2015-09-22

Λιθουανία - Γερμανία = Σαρματία

1. Vakarų krikščionybė po Kliuni reformų, po Schizmos - žydiško pagrindo, ir ji tokia labiau, negu dauguma iš mūsų manom: Rytų Europos žydai anksčiau būdavo vadinami tiesiog lenkais (supraskim, vakarietiški, šiuo konkrečiu atveju - katalikiški/klūpatikiški - krikščionys, kokiais yra lenkai, Rytų Europoj tapatinti su žydais).

2. Rytų krikščionybėje, stačiatikybėje - kitaip: ten - ne Senasis Testamentas, bet Ветхий Завет, o ветхий человек - klaidatikis.

3. Vakarietiška krikščioniška imperija vadinama vokiškąja/germaniškąja; lenkiškas bajoro-šlėktos titulas - irgi vokiškos/germaniškos kilmės.

4. Tas perėjimo iš senojo, pagonišku pravardžiuojamo, o iš tikrųjų - lietuviško, tikėjimo į žydiškąjį procesas - gijuras, šimtmečiais vertė senovės lietuvius/litus
ger'ais, ištisą kontinentą, Λιθουανία
versdamas Γερμανία.
Ne iš  čia, bet iš Uru pusės tas virsmas atėjo.

Graikai to virsmo kelyje link mūsų stovėjo, kas vyksta - matė.

Λιθουανία - Γερμανία = Σαρματία,

tik vietoj Λιθουανία šiais laikais jau Giauropa...

Kam ger'ai, o kam ir nebe...

german (adj.) 
"of the same parents or grandparents," c. 1300, from Old French germain "own, full; born of the same mother and father; closely related" (12c.), from Latin germanus "full, own (of brothers and sisters); one's own brother; genuine, real, actual, true," related to germen (genitive germinis) "sprout, bud," of uncertain origin; 
...of uncertain origin;
perhaps dissimilated from PIE*gen(e)-men-, from root *gene- "to give birth, beget" (see genus). 

Komentarų nėra: