2016-09-17

Полон

Плен — ограничение свободы комбатанта и некомбатанта — человека, принимавшего участие в военных (боевых) действиях (военнослужащий), — с целью недопущения его к дальнейшему участию в них.
Взятые в плен гражданские именуются пленные (пленники), взятые в плен в ходе боевых действий военнослужащие именуются «военнопленные».
Ранее в русском языке употребляли слово — Полон.
Borrowing from Old Church Slavonic [Term?] плѣнъ ‎(plěnŭ). Compare true East Slavic полон ‎(polon).
  1. устар. или высок. то же, что плен ◆ Кого не убили, того в полон увели да и в рабство, видать, уж продали. Б. Л. Васильев, «Ольга, королева русов», 2002 г. (цитата изНационального корпуса русского языка, см. Список литературы)
  2. вся военная добыча, всё, что взято с боя, набегом, войной и силою оружия Толкование взято из Толкового словаря живого великорусского языка В. И. Даля

Amorali teisė

Martynas Liuteris* „Užstalės pokalbiuose“
teisininkus vadina „asilų galvomis“, „gyvatėmis“ ir „Kristaus priešais“. Šįkart nesinori ginčytis, ar tai pagrįstos teisininkų charakteristikos. Galima (ne, negalima - E.P.apsiriboti švelniausiu didžiojo protestanto teisininkų apibūdinimu – „batsiuviai“ ir „siuvėjai“.
Alvydas Jokubaitis**

Liuterio nuomone, teisininkų darbas savo pobūdžiu prilygsta batsiuvių darbui. Tiek vieni, tiek kiti žino savo profesijos subtilybes ir trokšta užsidirbti pinigų.*** Pakėlęs savo vaiką, Liuteris net pasakė, kad jeigu šis panorėtų tapti teisininku, jis jį ko gero pakartų. Jeigu taip kalbėtų eilinis abejotinų teisininkų sprendimų nuskriaustas ar alkoholio paveiktas žmogus, į tai būtų galima nekreipti dėmesio.
Tačiau šiuo atveju taip kalba vienas garsiausių visų laikų religijos reformatorių. Net ir pasirinkus silpniausią jo kritikos variantą, kai teisininkai prilyginami batsiuviams ir siuvėjams, verta susimąstyti apie didžiojo reformatoriaus nepasitenkinimo priežastis.
Liuterio pikti žodžiai padeda apraminti dabartinių teisininkų puikybę. Didysis reformatorius dar nematė dabartinio teisininkų vaidmens išaugimo. Gyvename precedento neturinčiais teisininkų vaidmens sureikšminimo laikais. Ne todėl, kad visuomenė apie teisininkus galvotų geriau negu Liuteris, bet dėl tam tikros liberalios demokratijos kaip santvarkos specifikos jie ir ekonomistai**** tapo prima ballerina.*****
 Liuterio nuomone, teisininkų darbas savo pobūdžiu prilygsta batsiuvių darbui. Tiek vieni, tiek kiti žino savo profesijos subtilybes ir trokšta užsidirbti pinigų. Pakėlęs savo vaiką, Liuteris net pasakė, kad jeigu šis panorėtų tapti teisininku, jis jį ko gero pakartų.
Alvydas Jokubaitis
Liberalios demokratijos piliečiai šiandien nesutaria dėl visko – moralės, religijos, filosofijos ir meno. Šiame kontekste teisė tampa vieninteliu visuomenę jungiančiu ir jos bendrumą užtikrinti galinčiu veiksniu. Dabartinių Europos Sąjungos piliečių nejungia nei bendra tėvynė, nei bendra politinė istorija, tik abstrakčios teisės normos ir ekonominė nauda.
Dabartinės Vakarų visuomenės savitumui aprašyti galima surasti daug autorių. Vienas iš jų yra Friedrichas Nietzsche. Šis turbūt po Liuterio didžiausias vokiečių intelektualinis reformatorius savo knygoje „Linksmasis mokslas“ yra aprašęs vieno pamišėlio vaikščiojimą po turgaus aikštę. Šis pamišėlis visų susirinkusių klausinėjo „Kur yra dievas?“, ir iškart atsakydavo „Mes jį užmušėme – jūs ir aš. Visi mes esame žudikai“.
Tai gali būti vienas iš dabartinės Vakarų visuomenės beprecendentiškumo suvokimo pagrindų. Vakarų visuomenės yra viską hipotetiškai suvokiančios visuomenės, o jų piliečiai nebeturi jokių absoliučių atskaitos taškų. Šias visuomenes apibūdina trys pagrindiniai bruožai.
 Gyvename precedento neturinčiais teisininkų vaidmens sureikšminimo laikais. Ne todėl, kad visuomenė apie teisininkus galvotų geriau negu Liuteris, bet dėl tam tikros liberalios demokratijos kaip santvarkos specifikos jie ir ekonomistai tapo prima ballerina.
Alvydas Jokubaitis
Pirma, neliko aukščiausių vertybių ir visiems žmonėms savaime suprantamo gyvenimo tikslo. Dabar kiekvienas individas yra savo paties moralės****** įstatymų leidėjas ir nuodėmklausys.

* Martynas Liuteris...
**
Ir tikrai yra už ką 
kaltinti.


*** Viešai paskelbus teisėjų pajamų ir turto deklaracijas žiniasklaida kažkodėl ėmė skaičiuoti jų tariamus turtus. Tačiau, “Respublikos” duomenimis, prasiskolinusių Temidės tarnų yra kur kas daugiau nei sukaupusių turtus.
Net ir teisėjai, deklaravę, kad kartu su sutuoktiniais valdo turtą, vertą daugiau nei milijono litų, dažniausiai turi ir neką mažiau įspūdingesnes skolas. Jos siekia keliasdešimt, kelis šimtus ar net daugiau kaip milijoną litų.
Tad milijonierių Lietuvos teismuose gerokai mažiau negu 37, kaip buvo skelbta žiniasklaidoje. Be to, tik septyni iš šių teisėjų nurodė neturintys jokių skolų. Visi kiti - skolingi.

Grafas


****** Vakar, lyg tyčia, sužinojau, jog vienas mano studentas, informatikas, du metus teisę pastudijavo ir metė.

- Moralė parūpo? - pasišaipiau.

- Taip.******* - kuo rimčiausiai atsakė jaunuolis.

******* Taip, taip.


Lietuvos teisininkas, politologas, profesorius.

Gimė žydų šeimoje. Tėvas buvo nužudytas 1941 m. birželio 27 d. „Lietūkio“ garažo žudynėse[1] Aleksandras, karui prasidėjus, buvo Palangos pionierių stovykloje. Kartu su motina ir vyresniąja seserimi Margarita pateko į Vilijampolės getą, 1943 m. iš jo pabėgo, vėliau buvo priglaustas ir išgelbėtas Marijos ir Antano Macenavičių šeimos. Motina žuvo Štuthofo koncentracijos stovykloje.
Po karo augo LKP CK pirmojo sekretoriaus Antano Sniečkaus
šeimoje. Kaune baigė vidurinę mokyklą. 19471948 m. studijavo Vilniaus universiteto Teisės fakultete. 1952 m. baigė Maskvos universiteto Teisės fakultetą.
Dirbo Lietuvoje advokatu ir neetatiniu dėstytoju įvairiose aukštosiose mokyklose. 1955–1959 m. studijavo aspirantūroje, dirbo mokslinį darbą Visasąjunginiame teisės mokslų tyrimo institute ir Priešakinių teisės tyrimų institute Maskvoje**. 1959–1973 m. dirbo vyresniuoju moksliniu bendradarbiu, katedros vedėju, direktoriumi ir docentu įvairiose teisės mokslo ir švietimo institucijose Vilniuje, Ivanove, Maskvoje. 1964 m. Maskvos teisės mokslų institute apgynė teisės mokslų daktaro disertaciją.
1973 m. buvo leista išvykti gyventi pas seserį Margaret Kagan Anglijoje***. 1974–1977 m. Taikos studijų vyresnysis mokslinis bendradarbis Bradfordo universiteto Taikos studijų koledže.
1978–1989 m. dirbo politologijos**** dėstytoju Salfordo universiteto Sociologijos ir politikos studijų (1978–1981 m.) bei Politikos ir šių laikų istorijos (1981–1983 m.) katedrose. 1983 m. paskirtas docentu.
1989 m. persikėlė į JAV, kur gavo nuolatinę politologijos profesoriaus vietą Hillsdale’o koledže (Mičigano valstija). Aktyviai dalyvavo lietuvių bendruomenės„Santaros-Šviesos“ veikloje, bendradarbiavo daugelyje lietuvių laikraščiųČikagoje tapo artimu Valdo Adamkaus 
patarėju ir draugu.

Aleksandras Štromas (Aleksander Shtromas1931 m. balandžio 4 d. Kaune – 1999 m. birželio 12 d. JAV) – Lietuvos***** teisininkas, politologas******, profesorius.
Palaidotas Petrašiūnų kapinėse

A. Sniečkus vedė savo bendražygę žydų tautybės revoliucionierę Mirą Bordonaitę ir susilaukė sūnaus bei dukros.
BORDONAITĖ Mira (*Mira Bordon 1910.01.08 Kaunas), komunistinio judėjimo Lietuvoje veikėja, Antano Sniečkaus žmona.
1926 įstojo į pogrindinę Lietuvos komunistinio jaunimo sąjungą, 1930 į Lietuvos komunistų partiją (pogrindinę, kuri Sov. Sąjungai aneksavus Lietuvą tapo oficialiai prijungta prie Sov. Sąjungos komunistų partijos). 1953 baigė Aukštąją partinę mokyklą prie SSKP CK. Nuo 1954 Vilniaus universitete dėstė SSKP istoriją ir „mokslinį komunizmą“.
1946–1951 LSSR Radiofikacijos ir radiofonijos komiteto (nuo 1949.09 Radijo informacijos komiteto) pirmininkė.

Снечкус был инициатором первых массовых высылок литовцев 14-19 июня 1941 года. Он выслал даже собственного брата с семьей в Сибирь, где тот и умер.

"Puikiai" dera prie

1973 m. buvo leista išvykti gyventi pas seserį Margaret Kagan Anglijoje**

** Kiek našlaičių lietuvių pažįstat (o tokių po karo ir lagerių bei trėmimų nestigo), kuriems sovietmečiu buvo leista iš sovietinės Lietuvos emigruot pas seseris/brolius į Vakarus?

*** Priešakinių teisės tyrimų institute Maskvoje jis, regis, vienintelis iš sovietų Lietuvos ir tedirbo.

Kaip patinka šis Priešakinių teisės tyrimų institutas?

Institute of Advanced Legal Studies, School of Advanced Study, University of London 
17 Russell Square
WC1B 5DR 
United Kingdom

+44 (0)20 7862 5861

**** Turėdamas sovietinį sovietinio teisininko diplomą ir daktaro laipsnį - dėstė politologiją (:))) Anglijoje!

Ar dėl patirties, įgytos Priešakinių teisės tyrimų institute Maskvoje?

***** Šie lietuviai - Amerikos ar irgi Lietuvos?

****** Susitartų su Rusija (Landsbergis)*******, kad atiduotų mums laikinai administruoti (Karaliaučiaus krašto) suvereno teises...

*******  Susitartų su Rusija (Landsbergis), kad atiduotų mums laikinai administruoti (Karaliaučiaus krašto) suvereno teises...

Taip sakė Lietuvos teisininkas, politologas, profesorius Aleksandras Štromas (Aleksander Shtromas).


2016-09-16

Skurdo Lietuva

– Jeigu padėtis ir toliau nesikeis į gera, kuo tai gresia? Kas laukia mūsų šalies?

– Dabartinės socialinės problemos paūmės ir atsiras naujų. Toliau didės emigracija, mažės gyventojų, stiprės žmonių nepasitenkinimas, nyks vidurinė klasė. Visuomenės laukia tolesnis susiskaldymas ir nepasitikėjimas tiek vienų kitais, tiek valdžia. Taip pat prastės žmonių fizinės ir psichinės sveikatos rodikliai. Tikriausiai padidės nusikalstamumas. Ryšys tarp didelio pajamų nelygybės, skurdo lygio ir visų minėtų problemų yra įrodytas Vakarų akademikų. Todėl toks niūrus ateities paveikslas – logiška ir neišvengiama pasekmė.

Taip teigia Šefildo (Didžioji Britanija) universitete disertaciją apie Lietuvoje skurstančius darbuotojus apsigynusi VDU Socialinės politikos programos lektorė* dr. Natalija Atas,

kritikuojanti mūsų valstybės pasirinktą neoliberalų gerovės modelį, neužtikrinantį žmonėms socialinio saugumo ir oraus gyvenimo.
Skurdas ir Šiurpas vėl?

* Lektorė...

Ei, o kur žiūrėjot jūs - ekonomikos profesoriai?

Bankų apynasris

„Praėjusį savaitgalį su vyru planavome pasveikinti draugus vestuvių proga. Kol ruošiausi namuose, vyras nuvažiavo į prekybos centrą „Panorama“ – pamanėme, kad paprasčiausia bus jauniesiems padovanoti voką su pinigais ir sveikinimo atviruką“, – pasakojo skaitytoja Viltė (vardas ir pavardė redakcijai žinomi).

Netrukus ją sutrikdė netikėtas vyro skambutis.

„Pusiau juokais, pusiau rimtai jis ėmė pasakoti, kad bankomate išgrynino 150 Eur, bet jie visi buvo smulkiomis kupiūromis – po 20 ir 10 eurų. Na, ir klausia: dėsime į voką tokiais pinigais ar bus gražiau pastambinti? Aišku, kad pastambinti. Kaip manai, kiek kainuoja, vėl klausia jis.

Prisiminiau, kaip kartą piniginės užtrauktuku sugadinau šimtinę, o banke ją pakeitė nemokamai, nors iš viso abejojau, ar priims. Taigi, net nesumojau, ką vyras nori pasakyti“, – prisiminė skaitytoja.

Anot jos, vyras tikrai skambino ne be reikalo:

„Sako, kainuos 6 proc. nuo keičiamos sumos. Taigi, pakeisti 150 Eur į stambesnes kupiūras – 9 Eur arba daugiau nei 30 litų, jeigu tai būtų buvę prieš pora metų.

bendramokslių vokiečių aną savaitę sužinojau, jog ir "pažangiojoj" Vokietijoj netgi vyras savo žmonai daugiau negu 5000€ (negrynųjų) pervest negali.

Europos Sąjungos sienas atbėgėliams atvėrė, o šičia - privėrė:)

Bankai mauna apynasrį.

Laikas jo atsikratyti.

Ir jų atsikratyti.

Europos Vytautas (Landsbergis)

Vytautą -
Europai!
Nepaisant to, jog kadaise skėlė kaip reikiant Europai į nosį:)
Bet ne apie jį...
Šiandien:

Vytauto Landsbergio visuomeninė-politinė veikla įvertinta daugybe tarptautinių europinių apdovanojimų.

1991 m. jam paskirtos Norvegų Tautos taikos, Prancūzijos Fondation du Future premijos, Didžiosios Britanijos Tarptautinio laisvės fondo apdovanojimas, Lenkijos skautų sąjungos garbės kryžius.

1992 m. jis gavo Vokietijos Hermann-Ehlers-Preis, Estijos Respublikos medalį už nuopelnus, o 1994 m. – Katalonijos Kultūros Fondo 9-ąją tarptautinę Ramon Llull premiją.

1995 m. V. Landsbergis tapo Vokietijos šaulių Šv. Sebastijono ordino kavalieriumi.

1997 m. apdovanotas Prancūzijos Garbės Legiono II laipsnio ordinu.

1998 m. jis gavo Italijos Vibo Valentia „Liudijimo“ premiją už įnašą į Lietuvos išsilaisvinimą ir buvo apdovanotas Lietuvos Vytauto Didžiojo pirmo laipsnio ordinu (neišbraukiau) bei Norvegijos Karališkojo ordino „Už nuopelnus“ Didžiuoju kryžiumi.

1999 m. V. Landsbergis apdovanotas Lenkijos Respublikos Didžiojo Kryžiaus ordinu, UNESCO medaliu už indėlį demokratijos plėtojime bei kovoje už žmogaus teises, Maltos ordino Nuopelnų ordino Didžiuoju kryžiumi, Graikijos Garbės ordino Didžiuoju Kryžiumi, Komunizmo Aukų Memorialo Fondo Trumano-Reigano Laisvės apdovanojimu (ne Europos), 2000 m. – Frankofonijos Plejados ordinu (Prancūzija), 2001 m. – Trijų Žvaigždžių (2 laipsnio) ordinu (Latvija), 2002 m. – Marijos žemės kryžiaus pirmojo laipsnio ordinu (Estija), 2003 m. – Vytauto Didžiojo ordinu su aukso grandine (neišbraukiau) ir Vokietijos Saksonijos žemės parlamento Konstituciniu medaliu.

2004 m. jam paskirta JAV Lietuvių fondo Dr. Antano Razmos vardo Visuomeninė premija. (neišbraukiau, nes lietuvių)

2005 m. Europos Liaudies partijos – Europos demokratų grupė Europos Parlamente apdovanojo V. Landsbergį Roberto Schumano medaliu.

Už ilgametę veiklą skatinant dialogą Europoje 2007 m. profesorius apdovanotas Karlo IV Europos medaliu, o 2008 m. Orange-Nasau riterio didžiuoju kryžiumi (Nyderlandai).

Prancūzijos ambasada Lietuvoje informavo, kad Prancūzijos prezidentas François Hollande rugpjūčio 26 dieną apdovanojo profesorių Vytautą Landsbergį nacionalinio Garbės Legiono ordino Didžiuoju Kryžiumi. Ambasados žodžiais, taip Prancūzija paripažino ypatingus V. Landsbergio istorinius nuopelnus tarnaujant Laisvei, Europai ir Lietuvai.

© Lietuvos žinios
Suskaičiavau 20 Europos, 2 Lietuvos ir 1 Amerikos lietuvių, na ir dar 1 Amerikos apdovanojimą.

Vytautas Landsbergis negavo Lietuvos Laisvės premijos.

Vadinasi, politinė aritmetika tokia:

Laisvė + Europa + Lietuva - (Lietuva + Laisvė) = Europa

Taigi, ir tai visiškai akivaizdu, Vytautas Landsbergis - Europos!

Vytautas (Landsbergis) apie lietuvių tautą: tauta nelabai dirba tą žemę, mielai išvažiuoja, palieka ūkius.

Karaliaučiaus sritį, savo protėvių žemę, Potsdamo sutartimi* atiduotą LAIKINAI administruoti Sovietų Sąjungai, tokia "mielai emigruojanti" vizijos
neturinti tauta susigrąžinti negali nė svajotiKunings**garbą***, paverstą Kionigsbergu, reikia atiduoti Europos globai - taip sako Landsbergis.

Tai
bent!
Europos Vytautas (Landsbergis)...

Ta Europa:)

Lietuva ir jos šventės.

Nebelabai besinori juoktis...

O kokia Lietuvos politinė (tai negi pilietinė:))) sistema?

Irgi šiandien: perklausykit 2:30-6:30 intervalą ir, gali būt, sužinosit.

Article VI (of the Potsdam Agrement) reads in full:


The Conference examined a proposal by the Soviet Government that pending the final determination of territorial questions at the peace settlement, the section of the western frontier of the Union of Soviet Socialist Republics which is adjacent to the Baltic Sea should pass from a point on the eastern shore of the Bay of Danzig to the east, north of Braunsberg-Goldap, to the meeting point of the frontiers of Lithuania, the Polish Republic and East Prussia.

The Conference agreed in principle to the proposal of the Soviet Government concerning the ultimate transfer to the Soviet Union of the City of Königsberg and the area adjacent to it as described above, subject to expert examination of the actual frontier.

The President of the United States and the British Prime Minister have declared that they will support the proposal of the Conference at the forthcoming peace settlement. 24

Article IX concerning the areas of East Prussia ceded to Poland spell out more clearly the nature of the Soviet control of Königsberg, referring to it as having been "placed under the administration of the Union of Soviet Socialist Republics in accordance with the understanding reached at this Conference."25

Thus, Königsberg was neither appended outright to the Soviet Union nor was it to be considered part of the Soviet zone of occupation, which had been outlined earlier in the agreement.

It can thus be seen that while eventual Soviet sovereignty over Königsberg was anticipated, it was also expected that the peace settlement to finalize this was to have been rather shortly forthcoming. The subsequent development of the Cold War and the creation of the Federal Republic of Germany and the German Democratic Republic as separate states precluded the signing of the peace treaty until 1990. In the intervening period, the German Reich continued its existence de jure, although the state of Prussia itself was abolished by decree of the Allied Control Council in 1947. Thus, technically, the Soviets may never have held legal title to territory.

** king (n.) 

a late Old English contraction of cyning "king, ruler" (also used as a title), from Proto-Germanic *kuningaz (source also of Dutch koning, Old Norse konungr, Danish konge, Old Saxon and Old High German kuning, Middle High German künic, German König).

This is of uncertain origin. It is possibly related to Old English cynn "family, race" (see kin), making a king originally a "leader of the people." Or perhaps it is from a related prehistoric Germanic word meaning "noble birth," making a king etymologically "one who descended from noble birth." The sociological and ideological implications render this a topic of much debate. "The exact notional relation of king with kin is undetermined, but the etymological relation is hardly to be doubted" [Century Dictionary].

General Germanic, but not attested in Gothic, where þiudans (cognate with Old English þeoden "chief of a tribe, ruler, prince, king") was used. Finnish kuningas "king," Old Church Slavonic kunegu "prince" (Russian knyaz, Bohemian knez), 
Lithuanian kunigas "clergyman" are forms of this word taken from Germanic. 


Meaning "one who has superiority in a certain field or class" is from late 14c.

***
gar̃bas sm.
1. tvarkymas (kambario): Reik gero gar̃bo, metu [?] svẽtis bus, t. y. reik apsigerbti J.

P.S. 1189 metais Brėmeno ir Liubeko (Vokietija) pirklių Akone (Izraelyje) įkurta Vokiečių ligoninės brolija. 1198 m. perorganizuota į Kryžiuočių ordiną. Vadovaujama pirmojo magistro Hermano fon Zalcos (1170 g. – 1239 m.) su popiežiaus Honorijaus III palaiminimu ir Šventosios Romos imperijos imperatoriaus Frydricho II (1194 g. – 1250 m.) Riminio 1226 m. Aukso bulės sankcija pradeda savo nusikalstamą veiklą prieš prūsų, lenkų, lietuvių, jotvingių ir kt. tautas. 1228 m. atvykę į Konrado I Mazoviečio jiems paskirtą prūsų Kulmo žemę pirmieji riteriai Konradas fon Landsbergas ir Otonas fon Zaleidenas
Irgi Europa:(

Du žydai1. Lietuvos žydas*:
Ateities Lietuva – be prorusiškų partijų.

Slava Ukraine! Vivat Lietuva! Wiwat Polska!

Supraskit: Lietuva - prieš Rusiją, bet už Ukrainą. 

2. Izraelio žydas:
Pirmasis Vilniuje reziduojantis Izraelio ambasadorius Amiras Maimonas, paklaustas apie Izraelio poziciją nepasmerkti Rusijos intervencijos Ukrainoje, atsakė, kadIzraelis palaiko labai gerus ryšius tiek su Ukraina, tiek su Rusija, ir ragina abi puses rasti taikų konflikto sprendimą“.


Visiškai skirtingi šie du žydai, tiesa?

Vienas Lietuvos
kitas -

Izraelio.
Ar tokia naujojo sugyvenimo su savo žydais simbiotika?

*
  • 1978–1979 m. tarnavo Izraelio gynybos pajėgose. Vėliau grįžo į Švediją, dalyvavo Švedijos lietuvių veikloje, vaidina teatruose, dirbo Švedijos radijo lietuviškų laidų atsakingu redaktoriumi, bendradarbiavo „Laisvosios Europos“, Vatikano, Vakarų Vokietijos, Norvegijos radijo stotyse. Dirbo Švedijos televizijoje kaip politikos apžvalgininkas Lietuvos temomis.
  • 1980 m. tapo Švedijos piliečiu.NATO, vykdantis pareigas

JERUSALEM — The United States has finalized a 
$38 billion package of military aid for Israel over 
the next 10 years*, the largest of its kind ever, and 
the two allies plan to sign the agreement on 
Wednesday, American and Israeli officials said.
The State Department scheduled a ceremony to 
formally announce the pact, which will be signed by 
Jacob Nagel, the acting national security adviser to 
Prime Minister Benjamin Netanyahu**, Susan 
E. RicePresident Obama’s national security adviser 
who handled negotiations, plans to be on hand.
Izraelis nepriklauso NATO.

Bet pinigų iš NATO gauna.

Ir gauna gana daug - po 10,4 milijono kasdien.
NATO, vykdantis pareigas!
Negi atvirkščiai?

O gal manot, kad ir kitos NATO ON DUTY valstybės
šitiek monetų iš NATO gauna:))

* Šitokia didžiausios NATO valstybės - JAV - kasmetinė
KARINĖ parama (3,8 milijardo USD) ne NATO šaliai 
prilygsta pusei mūsų Lietuvos (NATO valstybės) 
surenkamo biudžeto:

Valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų 
konsoliduotos visumos pajamos ....
be ES ir kitų tarptautinės paramos lėšų ‒ 5,6 proc. 
didesnės nei planuojama šiemet ir sudarys 
7,335 mlrd. eurų.
Nieko tokio!


2016-09-15

Jakilaitis, Maldeikienė, Mačiulis, pornografija ir BVP

Šįvakar tiesioginės Elertė TV laidos "LR Seimo rinkimų debatai" pertraukos metu "technikas"* Edmundas Jakilaitis nesąmone pavadino teiginį (žr. nuo 24:00), jog SWEDBANK vyriausiasis ekonomistas Nerijus Mačiulis** šitaip skelbė ir tebeskelbia:
Nuo šiol daugelis nelegalių veiklų – prostitucija, narkotikų platinimas, cigarečių bei kitų prekių kontrabanda – bus pripažįstamos ekonominėmis ir turės būti įtrauktos skaičiuojant BVP. R.Danisevičiaus nuotr.
ir pradžioj siūlė lažintis, vėliau gi, kai lažybas priėmiau, nebesutiko su manim dėl to lažintis.
Po TV laidos, kai Konarskio gatvėj esančios LR TV kieme su "išmaniųjų" technologijų pagalba jam tai įrodžiau,
tasai Jakilaitis man paaiškino, kad tasai Mačiulis gyvena laisvoj šaly ir gali šnekėt ką tik nori!

Betgi jis yra didžiausio Baltijos šalyse SWEDBANK vyriausiasis ekonomistas!***

Gal žino ką sako:

Nuo 2014 09 01 daugelis nelegalių veiklų – prostitucija, narkotikų platinimas, cigarečių bei kitų prekių kontrabanda – (bus) pripažįstamos ekonominėmis ir (turės būti) įtrauktos skaičiuojant BVP. 

O iš šalia tame Elertė TV kieme buvusios Aušros Maldeikienės ta proga sužinojau. jog BVP skaičiuojamas
matematiškai sudėtingai.

Žinokim, kur gyvenam!

Sakykit, mieli bendrapiliečiai Laisvos Lietuvos - betgi kodėl niekam tai nerūpi?

* Edmundas Jakilaitis šiandienės tiesioginės LRT TV laidos "LR Seimo rinkimų debatai" metu šitokią nelygybę pavadino "techniška" lygybe:)

Kokia "technika"?

Rinkimų?

** Porno Grafas yra Superdėstytojas:

Dėsto įvairias ekonomikos ir finansų disciplinas Australijos, Meksikos, Prancūzijos, Šveicarijos ir kt. universitetuose.

Nuo 2010 m. Swedbank vyriausiasis ekonomistas.

*** Amorali teisė.