2014-08-01

Lietuvos Krašto mobilizacija


Mobilizacija – institucijų ir ūkio subjektų veiklos pertvarkymas, taip pat karo prievolininkų šaukimas į privalomąją karo tarnybą, kad būtų pasirengta šalies gynybai ir (ar) vykdyti tarptautinius įsipareigojimus. Mobilizacija skelbiama esant karo pavojui, prasidėjus karui, taip pat prireikus vykdyti tarptautinius įsipareigojimus.

Mobilizacijos metu galima rekvizicija – privačių transporto priemonių (automobilių, laivų ir kt.), taip pat kito turto paėmimas panaudojimui karo reikalams.

KAM pateiktame pranešime teigiama, kad šiuo planu nustatomi pagrindiniai mobilizacijos skelbimo principai, numatoma, kaip veiks ir kokių priemonių turės imtis valstybės institucijos mūsų šalyje paskelbus mobilizaciją. 

Mobilizacijos sistemą sudaro trys grupės: savarankiški mobilizacijos subjektai (Vyriausybė, Krašto apsaugos ministerija, Lietuvos kariuomenė ir Mobilizacijos departamentas), civilinės mobilizacijos institucijos (kitos valstybės, savivaldybių institucijos ir įstaigos) bei ūkio mobilizacijos subjektai (valstybės ir privačios įmonės, kiti ūkio subjektai). 

Planas leis daugiau dėmesio ir išteklių skirti minėtų subjektų gebėjimams vykdyti mobilizaciją.
Mobilizacijos finansavimas nesikeičia - lėšos šiai funkcijai savivaldybėse vykdyti bus skiriamos iš KAM biudžeto. 

Mobilizacijos ir priimančiosios šalies įstatyme numatyta, kad sprendimą dėl visuotinės ar dalinės mobilizacijos dekretu priima Lietuvos prezidentas, dekretą dar turi patvirtinti arba panaikinti Seimas artimiausiame posėdyje, jei reikia - šaukdamas neeilinę Sesiją.

Paskelbus mobilizaciją, visos trys grupės, jei prireiks, turi vykdyti mobilizacijos planuose numatytus veiksmus. Informacija apie šiuos veiksmus įslaptinta

Ministerija taip pat nurodė, kad dokumento turinys yra įslaptintas ir viešai neskelbiamas

Nutarimą dėl Valstybės mobilizacijos plano Vyriausybė priėmė liepos 22-ąją, tačiau jo tvirtinimo procedūros užbaigtos ketvirtadienį

Liepą.

Mobilizacija!

Lietuvos Kraštas!

Ech! 

Mobilizacijos departamentas prie KAM

 


Mobilizacijos departamentas – krašto apsaugos sistemos institucija, kuri:

• dalyvauja Krašto apsaugos ministerijai formuojant valstybės mobilizacijos ir priimančiosios šalies paramos politiką,

• administruoja civilinių mobilizacijos institucijų, ūkio mobilizacijos subjektų pasirengimą mobilizacijai ir priimančiosios šalies paramai teikti,

• administruoja mobilizacijos ir demobilizacijos vykdymą,

                           • administruoja civilinių mobilizacijos institucijų, ūkio mobilizacijos subjektų dalyvavimą teikiant priimančiosios šalies paramą.
 
Ir elgiamės keistai...

Komentarų nėra: