2016-02-06

Donald Tusk neskrido

Donald
 Tusk
neskrido.
Rabinai 
irgi
neskrido.

Po to neskrido niekas.

Na, ne visai taip:

1. Brežnevas 14:02 04-18 IP: 80.240.9.72
Soclageris skraido, kapitalistai tupi.

17. Batka Demokratas 19:17 04-18 IP: 80.240.9.72
Baltarusijos oro erdvėje netaikoma visiškai jokių apribojimų.


Ar nepanašu į Paprasčiausią AntiElitą?

Čia - ne pirmas kartas.

O Geopolitinis (the 2010 eruptions of Eyjafjallajökull were volcanic events at Eyjafjallajökull in Iceland which, although relatively small for volcanic eruptions, caused enormous disruption to air travel across western and northern Europe over an initial period of six days in April 2010.) Vulkanas taip ir pasielgė.

2016-02-05

Skandinavija Prūsijoj

Ištrauka yra iš E. Gudavičiaus knygos "Mindaugas" IV skyriaus:

Šiuo atveju gal iškalbingiausias būtų al Idrisio

veikalas (1154 m.), kur buvo panaudota ne viena kuri žemėlapių raidos grandis, o į viena sukompiliuotos, nuėjusios atskirą kelią šakos Bizantijos versijos perteikiama Ptolemėjaus tradicija, sujungta su vadinamuoju Islamo atlasu
(konkrečiai su al Chorezmio perdirbiniu, kuriame šiaurinis Oikumenos pakraštys suvokiamas kaip geografinė realybė, nors aiškaus vaizdo dar nėra). Tačiau nuotolius al Idrisi dažnai nurodo netiksliai, o Baltijos baseine Skandinavija „užlipa" ant Prūsijos.

Šaunuolis al Idrisi!

Nes Skandija - sala Prūsijoje. 
Ir Ptolemėjus šaunuolis: nuo Vyslos žiočių, plaukdamas (kabotažu, pakrante - taip, kaip jo laikais plaukiodavo) šiaurėn, neužilgo atsidursi Skandijoj/Semboj/Tvangystėj, kuri YRA LAPO ANT  PLONO KOTO PAVIDALO SALA (kaip ir rašo Ptolemėjus), RIBOJAMA PRIEGLIUMI IR DEIMA.

Sembos žemės kaimo senasis pavadinimas Paustenīkai prūsiškos kilmės.

Kaimo gatvelė veda į marių pusę. Ji grįsta netašytais akmenimis, labai nelygi; matyt, dėl minkšto pamario grunto. Vėžės giliai įspaustos. Jomis važiuodamas, atsitrenkiau į akmenį ir smarkiai įlenkiau duslintuvą (dujų išmetimo vamzdį).

Dėl to toliau nebevažiavome. Bet atrodo, kad gyvenvietę nuo marių skiria klampi pieva, per kurią teka upė.

(Kad šis skurdus kaimelis yra turėjęs šaunią praeitį, rodo keletas faktų. Vokiečių kalbininkas Walther Ziesemer priskyrė Simonui Dachui (1605–1659) dainą (ar eilėraštį), kurio pirmosios eilutės skamba taip:

Ich bin ein Schaepers Sohn
Aus dem Dorf Possnicken.

Lietuviškai šie žodžiai reiškia:

Aš esu aviganio sūnus
Iš Paustininkų kaimo.

O štai keli sakiniai iš „Mažosios Lietuvos enciklopedijos“:

„Apylinkėse rasta akmens a. dirbinių, arčiau marių – vikingų laivų laužai /.../ Ordino laikų bažnyčia
1739 padidinta /.../ Prieš Antrąjį pasaulinį karą buvo biblioteka. Veikė giedotojų, sporto, žvejų d-jos. /.../
Vietiniai gyventojai nemėgo vokiečių kunigų“ (Vilnius, 2007, t. III, p. 495).

Vokiečių spaudoje rašyta, kad 1945.I.25 sovietų kariuomenei artėjant prie Paustininkų (Postnicken), gyventojams liepta trauktis į vakarus; daugumai išvykus, 430 likusiųjų buvo žiauriai persekiojami: 83 mirė badu, 55 – nuo ligų, 24 – nušauti ar užmušti, 57 mirę tremtyje ar pakeliui į ją, 8 nusižudę. Likę 210 per 1947–1948 metus galėjo išvykti į Vokietiją (žr. ten pat).)

Vikingai - mes.

Kur vykstat,
vykingai?
O gal jūs nebe vykingai, tik aviganių sūnūs...

Na, Grašių Britanijoj avių tai sočiai -
pats mačiau:)

Laisvos Lietuvos kaime

Laisvos Lietuvos pagrindiniame štetle - kultūra.

O kaime?

Kaime ...

Paskaitykim apie 27 centus per dieną* kiekvienam iš 5 tūkstančių vaikų (dar mažiausiai 15 tūkstančių jų netelpa į taip vadinamus "dienos centrus"**) bei apie kitus dalykus.

Jeigu ir esame sparčiausiai nykstanti tauta Europoje, tai ne taip svarbu, kaip būti toliaregiais ir kūrybingais?

Laisva Lietuva?

* Kiek per dieną?

** Praėjusią vasarą Panevėžio krašte važiuodamas autobusu išgirdau apie naują už Europos Sąjungos lėšas įkurtą "dienos centrą", pro kurį važiavome, ir garsiai paklausiau:

- Kas tai yra - "dienos centras"?

- Kai vyras pareina "įkalęs" ir "duoda žmonai į bliuzkę", toji gali "dienos centre" pabūt su vaikais - paaiškino vairuotojas.

2016-02-03

Šventoji sandora

sándora sf. (1) Š; L
1. H, H169, Q149, B963, R116, MŽ149,152, Sch160, N, KBII86, K, Rtr taika, sutarimas: Sandora vargu bau ilgai patvers J.Jabl. Mūsų tėvai nuo amžių sandoroj gyveno S.Stan. Sandora abiejų tautų tad sugriuvo A1885,302. Darykim sandorą BsMtI166. Vyras su moteriške sandoroj gyvena NTSir25,2.Sandoroje būkit tarp savęs Bb1PvT5,13. Tatai yra vienybė, sándora ir regėjimas pakajaus DP67. Viendūmystė, sandora, vienširdystė R114.
2. sutartis: Taikos sándora BŽ118. Daryti bendras sutartis ir sandoras rš. Sandora, padaryta, nesilaikant įstatymų numatyto pavidalo, neturi galios rš. |bažn.: Ir padariau su jais sandorą, kad jiems duosiu Kanaano žemę, jų keleivystės žemę Skv2Moz6,4. Ir ėmęs sandoros knygą, skaitė, girdint tautaiSkv2Moz24,7.
3. derybos, tarimasis: Čia jau meilė paliekta šalyje, o darosi sandora apie turtus A1885,98.
4. darna, susiderinimas: Ne plytos padarė architektūros stebuklą, bet jų sandora B.Sruog. Elementų, jėgų arba veiksmų sandora EncIX1083.
5. sandara, struktūra: Sándora ištarmės, antrykščiai smagumai (kirčiai) … bus paskum geriaus išpasakyta LTI425(A.Baran).
6. bažn. testamentas: Pamokslams tekstai reikia imti iš visų vietų rašto šv. abiejų sándorų A.Baran. Evangelijos skelbėjus vadina trimis vardais, paskolintais iš senosios sandoros SkvMt23,34(komentarai). Tai yra mano kraujas naujosios sandoros SkvMr14,24.
◊ sándoros skrynià NdŽ; Ser, brš bažn. dėžė, kur buvo laikomos dešimties Dievo įsakymų plokštės kaip Dievo susitaikymo su žydais įrodymas.

Dievas susitaikė su žydais!

Pr 17,10 Šita yra mano sandora, kurios jūs privalote laikytis. Kiekvienas vyras tarp jūsų bus apipjaustytas!

Pr 17,11 Jūs apipjaustysite savo kūną, ir tai bus tarp manęs ir jūsų esančios sandoros ženklas.

Pr 17,12 Kiekvienas berniukas aštuonių dienų tarp jūsų bus apipjaustytas: gimęs namuose ar iš svetimšalio nupirktas, kuris nėra iš tavo palikuonių.

Pr 17,13 Kas gimsta tavo namuose ir ką nusiperki už savo pinigus, tas turi būti apipjaustytas. Ir mano sandora jūsų kūne bus amžina sandora.

Pr 17,14 O neapipjaustytas vyras bus išnaikintas iš savo tautos, nes jis sulaužė mano sandorą”.

Praslinkus aštuonioms dienoms, kai reikėjo apipjaustyti berniuką...
Toji žaizda, kuri liks Jėzaus kūne visam laikui, parodo, kad jis yra Abraomo sūnus, t.y. esantis neatšaukiamoje ir amžinoje sandoroje su Dievu: ženklas, įrėžtas Jėzaus kūne, žymi tai, kad jis yra izraelitas ir izraelitas amžiams.

Su Abraomu buvo sudarytos trys sandoros. Pirma sandora, kai Dievas perėjo tarp perrištų gyvulių, antra siejama su apipjaustymu ir trečia su įvykiu, kai Abraomas sutiko paaukoti savo sūnų Izaoką.
Kas vyko toliau? 

Izaokui gimė Jokūbas, kuris vėliau buvo pervadintas Izraeliu, 
o Jokūbas turėjo 12 sūnų, iš kurių vėliau kilo dvylika Izraelio giminių. Iš jų svarbesnės būtų levitai, Levio palikuonys, tapę kunigiška gimine, ir Judo giminė, iš kurios kilo Dovydas ir iš šios giminės yra kildinamas Jėzus Kristus. Nors Kristus gimė iš Šventosios Dvasios, vadinasi, fiziškai neturėjo žemiškojo tėvo, bet jo globėjas Juozapas buvo iš Judo giminės, todėl Jėzus taip pat priskiriamas tai giminei.

Tad kas vyko su tomis dvylika giminių? Mylimiausias Jokūbo sūnus buvo Juozapas. Broliai nelabai jį mėgo ir susitarę pardavė Juozapą į vergovę Egipte. Kadangi jis buvo Dievo žmogus, Juozapui taip sekėsi, kad galiausiai padarė didžiulę karjerą ir iš kalinio pakilo į antrą žmogų po faraono, ką dabar būtų galima palyginti su Ministro Pirmininko postu...

Žydai, žydai, vieni žydai...

O kaip gi žydės?

Neskaitė Biblijos

Naujausios demografinio tyrimo prognozės rodo, kad 20-39 metų jaunimo Lietuvoje per dešimtmetį sumažės 180.000 Arba kitaip – vienam darbingo amžiaus žmogui teks išlaikyti dar daugiau ekonomiškai neaktyvių gyventojų, kurių dabar turime daugiau nei pusę. Jeigu ir esame greičiausiai nykstanti tauta Europoje, tai ne taip svarbu, kaip būti toliaregiais ir kūrybingais (!!!).

Nederlingiausiose žemėse, ant nuolatinės fronto linijos įsikūręs maždaug aštuonis milijonus gyventojų turintis Izraelis šiandien yra vienas svarbiausių biotechnologijų pasaulinių centrų su aukštu pragyvenimo lygiu.
Mūsų vyr. pramonininkas šitaip.

Kur mūsų, o ne jų,
pramanas/brahmanas?

Na - neskaitė Robertas Dargis Biblijos.

Ne, neskaitė...

Paskaitytų.Biblija apie valdžią

Bibliniu požiūriu apie valdžią reiktų žinoti tris dalykus:

1. Valdžia – pavaldi Dievui. Dievas yra Izraelio sandoros Viešpats, įstatymų davėjas ir karalius (Iz 33, 22). Bet Jis viešpatauja ir visiems, kadangi yra visų kūrėjas. Taip Dievas yra ne tik Izraelio, bet ir visų tautų ir visos žemės Karalius (Iš 15, 18), o kartu ir teisėjas (Ps 9, 20).

2. Valdžia yra įsteigta paties Dievo tam tikru tikslu – Dievo pavedimu valdyti žmoniją. Kad galėtų valdyti, valdžia buvo Dievo aprūpinta autoritetu, kurio turi būti paisoma. Mat valdžia yra paties Dievo tarnaitė. Taigi valdžia yra pavaldi Dievui, bet valdinga žmogui. Dėl šios tvarkos Naujasis Testamentas iš principo reikalauja paklusti jai – tikintis žmogus privalo paklusti žemiškajai valdžiai kaip dieviškajai institucijai (Rom 13, 1, Tit 3, 1 arba 1 Pt 2, 13).

3. Valdžia – įstatymo rėmuose. Žmonių galia ir autoritetas visose srityse yra ribotas. Konkrečiai šias ribas nubrėžia įstatymas. Izraelio karalių įstatymas byloja:

"Įsodintas į savo karalystės sostą, jis turės įsakyti, kad šio įstatymo nuorašas būtų jam padarytas ant ritinio Levio giminės kunigų akivaizdoje. Tepasilieka jis su juo, teskaito jį visas savo gyvenimo dienas, idant ištikimai laikydamasis šio įstatymo žodžių ir šių įstatų išmoktų pagarbiai bijoti VIEŠPATIES, savo Dievo. Teneišpuiksta jo širdis prieš kitus brolius, tenenukrypsta nei į dešinę, nei į kairę, idant jis ir jo palikuonys ilgai karaliautų Izraelyje..." (Įst 17, 18–20)

Kas per šypsenėlė?
Valdžia...
Apaštalas Paulius gimė garsioje judėjų šeimoje Mažojoje Azijoje Tarso mieste, išsimokslinimą gavo Jeruzalėje pas garsų rašto žinovą Gamalielį.

Iki atsivertimo į krikščionybę vadinosi Sauliumi (hebr. שאול ; Šaul) ir buvo krikščionių persekiotojas. Jam dalyvaujant buvo užmėtytas akmenimis kankinys Steponas.

Į naująjį tikėjimą atsivertė, kelionės į Damaską metu išvydęs apreiškimą.
Pats žinomiausias iš visų jo laiškų yra Laiškas romiečiams, greičiausiai parašytas 58 m. Korinte ir adresuotas Romos krikščionių bendruomenei. Šio laiško 9-11 skyriuose pateikiamas teologinis judaizmo ir krikščionybės santykio pagrindas ir istorijos teologija.

Gali būti, kad Paulius parašė šį laišką apie 57 metus, antrą kartą lankydamasis Korinte. Jis ketino aplankyti Romoje gyvenančius krikščionis, tačiau aplinkybės jam sukliudė. Galiausiai jis atvyko į Romą kaip kalinys.[1]

Laiškas romiečiams 13.1-8

Rom 13,1 Kiekviena siela tebūna klusni aukštesnėms valdžioms, nes nėra valdžios, kuri nebūtų iš Dievo. Esančios valdžios yra Dievo nustatytos.

Rom 13,2 Todėl kas priešinasi valdžiai, priešinasi Dievo tvarkai. Kurie priešinasi, užsitraukia sau teismą.

Rom 13,3 Nes valdininkų bijoma ne gera darant, o bloga. Nori nebijoti valdžios? Daryk gera, ir susilauksi iš jos pagyrimo.

Rom 13,4 Juk valdininkas yra Dievo tarnas tavo labui. Bet jei darai bloga-bijok, nes jis ne veltui nešioja kardą. Jis yra Dievo tarnas ir baudžia, įvykdydamas rūstybę darantiems pikta.

Rom 13,5 Todėl reikia paklusti ne tik dėl rūstybės, bet ir dėl sąžinės.

Rom 13,6 Juk todėl ir mokesčius mokate, nes anie yra Dievo tarnai, nuolatos užsiimantys tais dalykais.

Rom 13,7 Atiduokite visiems, ką privalote: kam mokestį-mokestį, kam muitą-muitą, kam baimę-baimę, kam pagarbą-pagarbą.

Rom 13,8 Niekam nebūkite ką nors skolingi, išskyrus meilę vienas kitam, nes kas myli, tas įvykdo įstatymą.

Nebevykdom Rom 13,8 :(((

Radybos

Rado,
dvigubai.

Kas pametė?

Faces
...2016-02-02

Anoj pusėj

Pamanykit, išradėjai atsirado,
anoj
pusėj:)
Taigi...

Anoj pusėj Krekenavos, oj,
Gimė kūdikis ružavas, ojojojojoj,
Trijų dienų lip ant sienų, oj,
Po savaitės ... ojojoj...

Nėr čia ko stebėtis.

Perkūno diena šiandien.

Tai ir nesistebėkim:)

Naujagimio vaikas rodo pasauliui kryptį

Alphabet.

Mokykimės 
verslumo: didžiausia pasaulio įmonė!

Ekonomika juk turi būt ekonomiška!

Alphabet!

Naujagimio 
vaikas
rodo
pasauliui 
kryptį.

Ir ne tik šitokią...

Google juk
KRYPTĮ RODO!

Na taip - juk gali ir tokį, ir kitokį atsakymą į tą patį klausimą parodyt.

Google - kuo prastesnė?
Gal dar nepamiršom?

Skirtumas tik toks, kad dabar ant pjedestalo stovintį reikia vadint "vaiku", o tuos apačioje vaikštančius - "tėvais".

Šiais laikais, būna, tėvai gimsta vėliau už vaikus, simply.

O ką?

Jei šiandienos benzino kaina gimsta naftos
ateities sandoriuose, ir mes jas pripažįstame, tai ir naujagimio vaikas mums gali kryptį rodyt - eisim!

Eisim?
Ar savo galvom galvosim?
Beje, investuotojai!

Galėjot juk investuot į Bond'us 
su neigiamu pajamingumu, galėjot į Obligacijas,
su teigiamom palūkanom.

Bet, matai, į ABĖCĖLĘ investavot:)

Šmaikštuoliai!

P.S. Ko dabar toks?
:)

Naujagimio vaikas rodo pasauliui kryptį!

Alphabet (Incorporated)

„Google“ – JAV tarptautinė korporacija, specializuojanti interneto paslaugų teikime ir susijusių produktų gamyboje. Tarp bendrovės produktų yra internetinio reklamavimo technologijos, paieškos sistema, debesų kompiuterija ir įvairi programinė įranga. Didžioji bendrovės pajamų dalis surenkama per „AdWords“.[3][4]
„Google“ 1998 m. rugsėjo 4 d. įkūrė Laris Peidžas ir Sergejus Brinas, tebesimokydami Stanfordo universitete. Kartu paėmus, jiems priklauso 14 proc. bendrovės akcijų. Tą pačią dieną bandomoji jų sukurtos paieškos sistemos versija buvo pasiūlyta rinkai. „Google“ vardas siejamas su žodžiu „Googol“ (gugolas), kuriuo vadinamas skaičius, sudarytas iš 1 ir šimto nulių. „Google“ vartoja šią frazę, kad atspindėtų kompanijos misiją, kuri yra „sutvarkyti pasaulio informaciją bei padaryti ją laisvai prieinamą ir vartojamą.“

Google ne (tik) "vartoja šią frazę", Google TRUE PARENTS sutiko savo vaikui duot iškreiptą (ne Googol) vardą, sutiko dėl su rašybos klaida išrašyto $100,000 čekio:

Vienas iš „Sun“ steigėjų Endis Bechtolšeimas išrašė 100 tūkst. USD čekį subjektui, kuris dar neegzistavo – įmonei „Google Inc.“Alphabet Inc. (commonly known as Alphabet, and frequently informally referred to as Google) is an American multinational conglomerate created in 2015 as the PARENT 
company of Google and several other companies previously owned by or tied to Google.[2][3][4][5][6] The company is based in California and headed by Google's co-founders, Larry Page and Sergey Brin, with Page serving as CEO and Brin as President.[7] The reorganization of Google into Alphabet was completed on October 2, 2015.[8] Alphabet's portfolio encompasses several industries, including technology, life sciences, investment capital, and research. Some of its subsidiaries include Google,CalicoGVGoogle CapitalXGoogle Fiber and Nest Labs. Some of the subsidiaries of Alphabet have altered their names since leaving Google - Google Ventures becoming GV, Google Life Sciences becoming Verily and Google X becoming just X. Following the restructuring Page became CEO of Alphabet while Sundar Pichai took his position as CEO of Google.[2][3] Shares of Google's stock have been converted into Alphabet stock, which trade under Google's former ticker symbols of "GOOG" and "GOOGL".
The establishment of Alphabet was prompted by a desire to make the core Google internet services business "cleaner and more accountable" while allowing greater autonomy to group companies that operate in businesses other than internet services.[3][9]
  1. (US English) A type of company, a legal entity where the ownership has been arranged into shares. A shareholder has no responsibilities to the company and the potential losses of the shareholder are limited to the value of the stock turning to zero in the case of a bankruptcy.

EB1911 - Volume 01 - Page 001 - 1.svgThis entry lacks etymological information. If you are familiar with the origin of this term,
please add it to the page per etymology instructions.

Alphabet.

Mokykimės:

Alphabet!