2013-03-30

Gavėnia

Gavėnia – krikščionių pasninko laikotarpis prieš Velykas skirtas Kristaus kančioms ir mirčiai prisiminti.

Gavėnia prasideda Pelenų diena. Gavėnios metu tikintiesiems draudžiama valgyti mėsiškus ir pieniškus valgius, linksmintis. Stačiatikių gavėnia trunka 7 savaites; katalikų iki XX a. pr. trukdavo 40 dienų. Tai apėmė laikotarpį nuo sekmadienio po Pelenų dienos iki Didžiojo ketvirtadienio.

Gavėnios pradžioje būdavo išrenkami katechumenai, kuriuos vėliau krikštydavo Velyknakčio apeigų metu. Nuo XX a. pr. katalikų bažnytinės teisės kodeksu (1914 m.) ir Vatikano II susirinkimo nutarimais gavėnios pasninko dienų skaičius sumažintas; tikintiesiems, neatleistiems nuo pasninkavimo, nurodoma pasninkauti penktadieniais.

Yra manančių, kad gavėnios ištakos – ikikrikščioniškos religijos. Jų tikintieji pavasarį šventė mirštančio ir iš numirusių prisikeliančio dievo (Ozyrio Egipte, Adonio Finikijoje, Ačio Mažojoje Azijoje, Dioniso Graikijoje) prisikėlimą.

Kyrie eleison.

Prieš šią šventę būdavo pasninkaujama, atliekamos įvairios apeigos, raudojama, plakamasi, būdavo daiginamos žolės. Šiais veiksmais reikštas liūdesys dėl dievo (gamtos) mirties, pastangos magiškomis priemonėmis užsitikrinti gausų derlių.

Gavėnia minima Nikėjos visuotiniame bažnyčios susirinkime (325 m.). Vakarų krikščionių bažnyčiose įsigalėjo nuo VII a.

Nykios sambūris.

Lietuvoje gavėnia plito su krikščionybe. Su šiuo laikotarpiu susiję įvairūs lietuvių liaudies papročiai.

Krikščionys.

Velykų pasninkas.

gavėnià (brus. гaвeннe) sf. (2); SD280 ir pl. K bažn. pasninko laikas, ppr. septynios pasninko savaitės prieš Velykas: Nuo gavėnios galo žmona pradėjo valgydinti visus „sausai“ – be riebalų rš. Prie (apie) vidų gavė̃nios OZ19. Visą gavė̃nią sausai valgydavom, o už jum[is] sveikesniai buvom (seno žmogaus pasakymas) Slm. Gavė̃nio[je] buvau tenai J. Kanapius gavėnioj valgai M DP108.
.Valanč. Trejas gavėnias tepasnykauja P. Valgyt gavė̃nios valgymus ištisas keturias dešimtis dienų

Kam septynios pasninko savaitės, kam "ištisos keturios dešimtys dienų", o kam ir nieko.

Lotyniškasis gavėnios vardas Quadragesima (pažodžiui keturiasdešimtoji) arba Tempus quadragesimæ tiesiogiai išreiškia keturiasdešimties dienų laikotarpį prieš Velykas. 

Iš čia, pavyzdžiui, kilo prancūziškas pavadinimas Carême ar itališkas Quaresima.

Tą pačią reikšmę turi ir dabartinės graikų kalbos žodis megale tessarakoste, pažodžiui didysis keturiasdešimtdienis


Tačiau pirmiausia istorijoje sutinkamas kitas graikiškas gavėnios pavadinimas metanoia, kuris galbūt taikliausiai išreiškia viso minimo laikotarpio esmę ir teologinę prasmę. Metainoia – tai atgaila, gyvenimo permąstymas ir vidinis pasikeitimas. Kitaip tariant, tai – atsivertimas, atsigręžimas, fizinis ir dvasinis visos žmogaus egzistencijos atgręžimas į Dievą. Šiandien metanoia sąvoka vartojama susitaikinimo sakramentui.

Koks yra biblinis gavėnios pagrindas?

Gavėnios laikotarpio ištakų reikia ieškoti Šv. Rašte. Tvanas truko keturiasdešimt dienų ir naktų (Pr 7,4).

Mozė keturiasdešimt dienų ir naktų išbuvo užlipęs ant Sinajaus kalno (Iš 24,18).

Pranašas Elijas keturiasdešimt dienų ir keturiasdešimt naktų ėjo iki pat Dievo kalno Horebo (1Kar 19,8).

Pažadėtosios žemės žvalgymas užtruko keturiasdešimt dienų (Sk 14,34).

Jėzus pasninkaudamas praleido keturiasdešimt dienų ir naktų dykumoje, kur buvo gundomas (Mt 4,2).

Taip pat skaičius keturi ar keturiasdešimt Šv. Rašte turi savitą prasmę. Skaičius keturi žymi geografinio horizonto visumą: keturi vėjai (Iz 11,12; Ez 37,9), keturios rojaus upės (Pr 2,10).

Skaičius keturiasdešimt dažniausiai išreiškia vienos žmonių kartos amžių: keturiasdešimt metų išrinktoji tauta klajojo dykumoje (Sk 14,34), keturiasdešimt Dovydo karaliavimo metų (2Sam 5,4).

Biblinės paralelės primena apie laukimo, o kartu išbandymų ir kovos metą.

Pažadėtoji žemė, Dievo karalystė yra čia pat, visai šalia, tačiau reikia pastangų norint į ją įžengti.

Bjaurus klausimas: šitiems mūsų ar ne mūsų žemę pažadėjo? 

Gyvenom joj laisvi neteisėtai, nes pagal jųjų teisę turėjom už tų laikų minimalų atlyginimą dvaruos dirbt, baudžiauninkais?


pagavėti
gavė́ti, gãvi (gãvia, -ė́ja), -ė́jo (гaвeць). pasninkauti, susilaikyti nuo mėsiško ir pieniško valgio, pasilinksminimų (ypač gavėnioje): Septinto [je] šįmet gaviù. Nu yra gaviamas laikas. | Šunys, neturėdami ko valgyti ar lakti, turi gavėti. Lapė, urvan įlindusi, gavėti ėmė. | Tegavi širdis nuog dūmų piktų. Daug pasnykavo ir gavėjo.

atgavė́ti, àtgavi, -ė́jo. baigus gavėti, pradėti negavėti: Nė pyrago šmotelio nėra atgavėti. | Tatai atgavėjai su radija (vėl pradėjai klausyti) . Ant Velykų atsigavė́si, t. y. valgysi su mėsa. | Atsigavė̃s ir anys – kiaulę skerdė.

išgavė́ti, ìšgavi, -ė́jo. išpasninkauti: Ir vaikai išgavėdavo visą gavėnią.

nusigavė́ti, nusìgavi, -ė́jo. nusilpti pasninkaujant: Dabar ans yra visiškai nusigavė́jęs.

pagavė́ti, pàgavi, -ė́jo. kurį laiką papasninkauti: Paržiem pagavėsma.

prisigavė́ti, prisìgavi, -ė́jo prisipasninkauti: Prisigavė́jai, kol jauna buvai – dabar jau tau nebėr gavėnios.

užgavė́ti, ùžgavi, -ė́jo. paskutinį kartą prieš gavėnią valgyti mėsišką ar pienišką valgį: Ažgavė́sma dabar, vaikai, – karvė jau trūksta. Visi sausai užgavėsime, kaip ištaksuos skolininkai. Su juo kai susibariau, tai malką jau ir užgavė́jau (negavau) nuo jo. Užsigavėt (per Užgavėnes pasilinksminti) niekur neteko. Seniai jau mes su mėsa užsigavėjom (pabaigėm mėsą) .

Nė pyrago šmotelio nėra atgavėti.


Visi sausai užgavėsime, kaip ištaksuos skolininkai skolintojai.

Šunys, neturėdami ko valgyti ar lakti, turi gavėti.

Kai šuva kaulą gavo, gavėjo ar nebe?

Гав гав.

Negaunat?

I'll give you.

I'll lend you.


Lent.

This word initially simply meant spring?

Atseit, dienos ilgėja, todėl reikia pagavėti?
loan (n.) 
mid-13c., from Old Norse lan, related to lja "to lend," from Proto-Germanic *laikhwniz (cf. Old Frisian len "thing lent"...
P.S. "Klasikos" radijas šneka, kad "gavėnia" sietina su Gabija...


Fast

Gūglės Fast.

Big Mouth.

Keista.

Days of Fasting, or Abstinence.
I. The Forty Days of Lent.
II. The Ember-Days at the Four Seasons, being the Wednesday, Friday, and Saturday after the First Sunday in Lent, the Feast of Pentecost, September 14, and December 13.
III. The Three Rogation Days, being the Monday, Tuesday, and Wednesday, before Holy Thursday, or the Ascension of our Lord.
IV. All the Fridays in the Year, except Christmas Day.

The "acceptable fast" is discussed in the biblical Book of Isaiah, chapter 58:6–7.

Iz 58,6 Ar ne toks pasninkas, kurį Aš pasirinkau: pašalinkite nedorybės pančius, išlaisvinkite pavergtuosius, suteikite laisvę prislėgtiesiems, sulaužykite kiekvieną jungą.


Iz 58,7 Pasidalink maistą su alkanu, benamius ir vargšus parsivesk į namus, pamatęs nuogą, aprenk jį, nesislėpk nuo savo paties kūno.

Iz 58,8 Tada tavo šviesa nušvis kaip aušra, tavo sveikata išsiskleis greitai, tavo teisumas eis pirma tavęs ir Viešpaties šlovė lydės tave.


Iz 58,9 Tu šauksies, ir Viešpats atsakys, prašysi pagalbos, ir Jis tars: ‘Aš čia!’ Jei pašalinsi iš savo tarpo priespaudą, negrasinsi ir nekalbėsi tuštybių.

Kaip?

Pasninkas – religinio asketizmo forma – tam tikrą laiko tarpą trunkantis susilaikymas nuo kai kurių gėrimų bei maisto produktų, pramogų.

Religijose pasninkas reiškia žmogaus norą susitaikyti su Dievu, išvengti artėjančios bausmės arba gailėjimąsi dėl padarytos žalos.

Judaizme pasninko metu žydai susilaikydavo nuo maisto bei vandens nuo saulėtekio iki saulėlydžio, taip pat susilaikydavo nuo linksmybių, vengdavo praustis, nenaudodavo kvepalų ir ilgai melsdavosi, laikydamiesi skaistumo.

Krikščionių pasninką III a. pradėjo reguliuoti Bažnyčia.

Būna trumpieji (pvz., penktadieniais) ir ilgieji pasninkai – priešvelykinė gavėnia, prieškalėdinis adventas.

Protestantai, neskaitant anglikonų, privalomo pasninko neturi.

pãsninkas (brus. пocнiк) sm. (1) K; Q110, R
1. susilaikymas nuo tam tikrų valgių (ppr. mėsos, seniau ir pieno) religijos nustatytomis dienomis: Norbertui jis pasirodė panašus į pasninkų sudžiovintą vienuolį rš. Per „kryžiaunas dienas“ žmonės laikydavosi „kieto pasninko“ – nevalgė su mėsa LTR(Žg) ^ Tam pãsninkas, kas kojom žemės nesiekia, o teip – valgyk, kol patinka, dėvėk, kol pritinka Škn. Girto malda kai vilko pasninkas Sln. neturėjimas valgyti: Į amžius jau jie taip: kai prigriebia pinigų, tai da dieną kitą turia ką užėst, o paskui pãsninkas – i gangariuo[ja], pilvus susiveržę Jrb. Šiandien pas mus pãsninkas Jnš. ^ Jau tavo skilvyj vėl pasninkas pasidarė (pristigai valgyti) MŽ. 
2. Rdd laikas, kai susilaikoma nuo kai kurių valgių, pasninkaujama: Jaučiams avižinių šiaudų ir šieno kratinys buvo skanesnis patiekalas negu baudžiauninkui pasninko valgis V.Myk-Put. Žuvys išnyko; džiaugies, jeigu pasninkui arba Kūčioms tik mailiaus pasigauni J.Bil. Par visą pãsninką, par visas septynias nedėlias nė pieno, nė mėsos anė pauostyt neduodavo Škn. ^ Pasninką karvė parodo LTR. Šuo nežino pasninkų, mergė (samdinė) – sekmadienių Skd. Piemeniui – ne šventė, šuniui – ne pasninkas PPr65. Be karvės – pasninkas, be arklio – šventė PPr168, NžR, Šl, LTR(Grk, Lš).

Pasninkas iš ten pat, iš kur božnica...

 Par visą pãsninką, par visas septynias nedėlias nė pieno, nė mėsos anė pauostyt neduodavo. 

Aleksote šį mėnesį garbaus amžiaus ūkininkas pasakojo, kad, pasak jo tėvo, prie Smetonai, būdavo, neša ūkininkai klebonui (!) kumpių, kiaušinių ir kitokių gėrybių, kad anas pratęstų pasninką.

Ekonomika.

Vieni laikosi pasninko, kiti - ne.
1. У верующих: воздержание на определенный срок от скоромной пищи и другие ограничения по предписанию церкви. Строгое соблюдение постов. Проводить время в посте и молитве (поститься). Вынужденный п. (перен.: о невольном голодании; шутл.). 

2. Период, в к-рый, по предписанию церкви, запрещается употребление скоромной пищи и действуют нек-рые другие ограничения. В посту (во время поста). Однодневные посты (среда и пятница каждой недели, крещенский сочельник и нек-рые другие). Многодневные посты. Великий п. (весенний семинедельный пост перед Пасхой). Петров п. (летний пост перед Петровым днем). Успенский п. (осенний двухнедельный пост в августе). Рождественский п. (зимний сорокадневный предрождественский пост). * Не все коту масленица, придет и Великий пост - посл. о том, что на смену беззаботной жизни и удовольствиям придут неприятности, трудности. || прил. постный [сн], -ая, -ое. Постные дни.

1. ж.
Верующие какой-л. церкви; прихожане.
2. ж. устар.
1) То же, что: пастбище.
2) То же, что: пастьба.
Some say that it may derive from the Russian bystro (быстро), "quickly".

Nazareth2013-03-29

Nusikaltimas

Pažiūrėkit pirmąsias 12 sekundžių, toliau uždrausta.Didžioji Pėtnyčia


Šuniui pė̃tnyčios nėra.

pė̃tnyčia (пятнiцa). pẽtnyčia. penktadienis: Pė̃tnyčioj nemožna su mėsa. Pėtnyčioj nešukuok – galva sopės. Nušluok kiemelį pẽtnyčio [je], atjos sveteliai subato [je]. Ėda mėsą pẽtnyčioje. Didžioji pė̃tnyčia (paskutinis penktadienis prieš Velykas) . Tykoji pė̃tnyčia. Didė, arba Tykoji, pėtnyčia. Prieis Didėji pẽtnyčia, tai yra diena Kryžiaus. Tėvas kaip pė̃tnyčia – susiraukęs, neūtura. Susraukęs kai devynios pėtnyčios. Šuniui pė̃tnyčios nėra. Ir apsiniaukė šviesi saulelė kaip pėtnyčia prieš subatėlę. Bernas žino, kada šventa, o gaspadinė – kada pėtnyčia. Be karvės pėtnyčia, be arklio šventa. Dviem pė̃tnyčiom (tik truputį) už mane jaunesnė. Pė̃tnyčia tau pratenka pro subatą (išlindęs apatinis) .

Pė̃tnyčia tau pratenka pro subatą.

Penkta diena iš septynių.

Ne iš devynių, kaip kadaise.

Kodėl nėra skyrelio "Religion"?

Ilgas kaip burliokų pasni(n)kas --> ilga kaip devynios pėtnyčios...

Pastor Animarum.

Kerdžius.


The Punjab (Listeni/ˈpʌnɑːb/ or /ˈpʌnæb/; Punjabi: ਪੰਜਾਬ, پنجاب), also spelled Panjab, panj-āb, "five rivers",[1] is a geographical region in South Asia comprising vast territories of eastern Pakistan and northern India.
Punjab 
region on the Indian subcontinent, from Hindi Panjab, from Persian panj "five" + ab "water." So called for its five rivers. Related: Punjabi.
Pandžabas

panj "five" + ab "water"

pandž "penki" + ab "upė vanduo"

Vanduo, nors penkios vandenys upės...

Upių žinovas Pranciškus Pranas suskaičiavo.

five (n.) 
Old English fif, from Proto-Germanic *fimfe (cf. Old Frisian and Old Saxon fif, Dutch vijf, Old Norse fimm, Old High German funf, Gothic fimf), from PIE *penkwe- (cf. Sanskrit panca, Greek pente, Latin quinque, Old Church Slavonic peti, Lithuanian penke, Old Welsh pimp).

Slang five-finger discount "theft" is from 1966. Five o'clock shadow attested by 1937. The original five-year plan was 1928 in the U.S.S.R.

Попасть под пяту, под гнет.

Po pėda papult...

Pėdoj pirštai penki.

 На руке пять перстов.

 πέντε

O štai sirų (gal šitų?) žodį kefa išverne litos, bet petros.

Senu vardu pavadintas nebūtų pirmu popiežium, o pontifiku tuo labiau.

Old Welsh pimp

Slang for "penis" is attested from 1902 

Pagal evangeliją tikrasis Petro vardas buvo Simonas, Jono sūnus; teigiama, kad jis buvęs žvejysKafarnaumo Galilėjoje

Biblija.

possibly so called from Byblos (modern Jebeil, Lebanon)

Belief used to mean "trust in God," while faith meant "loyalty to a person based on promise or duty"

Galvoti nereikia.

Tinka netinka...

Think ... by analogy of drink, sink, tiek žinių.

 κεφάλι
 
кефаль — Название этой черноморской рыбы заимствовано из греческого языка, в котором kephalos – кефаль образовано от kephale – голова . Буквально – головастая , что соответствует внешнему виду этой рыбы … 


Kepalas
Zmogaus kuno dalies - galvos - sinonimas

Autocephaly (pron.: /ˌɔːtəˈsɛfəli/; from Greek: αὐτοκεφαλία, meaning self-headed), is the status of a hierarchical Christian church whose head bishop does not report to any higher-ranking bishop (used especially in Eastern Orthodox and Oriental Orthodox churches).

Savo kepalą turi ant pečių.

Niekas ant jų neuždėjo pėdos.

Five - A number associated with grace.
Genesis 43:34
Portions were taken to them from Joseph's table, but Benjamin's portion was five times as much as any of theirs. And they drank and were merry with him. (ESV)


Pradžios knyga.

Tikrai?

Didysis penktadienis – susijęs su atgaila. Tai labiausiai sielvartinga krikščionių kalendoriaus diena, nes tai – Kristaus mirties ir palaidojimo diena. Dirbama mažiau, laikomasi tylos. Malkų kapoti, švarintis, tvarkytis jau negalima. Bažnyčioje buvo varomas Judošius už tai, kad išdavė Kristų. Tam maldininkai atsinešdavo lazdas, dažnai gražiai išraižytas, kad pamojuoti bažnyčios lauko durų link, kai tik kunigas baigdavo gesinti žvakes.

Didysis penktadienis.

Šiuolaikiškai.2013-03-28

Braunikas

 
Akys tai rudos.

brown (adj.) 
Old English brun "dark, dusky," developing a definite color sense only 13c., from Proto-Germanic *brunaz (cf. Old Norse brunn, Danish brun, Old Frisian and Old High German brun, Dutch bruin, German braun), from PIE *bher- (3) "shining, brown" (cf. Lithuanian beras "brown"), related to *bheros "dark animal" (cf. beaver, bear (n.), and Greek phrynos "toad," literally "the brown animal").

John Moses Browning. 
 
bráutis, -nasi (-jasi), bróvėsi Dr skverbtis, spraustis, lįsti: Kiaulė bráunas par tvorą, par duris, par pagalį, kur junta ėdalą gerą, t. y. lenda J. Ko bráunatės, vyrai, visi kartu į stubą! Brt. Brautis mėginti vidun niekuomet nepatars jam jo protas HI. | prk.: Į galvą brovėsi visokios mintys rš. ^ Kur bráujies kaip prūsas į dangų? Skr.
atsibráuti atvykti braunantis, atsidanginti, atsitrenkti: Iš kur tie bernai atsibróvė? Klvr. Nežinia nė kas jis toks, nė iš kur čia atsibróvė Gs.
įbráuti tr.
1. įbrukti, įsprausti: Šeivą į šaudyklę įbráuji Smln. Kvietkelę man į rankas įbrauni PG.
2. refl. įsiveržti, įlįsti: Įsibrovė priešas, suliepsnojo karas S.Nėr. Jis įsibróvė pas mane į kambarį Klvr. ^ Įsibrovė kaip ožys į kopūstus LTR(Šll). | prk.: Stengiausi išvengti tų klaidų, kurios buvo įsibrovusios į pirmąjį leidimą J.Jabl.
išbráuti
1. tr. išleisti, iškišti: Vilius nori seserį kuo veikiausiai išbrauti iš namų I.Simon.
2. refl. išeiti spraudžiantis, išsisprausti: Vos išsibróviau iš bažnyčios – tokia buvo spūstis! Š. Tik apie vidurnaktį išsibróvė (išsidangino) Gs.
nubráuti tr. nustumti, nugrūsti: Tikruosius Amerikos žmones nuo savęs vis tolyn nubrovė Ns1841,2. | refl. nusidanginti: Kokių gãlų tu tę nusibróvei Gs.
pabráuti tr. pastumti, pagrūsti: Bene ale viens iš jų, taip besistrošydams, vieną ramtį pabrovė Kel1881,144. | Demokratai ... ieško jį šalin pabrauti (nušalinti) Kel1881,307.
pérsibrauti persigrūsti, pereiti per ką: Šią valandėlę mažas skeletas persibrovė per minią ir prisiartino prie Adriano rš.
prasibráuti prasiskverbti, prasisprausti: Vos vos pro tuos žmones prasibróviau Gs.
prisibráuti Gs prisiskverbti, prisisprausti: Iš žydų ne viens bandė prie jo prisibrauti Kel1881,281.
subráuti tr. sugrūsti, sukimšti: Žmonės ten kaip temnyčioj arba kokiame kalėjime subrauti buvo Kel1865,10. refl. visiems įsiveržti, sulįsti: Arkliai par torą susibróvė į avižas Dr.
užsibráuti braunantis užlipti, užsikarti: Ko tu tę užsibróvei, a nelipsi žemyn! Gs.
 P.S. Šįryt sužinojau, kad dar vakar, ketvirtadienį, atsirado progą išridenti nematomą kampuotą kiaušinį.
 Nemargintą
 
O "Правда" stiliaus nekeičia.
 
Palyginkit antraštę su JAV Jungtinio štabų vadų komiteto viršininko generolo Martino Dempsey teiginiu, jog B-2 skrido norint įrodyti sąjungininkėms, kad jie gali pasitikėti JAV.
 
Numetė sąjungininkei  kiaušinius mokomąsias bombas, ir įrodė, kad ji/jos gali pasitikėti.

Dar įdėmiau pasiskaitę, sužinosim, kad toks amerikiečių velykinis žaidimas su korėjiečiais lyg ir tradicinis, įprastas.
 
Apie šitą kiaušinį nerašo.
 
Sovietmetis išvirkščiai, dievaž.

Kontrafaktas

counterfeit (v.) 
late 13c., from Old French contrefait "imitated" (Modern French contrefait), pp. of contrefaire "imitate," from contre- "against" (see contra-) + faire "to make, to do" (from Latin facere; see factitious). Medieval Latin contrafactio meant "setting in opposition or contrast." Related: Counterfeitedcounterfeiting. The noun and adjective are from late 14c.

feit 


counter (v.) 
"go against," late 14c., from Old French countre "facing opposite" (see counter-). Related: Counteredcountering. As an adverb, from mid-15c.; as an adjective, from 1590s.

Counterfeit yra, counter yra, o feit - nėra.

Panašu į tai.

Klastojant kaip apsieisi be klastos.

from contre- "against" (see contra-) + faire "to make, to do"

Įdomus darymo būdas (Novial kalba yra dirbtinė kalba).

Na, vadinasi, tą counterfeit padirbo ... from Latin facere; see factitious


actitious (adj.) 
1640s, from Latin factitius "artificial," from factus, pp. of facere "do" (source of French faire, Spanish hacer), from PIE root *dhe- "to put, to do" (cf. Sanskrit dadhati "puts, places;" Avestandadaiti "he puts;" Old Persian ada "he made;" Hittite dai- "to place;" Greek tithenai "to put, set, place;" Lithuanian deti "to put;" Polish dziać się "to be happening;" Russian delat' "to do;" Old High German tuon, German tun, Old Saxon, Old English don "to do;" Old Frisian dua, Old Swedish duon, Gothic gadeths "a doing;" Old Norse dalidun "they did").

Ir deda.

Daug.

Senai.

Nuo posūkio nuo gintaro į augsą laikų.

Skaičiai.

counter (n.) 
mid-14c., "table where a money lender does business," from Old French contouercomptoir (14c.) "counting room, table of a bank," from Medieval Latin computatorium "place of accounts," from Latin computatus, pp. of computare (see compute). Generalized 19c. from banks to shops, then extended to display cases for goods. Phrase under the counter is from 1926.
...where a money lender does business...

Old French contouercomptoir - vėliau atsirado.

 computatorium įrenginys, vadinamas computer, padedantis visiems sykiu šiose žabangose painiotis - visai nesenai.

Žaidimas organizuojamas slapta nuo visuomenės.

Elitinė saugos tarnyba, pasivadinusi tinkamai - Slaptąja Tarnyba - prižiūri žaidimą.

Mes sakom - padirbtas.

Jie sako - counterfeit (v.) 

Контрафакт.

O faktas tai - dirbtinis.