...

Хотя предложение названо летописцем польским, оно содержит также и силезские черты: у глагола pobrusa силезское окончание -a (в современном польском )[7].

Ne istorikas 
tas Gūgelis... 

В Польше 
официально силезский язык считается диалектом польского или переходными диалектами между польским и чешским языками.

Bohema
...
Jednym z nielicznych dowodów istnienia języków judeo-słowiańskich (w tym przypadku judeo-polskiego) są napisy na XII i XIII-wiecznych brakteatach polskich bitych przez żydowskich mincerzy na dworze Mieszka Starego i Leszka Białego. Jedna z zachowanych inskrypcji brzmi: משקא קרל פלסק, co transkrybuje się mšk⊃ krl plsk i odczytuje jako Mieszko król Polski.

Tie patys laikai:

Herkus Mantas (kronikose minimas kaip lot. Henricus Montemin lenk. Herkus Monte vok. Henrich Monte)
1260-1274 m. prūsų sukilimo žymiausias vadas. Kilęs iš Notangos žemės, Mantiminų giminės. Žuvo 1273 m. rugpjūčio pabaigoje, kai kryžiuočiai jį susekė, paėmė nelaisvėn ir nužudė (pakorė).


Komentarų nėra: