2013-03-18

Ήλεκτρον

Elect, adj. - λεκτος

Amber - ήλεκτρον

Kaip ir "rinktinis".

Nes, sako, rinko jį prie Baltijos.

Rinko, gintaro rinkėjai, patapę nūnai elektoriais...

Tą patį, kurį Egipte "sakel" vadino, kuris ir kitokių vardų turėjo, pavyzdžiui, "glīsis [glaesum]", "žywica".

Šiandien, telefonu, Pranas Valickas tokią mintį apie gintaro elektorystę prie Baltijos krantų išdėstė, tai aš Woodhouso žodynan ir žvilgterėjau.

Dar jis pastebėjo, kad vokiečių mokslininkas patvirtina, kad gintaras atkeliavęs nuo Baltijos.

Ten pat rašoma, kad pietiečiai civilizuotieji imperialistai pirkdavę gintarą, mainydavę į kardus, ietis, labai vertinę ir branginę jį.

Vadinasi, šiauriau tų "civilizuotųjų" imperijų buvusi jėga, neleidusi toms imperijoms savavaliauti mūsų protėvių žemėse.

Ne taip, kaip dabar.

From Ancient Greek ήλεκτρον (ēlektron, "amber")

ήλεκτρο (ílektro) n
  1. amber, fossil pine resin.
 amber (n.)
mid-14c., "ambergris, perfume made from ambergris," from Old French ambre, from Medieval Latin ambar "ambergris," from Arabic 'anbar "ambergris." In Europe, the sense was extended, inexplicably, to fossil resins from the Baltic (late 13c. in Anglo-Latin; c.1400 in English), which has become the main sense as the use of ambergris has waned. This formerly was known as white or yellow amber to distinguish it from ambergris, which word entered English early 15c. from French, which distinguished the two substances as ambre gris and amber jaune. The classical word for Baltic amber was electrum (cf. electric).
 
The classical word for Baltic amber was electrum
electrum (n.) 
"alloy of gold and up to 40% silver," late 14c. (in Old English elehtre), from Latin electrum "alloy of gold and silver," also "amber" (see electric). So called probably for its pale yellow color.
 Electrum is a naturally occurring alloy of gold and silver, with trace amounts of copper and other metals. It has also been produced artificially, and is often known as green gold. The ancient Greeks called it 'gold' or 'white gold', as opposed to 'refined gold'. Its colour ranges from pale to bright yellow, depending on the proportions of gold and silver. The gold content of naturally occurring electrum in modern Western Anatolia ranges from 70% to 90%, in contrast to the 45–55% of electrum used in ancient Lydian coinage of the same geographical area.

Ancient Lydian coinage.

The first coins developed in the context of Iron Age Anatolia and Archaic Greece around 600 BC. 

Tas pats vardas ir gintarui, ir aukso/sidabro mišiniui, naudotam pirmosiom monetom.

electrum [ɪˈlɛktrəm]
n
(Engineering / Metallurgy) an alloy of gold (55-88 per cent) and silver used for jewellery and ornaments
[from Latin, from Greek ēlektron amber]

Tas pats vardas ir gintarui, ir aukso/sidabro mišiniui, naudotam pirmosiom monetom.

600 BC. 

Posūkis nuo gintaro į augsą.

Prieš pustrečio tūkstantmečio.

Posūkis, atvedęs mus į šiandieną:

Aukso gabalėlis -> auksinė moneta -> mažesnė auksinė moneta, bet užtai su Valdovo portretu -> paauksuota moneta -> nebepaauksuota, metalinė moneta -> nebemetalinis, popierinis pinigas -> e-pinigas (įrašas kompiuterio diske) -> ???

 Ήλεκτρον.

Στο μακρύ δρόμο του ήλεκτρου...

P.S. Dėkui Audriui už komentarą, įdedu prie Hamburgo rastos gintarinės plokštelės (8 tūkst. m. pr. Kr.) nuotrauką:

Dar kai ką pridedu:

174 psl. parašyta, kad IX-X amžiuje „germanų kardai atsisuko į priešingą pusę“ — prieš savuosius...3 komentarai:

audrius rašė...

Eugenijau, štai sakų litas su žirgu rastas prie hamburgo! Ir tai ne neo litas ir sakų litos mainėtos(money) įvairių saikeliių(šekelių) dydžio, rastų Juodkrantės lobyje 4500-3000 amžiaus, o JO AMŽIUS 10000 METŲ!!! Gintarinė mainėta su gonios (iki pagoniška era) atvaizdu tvirčiausia akmens(litų) amžiaus valiuta!

http://www.ambergallery.lt/lt/disp.php?itm=lt_amber%2Flt_amber_7

audrius rašė...

Praieškojau kelias valandas vietos, aprašymo kur randasi tas paleolito radinys, bet kažkokia nesėkminga mano ranka, gal kas ras. Reikia rinkti nuotrupas litų būdavonės, nes ant svieto kaikurie daiktai linkę dingtį, sudegtį, vietoj jų kiti atsiranda. Pastebėkite kai vyksta kokie karai egiptuose, irakuose, tai pirmiausia kažkas išplėšia artefaktus. Gal ir sirijoj, irane svarbiausia yra artefaktai arkos saugotojam, kad nesugriūtų esamas demokaratelnas pamatas, tolerastija ir piramidinės struktūros?
Čia irgi, kai paimi Helektrą tyrint, jos geniologinius medžius piešt ir prasmes reiškinių dėlioti, tai visos istorijos augštyn kojom apsiverčia, tačiau is arkos saugotojų tyla, nukreipimas į kitas lankas ar kitos suktybės, kaip artefaktų dingimas.

Zenonas rašė...

Vertingas Audriaus pasteb4jimas , kad kai kurie artefaktai (nederantys su bendrai priimtais 5sitikinimais) link3 dingti ar virsti kitais.