2013-05-11

Aštriadančiai

Aštriadančiai žydai, ginkluoti beisbolo lazdomis, vienakojės paskolų ištroškusios žydės lesbietės, žydiški skanumynai iš saulėgrąžų lukštų ir supuvusių pomidorų, garsusis žydas žmogėdra Hanibalas Lekteris.

Pokštas.

Žinoma.

Aštriadančiai lietuviai, ginkluoti beisbolo lazdomis, vienakojės paskolų ištroškusios lietuvės lesbietės, lietuviški skanumynai iš saulėgrąžų lukštų ir supuvusių pomidorų, garsusis žmogėdra Hanibalas Lekteris yra lietuvis.

Pokštai?

Lietuva susikūrė neprognozuojamos šalies įvaizdį?

Mama Mardžė nusprendusi priartinti vaikus prie kultūros (toliau nuo kraugeriškos televizijos) nuveda juos į Lietuvos centre rengiamą lėlių teatrą. Įeinant į pastatą su užrašu „LITHUANIAN CENTER“, virš kurio plevėsuoja raudonai balta vėliava, juos pasitinka užrašas anglų kalba su akivaizdžiomis klaidomis: „PUPPPITT SHOW” („Lėlių spektaklis“) ir šiek tiek mažesnėmis raidėmis užrašas „MAYBE THAT’S HOW WE SPELL IT, YOU DON’T KNOW“ („O gal mes taip rašome šį žodį. Jūs to nežinote.“).
Spektaklis prasideda nuo mergaitės su pseudotautiniais drabužiais pasirodymo pseudoistorinių įžymybių fone.

Ji pradeda kalbėti: „Iki tol, kol mūsų tautą pradėjo naikinti teutonų mėsininkai, pjautynes mums surengė Kijevo Mstislavas 1132 metais“.

Scenoje pasirodo „kazokai“ ir pradeda kapoti mergaitę – marionetę. Riksmai ir gaisro liepsnos.

Tokio pasirodymo išgąsdinta mama Simpson skuba vaikus išvesti iš salės. Tačiau kelią jai užkerta riteris, laikantis skydą, ant kurio pavaizduotas tradicinis lietuviškas kryžius, kuris įtartinai primena Vytį Lietuvos herbe.

Laužyta anglų kalba riteris grėsmingai kalba išsigandusiems Simpsonams: „niekas nepaliks šios salės, kol nepadvės visos lėlės“.
.
Kas čia blogo (išskyrus akivaizdų pasityčiojimą)?

Su iš pirmo žvilgsnio nekaltais juokeliais ar frazėmis, reguliariai kartojamomis per žiniasklaidos priemones, galima ne tik suformuoti priešo įvaizdį, bet ir sugriauti bet kurios šalies ekonomiką, padarius ją nepatrauklia turizmui.

Bet prieš pradedant pagrindinę temą turime kai ką išsiaiškinti.
Politinis korektiškumas tik tiems, kas už tai pasirengęs kovoti.

Upės slenksčiai ir reketas


The name Prague is derived from an old Slavic root, praga, which means "ford", referring to the city's origin at a crossing point of the Vltava river.

The native name of the city, Praha, however, is also related to the modern Czech word práh (threshold) and a legendary etymology connects the name of the city with princess Libuše, prophetess and a wife of mythical founder of the Přemyslid dynasty. She is said to have ordered the city "to be built where a man hews a threshold of his house".

The Czech práh might thus be understood to refer to rapids or a cataract in the river, the edge of which could have acted as a means of fording the river – thus providing a "threshold" to the castle.

Wild water.

„kriokuva - upės slenksčiai, rėvos“
 — J. Baronas: 'Rusų lietuvių žodynas' 404 psl.,

dėkui Vladui.

Although a project was undertaken to increase the traffic-carrying capacity of the river upstream of Warsaw by building a number of locks in and around Kraków, this project was not extended further, so that navigability of the Vistula remains limited.

Ir dabar šliuzų Vysloj reikia; upės vandenį trissyk pakelt teko Krokuvoj.

Legenda pasakoja apie (kriokiantį) slibiną, kurį klasta įveikė kunigaikštis Krakas...

Upės slenksčiai.

Vyslos, ilgiausios upės Lenkijoje,  kurios baseinas dengia beveik du trečdalius Lenkijos teritorijos,  slenksčiai.

12th century Polish chronicler Wincenty Kadłubek called the river Vandalus from the Lithuanian "vanduo", meaning "water".

Vandalai...

 Ir juos slenksčiai sustabdydavo.

O tada ... yra gera proga anuos pareketuoti.

Apmokestinti.

Paskui, žiūrėk, ir miestas tokioj vietoj užauga.

Według starszego przekazu z XII wieku autorstwa Wincentego Kadłubka za rządów króla Kraka w Krakowie pojawił się potwór – smok nazywany "całożercą" (holophagus). Żądał on raz na tydzień ofiary z bydła. Jeżeli mieszkańcy nie dostarczyli mu krowy, zjadał w zamian ludzi. 

Koks całożercą!

rekẽtas sm. (2)
1. Vl žr. reketis 5.
2. NdŽ žr. reketis 7.
3. NdŽ toks vaikų žaislas.
4. Vl iš šiaudų daromas ir palubyje kabinamas papuošalas: Reketas šiaudinis kybo po balkiu J.
5. DŽ tech. mechanizmas, suteikiantis velenui periodinį sukimosi judesį viena kryptimi: Ant kiekvieno [sėjamosios] rato pusašio laisvai pastatyta žvaigždutė ir kietai įtvirtintas reketas su spyruokle rš. 

rekẽtis sm. (2) Mlt, reketỹs (3b) Vlk, Skdv, Lzd
1. Lš, Mrs labai šakotas medis: Menka giria, kad visos eglės kap rekečiai Pns.
2. Ds šakoto medžio stulpas puodynėms džiauti: Kap pradėjo pieną pieninėn vežti, pradėjo nykt rekečiaĩ Dg. Inkal' tu tokį rekẽtį puodynėm džiaut Trgn.
3. Rud, Tvr, Nč pagalys su trumpučiu, nupjaustytų šakų vainiku drūtgalyje kam maišyti, sviestui mušti, košei grūsti, menturis: Reketỹs košei grūst Mrc. Sulaužei rẽketį, kuo aš dabar sviestą mušiu Drsk. Reketỹs bulbėm trint Vrn. Kap nemoki trint, tai ir reketỹs blogas Pv.
4. kuolelių prikalinėtas rąstas durpėms minti: Po mynimą važinėja rekečiù Up.
5. Mlt, Lkm, Vlk, Rud, Pns, Kb, Mrc, Šk, Grk, Btg prietaisas siūlams iš ritės į sruogą vyti, lenktuvas: Atnešk rekẽtį, siūlų nuvysiu Snt. Siūlus nuo špulios vejam arba ant lankčio, arba ant rẽkečio Prl. ^ Išsiskėtęs kap reketỹs Rod.
6. prietaisas šiaudų kūliams prie stogo lotos rišti: Berišant kūlaičius, lūžo reketys Plut.
7. Jž, Str, Lkm prietaisas virvėms vyti.
8. NdŽ, Lš, Mrs trišakis pagalys, prie kurio pritvirtinamas kuodelis verpiant.
9. Rtn šakotas kablys žolėms iš ežero ar tinklui traukti: Žuvis nutęsė tinklą, reiks dar rẽkečiu veizdėt Drsk. Gmž inkaras.
10. Q129, CI482, Gr, Erž, Skdv, Up, Žgč trikojis kam uždėti, pastatyti: Padėk duonminkį ant rekẽčio Tv. Iš kumpo medžio trikojis, ant kurio statosi vytuvai, duonmaišis, vadinas reketỹs J. Reketiñ žibintį instato balanom degyt Lp. Reketỹs išsiskėtęs stovi kaip kerėbla J. Rėpso jis sau atsisėdęs bi reketỹs išsižergęs J. Iš vieno medžio sunku reketỹs padaryti Švn. ^ Tas vaikas kai rekẽtis – eina išsiskleidęs Rs. Toks mažiukas kai reketỹs, ale greitas Jrb.
11. Šk, Grl trišakis pagalys, kurį, mušant rekežį, reikia numušti.
12. Alk, Bgt, Gdl, Mrj senovinė kuliamoji mašina: Ir kviečius kulsim rẽkečiu, kūlių reik daryti Gs. Rekečiù kelissyk greičiau nubloški, kaip ožiu Grš.
13. stovynė mažam vaikui mokytis stovėti, vaikščioti: Vaiką galima įstatyti į rekẽtį Snt.
14. menk. kas išsiskėtęs, didelis: Visokie rekẽčiai [knygutėje] išraityti Grd. Ale ir spintą tas stalius padarė – baisus rekẽtis, nė praeiti nėra kur VšR. Jam neva tokį rekẽtį (negražų antkapį) padarė Snt. Kerčioje stovi dirbtinių kvietkų rekẽtis (didelė puokštė) Mrj. Sauliule motule, mūs šonan, debeseliai reketeliai, guduosan LTR(Tvr).
15. Rs, Arm menk. nerangus, išsiskėtęs žmogus: Tai gavo žentą tokį rẽketį Skr. Eik, reketi balų! Up.
16. menk. pikčiurna, nesugyvenamas žmogus: Anas tai tikras rekẽtis: negalima nieko paklaustie Dglš. Inleisi kokį rekẽtį butan, tai taũ kai suspaus! Zr. Tu diedule, reketỹ, ko tu mergų nekenti?! Lp.
17. Ds, Al ežere auganti aštri, išsiskėtusi žolė: Rekẽčiais ažaugo [ežeras] Tvr.
◊ rekẽtį mùšti Pv žaisti tokį žaidimą, kai trišakas pagalys iš tolo mušamas lazda: Piemens, rekẽtį bemušdamì, ir rugius išganė Šk. Mùšime kerėplą arba rẽketį Grl.
.
Neišmanė reketo protėviai...

Ko iš jų norėt?
.
Ginklu ginasi, o ne reketuoja. 
.
Terminas kilęs nuo itališko racket, reiškiančio "šantažas". 
 .
Aaaa... - štai kas raganiai....
racketeer
1928 (noun and verb), from racket (n.1) + -eer. Related: Racketeering.
racket (n.1)
"loud noise," 1560s, said to be imitative. Meaning "dishonest activity" (1785) is perhaps from racquet, via notion of "game," reinforced by rack-rent "extortionate rent" (1590s), from rack (n.1).
rack (n.1)
"frame with bars," c.1300, possibly from Middle Dutch rec "framework," related to recken "stretch out," cognate with Old English reccan "to stretch out," from Proto-Germanic *rakjanan (cf. Old Norse rekja, Old Frisian reza, Old High German recchen, German recken, Gothic uf-rakjan "to stretch out").

Meaning "instrument of torture" first recorded mid-15c. (verb meaning "to torture on the rack" is from early 15c.), perhaps from German rackbank, originally an implement for stretching leather, etc. Figurative sense of "agony" is from 1590s.
racquet (n.) 
c.1500, "device used in tennis, etc.," probably originally "tennis-like game played with open hand" (late 14c.), from French requette "racket, palm of the hand," perhaps via Italian racchetta or Spanish raqueta, both from Arabic rahat, a form of raha "palm of the hand."
Ragatkė geriau už raketę tinka reketui.

×ragatkà (sl.) sf. (2)
1. M, NdŽ kartis, kurią užtveriamas kelias vestuvininkams: Kai laukia berno svoto atvažiuojant, padaro per gatvę ragatkas LTR(Lš). Žiūrėk, ragatką užsistatę, laukia veselnykų atvažiuojant An. Ant gatvės uždėdavo ragatką LTR(Kp). užtvara, draudžianti eiti ar važiuoti, draudyklė: Žiemą būdavo te daug arčiau, bet dabar jau ragatkà perdėta Dgl.
2. užtvara iš rąstų upėje, kur rišami sieliai: Be ragãtkos blogai pinti sielius Drsk.
3. valstybės sienos pereinamasis punktas: Ar per ragãtką eisi į Latviją? Skd. Prie tos ragatkos žmonės buvo verčiami dieną naktį saugoti nuo paliokų Pt.
4. NdŽ svaidyklė, timpa: Intempęs ragãtką, paleisk akmenį Ut. Išmušė langą iš ragãtkos Jrb.
5. Ob tokia spygliuota žuvelė, ragė: ^ Aštrus kaip ragatka Ktk.
.
×ragãtkė sf. (2), ragàtkė (2) Plv, Bgt
1. Lp žr. ragatka 4: Iš krūmo išlindo šviesiaplaukis, trumpakelnis, bet jau gerokai prakutęs berniokas su ragatke už diržo K.Saj.
2. Ssk žr. ragažė 4.

ragatkà.
1. kartis, kurią užtveriamas kelias vestuvininkams: Kai laukia berno svoto atvažiuojant, padaro per gatvę ragatkas. Žiūrėk, ragatką užsistatę, laukia veselnykų atvažiuojant. Ant gatvės uždėdavo ragatką. užtvara, draudžianti eiti ar važiuoti, draudyklė: Žiemą būdavo te daug arčiau, bet dabar jau ragatkà perdėta.

2. užtvara iš rąstų upėje, kur rišami sieliai: Be ragãtkos blogai pinti sielius.

3. valstybės sienos pereinamasis punktas: Ar per ragãtką eisi į Latviją? Prie tos ragatkos žmonės buvo verčiami dieną naktį saugoti nuo paliokų.

4. svaidyklė, timpa: Intempęs ragãtką, paleisk akmenį. Išmušė langą iš ragãtkos.

5. tokia spygliuota žuvelė, ragė: Aštrus kaip ragatka.

Įvairiausių laikų ragatkės...


Parėkauna, pagrasina ragais ragatkėm, prie porogų...

Paragina.

Ne pyragai tada keliautojams.

Ir ne ragaišiai rūpi.

Na, nebent porogus perėjus.

O šiaip...

Pyragai prieš pyragus (piktu už pikta).

....

In the versions involving the sacrifice of young girls, every girl in the city was eventually sacrificed except one, the King's daughter Wanda.

Vanduo...
.
Nusikelkim į vėlesnius, LDK laikus.

Vytinė.

2012 m. vasaros pradžioje Trakų salos pilies didžiojoje menėje visuomenei buvo pristatytas atkurtas nacionalinis burlaivis vytinė.
 .
Pastatė.


Šiandien tai vienintelis tokio tipo realus laivas ne tik Lietuvoje, bet ir visoje Europoje.

Vytinės buvo pagrindiniai LDK laikų plokščiadugniai buriniai Nemuno krovininiai transporto laivai, kuriais buvo gabenamos prekės – aktyvi prekyba buvo esminis valstybės ekonomikos variklis.

Vytinė (wittine – vokiškai, wicina – lenkiškai, вицина – gudiškai aba baltarusiškai, витина – rusiškai) vienintelis nacionalinis LDK laikų burlaivis.

LDK didikams rūpėjo deficitinės prekės. Tai metalas, druska, silkės, prabangos ir buities reikmenys.
Be vytinių Nemunu prekės buvo gabenamos strugais, škutais, baidokais, barkomis, berlinkomis, prūsiškais botais.
.
Be seklumų, tekdavo įveikti rėvas, slenksčius, didelius riedulius.

Leontjevų modeliai

5. Leontjevų modeliai 2013-05-11 09:44 IP: 84.15.184.219
"Noriu ypatingai išskirti LLRI prezidentės E. Leontjevos vaidmenį propaguojant valiutų valdybą mūsų šalyje. Ji asmeniškai ir Lietuvos laisvosios rinkos institutas tapo labai svarbiais Vyriausybės pagalbininkais populiarinant šią idėją Lietuvoje." - citata, Adolfo Šleževičiaus, buvusio Lietuvos ministru pirmininku įvedant valiutų valdybą

"Pirmas sėkmingas bandymas įkurti valiutų valdybą įvyko 1849 m. Britų Indijos vandenyno kolonijoje Mauricijuje. Po eksperimentinio laikotarpio valiutų valdyba pasiekė savo brandžią, dabar vadinama klasikine arba ortodoksine formą 1912 m. ir tai buvo Vakarų Afrikos valiutų valdyba, kuri apėmė britų kolonijas: Nigeriją, Ganą, Siera Leonę, Gambiją. Vakarų Afrikos valiutų valdyba tapo modeliu vėliau susikūrusioms valiutų valdyboms. Apie 1930 m. valiutų valdybos sistema jau buvo paplitus britų kolonijose Afrikoje, Azijoje, Karibų jūros ir Ramiojo vandenyno salose." - irgi citata

Dabar tą modelį turim ir mes, "dengiam litą" labai vertingomis kai kuriomis valiutomis, kurios niekuo nedengtos. 

Dabar kita LLRI Leontjeva, jaunoji, siūlo kaupti pinigus senatvei pensijų fonduose, kurie investuoja į "vertybinius popierius" ir "išvestines finansines priemones", kurioms nuvertėjus nutiko šių laikų pasaulinė krizė, apie kurią Vilniuje ką tik viešėjęs britų ekonomistas seras Howardas Daviesas šitaip sakė: "Žvelgiant į visas per pastarąjį pusšimtį metų vykusias krizes, galima pastebėti, kad dar nė viena iš jų nebuvo tokia skausminga ir ilga, kaip dabartinė." 

Na, o tautiečių dalis, matyt, sumanė koloniją iškeist į metropoliją, ir netgi taip ir padarė - nuskriskit Landonan ir išgirsit patys

Juk laisvoji rinka, ar ne?

Input tai yra, va koks.

O kaip su output?


P.S. Ką tik per "Klasikos" radiją filosofas europarlamentaras Leonidas Donskis baigė ilgą šneką, kurioje nuskambėjo trys šitokios garsiai išsakytos jo mintys:

1. Vartojimas, o ne gamyba, dabar gelbsti ekonomikas;
2. Karinė pramonė yra svarbi;
3. Visuomenėje dabar "yra nuomonė", kad reikia susitaikyti su pasauliu, o ne jį keisti.
.
Teisybė, kas link gamybos,vienu metu prisiminė Vokietiją, bet greit ją pamiršo; Kinijos, Korėjos, nė nepaminėjo.
.
Ką, įdomu, Vokietijos pensininkai sau galvoja?

Kinų su korėjiečiais tai negi paklausi?
.
Beje, paveikslėlis, kaip sakoma, su šitų fabrikėlių pasiskirstymu gerai koreliuoja. 
.
O su šituo?


2013-05-10

Georgetown University

Prezidentei Daliai Grybauskaitei suteiktas Jungtinių Amerikos Valstijų Džordžtauno universiteto garbės daktaro vardas.

Prezidentės daktarinės disertacijos tema: “Visuomeninės ir asmeninės nuosavybės tarpusavio ryšys asmeninio pasodybinio ūkio funkcionavime” (Взаимосвязь общественной и личной собственности в функционировании личного подсобного хозяйства), apginta ji Visuomeninių mokslų akademijoje prie TSKP Centro Komiteto.

Keičiasi akademijos...


Georgetown University is a private research university in Washington, D.C. Founded in 1789, it is the oldest Jesuit and Catholic university in the United States.

Georgetown faculty conduct research in hundreds of subjects, but have priorities in the fields of religion, ethics, science, public policy, and cancer medicine.

 Georgetown operates a law center on Capitol Hill and auxiliary campuses in Italy, Turkey, and Qatar.

Regis, ir juodąjį karate diržą Prezidentė ten gavo.

Jesuit, member of the Society of Jesus (S.J.), a Roman Catholic order of religious men founded by St. Ignatius of Loyola, noted for its educational, missionary, and charitable works, once regarded by many as the principal agent of the Counter-Reformation, and later a leading force in modernizing the church. The Jesuits have always been a controversial group, regarded by some as a society to be feared and condemned and by others as the most laudable and esteemed religious order in the Roman Catholic Church.

Ordinas, bet ne šitas.

Барак Обама, выступая в Джорджтаунском университете 14 апреля 2009 года, объяснил причину вмешательства государства в свободный рынок:

Если все семьи и все фирмы в Америке одновременно урежут свои расходы, то денег тратить никто не будет, упадёт число потребителей, что в свою очередь приведёт к новым увольнениям и ситуация в экономике ухудшится ещё сильнее. Вот поэтому правительству пришлось вмешаться и временно увеличить расходы, чтобы стимулировать спрос. Именно это мы сейчас и делаем.

Galima manyt, kad Obama Džordžtaune nusišnekėjo.

Bet galima ir kitaip reikalą matyti.

Georgetown University.


2013-05-09

Бобыль×babìlis (brus. бaбыль) sm. (2) trobelninkas, neturtėlis: Ji labai prastai nutekėjo – už kažkokio babìlio Rm.

БОБЫЛЬ м. пролетарий; крестьянин, не владеющий землею, не потому чтобы занимался промыслами или торговлей, а по бедности, калечеству, одиночеству, небрежению; бестягольный, нетяглый; одинокий, бездомок, бесприютный; бобыль живет в людях захребетником или в батраках, сторожах, пастухах; || бобылем зовут и такого крестьянина, у которого нет сына, хотя бы и были дочери (Наум.). Позавидовал бобыль беспахотному. Тише пыли: не твои бобыли, отпор бранчивому. Бары наши бобыли, а мы подбобыльнички. Бобылиха ж. жена бобыля; бобылка, бобылька ж. то же, или бездомная и бедная вдова, одинокая, бесприютная, обыкновенно живущая в людях, по задворкам, или в келейке, не в тягловом, а в келейном порядке, вне селения.Бобыленок, бобыльчонок м. бобылята мн. бобыльи дети. || В оренб. губ. бобылями назывались бездомные выходцы, припущенники или поселенцы у тептярей, ныне такие же крестьяне чудского племени, но татарского языка; из тептярей и бобылей набирались два конные полка, тептярские. Бобылев, бобылихин, бобылкин, принадлежащий бобылю, бобылке; бобылий, бобыльский, бобыличий, к ним и к состоянию их относящ. Бобыльщина ж. быт бобылей, или собират. бобыли; || стар. подать, некогда собиравшаяся с бобылей, с бестягольных, около четвертака в год. Бобыльничать, бобыльствовать, бобылить, бобылять, жить и быть бобылем; || пск. кочевать без полной оседлости, по нанимаемым пустошам. Бобылиться,прикидываться бедняком. Бобыльник м. пск. растен. чернобыльник.


Бобы́ль — в Русском государстве XV — начала XVIII вв. одинокий крестьянин , не имеющий земельного надела (бестягольныйнетяглый, т.е. не несущий государственных повинностей). Назывались также «кутниками»; в восточных губерниях по социальному и налоговому положению близки к сословию тептярей.
В просторечии бобыль — обнищавший, одинокий, бездомный человек.

Ko dabar?

Turi gi Babelio bokštą kas nors statyt!Tik žiūrėk...


"Железная леди" Литвы
.
В документе о присуждении премии имени Карла Великого Даля Грибаускайте характеризуется как "одна из самых выдающихся личностей Балтийского региона". Особо отмечаются ее заслуги в преодолении финансового и экономического кризиса в Литве.
В кулуарах ведущие европейские политики часто приводят Вильнюс в качестве примера для кризисных стран. Придя к власти, президент Грибаускайте вместе с тогдашним правительством премьера Андрюса Кубилиса отказалась от помощи МВФ. "Там, где есть политическая воля и политическая ответственность, помощь не нужна", - заявила тогда госпожа президент.
Власти Литвы по ее инициативе утвердили программу жесткой экономии. Госрасходы были снижены на 30 процентов, зарплаты государственных служащих - на 20 и пенсии - на 11 процентов. Одновременно правительство повысило налоги. СМИ тут же окрестили нового президента "железной леди" Литвы. Этот титул Грибаускайте приняла с удовольствием - недавно скончавшаяся бывший премьер-министр Великобритании Маргарет Тэтчер всегда была для нее примером для подражания.
.
"Дракон", но популярный
.
А вот на улицах Вильнюса президента иначе чем "драконом" не называют. Меры жесткой экономии вынудили самых отчаявшихся и квалифицированных литовцев искать счастья за границей. Полмиллиона жителей страны, примерно каждый пятый, покинули ее. "Наверное, это цена за интеграцию в большое экономическое пространство. Но это очень, очень плохая новость для маленького государства", - признает Даля Грибаускайте.
Рыночная площадь в ВильнюсеПринятые властями меры жесткой экономии привели к росту эмиграции из Литвы
Она уверена, что избежала "диктатуры извне" при преодолении кризиса. Критики же обвиняют президента в том, что она установила "диктатуру внутреннюю". Ею упрекают в самолюбовании, авторитарном стиле правления и всепоглощающем карьеризме.
Тем не менее Грибаускайте остается сегодня самым популярным политиком в Литве. Может быть, еще и потому, что экономить государственные расходы она начала с самой себя, отказавшись от половины президентской зарплаты. Кроме того, после резкого падения ВВП страны в 2009 году, в два последующие годы он вновь начал расти.
Бывший член КПСС с черным поясом по каратэ
Даля Грибаускайте никогда не забывает подчеркнуть, что она "родом из небогатой семьи, никто ей не помогал и ее не поддерживал". Головокружительную карьеру госпожа президент сделала сама. Причем заложила ее основы еще в советские времена. Грибаускайте была членом КПСС, после окончания вечернего факультета Ленинградского университета, вернувшись в Вильнюс, преподавала в Высшей партийной школе.  
Кандидатскую диссертацию защитила в Академии общественных наук при ЦК КПСС в Москве
.
Но партбилет и "политическая экономия социализма" (так называлась специальность, полученная Грибаускайте в университете) тут же отправились на свалку после обретения Литвой независимости.
.
Остались "черный пояс" по каратэ и готовность неустанно трудиться ради достижения успеха.
.
Преподаватель политэкономии прошла переобучение по программе для руководителей в Институте международных экономических отношений Джорджтаунского университета в Вашингтоне, после перешла на работу в МИД Литвы и возглавляла Минфин страны.
.
Manot, kad skaitėt, kaip dabar sako, Kremlin'ų propagandą?
.
Rusiškai rašo, o lietuviškai -ne.
.
Paklausykim mūsų Prezidentės kalbos Aachene.Gegužės 9 šiandien.


Maskvoj - paradas.


Tik žiūrėk, kad sau karaliumi pasidarytum vieną iš savo giminaičių; kokio nors svetimtaučio – žmogaus, kuris nėra tavo giminaitis, karaliumi 
negali pasidaryti.

2013-05-08

Sraigtasparnis

Naujoji valdžia neatsisako konservatorių Vyriausybės  planų pirkti sraigtasparnius, nors būdami opozicijoje socialdemokratai ir „tvarkiečiai“ tokią iniciatyvą dar prieš metus aršiai kritikavo. 

Premjeras sako, kad sraigtasparnio pirkimui bus panaudota Europos Sąjungos parama švietimui ir mokslui, kurios Lietuva nespės panaudoti iki 2015 m. pabaigos.

planuota!

Švietimo ir mokslo sraigtasparnis!

Deja, ne.

Seimo Liberalų sąjūdžio frakcija šįryt paskelbė gavusi Vyriausybės pasitarimo protokolo projektą, kuriame aprašomas siūlymas perskirstyti Europos Sąjungos paramą atimant ją iš Švietimo ir mokslo bei Ūkio ministerijų ir didžiąją dalį jų skiriant Aplinkos ministerijai.

Ji ir turėtų pirkti sraigtasparnius. 

Aplinkos sraigtasparnis.


Sumaniai, ar ne?

Valstybinis mastymasmąstymas!

Niekas ir nesiginčija.

Betgi Beno sraigtasparnis pats svarbiausias... 
2013-05-07

Dvi tautos

Abiejų Tautų Respublika

Rzeczpospolita Obojga Narodów

Polish–Lithuanian Commonwealth

 Languages

 • Polish - officially recognized; dominant language, used by most of the Commonwealth's nobility and by the peasantry in the Crown province; official language in the Crown chancellery and since 1697 in the Grand Duchy chancellery. Dominant language in the towns.
 • Latin - off. recog.; commonly used in foreign relations and popular as a second language among some of the nobility.
 • French - not officially recognized; replaced Latin at the royal court in Warsaw in the beginning of the 18th century as a language used in foreign relations and as genuine spoken language. It was commonly used as a language of science and literature and as a second language among some of the nobility.
 • Chancellery Ruthenian - also known as Chancellery Slavonic; off. recog.; official language in the Grand Duchy chancellery until 1697 (when replaced by Polish); used in some foreign relations its dialects were widely used in the Grand Duchy and eastern parts of the Crown as spoken language.
 • Lithuanian - not officially recognised; but used in some official documents in the Grand Duchy and, mostly, used as a spoken language in the northwest part of the Grand Duchy (in Lithuania Proper) and the northern part of Royal Prussia (Polish Prussia).
 • German - off. recog.; used in some foreign relations, in Polish Prussia and by minorities in cities.
 • Hebrew - off. recog.; used by the Jews in their religious matters;
 • Yiddish, used by the Jews in their daily life but not recognized as an official language.
 • Italian - not officially recognised; used in some foreign relations and by Italian minorities in cities.
 • Armenian - off. recog. used by the Armenian minority.
 • Arabic - not officially recognised; used in some foreign relations and by Tatars in their religious matters, they also wrote Ruthenian in the Arabic script.

 

First Anniversary anthem of the Constitution of May 3, 1791 (1792) in Hebrew, Polish, German and French.

.................................................................

Kokių dviejų tautų ta respublika?

Ką anglakalbis skaitytojas pamanytų, antraštėj vietoj Polish–Lithuanian Commonwealth radęs Rzeczpospolita?

Kodėl taip?

Nes lenkai anksčiau už lietuvius sukūrė valstybę?

................................................................

O šiame paveikslėlyje rasim The Crown, tik ne šitą, o šitą; todėl.

Pinigai, ne šitie.

 

Pinigai, valdomi iš lenkiškosios The Crown ją padidino, nuo šitokios, o Lietuvą sumažino.

 

Money; money!

Zjednoczenie Wieczne

 Unia w Krewie – zawarta 14 sierpnia 1385 roku unia personalna Królestwa Polskiego z Wielkim Księstwem Litewskim.Unie personalne w historii Polski:
 • unie polsko-czeskie:
  • 1003-1004. Bolesław I Chrobry, książę Polski był w l. 1003-1004 również księciem Czech.
  • 1300-1306. Wacław II, król Czech był w latach 1300-1305 królem Polski, zaś jego syn i następca na tronie czeskim Wacław III był z mocy prawa również królem Polski od 1305 do śmierci w 1306.

 • unie polsko-węgierskie:
  • 1370-1382. Ludwik Węgierski król Węgier (jako Ludwik I Wielki) był w tym okresie również królem Polski.
  • 1440-1444 Władysław III Warneńczyk, król Polski i wielki książę litewski był też tym okresie równocześnie królem Węgier pod imieniem I. Ulászló

 • Unia polsko-litewska z w latach 1385–1569 (z przerwą w latach 1440–1447 i 1492–1501). W 1569 gdy Polska i Wielkie Księstwo Litewskie połączyły się w jedno państwo - Rzeczpospolitą, unia personalna przekształciła się w unię realną.
 • unia Polski i Francji pod berłem Henryka I Walezego - istniała jedynie formalnie w l. 1574-1575. Henryk III po śmierci brata Karola IX został w maju 1574 królem Francji "z prawa" (jako Henryk III). Opuścił Polskę udając się do Francji w czerwcu 1574, jednak nie zrzekł się tronu polskiego, formalnie jego panowanie w Polsce zakończyło się w maju 1575.
 • unia polsko-siedmiogrodzka 1576-1586. Stefan Batory, książę Siedmiogrodu panował równocześnie w Rzeczypospolitej jako król Polski i wielki książę litewski.
 • unia polsko - szwedzka 1592-1599. Zygmunt III Waza panował w Rzeczypospolitej jako król Polski i wielki książę litewski w l. 1587-1632, zaś jTako król Szwecji (Sigismund) - w l. 1592-1599. Tytułu króla Szwecji używał do śmierci w 1632.

Nekaralius vedė Karalių

Kartą gyveno du karaliai...

Ne apie tai.

Darželiuose – pasaka ... kurioje du princai įsimyli vienas kitą, susituokia ir tampa Karaliumi ir Karaliumi

Irgi ne tas, bet jau arčiau. 

Nekaralius vedė Karalių ir tapo Karaliumi.

Kaip patinka?

Tai pasiklausykim anų, mums didžiai svarbių, laikų prieaušrio istorinės pasakos.

1385 m. Jogaila pasirašė Krėvos uniją, kuria įsipareigojo priimti krikščionybę, ir, vedęs Jadvygą bei tapęs Lenkijos karaliumi, prijungti Lietuvą prie Lenkijos. 1386 m. vasario 18 d. Krokuvoje susituokė su Lietuvos didžiuoju kunigaikščiu Jogaila. Jogaila buvo karūnuotas Lenkijos karaliumi, tačiau Jadvyga išlaikė savo karališkas teises.

Realios valdžios Jadvyga, tikriausiai, turėjo mažai, tačiau ji aktyviai dalyvavo karalystės politiniame, diplomatiniame, kultūriniame gyvenime.

Tikriausiai...

Kokias teises išlaikė Jadvyga,  vokiškai ji vadinama Hedwig, vengriškai – Hedvig, lotyniškai – Hedvigis?

 Turėkim kantrybės perskaityti.

Iki 1370 m. Lenkiją valdė Piastų dinastija. Jos paskutinis karalius nepaliko sūnaus, o vaikaičiai buvo laikomi netinkamais arba per jaunais. Todėl jis nusprendė, kad sostą paveldės jo sesuo Elžbieta ir jos sūnus (Liudvikas I, Vengrija). Liudvikas buvo paskelbtas karaliumi, o Elžbieta praktiškai valdė iki savo mirties 1380 m.

1382 m. mirus Liudvikui, Vengrijos ir Lenkijos sostą turėjo paveldėti jo vyriausia duktė, 12 metų Marija (regentė buvo motina). Tačiau prieš 14-metį Marijos sužadėtinį, vėlesnįjį Šventosios Romos imperijos imperatorių Zigmantą Liuksemburgietį, kilo didelis Mažosios Lenkijos (kurios dar nebuvo) magnatų pasipriešinimas, jie nenorėjo išsaugoti asmeninės unijos (gal todėl lietuviškas puslapis neegzistuoja?) su Vengrija ar pripažinti Marijos sužadėtinio regentu. Todėl naująja monarche buvo išrinkta Marijos jaunesnioji sesuo devynmetė Jadvyga, o Marija tapo Vengrijos karaliene.

 Po dvejų metų derybų su Jadvygos motina ir pilietinio karo vienuolikmetė Jadvyga pagaliau atvyko į Krokuvą ir 1384 m. buvo karūnuota Lenkijos karaliumi (Hedvig Rex Poloniæ, o ne Hedvig Regina Poloniæ).

Vyriškas titulas reiškė, kad ji buvo savarankiška monarchė, o ne monarcho sutuoktinė.

O vat lenkai nerašo, kad Jadvyga - Karalius.

O unijomis Lenkija mažiausiai aštuoniskart ženota sako buvusi.

Kur jau ten Lietuvai - vienąsyk tiktais...

Queens regnant being relatively uncommon in Europe at the time, Jadwiga was officially crowned a king.

Hedvig Rex Poloniæ

Hedwigs offizieller Titel war, wie auch der von Anna Jagiellonica, tatsächlich Król Jadwiga (lat. Hedvigis Dei Gracia Rex Poloniae), das heißt König Hedwig, da sie im eigenen Recht Herrscherin des Königreichs war

... das heißt König Hedwig ...

König Hedwig


1386 m. vasario 15 d. Krokuvoje Jogaila buvo pakrikštytas Vladislovo vardu ir. pats būdamas 39 m. amžiaus, vedė 12 m. amžiaus Jadvygą.

1386 m. kovo 4 d. Jogaila Krokuvoje buvo karūnuotas ir su Jadvyga tapo lygiateisiu Lenkijos valdovu.

1387 m. pradėjo Lietuvos krikštą.
 
1399 m. birželio 22 d. Jadvyga pagimdė dukterį Elžbietą Bonifaciją, tačiau po mėnesio ir ji, ir kūdikis mirė. Abi buvo palaidotos Vavelio katedroje.

Po Jadvygos ir jos naujagimės dukters mirties 1399 m. Jogaila išliko Lenkijos valdovu dar 35 metus. Jogailos priešininkai Lenkijoje tvirtino, kad po Jadvygos mirties Jogaila neteko teisių į sostą, tačiau tiesioginių jos palikuonių nebuvo, o visi kiti pretendentai tebuvo tolimi Piastų giminės. Po Jadvygos mirties Jogaila vedė dar kelis kartus – Oną (Celjės graifaitė), Elžbietą Granovską, Sofiją Alšėniškę. Paveldėtojai Jogailai gimė tik iš ketvirtos santuokos su Sofija, kilusia iš Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės, o ne Lenkijos, dėl to Jogaila už sūnų pripažinimą paveldėtojais gavo padaryti nuolaidų Lenkijos didikams.

1997 m. paskelbta šventąja, laikoma karalienių ir suvienytos Europos patrone.

Mes apie tai žinom, bet kiti - ne.

Net lenkai nežino:

Święta Jadwiga jest patronką Polaków i apostołką Litwy.