2012-02-03

Vamzdis

Pradžioj - reklama.

Reklamacijos - po tam.

Koks po tam - gal tu rusas; varyk Sibiran - gal ten šilčiau?

Vien Kaune vandentiekio avarijų padaugėjo du kartus – neatlaiko prieš penkis dešimtmečius pakloti vamzdynai.

Jaunimėlis tai nematė - sovietmečiu Vilniaus gatvės dažnai būdavo kasinėjamos, išilgai dažniausiai. Tranšėjos gilios iškastos, eismą komplikuoja. Vamzdžius tiesia, taiso, keičia, ar ką jie ten daro?

Žodžiu, trukdo pravažiuot.

Senai užmirštas vaizdelis.

Kapitalizmas dabar.

O betgi vamzdžiai po žeme - sovietiniai.

O gal Zuoko/Rubicon/Icor/Dalkia/VilniausEnergija moka kaip kurmiai, po žeme, anuos pakeisti.

O gal šitoji ilgu kodiniu pavadinimu kapitalistinė, be abejo, įmonė žino kokį burtažodį, paverčiantį sovietinės sunkiosios pramonės produktą - vamzdį - amžinu?

Be juokų - jei, anot reklamos, vamzdis tarnauja 30 metų, ar per tą 10 metų, ką Vilniaus šilumos vamzdynus nuomoja, pakeitė toji įmonė 1/3 tų vamzdynų vamzdžių naujais?

O jei sovietinis vamzdis kapitalizme 100 metų tarnauja, tai 1/10 gal pakeitė?

Gal Vilniaus taryba pakeitė?

O gal Zuokas, kaipo tarybos galva, pakeitė, лично?

Nepastebėjau keičiant, nors Vilniaus gatvėm vaikštau važinėju.

NUOMOS SUTARTIS

tarp

SP AB "VILNIAUS ŠILUMOS TINKLAI

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

UAB "VILNIAUS ENERGIJA"

Ir

DALKIA

Vilnius
2002 m. vasario 1 d.

TURINYS
1 STRAIPSNIS. SĄVOKŲ APIBRĖŽIMAS 5
2 STRAIPSNIS. SUTARTIES OBJEKTAS 8
3 STRAIPSNIS. PROJEKTAS 11
4 STRAIPSNIS. NUOMOS SUTARTIES ĮSIGALIOJIMAS, SANDORIUI ĮVYKTI BŪTINOS SĄLYGOS 12
5 STRAIPSNIS. KITI KLAUSIMAI 13
6 STRAIPSNIS. PEREINAMASIS LAIKOTARPIS 14
7 STRAIPSNIS. NUOMOS TERMINAS 15
8 STRAIPSNIS. PAREIŠKIMAI IR GARANTIJOS 16
9 STRAIPSNIS. LAIDUOTOJO ĮSIPAREIGOJIMAI 18
10 STRAIPSNIS. NUOMOS TEISIŲ SUTEIKIMAS 19
11 STRAIPSNIS. NUOMOS MOKESTIS 21
12 STRAIPSNIS. NUOMININKO ĮSIPAREIGOJIMAI, FONDAS 22
13 STRAIPSNIS. NUOMOTOJO ĮSIPAREIGOJIMAI 24
14 STRAIPSNIS. SAVIVALDYBĖS ĮSIPAREIGOJIMAI 26
15 STRAIPSNIS. ĮSIPAREIGOJIMŲ ĮVYKDYMO UŽTIKRINIMAS 28
16 STRAIPSNIS. ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO PARAMETRAI 29
17 STRAIPSNIS. PROJEKTUI REIKALINGŲ ĮRENGIMŲ PASIRINKIMAS 32
18 STRAIPSNIS. APLINKOS APSAUGA 34
19 STRAIPSNIS. DARBUOTOJAI 35
20 STRAIPSNIS- EILINĖS ATASKAITOS 36
21 STRAIPSNIS. ENERGIJOS PARDAVIMAI 37
22 STRAIPSNIS. SĄSKAITŲ PATEIKIMAS IR MOKĖJIMAI 39
23 STRAIPSNIS. PROJEKTO VALDYMAS 40
24 STRAIPSNIS. SKLYPAS 41
25 STRAIPSNIS. VANDENS, ELEKTROS ENERGIJOS IR KURO TIEKIMAS 42
26 STRAIPSNIS. DRAUDIMAS 43
27 STRAIPSNIS. ŠALIŲ BENDRADARBIAVIMO PRINCIPAI 44
28 STRAIPSNIS. ATSAKOMYBĖ, DEPOZITAS 45
29 STRAIPSNIS. NUOSTOLIŲ DĖL PAREIŠKIMŲ IR GARANTIJŲ NETIKSLUMO ATLYGINIMAS 46
30 STRAIPSNIS. FINANSINĖ INFORMACIJA 47
31 STRAIPSNIS. TEISINIŲ REIKALAVIMŲ LAIKYMASIS 48
32 STRAIPSNIS- NUOMOS PERLEIDIMAS 49
33 STRAIPSNIS. FORCE MAJEURE 50
34 STRAIPSNIS. MOKĖJIMŲ VALIUTA 51
35 STRAIPSNIS. PAŽEIDIMAI IR SUTARTIES NUTRAUKIMAS 52
36 STRAIPSNIS. SUTARTIES PRATĘSIMO TEISĖ 54
37 STRAIPSNIS. PERDAVIMAS TERMINO PABAIGOJE 55
38 STRAIPSNIS. SUTARTIES VYKDYMO PRIEŽIŪRA, GINČŲ SPRENDIMAS 57
39 STRAIPSNIS. KONFIDENCIALUMAS 58
40 STRAIPSNIS. KALBA 59
41 STRAIPSNIS. GALIOJANTIS ĮSTATYMAS 60
PRIEDŲ SĄRAŠAS ..61

Šią nuomos sutartį sudarė:

SPAB "Vilniaus šilumos tinklai" (toliau - "VŠT" arba "Nuomotojas"), kurios adresas yra Smolensko g. 12, Vilnius, Lietuvos Respublika, Įmonės kodas 2413558, atstovaujama generalinio direktoriaus B.Cicėno, atstovaujančio VŠT, vadovaujantis 2002 m. sausio 14 dienos akcininkų susirinkimo nutarimu,

Vilniaus miesto savivaldybė (toliau - "Savivaldybė"), kurios adresas yra Gedimino pr. 9, Vilnius, Lietuvos Respublika, atstovaujama Vilniaus miesto mero A. Zuoko, atstovaujančio Savivaldybę, vadovaujantis Vilniaus miesto Tarybos 2002 m. sausio 9 dienos sprendimu Nr. 477,

UAB Vilniaus Energija - (toliau - "Nauja bendrovė" arba "Nuomininkas"), kurios adresas yra V. Kudirkos g. 22, Vilnius, Lietuvos Respublika, įmonės kodas 1176083, atstovaujama jos prezidento Jean Sacreste, veikiančio pagal 2002 m. sausio 25 dienos UAB Vilniaus Energija Valdybos sprendimą,

ir

Dalkia, pagal Prancūzijos įstatymus įsteigta ir veikianti paprastoji akcinė bendrovė (sociėtė par actions simplifiėe), registracijos Nr. 403 211 295 RCS Lille, kapitalas 968 868 596 Eurų, kaip Naujos bendrovės įsipareigojimų įvykdymo laiduotojas (toliau - "Dalkia" arba "Laiduotojas"), kurios adresas yra 37 Avenue du Maréchal del Lattre de Tassigny, 59350 St Andre, Prancūzija, atstovaujama Andreas Greim, veikiančio pagal 2001 m. rugsėjo 25 dienos įgaliojimą.

Pasirodo, "Vilniaus energija" - "Nauja bendrovė" arba "Nuomininkas".

O vaidina...

Vilniaus Energija!

O Dalkia - laiduoja, viso labo, pasirodo.

laidúotojas (-is K), -a smob. (1) BŽ147; L304 kas laiduoja. ║ K, BŽ494 vekselio pasirašytojas, užtikrinantis, kad skola bus sumokėta: Valstietis gaudavo paskolą iš magazino, pristatęs vieną arba du laiduotojus rš.

Laiduoja Dalkia, o teturi 968 868 596 Eurus, kas, kad iš didžiosios raidės jos eurai.

Kiek žalos galima kiaurais vamzdžiais Vilniuj pridirbt, jeigu senobinė žiema užgriūtų?

Jei kas, jeigu daug vamzdžių prakiurs, tur būt, išsiparduos Dalkia ir visus 968 868 596 Eurus mums atiduos.

Kaipo prancūzai, gal nebėgs Londonan - ne fasonas...

Naktį nukentėjusiems gyventojams siūloma rinktis nakvynę sostinės viešbučiuose. „Vilniaus energijos“ atstovai žada, kad visos išlaidos bus kompensuotos - nuo išlaidų už transportą, iki nakvynės viešbučiuose.

Pagyvėjimas ekonomikoj, galima sakyti.

Ir Seime, ir Lukiškėse.

Visi - į viešbučius!

N.Mikalajūnas komentavo, kad įmonei nepavyko atkurti šildymo dėl ekstremalių oro sąlygų ir patvirtino, kad gyventojų patirtus nuostolius atlygins įmonės draudimas.

Geradraudis draudimas.

Draudimas kartais į naudą.

draudìmas sm. (2) → drausti:
1. SD141, N Nežiūro nei draudìmo – vis tiek vaikščioja per pievą Rdm. Spaudos draudimas rš. Draudimas yra tikt lyg kaip aliejaus pylimas į ugnį Kel1862,192. Įkyrėjo ji man lig kaklui savo draudimu Vaižg.
2. Išvažiavo, nebeklausė mūsų draudìmo nakvoti Kp. Dėl draudìmo tai draudėm berną, ale nebebuvo Kp.

Kas nors draudė senais vamzdžiais mus šildyti?

Nežinau.

Bet avarijos kaltininką žinau.

Pasak N.Mikalajūno, avarijos priežastis – ekstremalus speigas.


Begėdis!

Nu nu nu!

„Mes jau esame lokalizavę avariją. Šiuo metu yra apribotas šilumos tiekimas 143 namams. Mūsų specialistai deda visas pastangas, kad šiluma į namus grįžtų kaip galima greičiau“, - lrytas.lt sakė N.Mikalajūnas.

O jeigu 10 vamzdžių trūktų?

Tai būtų tūsas viešbučiuose!

Ir aplink juos.

Ar atjaustume artimą savo?

Prancūzijos įmonė „Dalkia“ (?) per 2002-2011 metus neinvestavo nei lito savo lėšų į miesto šilumos ūkį, o buvo investuojamos lėšos iš amortizacinių atskaitymų, numatytų šilumos kainoje. Taigi pasibaigus Nuomos sutarčiai 2017 metais AB „Vilniaus šilumos tinklai“ turto vertė pagal Vilniaus miesto savivaldybės Kontrolės ir audito tarnybos 2010.06.09 audito Nr. R-05-21 ataskaitą, kurioje nurodoma, kad Nuomos sutarties termino pabaigoje 2017 m. išnuomoto turto likutinė vertė gali būti apie 60,0 mln litų mažesnė nei Nuomos sutarties sudarymo metu 2002 metais, o tai reiškia, kad Vilniaus šilumos tinklų turtas bus nugyventas.

Penkiolikos metų infliacijos Vilniaus miesto savivaldybės Kontrolės ir audito tarnyba 2010.06.09 audito Nr. R-05-21 ataskaitoj neįskaičiavo.

O jeigu įskaičiuotų?

Vidutinis mėnesinis bruto (iki mokesčių) darbo užmokestis 1996 m. buvo 618 Lt.

Lietuvos statistikos departamentas praneša, kad vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis šalies ūkyje (be individualiųjų įmonių) antrąjį 2011 m. ketvirtį sudarė 2107,7 lito.

Daugiau nei triskart geriau gyvent pradėjom, ar kainas vejam nepavejam?

Prokurai galėtų pažiūrėt, ar turto nugyvenimas labai skiriasi nuo turto pasisavinimo ar turto iššvaistymo, kaip parašyta 183 ir 184 BK straipsniuos.

Bet per dr. Letą Palmaitį laiko neturi.

O inžinierius apie "Dalkia" tai niekus rašo...

Bus, matyt, daug žurnalistų rašinių prisiskaitęs tais laikais, kai anie nuomos sutartį, kurioj ir jo pavardė paminavota, piarino.

Kam "Dalkijai" investuot?

Ji gi - ne investuotoja.

Ji - L A I D U O T O J A S.

Komentarų nėra: