2014-10-05

,,Gaublys“ gaubia

1992 metais sausio 3 d. į pirmą Naujųjų metų „Gaublio“ posėdį atvykę du Vilniaus Sąjūdžio veikėjai (jų pavardžių neminėsiu), daužydami delnu į stalą, pareikalavo uždaryti „Gaublį“. Bet kodėl? „Todėl, kad jį įkūrė KGB!“ „Kokių jūs turite įrodymų?“ – paklausiau. „O ar jūs turite įrodymų, kad jūsų neįkūrė KGB. Ne? Tada jus įkūrė KGB!“ – štai tokia buvo pažaryta išvada.

KGB.

KGB! 

Matot, prie KGB būstinės Nepriklausomoj Lietuvoj Kovo 11-sios eisena buvo sustabdyta! 
Praėjusį penktadienį kaip tik buvo mėnesio pirmas penktadienis, tai 18 val. atėjau Lietuvos ,,Žinijos“ draugijos būstinėn, pirmą kartą. 

Premjeras atėjo, atsisėdo priešais mus, Lietuvos ,,Žinijos“ draugijos būstinės salėje susirinkusius.

Susirinko beveik vieni pensininkai.

Susirinko 17 val., o ne  18 val.

Iš vieno premjero šono atsisėdo vienas profesorius, habilituotas mokslų daktaras, iš kito - kitas profesorius, habilituotas mokslų daktaras, taip jie buvo pristatyti „Gaublio“ klubo prezidento.

Abu profesoriai, habilituoti mokslų daktarai, nepratarė nė žodžio.

Premjeras, ,,Gaublio“ susirinkime sužinojom, irgi mokslų daktaras, ekonomikos.
Todėl abu profesoriai, habilituoti mokslų daktarai, išrodė lyg premjero apsauginiai.

Buvo galima užduot klausimus, tai uždaviau tokį:

Po 2 metų niekas nepasikeitė.

a) Premjere, ar Lietuva kada nors skolinosi neigiamom palūkanom?
b) Ką Lietuva daro, kad šitokia nenormali padėtis, kai PUSĖ VALIUTŲ ZONOS ŠALIŲ MOKA PALŪKANAS VIRŠ ŠEŠIŲ PROCENTŲ, O KITOS - NEIGIAMAS, pasikeistų?

Premjeras patikslino, ar aš turįs omeny neigiamas indėlių palūkanas. Atsakiau, kad ne, kad omeny turiu palūkanas, kurias šalys moka už sau besiskolinamas lėšas.

Tada Lietuvos premjeras pasakė, kad neigiamos palūkanos taikytos Japonijos ir Vokietijos paskoloms, o Vokietija, esą, besiskolinanti iš savo pačios fondų.

Tai netiesa.

Į mano gi abu užduotus klausimus Lietuvos premjeras, paprasčiausiai, neatsakė.
Šitokį klausimą užduot „Gaublio“ klubo prezidentas nebeleido - tik po vieną!

Viena pensininkė paklausė, kiek procentų Lietuvos premjeras pasididino sau algą ir priminė, kad pensijas Vyriausybė kitąmet Politinė taryba ketina padidinti stulbinančia 4 eurų suma.

Premjeras atsakė, kad jis algos nepasididino, tai padarė Konstitucinis teismas.


Kas su teismu ginčysis Teisinėj Valstybėj?

Premjeras kalbėjo apie pensinius/pensijinius fondus, sakė, kad jie, esą, sukaupę nemažai milijardų litų, bet įstatymai fondams draudžią investuoti Lietuvoje, nes čia, mat, nepatikima. Todėl visi pensijų fondai investuojantys užsienyje, į pačias geriausias pasaulio kompanijas. 

Išeitų, mūsų įstatymdaviai įstatymais, draudžiančiais sukauptus pinigus investuoti Lietuvoje, faktiškai išvaro tuos pinigus iš Lietuvos - dar viena duoklė mus gelbėjančiam Užsieniui? Negi patys mūsų išrinkti įstatymdaviai jau iš anksto pasmerkia Lietuvą, kad čia nieko nebūtų dirbama, formuoja išankstinį nusiteikimą - Lietuva nepatikima ir blogiausia vieta investuoti? Atseit, visi sukaupti pinigai varu išvaromi  Užsienin, o pas mus meldžiamasi Užkalnio Užsienio investuotojams ir laukiama jų su pyragais kaip kokių gelbėtojų.

Kita pensininkė pasiteiravo apie socialdemokratų žadėtus progresyvinius mokesčius.

Premjeras sutiko, kad Lietuvoje beveik nebeliko vidurinės klasės, kad virš 80 procentų Lietuvos piliečių skursta/ vargsta, o 6-8 procentai - turčiai. Ir iškart, be jokio įrodymo, rėžė išvadą: vienintelė išeitis iš padėties esąs Nekilnojamojo Turto Mokestis Visiems!

Ši ekonomikos mokslų daktaro mokslinė išvada, kuriai nepaprieštaravo nė vienas iš premjero šonų sėdėjęs profesorius/habilituotas mokslų daktaras, man pasirodė, savo Moksliniu Krūviu sunkiai prislėgė Lietuvos ,,Žinijos“ draugijos būstinės salėje „Gaublio“ klubo klubo susirinkiman susirinkusius pensininkus, ir ne tik juos.

O jus?

Gal, sakau, „Gaublys“ globia?

Besiglebėsčiuojančius glėbelistus/globalistus?

O profesorių/habilituotų mokslų daktarų žinios - ką?

Haben?

Komentarų nėra: