2016-05-30

Žemaičių skundas

Istorikai išskiria tris žemaičių krikšto datas: 1413 m., 1416 (1417) m. ir 1421 m. Istorikas Z. Ivinskis išskyrė tris žemaičių krikšto etapus: 1413 m. Lietuvos didžiojo kunigaikščio Vytauto ir Lenkijos karaliaus Jogailos vadovaujamą Žemaičių krikšto akciją, bylą Konstancos susirinkime (1415–1416 m.) ir masinį žemaičių krikštą bei Žemaičių (Medininkų) vyskupijos įsteigimą 1417 m.

Per anksti atšventė?
O ar ne antikrikštą šventė?

1415 m. rudenį Vytautas pasiuntė į Konstancą 60-ies žemaičių didikų delegaciją, vadovaujamą Jurgio Gedgaudo ir Jurgio Galmino. 1416–02–13 plenariniame posėdyje buvo perskaitytas žemaičių skundas, kuriame buvo iškelta daugybė žemaičių iš kryžiuočių patirtų skriaudų ir kliudymų priimti krikštą, o skundas baigėsi šiais žodžiais: „Malonėkite mus išgirsti! Mes turime žmogišką prigimtį ir nesame kokie žvėrys, kuriuos būtų galima dovanoti, parduoti ar pirkti. Esame Dievo kūriniai, sukurti pagal Dievo paveikslą, kad gautume Dievo vaikų laisvę, ir, atgimę bei atsinaujinę Kristaus tikėjime, norime ta laisve naudotis ir džiaugtis, kaip ja naudojasi ir džiaugiasi visi krikščionys.“

Bylą Konstancoje laimėjo Jogaila ir Vytautas.

Kaip čia yra:

1413 m. Lietuvos didžiojo kunigaikščio Vytauto ir Lenkijos karaliaus Jogailos vadovaujama Žemaičių krikšto akcija

vyko (po Žalgirio mūšio!), o Žemaičiai Konstancoj skundėsi kryžiuočiais?

Kodėl ne Vytautu su Jogaila?

Konstancoje suėmė o vėliau sudegino Janą Husą.
Būtent per visuotinį bažnyčios susirinkimą Konstancoje, Šveicarijoje, 60 naujakrikštų žemaičių dalyvavo europiniame įvykyje ir perskaitė savo garsųjį skundą arba pasiūlymą. Šis skundas sukėlė didžiulę diskusiją, nes jis privertė keisti pačią krikšto sklaidos esmę. Iki tol krikštas buvo skleidžiamas „atėjau, nugalėjau, pakrikštijau, valdau“.
Sakykit, Žemaičiai, kodėl virš meškos - Sarmatija?

Kodėl nė neužsimenat apie Antipopiežių?

Kuris, Antipopiežius, net du Antipopiežiai, atsirado po Žalgirio - kodėl apie tai nesakot?

Kodėl nepasakot, kad pirmąsyk istorijoje Popiežius atsistatydino po Žalgirio mūšio?

Kodėl šitokį Šventosios Romos imperatorių
ir Smūtą Europoje nutylit?


Komentarų nėra: