2012-08-05

Mėmelis


Senasis Klaipėdos pavadinimas yra hidroniminės kilmės. Manoma, kad vietinės baltų gentys (skalviai ir galbūt kuršiai) šitaip vadino Nemuno tėkmę žemupyje, o Vokiečių ordinas šį pavadinimą tik perėmė. Piliai ir miestui toks vardas buvo suteiktas, kadangi manyta Marių sąsmauką ties Dangės upe esant Nemuno žiotimis.

Senasis pavadinimas.

Senovė.

Miesto pradžia laikomi 1252 metai. Tuomet Dangės upės žiotyse Livonijos ordinas ir Kuršo vyskupas nusiaubė gyvenvietę ir jos vietoje pastatė Memelburgo pilį, prie kurios kūrėsi miestas.

Ačiū 0rdinui ir vyskupui.

O tai gyvenvietėj visi gyvi buvo gyventojai, gyveno sau.

Nuobodu.

Siaubo filmų iš Amerikos taigi neatveždavo tada.

Tai vyskupas su krikščionimis pagalbininkais livoniečiais parodė natūroj, nusiaubė.

Du trečdaliai pilies ir miesto turėjo priklausyti Ordinui, o likęs trečdalis - Kuršo vyskupui.

Toks tikėjimas, mat.

Tuomsyk įsikūrė miestas, kame miesčionys ėmė mieštis.

Mišiosna vaikščiot.

Kultūra.

Dabartinėje Lietuvos teritorijoje Klaipėda yra pirmasis miestas, gavęs savivaldos teises.

Iš pavergėjų gavo.

Klausimas 2012-08-03 14:01
kokio amžiaus buvo du vokiečiai, kurie smėlio duobėje būdami sugalvojo smėlio dėžės pavadinimą?

gintare 2012-08-05 02:55
kaip fainai...

Smėlis mūsų galvose 2012-08-05 10:08
Nuo pirmųjų mūsų eros amžių dabartinės Klaipėdos teritorijoje lokalizuojamos kuršių gyvenvietės. Miesto pradžia laikomi 1252 metai. Tuomet Dangės upės žiotyse Livonijos ordinas ir Kuršo vyskupas nusiaubė gyvenvietę ir jos vietoje pastatė Memelburgo pilį, prie kurios kūrėsi miestas. 1258 m. suteiktos Liubeko miesto teisės. Klaipėda (vokiškas pavadinimas Memel, Memela, Mimela ir kt.) planuota kaip Kuršo regiono ir vyskupystės centras, bet faktiškai juo niekad netapo dėl nuolatinių aplinkinių genčių puldinėjimų.

Aplinkiniai - tai mes.

Gentys.

Senasis Klaipėdos pavadinimas Memel yra hidroniminės kilmės. Manoma, kad vietinės baltų gentys (skalviai ir galbūt kuršiai) šitaip vadino Nemuno tėkmę žemupyje, o Vokiečių ordinas šį pavadinimą tik perėmė. Piliai ir miestui toks vardas buvo suteiktas, kadangi manyta Marių sąsmauką ties Dangės upe esant Nemuno žiotimis.

Naujojo, dabartinio Nemuno.

Susimovė...

mėmė b. menkinamai apykvailis, lėtas žmogus, žioplys: Su tokiu mėme nesusikalbėsi. Tyli kaip mėmė.

mėmẽlė scom. (2) žr. mėmė: Sėdi kai mėmẽlė i praūturt bijo Ml. Ė, jis toks mėmẽlė Klvr.

mė́melis sm. (1) Grz, Rm, Krkn žr. mėmė: Svaitiniúo[ja] tas mė́melis – ne teip buvo, ne teip būs Šts. Tas mė́melis negali surasti kelio namo Stč. Eik, tu mė́meli! Ds.

Ne tas mėmė, katras ėmė, ale katras davė.

2 komentarai:

audrius rašė...

Cykus, nėmas, nemėlėlis ceka sant.tekoje su danė.upe...
S.tyli danė golando kepurėje...

https://nl.wikipedia.org/wiki/De_Stille_Don

Ne manas memlys nėmus, o gal mūs suteka su dane...? Alia tekus tas teklys sukulia su kamenine akmena dane santa.kalėpėdą kameninių klaimų kolonadą...:)

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B8%D1%85%D0%B8%D0%B9_%D0%94%D0%BE%D0%BD


audrius rašė...

Tuo primėmysiu memlystos dūmenon balagon.... Tuoj tuoj ir momėn to morė nuo jur.malos molinio molo pilio nuo malos juros pa likus su mėlių nė rimui...:)

Memėlis
Smė. Lis
Sumolu
Momolinis
Jurmala
Mala
Nuomolinis
.....
?

Čia buviai butavojosi ir visokie kėlėsi memeliai su barbarais memledami ir barbėdami.....
Čia smė..lį Neringa nešė prijuostei j uostinėn jurėn pylė, kitų slibino ar dara kono stebima....
SkendiNawija, skandi nova, ....skęsti, nerti, nėris, neri in kga....
Skandisolidja, skandisena, proskandė, pro(u)sena, prusija, surusnė, rusnė, su rusnyta skandi nėrija sunerta jūrų malos vakarų vėjų ir rusnių smėmėlio molių sukurta kuronio....

Prieš nėrijos kasos kurybą žeMėlAPis su mėmėpiliu skendi alia tadu matyt jura malė molus, molius su s mėliais vartuliškių kalvagubrius, kuriuose vartai su stalais aukoms, muitams dėti stovėjo raganomi rataganyti raginti ragaini....?

A kas ti žino kap buvo, juk likom kap memės nėmi nemus'iškai kala bėdodami, mėmlendami,... Skyrium nėrijos vargu snersim, kaip ir kalbas atnersim supratimui ar kažką pnš.... O gal? Gal galim nemes, mėmes, memores, do mėnis, duomenis, menas,... nuskaityti atkuriant kurybą gamostos, kur ribas, berybes ir tttt? A, MatėMatykos.... Tykiai tykiai teka tekos ir matosi tam cykume visata matėnėrikija, cik būki cykus, mėmus, tylus ar dar koks ir visata saramatėja... ~ saulės rato rasotoje sėmaitėjoje.... nušvis ar pnš...? O gal apsi žėgnoti nuo to t apsi t apimo ap lamų aplamoje aplinkos triukšmijoje, galasatėmėje, newlandiskandinovijoj, pani memistėrijai new pa novė...? kĄ, po nai pri siekusieji?:)

http://suvalk.info/wp-content/uploads/2009/12/Ptolem%C4%97jaus_%C5%BEem%C4%97lapio_fragmentas.gif

Gal garbaus plika mėmėleninija Jur.gelio meistrelio paklauskim, kaip jurės gylios smėliuose skendo, jei jam Marėgėrita lais liuosybėje paskęsti ar paskūsti margelius liet.ryto margo ryto .....?

momuonė ̃ sf. (3 a ); N, [K] žr. momuo 2: Kur tau Jurgis bejaunas – visa momuonė ̃ plika Sv.

Pro muomolį pakilsi lyg vivėlės kur un to kalno gėlė žinė vėlikė st.augija vėlydama valialeidydama movydama .... ~

Kunigarbas
Kunimėmelėlys
Sukunimėmėlys
S. Kan. mamanija:)
....

momuolỹs sm. (3 b ) 1. Slk žr. momuo 1: Kap kataro vaiko momuolỹs lyg metam nesuauga Dglš. Padaboj (pažiūrėk), kap berniuko momuoliùkas tvinksi Ign. Kožnamp mazkamp vaikiep ig metam ties kakta yra momuoláitis Lz. 2. akies vyzdys, lėlytė: Krislas inkrito pačian momuolė ̃ lin Ad. ◊mìnkštas momuolỹs (momuoliùkas) nesubrendęs, neišmanėlis: Mìnkštu momuoliukù anas Ml. momuolỹs nesuáugęs nesubrendęs, neišmanėlis: Da tavo momuolys nesuaugęs šite daryt Dglš. momuolỹs (momuoliùkas) nesuvérda neišmano, nesupranta: Nesuvérda momuoliùkas

A kap mūsų muomuolėlis tvinksi, su auga, su aukotas ar gal manome, kad jis g olando sub tylioje besdalijos gasų subinėje tvinksi pritvinkęs pro to....? Ar kas ais pro tuos vartus ratagynės rutijon lytųsararasų gadynės suneštinio stalo tava ra ginių per kūnų gina torinėse pirkiose, peryklose, kėlėtyse, sėklyčiose, tavarobose, tvėrėse, kalajimuomėliuose, kėlėpėdose, ....?

Na memė gugly, nepasi kuklink link linko lenkdamas...

momentas daiktavardis: 1. moment 2. instant 3. point 4. momentum 5. second 6. minute 7. snatches 8. turn 9. way station

Jo, van vėj tikėt van den var go land sub tylėn landėn....:)

Chroniškas ana chronismas chronometrikuojant palei Kruonio krantus et on line su sub tylia kilties nuo mara..., bet gi paveizėkim:):