2013-08-04

Žemaičiai prasikalto

"Klasikos" radijas skaito popiežiaus Pranciškaus sveikinimą Žemaičiams.

600 metų Žemaičių krikšto jubiliejaus proga.

60 žemaičių atjojo tada, prieš 600 metų, aukščiausion Europos institucijon - Visuotinian bažnyčios susirinkiman Konstance, kur gavo teisę priimti tikėjimą...

Ligtolei tikėjimo neturėjo.

Dabar turi.

Susirinkimą sušaukė antipopiežius Jonas XXII
imperatoriaus Žygimanto I
paliepimu. Iš viso įvyko 45 posėdžiai, kuriuose, be imperatoriaus, dalyvavo 29 kardinolai, 3 patriarchai, 33 arkivyskupai, apie 300 vyskupų, 28 valstybių vadovai ar jų pasiuntiniai. Siekiant išvengti daugumą turėjusių italų nuomonės, buvo sudarytos sąlyginės skirtingų tautų grupės (taip pat ir Lietuvos bei Žemaitijos).

Susirinkimo išvakarėse LDK ir Lenkija nutraukė su Vokiečių ordinu vykusį ginkluotą konfliktą dėl Žemaitijos priklausomybės ir jos christianizacijos bei paprašė Konstanco susirinkimo išspręsti šį klausimą. Susirinkime dalyvavę LDK ir Lenkijos atstovai priklausė vokiečių grupei. Iš viso į susirinkimą 1415 m. lapkričio 28 d. atvyko 60 krikštą priėmusių Žemaitijos bajorų delegacija. Susirinkimas Žemaitiją paliko politiškai pavaldžią Vokiečių ordinui, tačiau teisę ja krikštyti suteikė Vytautui ir Jogailai.

Abudu kunigaikščiai tada patapo kunigais?

O Ordinas - nešė nešė tikėjimą, o betgi pasitenkino tapęs Žemaičių politiku...

1417 m. Konstanco susirinkimo sprendimu buvo įsteigta Žemaičių vyskupija.

Varniai anksčiau vadinos Medininkais.

Propinacija ir Valančius...

Vokiečiai
.

Kryžiuočiai.

1415 m. Konstanco susirinkimo sprendimu buvo apkaltintas erezija, pasmerktas ir vėliau ant laužo sudegintas Janas Husas. Kartu su juo sudegintas jo pasekėjas Jeronimas Prahiškis. Jo sudeginimas davė pradžią husitų judėjimui.

Tais pačiais metais buvo paskelbti penki reformos dekretai, ribojantys popiežių valdžią, bet popiežiai jų nepatvirtino.

Baigus skaityti popiežiaus laišką, per "Klasikos" radiją skamba minios žodžiai:

- Esu kaltas, esu kaltas...

Žinoma, kad prasikaltom.

Žemaičiai gal ne labiausiai?

- Šiandien mes turime progą švęsti Europos christianizacijos (šitokie žodžiai) proceso pabaigos - Žemaitijos atsivertimo - jubiliejų, - sako "Klasikos" radijas.

atsiver̃tėlis, -ė smob. (1); LL181 perėjęs (atsivertęs) į kitą tikėjimą: Pirmieji krikščionys buvo atsivertėliai (konvertitai) Blv

konvertúoti:
1. ek. keisti, versti vieną kitu, pvz., konvertuoti valiutą, vertybinius popierius; daryti konversiją;

konvèrsija
[lot. conversio], pakeitimas, pakitimas, (pa)virtimas, per(si)tvarkymas:
1. log. toks teiginio pertvarkymas, kai subjektas ir predikatas sukeičiami vietomis;
2. biol. heterozigotinėje būsenoje dominuojančio geno virtimas recesyviniu arba recesyvinio — dominuojančiu;
3. atomo branduolio perėjimas iš sužadintosios būsenos į mažesnės energijos būseną, kai sužadinimo energija perduodama vienam atomo elektronui;
4. valstybinės paskolos sąlygų pakeitimas (palūkanų sumažinimas, padengimo termino nukėlimas).

2 komentarai:

audrius rašė...

Kunigus dabar vadinamus pritiktų vadinti savo vardu BAIDYKLĖMIS, arba priversti tarnauti žmonėms viešam susirinkime klaime klojant tiesas ir vienbalsuojant sodybų rajono susiburime, registruojant soduvijos sprendimus, vardus, šeimas ir visokias kitokias gyvenimo ronas. REGI SODŲ RATO RIKI VYNĄ ar teisiog ravinu, registratoriumi, metraštininkų atliekančiu viešuosius darbus dorabinas ir tik nuo viso svieto priklauso ar tie tarnai, rabai, rabinai, registratoriai išvirs į Regius, karalikus, carus, canus, rikius, rabinovičius, monopolius, megapolius, baimę likt be popierkos, .... Žmonės, kaip ir dievai, sandoriai vyksta pas juos gyvai, o lapu tik subinę valo ar kitaip ūkyje naudoja.

Pastebėkite, baidyklės darže joks paukštis ar kitas gyvis visai nesibaido, nors žmogus iš baimės jas stato, kad kokia špokų šaika išgąsdinti, o jie ją apveizdai naudoja ką čia priglobti ar savus ispėti. Kūnygus ir visokius kitus stabus žmonės iš baimių pridirba, nors kunigas tik paprasčiausia baidyklė iš kurio naudos kaip iš baidyklės darže ar paukščiui, ar žmogui,... Kodėl kunigų ir jų baibokų kepurės tokios srošno?:)

audrius rašė...

... strošnos, pabėgo es:)

Tai štai kas tas, kurio net vardą baisu tarti! Bet kodėl ji visi mini, bereikalo taria ir bijo, jei ji tik kaliausė sode paaukščiams tupėt? Kodėl visai nebaisu tarti vardą to kurio reiktų bijoti, nes ji baidyklė, baibokas, stabas bedvasis, morė su visokiausiom kaukėm vis jauno meto, naujos godonės, kaladavonės, kalalabų ir kitų kalabėdų gyvenimo mete, posaulės metuose? Kur gyvenime metas, kai reikia laikytis tik baibokų, tik tikėjimu jų kala bėjimo apie laikymasi už baibokažyčios, baidyklės, baimėnamio,... baimėkalų litaurų varančių gyvuolių bandas koron ššventųjų karvių karvedžių nuo piemenų vyčių, kai aplink sodai pilni vaišių, o aplink sodus miškai gerybių pilni medegai kūno iš sylų gamtos tverinių...?

Žodynas baidyklė daiktavardis: 1. scarecrow 2. bugaboo 3. gorgon 4. jackstraw 5. bugbear 6. bogy 7. fright 8. bogeyman