2015-08-08

Mūšio prie Žaliojo tilto minėjimas

Sumaniau minėjimą aš, išgirdęs apie milžinkapįPrano Valicko, kurį matot nuotraukoj
antruoju iš kairės, susitikimo Lietuvos Sąjūdžio būstinėje, įvykusio mano prašymu Vytauto Steponėno, matomo nuotraukoje pirmuoju iš kairės, dėka, susitikimo su Lietuvos Sąjūdžio pirmininko pavaduotoju istoriku Romu Batūra, žinančiu istorines 1655 08 08 mūšio ant Žaliojo tilto Vilniuje aplinkybes,
metu.

Sumaniau, nes supratau, jog be viešo renginio sunku bus gerbiamam istorikui Romui Batūrai, nebe pirmus metus dedančiam pastangas siekiant įamžinti šio, manau, kertinio to meto Lietuvos valstybingumo istorijoje mūšio vietą, pralaužti mūsų istorinės atminties blokadą, naudingą Lietuvos nedraugams.

Paprasčiausia pastebėjau, kad šiemet sukanka apvali data nuo 1655 metų mūšio  - 360 metų, ir susitikimo Lietuvos Sąjūdžio būstinėje metu pasiūliau tokią sukaktį paminėti.

Tiesiog pirmasis tai pasiūliau - tai nereiškia, kad docentas daktaras Romas Batūra, be jokios abejonės, svarbiausias šioje istorijoje asmuo, pats būtų tokios sukakties nepastebėjęs.

Jis ir rūpinosi leidimu minėjimui Vilniaus miesto savivaldybėje, kukliai įvardindamas save Iniciatyvinės grupės nariu, bei KAM pritarimu.

Mane tikrai nustebino oficialiosios žiniasklaidos, beveik ignoravusios renginį, bei Lietuvos nacionalinio radijo ir televizijos, pasirašytinai informuotos apie minėjimą, užimta nušviečiant jį pozicija.

Spėju, kad tam yra gilesnių priežasčių.

Štai ką parašė šiandien Pranas Valickas:

2015 rugpjūčio 7 dieną prie Žaliojo tilto įvyko mitingas, kuriame paminėtas šioje vietoje prieš 360 metų vykęs mūšis su maskoliais. Tuomet lietuvių kariuomenė atmušė visus maskolių bandymus persikelti į dešinįjį Neries krantą. Mūšyje žuvo du tūkstančiai lietuvių karių ir jie buvo palaidoti mūšio vietoje — buvo supiltas pilkapis — milžinkapis.

Mūšis svarbus tuo, kad Jonušas Radvila išvežė iš Vilniaus valstybės iždą, kanceliarijos dokumentus, archyvą ir valstybės antspaudą.

J.Radvila išlaikė šauktinių kariuomenę – valstybingumo tęstinumą.*

Maskoliai kairiuoju Neries krantu nuėjo iki Kauno, bet į dešinįjį krantą nepersikėlė. Lietuvos kariai apgynė nors ir nedidelę valstybės dalį dešiniajame Neries krante nuo Vilniaus iki Kėdainių. Tačiau valstybė buvo išsaugota ir iš čia prasidėjo prarastų žemių atkariavimas.

Tuo tarpu Lenkijos karalius pabėgo į Vengriją, visą Lenkiją užėmė švedai, o lenkų bajorai švedų karalių pripažino savo karaliumi.

Labai nustebino, kad atsirado įvairiais moksliniais titulais apsišarvavusių istorikų ir politikų, smerkiančių minėjimą, ir įvairiais negražiais žodžiais vadinančių mitingo sumanytojus. Žodžiu jie sugeba tik labai jausmingai verkšlenti dėl Lietuvos patirtų nuostolių, bet nesugeba suvokti, kad valstybės išsaugojimas yra didžiulė vertybė.

Kas būtų jei Lietuvos kariuomenė nebūtų kovojusi, o išsibėgiojusi kaip lenkai, o vyriausybė, viską palikusi priešams, būtų pabėgusi į užsienį?

Valstybė būtų sunaikinta ne 1795 metais, bet 140 metų anksčiau, t.y. 1655-ais.

Antras dalykas, ko sąmoningai ar nesąmoningai nesupranta tie jausmingai verkiantys istorikai ir politikai, yra tai, kad visų šalių normalūs žmonės visada gerbia savo žuvusius karius nepriklausomai nuo to, kokiame mūšyje jie žuvo — pergalingame ar pralaimėtame. Šitie veikėjai smerkia žuvusių tėvynės gynėjų pagerbimą, nes, matai, jie leido priešui užimti sostinę. Pasižiūrėkite ką daro vokiečiai. Pralaimėjo abu pasaulinius karus. Lietuvoje yra ir pirmojo ir antrojo pasaulinių karų vokiečių kapai. Bet vokiečiai ir dabar važiuoja ir rūpinasi jų tvarkymu.

Trečia, pavyzdžiui, T.Baranauskas ir J.Panka sako, kad jei mes minėsime Žaliojo tilto mūšį, tai Maskva gali kažką pagalvoti ar pasakyti. Vadinasi, pagal jų logiką, jei darysime kažką kitą, tai turėtume dairytis ar ko nors nepasakys Varšuva, Berlynas ar dar kokie kiti veikėjai.

Ne veltui Kudirka rašė apie kinkų drebintojus.

Oi ne veltui.

Ketvirta, sostinės praradimas yra skaudus įvykis bet kuriai valstybei. Bet imkime, pavyzdžiui, 1920-sius metus. Lenkai užgrobė Vilnių, bet lietuviai nenustojo kovoti ir valstybę apgynė, o, pasikeitus aplinkybėms, Vilnių susigrąžino. Jei tuometinė Lietuvos vyriausybė būtų drebinusi kinkas ir verkšlenusi kaip šitie mitingo smerkėjai, tai Vilniaus nebūtų atgavusi, o gal ir visą Lietuvą lenkai būtų užgrobę. Kitas pavyzdys — Napoleonas Borodino mūšyje sumušė Rusijos kariuomenę ir po mūšio be kovos paėmė Maskvą. Ir ne tik paėmė, bet ir sudegino. Na ir ką? Rusai dūdų nepaleido, kovėsi toliau ir atkovojo, o pralaimėtame mūšyje žuvusiems kariams pastatė paminklą. Taip normalūs žmonės daro visame pasaulyje.

Komunistinė Maskvos vyriausybė Lietuvos gynėjų kapą — milžinkapį — sulygino su žeme**, nors jis niekam ir netrukdė.

Komunistams trukdė pats kapo buvimas, nes jis priminė, kad Lietuva yra buvusi laisva.

Lietuvos gynėjų kapą — milžinkapį
— reikia atkurti***.

Ir nesidairyti kas ką pasakys.

Tegul dairosi kinkų drebintojai.

Pranas Valickas 2015 rugpjūčio 8

* Šį istoriko Romo Batūros sakinį aš pridėjau.

** Tada, 1950-taisiais, nukasant milžinkapį, įvykio liudininkai pasakoja, byrėjo kaulai, kaukolės ir sudaužytų patrankų vamzdžiai.

Ten ir dabar tebėra aukštesnė vieta, kalnelis.

Gali būti, kad mes ir šiandien mindom savo protėvių, padėjusių galvas 1655 08 08 mūšyje prie Žaliojo tilto Vilniuje, kaulus.

Tokia padėtis kertasi ir su lietuviškais, ir su bendražmogiškais papročiais.

***
Vilniaus Šv. arkangelo Rapolo bažnyčia, pradėta statyti prabėgus 47 metams po mūšio ant Žaliojo tilto, pastatyta būtent toje vietoje galbūt todėl, kad Lietuvos laisvės gynėjų milžinkapis,
neabejoju, buvo gausiai lankomas ir gerbiamas.


Согласно еврейскому мидрашу, Рафаил снял боль, которую испытывал Авраам после того, как сделал себе обрезание.

Be komentarų.

2015-08-07

Sparta prie Žaliojo tilto Vilniuje

Įvyko, turiu kišenėj M14 šovinio tūtą.

Sparta.

Sparta...

Lietuva
 gyva!

Lordas Dundulis

Estenstein.

„Verslo žinios“ rašo, kad pagal pasirašytą sutartį, 50 proc. „Ordetos“ akcijų atitenka naujam strateginiam investuotojui, t. y. bendrovei „Rivona“, o likusias akcijas valdys „Lords LB Private Equity Fund I“ fondas
Yes, Sir !

2015-08-06

Apie spalį lietuviškai

Le  Figaro
It is the second-largest national newspaper in France after Le Parisien and before Le Monde, although some regional papers have larger circulations.

Its editorial line is center-right.

Išvertė Pranasnepatingėjo.
Kaip Kinija gali sukelti trečiąjį pasaulinį karą

Aleksandras Devekijo
Paskelbta 2015/07/31

JAV ekspertai savo darbe apie visuomenės vystymosi perspektyvas pranašauja 3-jį pasaulinį karą prieš Kiniją. Antuanas Briune (Antoine Brunet) sako, kad tokia įvykių eiga labai tikėtina ir aiškina priežastis.
————————————————————————————————
Antuanas Briune yra ekonomistas ir ekonomikos puslapio „AB Marchés” autorius. Kartu su Žanu Gišaru (Jean-Paul Guichard) 2011 metais parašė knygą „La visée hégémonique de la Chine“ (Kinijos viešpatavimo vizija); išleido leidykla „L'Harmattan“.
————————————————————————————————
Le Figaro. — Amerikos ekspertams aišku, kad pasaulinis karas bus su Kinija. Kokios to karo priežastys?

Antuanas Briune. — Pirmoji priežastis vėl ta pati kaip ir 1960-70 metais. Mes vėl turime tokią pačią pasaulinę geopolitinę padėtį, kur pagal visus kriterijus varžosi dvi supergalybės. Sparčiai auganti Kinijos galybė daugiau nesiruošia būti pavaldi smunkančiai JAV galybei, o JAV savo ruožtu nenori dominavimo užleisti Kinijai. Todėl dabar vyksta paslėpta (latentinė) konfrontacija tarp Kinijos ir JAV, t.y. panašiai kaip 1960-70 dešimtmečiais vyko tarp JAV ir TSRS. Konfrontacija vyksta visose srityse ir gali peraugti į karą.

Antroji priežastis — dviejų vienodos galios supergalybių varžybos vyksta jose esant visiškai skirtingoms politinio valdymo sistemoms. Nors prieš 40 metų Kinija nuo kolektyvistinio ūkio perėjo prie kapitalizmo, bet išlaikė totalitarinį valdymo būdą, kai tuo tarpu JAV valdoma demokratiškai. Todėl neįmanoma, kad abi supervalstybės galėtų susitarti pasaulį valdyti bendrai. Kinija siekia pasaulinio viešpatavimo tam, kad jos totalitarinio valdymo sistemos negalėtų sunaikinti tiek vidaus, tiek išorės demokratinės jėgos. Karo scenarijų Pentagonas jau yra paruošęs.
————————————————————————————————
Artimiausiu metu Kinija gali sutriuškinti JAV valiutinę sistemą. Taip įvyks Kinijai atėmus iš JAV dolerio pasaulinės valiutos privilegiją ir pasauliniu pinigu padarius juanį. Tai jėgų santykį negrįžtamai pakeistų Kinijos naudai.
————————————————————————————————
Le Figaro. — Ar tai gali įvykti artimiausioje ateityje?

Antuanas Briune. — Kinija labai ilgą laiką kantriai dirbo. Po 1989 metų įvykių Tiananmenio aikštėje kinai lėtai, bet užtikrintai augino jėgą kol 2015 metais pasiekė geopolitinę lygsvarą su JAV. Artimiausiu metu Kinija gali sutriuškinti JAV valiutinę sistemą. Taip įvyks Kinijai atėmus iš JAV dolerio pasaulinės valiutos privilegiją ir pasauliniu pinigu padarius juanį. Tai jėgų santykį negrįžtamai pakeistų Kinijos naudai.  Nuo to laiko, kai Pekinas pradėjo vykdyti šį sumanymą, jis veikia labai užtikrintai pasitikėdamas savo jėga. Kinai sau leido pradėti teritorinius ginčus Rytų Kinijos ir Pietų Kinijos jūrose ir savo veiksmais paskatino Maskvą pradėti teritorinį ginčą Ukrainoje, o vėliau gal būt Maskva ims brautis į Moldovą ir Pabaltijį. Gerai jei demokratinės valstybės susivienys ir mobilizuos jėgas tam, kad sužlugdytų Kinijos valiutinę strategiją ir taip priverstų nutraukti teritorines pretenzijas. Iš šio taško žiūrint Tarptautinio Valiutos Fondo suplanuotos tarptautinės sąjungos nustatė kraštutinį terminą —2015 metų spalį. Jei Europos valstybės suvaidins joms Maskvos ir Pekino skirtą vaidmenį ir nuvers nuo sosto dolerį, galima laukti paties blogiausio. Jei, atvirkščiai, Europa stos ginti dolerį, tai Pekinas padarys išvadą, kad veiksmus pradėti dar per anksti.

Le Figaro. — O islamas grėsmės jau nekelia?

Antuanas Briune. — Tai tiesa, kad demokratinėms šalims gresia iš dviejų pusių; tai — islamo ir kinų-rusų totalitarizmai. Visada sunku kautis dviem frontais, bet neišvengiamai į abu iššūkius teks atsakyti. Todėl reikia sustiprinti ryšius, kurie demokratinių G-7 valstybių tarpusavio santykiuose yra per silpni. Padėtis reikalauja, kad JAV nustotų diktuoti savo sąlygas visuose srityse toms valstybėms, kurios iš tikrųjų gali būti tikri Amerikos sąjungininkai. 

...............................


O kas gi tokio pasaulyje įvyks šių metų spalio mėnesį, jei TVF skelbia, kad pasaulinis karas turės prasidėti būtent spalį?


Atsakymas sekančiame straipsnyje, rašytame prieš penkis mėnesius.
...............................


2015.03.01 | Vladimiras Todorovas

Kinijos tarptautinių mokėjimų sistema CIPS gali būti paleista jau 2015 metų rudenį. Ji supaprastina visus mokėjimus Kinijos pinigais juaniais ir pastarąjį daro pasaulinių pinigu. Kinija siekia užtikrinti mokėjimų juaniais saugumą, o ateityje mokėjimo sistemą CIPS paversti SWIFT′o analogu. Tačiau jei Vakarai atjungs nuo SWIFT′o Rusiją, tai Rusijai nuo to lengviau nebus.

Kinijos tarptautinių mokėjimų sistema gali būti paleista jau 2015 metų rudenį. Apie tai remdamasi kinų šaltiniais pranešė agentūra Reuters. Vėliau informaciją patvirtino ir Kinijos pinigų valdybos pirmininkas Ji Gang′as.

Jo žodžiais tariant CIPS bus suderinama su kitomis mokėjimo sistemomis ir leis juaniais mokėti visame pasaulyje. Tai sumažins pinigų pervedimo išlaidas ir išpopuliarins Kinijos valiutą.

CIPS sistema jau visiškai paruošta darbui ir dabar ją Kinijoje testuoja 20 bankų. Iš jų 13 yra Kinijos bankai, o kiti užsienio bankų filialai Kinijoje. Priklausomai nuo testavimo rezultatų pasauliniumastu sistema pradės veikti rugsėjyje arba spalyje.

Kitas neįvardintas Kinijos šaltinis pranešė, kad sistema pradės veikti ne vėliau kaip gruodžio mėnesį. „Bet jei visi bandymai baigsis sėkmingai tai ji pradės veikti rugsėjį arba spalį. Tačiau jei bandymams prireiks daugiau laiko, tai mes padarysime viską kas tik įmanoma, kad CIPS sistema pradėtų veikti iki šių metų pabaigos“ — pažymėjo šaltinis. 
Vertėjo žodis:


Gazeta.ru straipsnį šiek tiek sutrumpinau. Palikau tik tai, ko reikia.

Taigi, 2015 metų spalio mėnesį Kinija ruošiasi paleisti nuosavą tarptautinių mokėjimų sistemą CIPS, kuri bus SWIFT′o analogas. CIPS sistemoje visi mokėjimai bus atliekami be JAV dolerio ir jo vietą užims juanis. Tai reiškia dolerio pasaulinio monopolio pabaigą.

Patys amerikiečiai sako, kad jie iš dolerio emisijos nusiperka 40% visų Amerikoje sunaudojamų turtų. Pavyzdžiui, Prancūzijos prezidentas Šarlis De Golis sakė, kad atspausdinti 100 JAV dolerių banknotą kainuoja 3 dolerio centus — tiek kainuoja popieriaus skiautė ir dažai jai nudažyti. Taigi amerikiečiai spausdina spalvotus popierėlius ir už juos viską, ko jiems reikia, nusiperka už JAV ribų ir tai sudaro ne mažiau kaip 40% visų Amerikoje suvartojamų turtų. Jei rudenį Kinija sulaužys JAV dolerio pasaulinį monopolį, tai JAV praras tuos 40% iš dolerio emisijos gaunamų turtų. Todėl visiškai teisingai Le Figaro rašo, kad JAV labai nusmuks — tiek pragyvenimo lygis, tiek JAV ekonomika ir karinė galia smuks negrįžtamai, o Kinijos atvirkščiai — pakils. O tai reiškia JAV viešpatavimo pasaulyje pabaigą.

Kaip tik dėl to Amerika gali sukelti pasaulinį karą. Ir karas tokiu atveju turėtų kilti ne vėliau kaip spalio mėnesį. O Le Figaro rašo, kad Pentagonas karo scenarijų jau yra parengęs.


Pranas Valickas   2015 rugpjūčio 6 

.......................

NATO perpus mažina oro policijos misiją Baltijos šalyse - vietoje 16 naikintuvų, kurie patruliavo pastaruoju metu, nuo rugsėjo budės aštuoni, o Lietuvoje vietoje dviejų kontingentų liks vienas, antradienį patvirtino NATO karinis atstovas spaudai pulkininkas leitenantas Jay Janzenas iš Aukščiausiosios sąjungininkų pajėgų Europoje vadavietės (SHAPE).

SWIFT...
Synoikos!


Marussia Motors

„Marussia
Motors“
buvo

NASA Russia III

NASA Russia.

NASA Russia II.

JAV astronautai išliks visiškai priklausomi nuo Rusijos.

2015-08-05

Mūšio prie Žaliojo tilto 360-mečio paminėjimas 2015 08 07

360 metų
nuo Lietuvos gynybinio mūšio
su Maskvėnų kariuomene
1655-08-08
ant Žaliojo tilto Vilniuje

2015 m. rugpjūčio 7 d. (penktadienį) 12 val. aikštelėje Kalvarijų gatvės pradžioje (prie namo Nr.2) preš Žaliąjį tiltą paminėsime mūšį , nuskambėjusį to meto Europoje, ir jame žuvusiuosius.

Priimsime rezoliuciją dėl mūšio vietos įtraukimo į valstybinių paminklų registrą ir atminimo memorialo sukūrimo.

Kviečiame dalyvauti.

Iniciatyvinė grupė prie Lietuvos Sąjūdžio
Lietuvos Laisvės kovotojų sąjunga
Vyriausybinių organizacijų, padedančių stiprinti Lietuvos valstybės gynybinius pajėgumus, koordinacinė taryba

2015-08-04

Vėl Siur Prizas!

Va.

Apie viską pagalvota:)
Dar smagiau:

Vienon ne pelno siekiančion pinigai suteka, o iš kitos išteka?

??


Visi kartu!

Sakiau:

Norvegai SkGD laivo parduoti dabar nesutinka.
Kvaili būtų.

Tačiau Lietuvos Vyriausybė jau šį rudenį žada pradėti intensyvų pasirengimą laivo išpirkimui!

Visi
kartu!

Гауя в граде Калинина

Легенда о птице Гауе.

Жил да был могущественный король. И рассказывают, что дошли до этого короля слухи о птице Гауе, живущей на берегу Янтарного моря в дремучем лесу. Дескать, хранит эта птица в своем гнезде невиданной красоты ожерелье из чудесного камня - янтаря. В каждой бусинке этого ожерелья заключены живые картинки, одна другой лучше. Вот и приказал король своему верному слуге раздобыть диковинку, а без нее домой не возвращаться.

С королем не поспоришь. Отправился слуга в дальний путь - на лодке по широкому морю, в Янтарную страну. Разыскал высокое дерево, на котором жила Гауя. Думал ее подстрелить, да побоялся - больно уж велика птица оказалась. Дождался, когда вылетит она из гнезда, влез на дерево, забрал сокровище и скорее в обратный путь пустился. Отплыл от берега, достал ожерелье – сидит, любуется. В каждой бусинке - новая картинка. В одной лебеди по небу летят, в другой корабли под парусами по морю плывут, в третьей солнце всходит, облака розовеют...

Красота неописуемая!

А тут птица Гауя, откуда не возьмись, - схватила похитчика, подняла его в небо и сбросила с большой высоты вниз. Упал королевский слуга в воду, от испуга выпустил ожерелье из рук, вплавь до лодки добрался и поспешил обратно, в свою заморскую страну. Вернулся домой ни с чем. Король, узнав, что диковинка утонула, жестоко расправился со своим верным слугой.

Но на самом деле чудесное ожерелье вовсе не пропало бесследно. Рассыпались бусинки по дну и пустили корешки. Вырос из них лес. Тянет он ветви из глубины - к ясному солнышку, к синему небу, а дотянуться не может. Падают с ветвей на желтый песок янтарные капли-слезы, а волны подхватывают их и выносят на берег.

И каждый человек, нашедший на берегу кусочек янтаря, может, вглядевшись в его глубину, увидеть неповторимую картинку, которая откроется только ему одному.

То, что не удалось силой и хитростью получить жестокому королю, море теперь отдает людям даром.

А птица Гауя навсегда покинула эту страну. Зато на юго-западе Латвии есть река, которая носит такое же имя.

Kas girdėjot šią legendą lietuviškai?

Gal girdėjot prūsiškai?

Gauja (brus. Гаўя) – upė Lietuvoje ir Baltarusijoje; Nemuno dešinysis intakas.

Upėvardžio kilmė miglota. Bandyta sieti su lietuvių ir latvių žodžiu gauja („ruja, krūva, minia“).

gaujà sf. col. (4) K; R
1. krūva, būrys, ruja (vilkų, šunų): Užpuolė gaujà šunų, kad nė atsigint negali Grš. Atbėgo šunų gaujà Gr. Šunų atsivedė gaũją Jrk40. Žmogus pamatė gaują vilkų atbėgant Ašb. Tik vilkų gaujos staugė A1884,61. Gaũjos gyvolių užėjo ir nunešė žolę kojomis J.
2. nenaudėlių, piktadarių būrys: Gilią ir skaudžią žaizdą patyrė lietuvių tautos kultūra nuo hitlerinių gaujų K.Kors. Trypė gaujos nematytos Lietuvą mūs brangią S.Nėr. Nebėr gaujų plėšikų Lietuvoj T.Tilv. Visą gaũją vagių į kozą nuvarė Nm. Beprotiškai padaryčiau, užpuolęs tokių žmogėdrų gaują Š.Abejodamas prieš velniokų didžiąją gaują atsigint BsV182. Toks sujudims radosi tarp peklos gaujõs, tarytai jau viskas griūva Sch218. Jis gaują peklos yr nudėjęs Ns1853,1. Atsiginti nuo didžiausių gaujų priešininkų A.Vien. Kitas tokias gaujas krikščionių, atejusias į panemunius, prūsai su žemaičiais taip pat palaidojo S.Dauk.
3. suėjimas, minia, pulkas: Svečių susiprašė didelę gaują į atminimus Žem. Didžia gauja žmonių susirinko brš. Eglė atkako su visa gauja į pamares ir sutiko ten dailų jaunikaitį, jos belaukiantį BsPIII318. Ko jų čia susirinko gaũjos? Krkl. Mūsų moterų gaũjos su mergoms ką verpt susisės pas kakalį šiltąK.Donel.
4. daugybė, didelis kiekis: Tuoj pasirodė ant dangaus mėnuo ir žvaigždžių gauja rš. Lakštingalų gaujos čiauškėjo, pliauškėjo garsiai už kita kitą Žem.Terbų turiu didžią gaują – penkias senas, šeštą naują M.Valanč. Tas regėjo gaują suktybių M.Valanč. Idant visur ant medžių paliktų gaują reikalingų atželų vaisinėms šakoms atenčių (ateinančių) metų S.Dauk. Didelę gaują sulos surinksim S.Dauk.
5. klasė (augalų): Augymės pirmosios ir antrosios gaujos P. Toks ženklas taiso gaują P

Legend of the Gauya Bird.

Жил да был могущественный король...

Na, jei nėra paukščio Gauja...

Gaya bird! 


Apie spalio mėnesį


22.05.2015
Начало конца долларовой системы может случиться уже осенью этого года, и хотя этот процесс, по сути, уже запущен, в октябре резервной валюте может быть нанесен сокрушительный удар.
Comment la Chine pourrait déclencher la troisième guerre mondiale.

Pékin anticipe maintenant d'infliger très prochainement une défaite monétaire majeure aux Etats-Unis en retirant au dollar son privilège de monnaie du monde pour l'attribuer très vite ensuite au yuan. Cela ferait basculer irrémédiablement et irréversiblement le rapport de forces en faveur de Pékin.

La Chine a été longtemps très patiente. Depuis 1989 et Tiananmen, elle a construit, lentement mais sûrement, un rapport de forces pour parvenir en 2015 à un équilibre géopolitique global avec les Etats-Unis. Pékin anticipe maintenant d'infliger très prochainement une défaite monétaire majeure aux Etats-Unis en retirant au dollar son privilège de monnaie du monde pour l'attribuer très vite ensuite au yuan. Cela ferait basculer irrémédiablement et irréversiblement le rapport de forces en faveur de Pékin. Depuis que Pékin a ce scénario en tête, il se montre sûr de lui et il a jugé qu'il pouvait désormais se permettre de précipiter les confrontations territoriales, tant en Mer de Chine de l'est qu'en Mer de Chine du sud en même temps qu'il encourage Moscou à prolonger les confrontations territoriales en Ukraine et demain peut-être en Moldavie et dans les pays baltes. C'est en bonne part si les pays démocratiques se coalisent et se mobilisent pour faire échec à la stratégie monétaire de Pékin que Pékin renoncera à précipiter l'affrontement territorial qu'il a amorcé. De ce point de vue les réunions internationales qui sont programmées au sein du FMI en octobre 2015 constitueront une échéance décisive. Si les pays européens jouent alors le jeu de Pékin et de Moscou pour détrôner le dollar, on peut craindre le pire. Si au contraire, ils se portent en bouclier du dollar, Pékin en déduira qu'il est encore trop tôt pour engager l'affrontement territorial.
NATO perpus mažina oro policijos misiją Baltijos šalyse - vietoje 16 naikintuvų, kurie patruliavo pastaruoju metu, nuo rugsėjo budės aštuoni, o Lietuvoje vietoje dviejų kontingentų liks vienas, antradienį patvirtino NATO karinis atstovas spaudai pulkininkas leitenantas Jay Janzenas iš Aukščiausiosios sąjungininkų pajėgų Europoje vadavietės (SHAPE).

...
„Independence“ vėliau

Rubrika "Verslas":

Lietuva išpirks laivą „Independence“.

Premjeras Algirdas Butkevičius sako, kad Lietuva ketina išpirkti suskystintų gamtinių dujų laivą-saugyklą „Independence“. 

Jau ir anksčiau buvo pasklidę kalbų...

Jau ir anksčiau buvo pasklidę kalbų, kad praėjusių metų spalio 27 dieną į Klaipėdą atplaukęs laivas gali būti išpirktas iš norvegų. Šiuo metu jis yra nuomojamas dešimčiai metų.

„Rudenį priimsime galutinį sprendimą dėl suskystintųjų gamtinių dujų (SGD) laivo išpirkimo, tačiau tam reikia ruoštis jau dabar“ – teigia Premjeras.

Ką jis šneka?
5. Google apie "vėliau" 2015-08-04 09:29IP: 84.15.182.189
Pirkti tokį laivą, kokį dabar turime Klaipėdoje, neturėjome jokios galimybės, nes tokie laivai yra tik nuomojami. Mes vieninteliai pasaulyje išsiderėjome galimybę laivą-saugyklą vėliau įsigyti. Taip apie „Independence“
kalba Lietuvos energetikos ministras Rokas Masiulis.

Visi kartu!

Kosher

Afrikinio kiaulių 
maro, atėjusio iš Gruzijos, sustabdyti Lietuvoje neįmanoma. 

Kosher.
Kam tos kiaulės?

Tiesa, lietuviokai?

Juk taip.

2015-08-03

Rokishkis

Rokishkis.

Ar
nepadariau rašybos klaidų?

Landynė ir Afrikoj landynė

Visi žino.

Dėl migrantų protestų Kalė uoste užblokuota beveik 10 tūkst. sunkvežimių.

Dar 4,5 tūkst. sunkvežimių negali pravažiuoti iš kitos tunelio pusės, rašo "The New York Times".

Didžiosios Britanijos valdžia mėgina rasti būdų išspręsti problemą. Šalies premjeras Davidas Cameronas nutraukė savo vizitą į Aziją, kad surengtų dar vieną neeilinį posėdį šiuo klausimu.

Anksčiau skelbta, kad "Eurostar" bendrovė buvo priversta pristabdyti eismą tuneliu po Lamanšu dėl darbininkų streiko. Streikuojantys darbininkai blokavo Kalė uostą ir sukėlė ant bėgių keletą gaisrų.

Kokio darbininkų streiko...

Į Europą plūstantys nelegalai tampa vis didesniu galvos skausmu Europai. Prancūzijos ir Didžiosios Britanijos valdžia prašo ES pagalbos, nes savo jėgomis su Lamanšo tunelį šturmuojančiais migrantais nesusitvarko. Kalė uostamiestyje yra keli tūkstančiai pabėgėlių, kurie kasnakt kelia sumaištį.
Lietuvon nebėga.

Nes tikėjimas ne tas.
Pinigu jie tiki, kaip ir lietuviokai.

Jie tiki, kad kitoje Lamanšo pusėje jų laukia geresnis gyvenimas.
Highest 
Zero!

Landynė.

Grašių Britanija.
2015-08-02

Jewrope

Lietuva.

Po tūkstantmečių -

Europa.

Kas abejoja, kad Europos civilizaciją sukūrė žydai?

Economic catastrophe awaits if Jews leave Europe, Jewish leader warns.

Dėl to?

Moscow, March 31, Interfax - President of the Conference of European Rabbis, Moscow's Chief Rabbi Pinchas Goldschmidt will meet with Pope Francis in Rome on April 20, the rabbi's press service told Interfax-Religion.


World's Largest Jewish Center Opens in Dnepropetrovsk.


Europa slenka...


Rytų Europos žydai anksčiau būdavo vadinami tiesiog
lenkais.

Kas gi yra lenkai?
Jewrope.

Petras I ir "Gallup"

Petras I klydo: Rusija niekada netaps europine valstybe.

Straipsnis, kažkodėl, apie demokratiją buvusioje CCCP.

Kaip sakė, demokratija timokratijos šalyse - ne prie ko.

Gal "Manheteno rytas" nežino, kas yra Europa?

Taigi.

Petras jau savo sandaletais papuolė beveik Europon.

Moscow, March 31, Interfax - President of the Conference of European Rabbis, Moscow's Chief Rabbi Pinchas Goldschmidt will meet with Pope Francis in Rome on April 20, the rabbi's press service told Interfax-Religion.

Na va - Gallup" irgi neišmano teisybės...