2012-08-18

Mono

×monìngas, -a adj. (1) paslaptingas, viliojantis: Mergaitė valandomis bijojo, ar tas viskas, kas nutiko, nėra sapno moninga svajonė, iš kurios pabudus pasilieka vien atsiminimas ir nuliūdimas LzP. Šio pasaulio moningi prižadai nebeviliojo Antuko LzP.

Mat kaip.

mõnė sf. (2) J nuomonė: Būdamas iš prigimties gabus ir atsidėjęs dirbdamas, išplėtojo savo monę ir išdorino širdį rš.

Savo?

Nuomonę?

Gal nenormalus?

Kaip tada su

monárchas sm. (1) TrpŽ monarchijos valdovas (caras, imperatorius, karalius ir pan.)?

Juk

monárcha (l. monarcha) sm. (1) DP459 žr. monarchas: Ir teip vienas karalius, vienas monarcha karaliauja ant viso svieto SPI133.

Kadgi, regis, nebekaraliauja.

Lyg, regis, nuvertė tuos monarchas, katrie visą svietą užkėst ketino.

Bet...

×mõninti, -ina, -ino žr. 2 monyti.
×apmõninti žr. 2 apmonyti 1: Jei neapmõnino tavę jaunas bernelis, tai apmõnys tavę senas našlelis (d.) Nč.
×atmõninti žr. 2 atmonyti 1: Jau Marytė atmõnino nuo Juzės Petrą Lš.
×išmõninti žr. 2 išmonyti: Vaikai iš Broniuko visus riešutus išmõnino Nmn.
×prisimõninti žr. 2 primonyti: Ji eina dažnai ten, gal ją kas prisimonino Lš. Piemuoj visus vaikus su tuoj šaunyku (revolveriu) prismõnina Vs.

1 monióti, -iója, -iójo tr. J pramanyti, sugalvoti.
1 pramonióti tr., prãmonioti
1. pramanyti, sugalvoti: Jis monióte pramoniójo vardą J. Žmonėms vardų, iš kurių išriedėjo pavardės, niekas kaip šunims nepramoniojo rš.
2. vadinti netikru vardu, pravardžiuoti: Kam prãmonioji savo draugą! Kal.

2 ×mõnioti, -ioja, -iojo
1. tr. apgaudinėti: Tėvus vis mõniojo, ba skolų prisiėmė daug Kp. | refl.: Ir pats mõniojys, ir kitus mõnioji Brs.
2. refl. apsimesti, dėtis: Moniodamys susibarusys, eita į pilį S.Dauk.
3. refl. daryti visokias išdaigas: Mõniojos ilgai, kol piršlį pakorė Šts.
4. intr. J nerūpestingai, netvarkingai, atmestinai ką daryti.
2 ×apmõnioti žr. 2 apmonyti 1: Ot kad apmoniojo, tai apmoniojo, daugiau nenorėsiu! Pnd.
2 ×sumõnioti tr. apgauti, suvedžioti: Ans muni tik sumõniojo, o aš jau senas dienas būčiau su kito mašina išsikūlęs Brs.

×mõnininkas (-inykas), -ė smob. (1) Skr, moniniñkas (2) K; R159 fokusininkas: Apstojo žmonių būrys, veiza į tą mõnininką Mžk. Mõnininkai keistumus rodo J. Patys moninykai savo klajume (aikštėje) geresnės mūšos nebūt parodę S.Dauk. Tiems visiems matant, monininkai, įvairiai apsidarę, guviai guvesniai terliojos, o stebantys tuo džiaugės ir vypsojo M.Valanč. Tie mõnininkai turbūt tikrai žmonims akis apmonija Lž.

×mõnas (brus. мaнa, мaн) sm. (2)
1. šmėkla, vaiduoklis, žmogų klaidinanti dvasia: Seniau mõnas vedžioj[o] žmogų, o dabar jau tep nekalba Rod. Juodas mõnas kad šoks iš patiltės! Lzd. Kai iškirto girias, pranyko ir monai, ir laumės, o gal todėl, kad jais žmonės nebetiki dabar ir tik juokiasi TŽIV447. Ir mano tėvas pasakojo matęs čia baisų moną V.Krėv. Mõnas gal mañ te nuvedė Ds. Kažin koks mõnas jį parinko, kad taip ilgai negrįžta Ds. Ir išvydę jį ant marių vaikščiojantį, tarės, kaip būtų monas BBMr6,49.
2. apgavikas: Ansai mõnas bylojo, dabar gyvas būdamas, po trijų dienų kelsiuos DP180.
3. ppr. pl. KBII52 burtai, kerai, magija: Tai velnio mõnai K. Su velnio monais elgias N. To[ji] merga berną prismonijo mõnais Dglš. Jie vidunakty monùs darė Ds. Kiba kokius monùs ji žino, kad iš tokios karvaitės, o tiek sviesto! Kt. Į tokius bobų monus nėr ko tikėti Krkl. Mõnais arba juodknygomis kokiuos stebuklus arba čiūdus po akim jų rodžia DP166.
4. ppr. pl. apgaulė: Jau čia musi mõnai OZ33. Akių mõnai KI87. Visokius monùs daro, i teisybės negali sužinoti Šll. Čia jau yra mõnai – kas tiek pigiai auksinį žiedą parduos Brs. Et, tik mõnai čia! An. Veizdėkig, jog ... nėra nieko kito, tiektai sektos ..., klajojimai, falšiūs, sekmės ir mõnai DP466–467. ^ Mainas – mõnas, kas apgauna, tas ir ponas (tam ir mainoma, kad apgautų) Trgn, Kp, Ds.
5. SD141,225, R, S.Dauk akių dūmimas, fokusas: Kad rodo kokias štukas, bus mõnai J. Monelninkas su kupkomis padaro mõną, meluodamas ant jomarko J. Man rodos, kad žmogus negali išturėt ant vienos rankos didelės karties, – čia yra kokie nors monai Ant. Ar tau tie mõnai patiko, kur tie monininkai rodė? Lž.
◊ kokių̃ mõnų kodėl: Kokių monų tu tep plyšti nakčia, da ateis Petras ir snukį sumuš! LMD(Grl).
monùs léisti į akìs (akỹsna, akỹs) apgaudinėti: Ką tu čia monus leidi į akis! Vv. Monus akysna leidžia Vrn. Neleisk monų akỹs! An.
kad (tave) kur̃ mõnas sakoma nepiktai keikiant: Kad tau kur mõnas tokiuos jau žmonis! Ds. mà (juos) mõnas sakoma nekreipiant dėmesio: Atsineš ir patys – ma juos mõnas! Prn.

2 ×mõnijimas (-yjimas) sm. (1) NdŽ, I → 2 monyti 2: Čia tik pinigų mõnijimas, daugiau nieko Dglš.
2 ×apmõnijimas sm. (1); Q91, R77 → 2 apmonyti 2: Neesmu girdėjęs, kad alkanas taip pasiduotų apmonijimui, jog pasisakytų esąs sotus, nebenorįs valgyti, nors nieko nebūtų ragavęs Blv. Per apmõnijimą regėjimo žmonių darys, idant regėtųs tatai, ko nėr DP254. Burtinykai egipciokai teipajeg padarė savo apmonijimu BB2Moz7,11.
◊ akių̃ apmõnyjimas KI637 apgaulė, burtai.
2 ×išmõnijimas sm. (1); Sut → 2 išmonyti.

monetà sf. (2) metalinis pinigas: Smulkios monètos DŽ. Senovėje medaliai nieku nesiskyrė nuo monetų rš. Parodykite man monetą čyžės DP363. ║ col. pinigai: Tikrą monetą ... kalti BB1Mak15,6.

Ar turi?

Gerai, jei turi.

monė́ti, mõna, -ė́jo žr. možnėti: Jau mõna valgyti Ds. Jam nemonės išeiti Ds.

monològas sm. (2) TrpŽ ilga vieno veikėjo (ppr. scenoje) kalba, sakoma kitiems veikėjams, sau arba tiesiog žiūrovams.

monogrãfija sf. (1) TrpŽ tyrinėjimas, skirtas vienam klausimui arba temai: Tarmės monografija rš. Rašytojo kūrybos monografija rš.

monopòlija sf. (1) TrpŽ ekon. galingas kapitalistinio ūkio vienetas ar junginys, neturintis pajėgių konkurentų: Karas kapitalistinėms monopolijoms – tai pralobimo šaltinis (sov.) sp.

monopòlis sm. (2) TrpŽ, monòpolis (1)
1. ekon. išimtinė gamybos, prekybos, verslo ir t. t. teisė, priklausanti vienam asmeniui, asmenų grupei ar valstybei; apskritai, išimtinė teisė kam nors: TSRS užsienio prekybos monopòlis (sov.) DŽ. Degtukų monòpolis NdŽ.
2. valstybinė degtinės parduotuvė: Uždarytas monopolis ir visos aludės rš

monoteìzmas sm. (2) TrpŽ religija, pripažįstanti tik vieno Dievo buvimą.

monotònija sf. (1)
1. DŽ tono, intonacijos vienodumas.
2. rš prk. gyvenimo reiškinių vienodumas, nuobodumas.

mono-
element meaning "one, alone; containing one (atom, etc.)," from Gk. mono-, comb. form of monos "single, alone," from PIE root *men- "small, isolated" (cf. Gk. manos "rare, sparse," Armenian manr "thin, slender, small," and perhaps English minnow).

Mažas esi ir pakeisti nieko negali...

monotheism (n.)
"belief that there is but one god," 1650s, from Gk. mono-, comb. form of monos "single, alone" (see mono-) + theos "a god" (see Thea).

Thea
fem. proper name, from Gk. thea "goddess," fem. equivalent of theos "god," from PIE root *dhes-, root of words applied to various religious concepts, e.g. L. feriae "holidays," festus "festive," fanum "temple.

Fanai, fanatikai, fejerijos, fiestos...

Tėvą pamiršo.

O Moma kur?

money (n.)
mid-13c., "coinage, metal currency," from O.Fr. monoie "money, coin, currency; change" (Mod.Fr. monnaie), from L. moneta "place for coining money, mint; coined money, money, coinage," from Moneta, a title or surname of the Roman goddess Juno, in or near whose temple money was coined; perhaps from monere "advise, warn" (see monitor (n.)), with the sense of "admonishing goddess," which is sensible, but the etymology is difficult. Extended early 19c. to include paper money.

It had been justly stated by a British writer that the power to make a small piece of paper, not worth one cent, by the inscribing of a few names, to be worth a thousand dollars, was a power too high to be entrusted to the hands of mortal man. [John C. Calhoun, speech, U.S. Senate, Dec. 29, 1841]

Jau čia musi mõnai...

maumuõ sm. (3b), (3a) NdŽ; [K], Plk galvos vieta tarp kaktos ir viršugalvio, momuo: Kūdikio maumuõ minkštas J. Kalniau kaktos maumuõ, aukščiau maumeñs galvoviršis J. Kaip kūdikis žinda, tai maumuõ kruta J. Į maũmenį sudavė Vl. Maumeniùkas nesuaugęs, nepašneka Vl.
◊ maumuõ per mìnkštas nesupratingas: Jo dar maumuo per minkštas tam sugalvoti Ukm.

Kam čia galvoti.

maumuonỹs sm. (3b, 3a)
1. žr. maumuo: Kai maũmuonį sumuša, tai vaikas šnekėt negali Nm. Vaikas virto maũmuoniu į žemę Vlk. Sustrenks kur maũmuonį, tai paskui kalbą pagadys Lp.
2. duonos minkštimas: Tu lyg bedantis vis máumuonio pagedauji! Alk.

maumúoti, -úoja, -ãvo žr. maumoti 1: Maumúoja duoną, kap tris dienas neėdęs Rud. Ans vaikas daug maumúoja Ss. Maumúok greičiau! Bd.

O jei monetų trūksta?

1 mõnijimas sm. (1) → 1 monyti.
1 atmõnijimas sm. (1) → 1 atmonyti: Krau[ja]s šaukė atmonijimo P. Ateisianti atmonijimo valanda rš.

mõnintojas, -a smob. (1) žr. 1 monytojas: Tie bus monintojais su tėviškais vargais viešpačiams tirioniams už jų neteisybes! Nz.

Mono ar stereo?

O gal sutarsim sutartinę?

monìzmas sm. (2) fil. dualizmui priešinga filosofijos teorija, tepripažįstanti vieną visos esamybės pradą – arba materiją (materialistinis monizmas), arba dvasią (idealistinis monizmas): Nuosekli, mokslinė šiuolaikinio materialistinio monizmo forma yra dialektinis materializmas (sov.) TrpŽ.

monumeñtas sm. (2) TrpŽ architektūros ar skulptūros kūrinys, pastatytas kam nors pagerbti, atminti; paminklas: Pati vieta ir tas kuklus monumentas su paprastu įrašu padarė man gilų įspūdį A.Vien.


2012-08-17

Ribota atsakomybė

Kodel man Dievas gali atleisti nuodemes tik su kunigo pagalba? Kodel as turiu eiti pas kuniga, sakyti jam savo nuodemes, o jis tarsi butu isskirtinis asmuo, Dievo vardu man jas atleidzia?

Nuodęmių išpažinimas yra tik viena iš penkių atgailos dalių. Jos yra tokios:

1. Prisiminti
2. Gailėtis
3. Išpažinti
4. Atitaisyti padarytą žalą
5. Pasirįžti daugiau nebenusidėti

Kunigo vaidmuo čia toks labiau kaip notaro, kuris uždeda antspaudą ir pasako kad tau nuodėmės tikrai atleistos.

Oficialiai, kaip ir notariškai.

O notaras - iš ten pat, iš kur banknotas.

Jei jų, banknotų, turi, galėjai/gali užfundyti vienuolynui, ir vienuoliai meldėsi/mels Dievą dėl tavo nuodėmių už tave.

Net ateities nuodėmių atleidimą galėjai nusipirkti.

Fjučeriu.

Kaip danguj, taip ir žemėj.

Bankrotasnauja verslo pradžia.

Net nebūtinai naujo.

63. Kauniete 2012-08-15 18:30IP: 88.222.34.172 2 -1
Jeigu taip butu kaip cia parasyta. Dirbau 15 metu toje pacioje darbovieteje. Per 15 metu dabar jau treciu UAB-u pasivadinusi kontorele dirba. Pirmasis dingo neskelbes jokio bankroto, antra priverte buve darbuotojai skelbti bankrota, nes jiems neismokejo uz 8 menesius atlyginimu, siuo metu tas trecias dar gyvuoja. Pakeicia registracijos vieta, pavadinima ir teismo laiskai grizta kaip neiteikti. Aferizmas klesti ir tokiu vadovu niekas i kalejima nesodina. O skolu valstybei sesiazenkles sumos paliktos ir niekam nerupi. O dar sako valstybes biudzetes skyletas.....

64. To kauniete 2012-08-15 19:43IP: 78.57.151.21 1 -2
Atrodo, taip ir nesuvokei per 15 metų kas yra UAB ir kodėl jis vadinasi ribotos civilinės atsakomybės įmone. Užuojauta.

Ką čia bepridursi...

Pinigai=skola tapo pigūs.

Ne visiems.

Tiems, kas išmano ribotą atsakomybę.

2012-08-16

Masses

"Mass" is one of the names by which the sacrament of the Eucharist is called in the Roman Catholic Church, Latin liturgical rites, Western Rite Orthodox Churches, as well as in similar celebrations in Old Catholic Churches, in some Anglican parishes, and in many Lutheran Churches.

The term "Mass" is derived from the Late Latin word missa (dismissal), a word used in the concluding formula of Mass in Latin: "Ite, missa est" ("Go; it is the dismissal"). "In antiquity, missa simply meant 'dismissal'. In Christian usage, however, it gradually took on a deeper meaning. The word 'dismissal' has come to imply a 'mission'. These few words succinctly express the missionary nature of the Church".

mass (n.2)
"Eucharistic service," O.E. mæsse, from V.L. *messa "eucharistic service," lit. "dismissal," from L.L. missa "dismissal," fem. pp. of mittere "to let go, send" (see mission); probably so called from the concluding words of the service, Ite, missa est, "Go, (the prayer) has been sent," or "Go, it is the dismissal."

Juk esu kaltas, esu kaltas, esu labai kaltas.

mass (n.1)
"lump, quantity, size," late 14c., from O.Fr. masse "lump, heap, pile; crowd, large amount; ingot, bar" (11c.), and directly from L. massa "kneaded dough, lump, that which adheres together like dough," probably from Gk. maza "barley cake, lump, mass, ball," related to massein "to knead," from PIE root *mag- "to knead" (cf. Lith. minkyti "to knead," see macerate). Sense extended in English 1580s to "a large quantity, amount, or number." Strict sense in physics is from 1704.

As an adjective from 1733, first attested in mass meeting in American English. mass culture is from 1916 in sociology (earlier in biology); mass hysteria is from 1914; mass media is from 1923; mass movement is from 1897; mass production is from 1920; mass grave is from 1918; mass murder from 1880.

masses
"people of the lower class," 1836; plural of mass (n.1).

2012-08-15

Žemynos žemė

Žolinė savo esme yra derliaus šventė. Tą rodo į šventinti nešamų žolynų puokštes įmaišomos javų varpos, kartais ir daržovės. Būtent šios šventės papročiuose ir simbolikoje akivaizdžiai matyti, kaip Marijos kultas yra pakeitęs baltiškos žemės dievybės Žemynos kultą. Suvokus šį faktą visai kitomis spalvomis nušvinta pasakymas, kad Lietuva – Marijos žemė.

Žinoma.

Lietuva - Žemynos žemė.

Kadaise - tiesiog Žemė.

Su Švč. Mergelės Marijos vardu į Lietuvą atėjo kryžiuočiai. Kryžiuočių ordinas buvo save priskyręs Švč. Mergelės Marijos globai. Tai buvo mūsų pikčiausio priešo simbolis.

Ir atnešė tas priešas mums šventę, kurios pavadinimas Dormitio – „Užmigimas“.

Ir švenčiam mes ją, labiau vadindami Žoline.

Tai galima paaiškinti tuo, kad lietuvių tauta buvo išplėtojusi žemės dievybės kultą.

Daug ką buvo išplėtojusi.

Įtikinamesnis paaiškinimas - atėjūnų prievarta, užmarštin nugramzdinusi Kuningą, pakeičiant kunigėliu .

Vardan šitų viešpatavimo.

Lietuvoje per Žolinę padaroma graži puokštė, kurioje – po keletą visų žmogaus auginamų javų varpų, permaišytų su darželio ir laukų gėlėmis. Žemaičiai į tą puokštę įdeda piktdagį – tai labai įdomus senosios mitologijos atšvaitas.

Pašventintas piktdagis nunešamas į dirbamus laukus ir pasodinamas šaknimis į viršų, kad usnys išnyktų iš dirvos. Usnis – pati pikčiausia piktžolė, o žvelgiant semantiškai ji yra velnio arba senojo požemio valdovo Velino augalas. Pasodinant ją šaknimis į viršų parodomas noras, kad Velinas pasiimtų savo augalus ir netrukdytų žmogui ūkininkauti.

Latviai turi panašią žemės deivę Marą.

Cereros analogu istorikų laikyta ir rytų slavų Marai artima lenkų Marzana...

O toji vidurvasario slavų Mara-Marzana artima Lietuvių Užgavėnių Morei, pavasarinei.

Kažkas "prasukinėja" mus pagal Saulę, kažkodėl.

Čia labai aiškus pagrindinis indoeuropiečių mitas apie Perkūno ir Velino nesantaiką, kai jie kovoja dėl to, kas valdys gamtą. Dėl to ir sezonai gamtoje keičiasi – kas laimi, tas ir valdo. Taip pusmečiai vienas po kito mums atneša gamtos įvairovę.

- Apie Ladą sunku ką nors tikslesnio pasakyti, nes nėra atlikta išsamesnių tyrimų. Šitas vardas daugiau skamba rytinėje Lietuvos dalyje (...). Galima galvoti, kad tai gentinė dievybė, kuri galbūt susijusi su žeme, nors yra pagrįstų įtarimų, kad tai iš slavų atėjęs įvaizdis. Apie Ladą kaip dievybę labai sunku kalbėti. Jos vardas sutinkamas tiktai dainų priedainiuose. Tai nėra visoje Lietuvoje žinomas dievybės vardas. Aš į jį žiūriu šiek tiek skeptiškai.

Aš tai ne.

Lada, Leta - įasmeninto pasaulio gyvūnijos ir augalijos pragimdytoja didžioji baltų deivė motina Lada, pagimdžiusi pirmuosius dvynius: dukterį Lelą ir sūnų Lėlį.

Jei ji būtų slavų deivė, slavai nedidikintų Lados garbei, bet velykintų.

Velykos - slavų duotas vardas.

O slavai - buvusieji mes.

Šios dievybės artimos graikų Ledai, Kretos-Mikėnų Latai, romėnų Ladonai. Jų kulto arealas buvo labai didelis – pradedant nuo Adrijos jūros tęsėsi iki Karnos, nuo Balkanų iki Baltijos jūros. Toks didelis kulto išplitimas rodo jo archaiškumą.

Mes nesame mirštanti ir beišsivaikščiojanti tauta.

Mūsų - pilna Žemynos Žemė.

Sėja pavasarį.

Kupa - kai saulė aukščiausiai.

Derlius rudenį.

Po to žiemos rūpesčiai ir džiaugsmai, Elnio Devyniaragio laukimas.

Jei jau esam Saulės vaikai, jais ir būkim.2012-08-14

Sword

1 kárdas (plg. l. kord) sm. (3) K, kárdas (1) J; SD105, B, R, MŽ137, Š, M šaltas ginklas su kertamais ašmenimis: Aš parnešiu sau iš Prūsų plieno kardą kietą Mair. Ponų dar nei viens su kárdu negimė sviete K.Donel. Jie atėjo su kardaĩs ir kartimis KBI29. Su kárdu duos karą tau J. Kaip pradėjo eit kareiviai, tik kardai skamba! BsMtI134. Įsiteikiau kárdą tokį kietą ir aštrų, kurs trims an sykio galvas nukerta Jrk36. Paguldė galvelę po aštriais kardeliais Gg. Išsitraukčiau šviesų kardą JV26. Į kilpą stojau, su kárdu mojau JD919. Ten stovėjo kareivėliai ..., kardais pasirėmę JD642. Parein brolis ..., šviesų kardą švytruodams KlvD124. Ten švytravo kardùžiai kardeliai kaip ant dangaus šviesiosios žvaizdelės LB30. Mindžiot mindžiojo, kardais kapojo JD216. Vai aš senas už žagrelės, o jūs jauni už kardelio BsO81. Šviesusis kardelis – mūs' tėvelis BsO14. Kardelis prie šalies JD108. Kabink kardą nuo gembelės D54. Atjoj želnierius per žalią girelę, sveikin mergytę šviesiu kardeliu KlpD24. Ei šveičiau šveičiau šviesų kardužėlį JD131. Švytuoj kardeliai kaip žaibai JD625. Meski dalgužius į šalelę, imkit kardužius į rankelę JD27. Kad išeitų brolelis, išsineštų kardelį StnD20. Nešiok, sūnyti, šviesų kardelį KlvD18. Pakabykie kardužėlį stainelė[je] ant sienelės Nm. Jonas ... privažiavo girę, pašvytavo su mediniu karduku BsPIII27. Petras, ... ėmęs kardą, nukirto dešinę ausį Malchusui DP156. To neprieteliaus žmogus nei šarvu, nei kardu, nei kitu kokiu ginklu negal atsiginti BPII221. Dantys jų yra ragotinės ir strėlos, ir liežuvis jų aštri kardai BPs57,4.
◊ Benedìkto kárdas; LBŽ bot. kartusis šventadagis (Cnicus benedictus).
Marìjos kárdas; LBŽ bot. margalapis margainis (Silybum marianum).

Lenkai lenkais, o vengrai iš kur kardą turi?

Sveiki gyvi!

kardãjuostė (plg. vok. Karde) sf. (1) vilnų karštuvo dalis, karšiamoji juosta: Reorganizuojant darbą fabrike, dedamos pastangos įsigyti karšimo mašinoms naujas kardajuostes sp.

Germanai...

sword
O.E. sweord, from P.Gmc. *swerdan (cf. O.S., O.Fris. swerd, O.N. sverð, Swed. svärd, M.Du. swaert, Du. zwaard, O.H.G. swert, Ger. Schwert), related to O.H.G. sweran "to hurt," from *swertha-, lit. "the cutting weapon," from PIE root *swer- "to cut." Contrast with plowshare is from the Old Testament (e.g. Isaiah ii:4, Micah iv:3). Phrase put (originally do) to the sword "kill, slaughter" is recorded from mid-14c.

from PIE root *swer- "to cut"...

Matyt, mes ne iš PIE.

Kaip kardas prūsiškai, nežinia.

?

laītawiskai: kalavijas prūsiskai: kalabijjan
n [Kalabian E 424]

Nugalabijimui įrankis.

Padaromas kalant vijas.

Grįškim pas germanus.

Schwert.

Schwer.

Kardas ar kalavijas, tas pats.

Matyt, germanams kardo pirmtaku kokia sunkesnė kuoka buvusi: trinkteli kam tuo proswordžiu, tas ir sverdi, svirduliuoja.

Svariai argumentuotas.

sverdỹ interj. sverdėjimui reikšti: Sverdỹ – kad griuvo! Ėrhttp://www.lkz.lt/startas.htm. Sverdỹ sverdỹ – ko nesugriuvo Š. Kur anas eina, tai vis tik sverdỹ, sverdỹ, kaip girtas Ds

Vapa nebežinia ką.

from PIE root *swer- "to speak, say"...

Matyt, išties bus tie anglų PIE kalbėtojai su kuom nors sunkiu galvon gavę, ne kitaip.

Vot toks vot answer.

Klausimas stojas įdomus: ko tokios priesaikos, panašesnės į svarstymą, vertos?


Sutapimas

„The Wall Street Journal“ žurnalistams į rankas pakliuvo Sirijos vyriausybės parengti dokumentai, taip pat dalis jos valdininkų susirašinėjimo su užsienio kompanijomis.

Remdamasis jais „The Wall Street Journal“ praneša, kad Sirija ruošėsi bendradarbiauti su „Gazprombank“ – Rusijos dujų monopolininko „Gazprom“ kreditiniu filialu, taip pat su Maskvos banku „Novikombank“.

O „Novikombank“ vadovauja „buvęs KGB karininkas ir buvęs prezidento Vladimiro Putino kolega“.

Baisu, kas darosi.

Kieno simbolis fone?

34. Google: Petro Euros vs Petro Dollars - Oil Empire 2012-08-14 19:33IP: 80.240.9.72
Tie, kas nenorėjo/nenori parduot naftos už dolerius, buvo/yra nedemokratai.

Iranas, Irakas, Sirija...


Sutapimas.

O jei "Mažeikių nafta" sykiu su Lietuvos banku sumanytų už litus naftą pirkti?

Įsivaizduojat, kas būtų?

Atspausdina litų ir prisiperka...

Visi supranta, kaip tai nedemokratiška.

Demokratinė pasaulio visuomenė iškart pasmerktų.

Netikras škotas

A: Joks škotas nededa cukraus į košę.
B: Bet mano škotas dėdė Angus mėgsta dėti cukrų į košę.
A: Galbūt, bet joks tikras škotas nededa cukraus į košę.
Taip šiam kartui bandoma pakeisti visuotinai priimtą termino škotas apibrėžimą, prie jo pridedant ir savybę „nededa cukraus į košę“. Tai yra klaida, kadangi tokiu būdu būtų galima „įrodyti“ visiškai bet ką.

Ypač dažnai ši klaida pasitaiko politiniuose ir religiniuose debatuose.

Abudu žodžiai svetimi.

Rašytinė Škotijos istorija prasideda romėnų užkariavimų laikotarpiu, kai buvo užkariautos ir Britanijos pavadinimą gavo dabartinė Anglija ir Velsas.

Nuoseklu – mums pavadinimą irgi, būk tai, davę užkariaut susimaniusieji.

Civilizatoriai, akmeninių, finansinių ir valdžios piramidžių statytojai.

Kas tokie galus goideliais išvadino?

Cànanan Goidhealach...

Kas juos taip?

Gal kokie kanonų formuotojai?

Sako, kad jie patys taip...

Mes tai, didesnio aiškumo dėlei, tuos galus galinius, keltus persikėlusius irgi goidelais vadinam.

Škotų gėlų kalba (šk. Gàidhlig) – priklauso indoeuropiečių kalbų šeimai, keltų kalbų grupei, goidelų pogrupiui.

Taip mokslas išaiškina.

Ir būna aišku kaip dieną.

Kas jūs, šatai?

Где шатались?

Pasipasakokit.

šotà sf. (2) NdŽ, šóta (1) KŽ; K, L, Rtr žr. 1 šotas: Audra teip smarkiai pakilo, kad net šótas atrišti reikėjo Krg. Užguldom šótą Kin. Atleisk juo šótą! Kin. Parbėga laivelis nu Venčio Rago, sidabro šotoms, aukso loduotoms RD153.

1 šòtas (vok. dial. šot) sm. (2) NdŽ, TrpŽ, KŽ laivavirvė žemutiniam burės kampui įtempti, burei valdyti

2 šòtas, -ė smob. (2) KŽ žr. škotas.

šótė sf. (1) žr. 1 šotas: Šótė yra iš virvės padaryta Klp. O kad išleisi stygių trasikę, verk ir silkių šotikę KlvD35.

Scotland
named for the Scots, who settled there from Ireland 5c.-6c.; their name is of unknown origin. Latin Scotia began to appear 9c. as the name for the region, replacing older Caledonia, also named for the inhabitants at the time, whose name likewise is of unknown origin.

Bus pasibasčius šatija, visai ne kalėdoti...

shot (n.)
O.E. scot, sceot "an act of shooting, that which is discharged in shooting," from P.Gmc. *skutan (cf. O.N. skutr, O.Fris. skete, M.Du. scote, Ger. Schuß "a shot"), related to sceotan "to shoot" (see shoot).

Meaning "discharge of a bow, missile," is from O.E. gesceot; extended to other projectiles in Middle English, and to sports (hockey, basketball, etc.) 1868. Another original meaning, "payment," is preserved in scot-free. Meaning "drink of straight liquor" first attested 1670s. Meaning "try, attempt" is from 1756; adjectival sense of "exhausted" is from 1930. Sense of "hypodermic injection" first attested 1904; figurative phrase shot in the arm "stimulant" first recorded 1922. Meaning "remark meant to wound" is recorded from 1841; hence cheap shot (1973). To call the shots is first attested 1967; shot in the dark is from 1895.

sceotan "to shoot"...

scot-free
O.E. scotfreo "exempt from royal tax," from scot "royal tax," from O.N. skot "contribution, reckoning, shot" + freo (see free). Related to O.E. sceotan "to pay, contribute," Du. schot, Ger. Schoß "tax, contribution" (see shot). O.Fr. escot (Fr. écot) "share" is a Germanic loan-word.

O.E. sceotan "to pay, contribute,"...

sakei?

Scot
O.E. Scottas (pl.) "inhabitants of Ireland, Irishmen," from L.L. Scotti (c.400), of uncertain origin, perhaps from Celtic (but answering to no known tribal name; Ir. Scots appears to be a Latin borrowing). The name followed the Irish tribe which invaded Scotland after the Romans withdrew from Britain in 423 C.E., and after the time of Alfred the Great the O.E. word described Irish who had settled in the northwest of Britain.

Skutjanan.

Skinai, sako, iš 1960-jų Landynės...

Kas jiems kelnes numovė?

O ilgi plaukai - kam jie dabar reikalingi.

The Duke of Kent inspects the Scots Guards.

Civilizatoriai salos civilizavimą pradėjo nuo Kento .

Chebrą, kaifą, kentą kažkas sovietmečiu Lietuvon užnešė.

Abiejose nuotraukose - škotai.

Škotų Caardus.

2012-08-13

It's A Scandal, Sir!

The Libor scandal is a series of fraudulent actions connected to the Libor (London Interbank Offered Rate) and the resulting investigation and reaction. The Libor is an average interest rate calculated through submissions of interest rates by major banks in London. The scandal arose when it was discovered that banks were falsely inflating or deflating their rates so as to profit from trades, or to give the impression that they were more creditworthy than they were. Libor underpins approximately $350 trillion in derivatives. It is controlled by the British Bankers' Association (BBA).

The banks are supposed to submit the actual interest rates they are paying, or would expect to pay, for borrowing from other banks. The Libor is supposed to be an overall assessment of the health of the financial system because if the banks being polled feel confident about the state of things, they report a low number and if the member banks feel a low degree of confidence in the financial system, they report a higher interest rate number.

Because Libor is used in U.S. derivatives markets, an attempt to manipulate Libor is an attempt to manipulate U.S. derivatives markets, and thus a violation of American law. Since mortgages, student loans, financial derivatives, and other financial products often rely on Libor as a reference rate, the manipulation of submissions used to calculate those rates can have significant negative effects on consumers and financial markets worldwide.

On July 27th, 2012, the Financial Times published an article by a former trader which said that Libor manipulation has been common since at least 1991.

Landynė ir yra Landynė, Sir.

Nėra ko pasaulio vyresniaisiais apsimetinėt.

Įkaitai

Kaip QE produktas mums palengvina gyvenimą?

Kad šitą QE šiais laikais centrobankai labai aktyviai praktikuoja, galim pastebėti tiek spaudoj, tiek parduotuvėj.

Tikri centriniai bankai, o ne kokios nors licencijuotos pinigų keityklos.

Šitie tai kiek turi pirmųjų produkcijos savo spalvotiems popierėliams padengti, tiek jų ir leidžia apyvarton.

Mūsų e–litus irgi jų e–pinigais dengia.

Todėl mums palengvėjimas iš užsienio ir ateina, bent keliais kanalais, finansiniais, atiteka.

Kai kas ne tik pastebi palengvinimo atitekėjimą, bet ir nusiraško to palengvinimo vaisius.

Kitiems tai tik kišenės turinys, jų santaupos, dėka to palengvinimo palengvėja.

Betgi kaip visas tas lengvinimas vyksta, koks bendras vaizdas?

Įdomu juk.

Tie nauji pinigai per taip vadinamus finansinius tarpininkus pasiekia mus paskolų pavidalu.

Paskolas imantys tampa įkaitais.

O kaip tie pirmieji, kurie iš centrobanko tiesiai skolinasi?

Aūūū, kur jūs?

Pasipasakokit.

Gal Benas jums taip sau savo pasaulinės svarbos žaliuokių duoda už nulį procentų – imkit mūsų aukštų technologijų produktą, sako, nesidrovėkit, kurkit pridėtinę vertę, naudą, gelbėkit pasaulio ekonomiką?

Gal.

Bet Vikipedija aiškina kad, būk tai, tam centrobankui mainais už jo naujus popierinius ar tai virtualius piningus reikia duot kitus popierius, kurie šiais laikais, žinia, irgi būna virtualūs.

Supraskit, tik tada tie, kurie iš Beno už nulį procentų ar iš kito centrobankininko už gal ir nebe nulį, bet už minimalų procentą, pinigus ima, jų gauna.

Įdomu, tie popieriai, kuriuos centrobankas mainais iš jų gauna, ko nors verti ar nieko neverti?

Jei nieko neverti, turim reikalą su sukčių šutve.

Kuriai paklūstam.

Jei verti, kaip, pvz., Lietuvos Respublikos obligacijos, išsirikiuojam į įkaitų piramidę, įsikeitę vienas kitam, aukščiau įsitaisiusiam, vis piramidės viršun.

Tada paklūstam, nes esam įkaitai.

Ir tie, kurie apsiėjo be paskolų, tampa politikų įkaitais , visi sykiu, vėlgi, pinigų įkaitais.

Tuštybės įkaitai.

Mėmeliai.2012-08-12

Finansinis stabilumas

LIBOR (angl. London Interbank Offered Rate – Londono tarpbankinės rinkos palūkanų norma) - vidutinės tarpbankinės palūkanų normos, kuriomis bankai pageidauja (pasiruošę) paskolinti lėšas kitiems bankams JAV doleriais, eurais ir kitomis pagrindinėmis pasaulio valiutomis. BBA (angl. British Bankers’ Association – Britanijos bankininkų asociacija) LIBOR yra populiariausias orientacinis dydis trumpalaikių paskolų palūkanų normoms nustatyti. LIBOR dydį BBA suskaičiuoja ir paskelbia rinkai kiekvieną dieną, iš karto po 11 val. Londono laiku. BBA LIBOR norma naudojama kaip bazinis dydis ateities (angl. futures) ir pasirinkimo (angl. options) sandoriams bei paskolų palūkanoms visame pasaulyje. BBA surenka nustatyto skaičiaus bankų nurodytas palūkanų normas, iš kurių ketvirtadalis didžiausių ir ketvirtadalis mažiausių – atmetama. Iš likusių dydžių išvedamas vidurkis, kuris ir yra BBA LIBOR palūkanų norma.
LIBOR palūkanų normos pateikiamos šioms valiutoms:

Eurui
JAV doleriui
Didžiosios Britanijos svarui sterlingų
Japonijos jenai
Šveicarijos frankui
Kanados doleriui
Australijos doleriui
Danijos kronai
Naujosios Zelandijos doleriui
Švedijos kronai

LIBOR palūkanų normos pateikiamos tokiems laiko intervalams:
1 diena (naktis)
1 savaitė
2 savaitės
1 mėnuo
2 mėnesiai
3 mėnesiai
4 mėnesiai
5 mėnesiai
6 mėnesiai
7 mėnesiai
8 mėnesiai
9 mėnesiai
10 mėnesių
11 mėnesių
12 mėnesių

Tai kas.

Nuo 2008 metų niekas to LIBOR nesilaiko.

Ne niekas, o "bankininkai LIBOR palūkanų normos faktiškai nebenaudoja".

Betgi BBA LIBOR norma naudojama kaip bazinis dydis ateities (angl. futures) ir pasirinkimo (angl. options) sandoriams bei paskolų palūkanoms visame pasaulyje.

Tai kainos - iš oro?

Kaip patinka?

Bankininkai nebenaudoja, o tų bankininkų bankų klientai irgi nenaudoja?

Gal LIBOR, skirtingai negu EURIBOR ar VILIBOR, į tų klientų sutartis su bankais neįrašomos?

Kažin.

Įsivaizduokit - paskolą gavęs sako: bankininke, jau nuo 2008 metų ir mes, kaip ir bankininkai, to LIBOR faktiškai nebenaudojame.

Baikit su tom savo LIBORinėm paskolų palūkanom visame pasaulyje.

Bankininkai ir sako: OK.

Baigiam.

Ar ne?

LIBOR - centrinis BOR.

Jo jau keturis metus nebenaudoja, o bet tačiau VILIBOR tebenaudoja ir, sako, naudos.

Todėl finansiškai stabilu Marijos žemėj.

Cikliškai stabilu.