2014-04-15

Lietuvos Kraštas ir jo valdymas

Prašau atkreipti dėmesį į spalvotą tekstą ir nuorodas.

LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCINIS AKTAS
DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS NESIJUNGIMO Į POSTSOVIETINES RYTŲ SĄJUNGAS
Lietuvos Respublikos Aukščiausioji Taryba,
remdamasi 1918 m. vasario 16 d. ir 1990 m. kovo 11 d. aktais dėl Lietuvos nepriklausomos valstybės atkūrimo ir 1991 m. vasario 9 d. visos tautos pareikšta valia ir
matydama pastangas bet kokiu pavidalu išsaugoti buvusią SSR Sąjungą su visais jos užkariavimais ir ketinimus įtraukti Lietuvą į postsovietinio Rytų bloko gynybines, ekonomines, finansines ir kitokias „erdves“,
n u t a r i a:
1. Puoselėti abipusiškai naudingus ryšius su kiekviena valstybe, anksčiau buvusia SSRS sudėtyje, tačiau niekada ir jokiu pavidalu nesijungti į jokias buvusios SSRS pagrindu kuriamas naujas politines, karines, ekonomines ar kitokias valstybių sąjungas bei sandraugas.
2. Veikla, kuria siekiama įtraukti Lietuvos valstybę į šio Konstitucinio akto pirmajame straipsnyje nurodytas valstybių sąjungas ar sandraugas, yra laikoma priešiška Lietuvos nepriklausomybei ir atsakomybė už ją nustatoma pagal įstatymus.
3. Lietuvos Respublikos teritorijoje negali būti jokių Rusijos, Nepriklausomų Valstybių Sandraugos ar į ją įeinančių valstybių karinių bazių ir kariuomenės dalinių.
LIETUVOS RESPUBLIKOS
AUKŠČIAUSIOSIOS TARYBOS PIRMININKAS
VYTAUTAS LANDSBERGIS
Vilnius, 1992 m. birželio 8 d.
Nr. I-2622LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCINIS AKTAS
DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS NARYSTĖS EUROPOS SĄJUNGOJE
Lietuvos Respublikos Seimas,
vykdydamas Lietuvos Respublikos piliečių valią, pareikštą 2003 m. gegužės 10 ir 11 dienomis įvykusiame referendume dėl Lietuvos Respublikos narystės Europos Sąjungoje,
reikšdamas įsitikinimą, kad Europos Sąjunga gerbia žmogaus teises ir pagrindines laisves, o Lietuvos narystė Europos Sąjungoje prisidės prie žmogaus teisių ir laisvių efektyvesnio užtikrinimo,
pažymėdamas, kad Europos Sąjunga gerbia savo valstybių narių nacionalinį tapatumą ir konstitucines tradicijas,
siekdamas užtikrinti visateisį Lietuvos Respublikos dalyvavimą Europos integracijoje bei Lietuvos Respublikos saugumą ir jos piliečių gerovę,
2003 m. rugsėjo 16 d. ratifikavęs Belgijos Karalystės, Danijos Karalystės, Vokietijos Federacinės Respublikos, Graikijos Respublikos, Ispanijos Karalystės, Prancūzijos Respublikos, Airijos, Italijos Respublikos, Liuksemburgo Didžiosios Hercogystės, Nyderlandų Karalystės, Austrijos Respublikos, Portugalijos Respublikos, Suomijos Respublikos, Švedijos Karalystės, Jungtinės Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystės (Europos Sąjungos valstybių narių) ir Čekijos Respublikos, Estijos Respublikos, Kipro Respublikos, Latvijos Respublikos, Lietuvos Respublikos, Vengrijos Respublikos, Maltos Respublikos, Lenkijos Respublikos, Slovėnijos Respublikos, Slovakijos Respublikos sutartį dėl Čekijos Respublikos, Estijos Respublikos, Kipro Respublikos, Latvijos Respublikos, Lietuvos Respublikos, Vengrijos Respublikos, Maltos Respublikos, Lenkijos Respublikos, Slovėnijos Respublikos ir Slovakijos Respublikos stojimo į Europos Sąjungą, pasirašytą 2003 m. balandžio 16 d. Atėnuose,
priima ir skelbia šį Konstitucinį aktą:
1. Lietuvos Respublika, būdama Europos Sąjungos valstybe nare, dalijasi ar patiki Europos Sąjungai valstybės institucijų kompetenciją sutartyse, kuriomis yra grindžiama Europos Sąjunga, numatytose srityse ir tiek, kad kartu su kitomis Europos Sąjungos valstybėmis narėmis bendrai vykdytų narystės įsipareigojimus šiose srityse, taip pat naudotųsi narystės teisėmis.
2. Europos Sąjungos teisės normos yra sudedamoji Lietuvos Respublikos teisinės sistemos dalis. Jeigu tai kyla iš sutarčių, kuriomis grindžiama Europos Sąjunga, Europos Sąjungos teisės normos taikomos tiesiogiai, o teisės normų kolizijos atveju jos turi viršenybę prieš Lietuvos Respublikos įstatymus ir kitus teisės aktus.

3. Vyriausybė informuoja Seimą apie pasiūlymus priimti Europos Sąjungos teisės aktus. Dėl pasiūlymų priimti Europos Sąjungos teisės aktus, reglamentuojančius sritis, kurios pagal Lietuvos Respublikos Konstituciją susijusios su Seimo kompetencija, Vyriausybė konsultuojasi su Seimu. Seimas gali rekomenduoti Vyriausybei Lietuvos Respublikos poziciją dėl šių pasiūlymų. Seimo Europos reikalų komitetas ir Užsienio reikalų komitetas Seimo statuto nustatyta tvarka Vyriausybei gali pateikti Seimo nuomonę dėl pasiūlymų priimti Europos Sąjungos teisės aktus. Vyriausybė įvertina Seimo ar jo komitetų teikiamas rekomendacijas ar nuomones ir informuoja Seimą apie jų vykdymą teisės aktų nustatyta tvarka.
4. Vyriausybė pasiūlymus priimti Europos Sąjungos teisės aktus nagrinėja teisės aktų nustatyta tvarka. Dėl šių pasiūlymų Vyriausybė gali priimti sprendimus ar rezoliucijas, kurių priėmimui netaikomos Konstitucijos 95 straipsnio nuostatos.Konstitucija šiuo Konstituciniu aktu papildyta:

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas Nr. IX-2343, 2004-07-13, Žin., 2004, Nr. 111-4123 (2004-07-17)

Lietuvos Respublikos Konstitucijos papildymo Konstituciniu aktu „Dėl Lietuvos Respublikos narystės EuroposSąjungoje“ ir Lietuvos Respublikos Konstitucijos 150 straipsnio papildymo įstatymas

Įstatymą pasirašė Lietuvos Respublikos Prezidentas Valdas Adamkus

Koks tas  (Lietuvos Respublika tebevadinamo Krašto) Konstitucijos 95 straipsnis?
 
95 straipsnis
Lietuvos Respublikos Vyriausybė valstybės valdymo reikalus sprendžia posėdžiuose visų Vyriausybės narių balsų dauguma priimdama nutarimus. Vyriausybės posėdžiuose taip pat gali dalyvauti valstybės kontrolierius.
Vyriausybės nutarimus pasirašo Ministras Pirmininkas ir tos srities ministras.

Vėl pacituosiu Lietuvos Respublikos Konstituciinį aktą „Dėl Lietuvos Respublikos narystės Europos Sąjungoje“:

 4. Vyriausybė pasiūlymus priimti Europos Sąjungos teisės aktus nagrinėja teisės aktų nustatyta tvarka. Dėl šių pasiūlymų Vyriausybė gali priimti sprendimus ar rezoliucijas, kurių priėmimui netaikomos Konstitucijos 95 straipsnio nuostatos*.

Parašyta:

1. Nagrinėdama pasiūlymus priimti Europos Sąjungos teisės aktus Vyriausybė gali priimti sprendimus ne visų Vyriausybės narių balsų dauguma.

2. Kaip  Vyriausybė gali priimti tuos sprendimus nagrinėjant pasiūlymus priimti Europos Sąjungos teisės aktus, neaiškinama. 


Kas yra Aukščiausias valstybės pareigūnas?

Tikrai, paslaptis

Premjeras Algirdas Butkevičius sako, kad Vyriausybė neketina pradėti derybų su Europos Sąjunga (ES) dėl draudimo parduoti žemę užsieniečiams pratęsimo. Seimas ir yra įpareigojęs Vyriausybę siekti, kad toks draudimas būtų pratęstas.

Seimas ir yra įpareigojęs Vyriausybę siekti, kad toks draudimas būtų pratęstas.

Kas šitą ir pasistengė įkišti?

Prasmę pasukt sumanė?  


tąsyk reiškia Lietuvos Respublikos Krašto Seimas?

O ką šiandien reiškia Lietuvos Respublikos Krašto Konstitucija?  

Lietuvos Kraštas ir jo, kaip Europos Sąjungos Unijos sudedamosios dalies, valdymas

 Technologijos...

* Pranas Valickas pastebėjo ir man parodė.

P.S. NeoKremlium pasigėrėkim.  

P.P.S. „Kraštovaizdžio tvarkymas“ - ES terminas, matyt.

O Krašto apsauga (1998)  - kieno? 

... specialistai aptarė tarpusavio supratimą stiprinančių priemonių ginklų kontrolės srityje įgyvendinimą ... 

Kieno Kraštas?

2 komentarai:

audrius rašė...

Tarybų sajunga su CK ir Kremlium su raudonąją aikšte ryte, o vakare daug res pubų prie baro ribos su raudonųjų žžibintų vaikštėmis pasivaikščiot ir ta pačia CK partinės draugystės būreliais CB kremlių bokštuose romuvojantys prie stalų. Tokie barų barai darbo ir stalų stalai dalios ar kaip sakoma, vienam gale kablys, o kitame nesakoma kas:)

LTSR
Lietuvos(euro, lito,..) Tarybų Socialistinė(pilietinė) ResPubLika = LTeSR
TSRS
e(TSR, Tarybų Socialistinė(pilietinė) Respublika
= e' litas turi būti euriškas ar jevelitiškas, kas e'konomika ekonomiška ar sviestas sviestuotas.
Je, ania, e, tarybini žmogau, o gal e' litini žmogau ar sajungini žmogau?
Kas gi mes, kas jungia mus, kuo liečiamės, ką tariam tarybose, ką linkim, ...? Jevrop rupos lenkti lenkai polenkijoj polėnai ant aukuro dumyjam ar žmogaus galių galai lieti lieton rupon lietųvienijoje tarybos? Jaučius jungia jungas, o kas žmones jungia? Liečiamės, liejamės, tariame pa jutoje, jautoje, jutimė ar sutartyse žmonės santakoje susilieja? Kuo santuoka lyčių skiriasi nuo vedybų sutarties?
Lietuviai, liesitės ar jus vest, varyt, ginti, verbom beržinias šerti, verbaline geluonimi giliai galias verti, verstisielas versyliškai, jaukais jaukiai jaukinan jungus pajauties užveržti viežlybai, ugnimi ir skurlūpa žmonėmis versti būtiį? Ar maža kas tuom užsiima? Ar žmogų gali be žmogaus valios priversti? Gal galios galios tos? Gal žmogus gali priverst galiot kitą žmogaus galą jungu, pančiais supančiojęs? Ar žmogus tada išliks žmogumi ar vargs verguose ir vergo dalioje susipančiojes su vergais, gyvuliais, su banda, dėl kurios vargs ruošdamas pašarą, jovalus, jaukus, resdamas tvartus, klaimus, būdas, gardus su visom sistemos palaikymo gėlėžymėmis, gėlėžimis, mintis užpildis duomenimis begaliniais kaip išlaikyti veiklią pančių-jungų sistemą? Begaliniai galai begalybėje supančioje pančių galų rišykloje ir begaliniai vargai vargstančių varguolių rasti galus galių galiojančių, nutrukusių galių gijos nuotraukų albumų vartyme prisimint nutrauktas gijas, kaip jas naujai pririšt senu geru mazgu sumazgyti,.... Kodėl sako niekados, žada ir gromatas rašo, bet gaunas kaip visada, tik su nauju pavidalu? Kokia nauda ir kam tikėjimu senu, nauju ir busimu, jei gyvenimas teka begalinėje erdvėje daugalietijoslinijomis galietijos jėgųvienijos, ką net kalba sunku apsakyti, vaizdais apipavidalinti ar skaičiais nuskaityti? Gal tam padės ribos, tvarkos, gardai, ardai, sienos, korys, sodai, kodai ar dar kas supančią erdvę suprasti, kad išsiristi iš leliukės kiauto ir skristi erdvėj tarp žydinčių gėlių pažysti gėlėlės žindų induos žinduolių peno gėlėžinės valios vėlijos medijos medaus medžiagų vėlyko niektaro vėl lieku lietu žmogaus galu galiojančiu valioje visa tos gamtos galių lietų vilijų nėruvon, san tekon, kuronin, marijon, mantijon motinos žemelės dangalų...?

.zmogus rašė...

Blogo autorius:
"Ar žmogų gali be žmogaus valios priversti?"

Referendumo lapo (biuletenio)autorius/ai:
" 2014 m. birželio 29 d.
Lietuvos Respublikos privalomasis referendumas"

NUOSEKLUMAS, VIENYBE, PROTAS, LAISVE, MEILE