2010-03-18

Big Band

bend
O.E. bendan "to confine with a string," causative of bindan "to bind," from P.Gmc. base *band- "string, band" (cf. O.N. benda "to join, strain, strive, bend"), from PIE base *bhendh- (cf. Goth. bindan, O.H.G. bintan, Skt. badhnati "binds," Lith. bendras "partner;" O.Pers. bandaka- "subject"). Modern sense (early 14c.) is via notion of bending a bow to string it. Cognate with band, bind, and bond. The noun meaning "thing of bent shape" is from c.1600. The bends "decompression pain" first attested 1894.

bind
O.E. bindan "to tie up with bonds" (literally and figuratively), also "to make captive; to cover with dressings and bandages" (class III strong verb; past tense band, pp. bunden), from PIE base *bhendh- "to bind" (see bend).

rely
early 14c., "to gather, assemble," from O.Fr. relier "fasten, attach, rally, oblige," from L. religare "fasten, bind fast," from re-, intensive prefix, + ligare "to bind".

religion
c.1200, "state of life bound by monastic vows," also "conduct indicating a belief in a divine power," from Anglo-Fr. religiun (11c.), from O.Fr. religion "religious community," from L. religionem (nom. religio) "respect for what is sacred, reverence for the gods," in L.L. "monastic life" (5c.); according to Cicero, derived from relegare "go through again, read again," from re- "again" + legere "read" (see lecture). However, popular etymology among the later ancients (and many modern writers) connects it with religare "to bind fast"(see rely).

Band.

Big Band.

2010-03-16

John Lennon

Jau trisdešimt metų jo nebėra.

Pažįstu jį, girdžiu jo dainas, nuo vaikystės.

Tada, baigdamas vidurinę mokyklą, tikrai nemaniau, kad, po šitiekos dešimtmečių, jo balsas šitaip prasmingai skambės Lietuvoje.


Power To The People.

2010-03-14

Рубль

Исторически понятие «рубль» возникло в XIII веке в Новгороде. Разные источники по разному трактуют происхождение названия. И. К. Кондратьев в книге «Седая старина Москвы» (1893) пишет:

Рубли были частями гривны или кусками серебра с зарубками, означавшими их вес.


Каждая гривна разделялась на четыре части; название же рубль произошло от слова «рубить», потому что прут серебра в гривну весом разрубался на четыре части, которые и назывались рублями.

Большая советская энциклопедия указывает, что гривну рубили пополам и каждую половину называли рубль (слиток серебра массой ок. 200 грамм).

По другой версии слиток «рубль» весил столько, сколько слиток «гривна», но изготовлялся по другой технологии и имел хорошо заметный шов на ребре. «Руб» на украинском, белорусском — рубец, а на сербскохорватском — шов, кайма. Таким образом, термин рубль, скорее всего, следует понимать как «слиток со швом».


Этимологический словарь Фасмера о происхождении слова рубль говорит: «рубль „обрубок, затычка“; „название денежной единицы“, (в письменных источниках) с 1316 г, вместо гривны, … с середины XV в. принят в московской денежной системе;…»

Серебряная монета номиналом один рубль Российской империи носила народное название «целковый».

Ankstyviausi ikimonetiniai pinigai – liedintos „kapos“ - pailgi dažniausiai 10-15 cm. ilgio, įvairių formų sidabro liejiniai. Kapas liejo kas norėjo, nors galiojo vienintelė nerašyta taisyklė – sidabras turėjo būti grynas. IX-XI a. išsiskyrė dvi: mažoji kapa svėrusi apie 100 g. ir ilgoji (arba kartis) svėrusi apie 200 g. Smulkesniems mokėjimams kapos būdavo sukapojamos į atitinkamus gabaliukus.

Skaičiavimas šešiasdešimtimis turi gilias tradicijas, kurių šaknys, ko gero, glūdi senovės Babilonijoje.

Iš pradžių LDK šitaip buvo skaičiuojami smulkūs pinigai - grašiai (skatikai). Kaip matyti iš LDK raštinių raštų, šešiasdešimt grašių net turėjo savo pavadinimą - grašių kapa.

Kai XIV a. Europoje imta trūkti sidabro, atsiskaitymui pradėtos naudoti ne monetos, o sidabro lydiniai.

???

Kaip pastebi lenkų numizmatikos tyrinėtojas M.Gumovskis, labiausiai Lietuvoje jie buvo paplitę Algirdo ir Vytauto laikais. Dažniausiai tai buvo 10-12 cm ilgio piršto pavidalo lazdelės, svėrusios griviną (marką), t.y. pusę svaro. Dėl savo formos šie sidabro lydiniai buvo pavadinti lietuviškaisiais ilgaisiais (A.Šapoka juos dar muštiniais įvardija).


Rusijoje šie sidabro lydiniai buvo gavę rublių vardą - tikriausiai todėl, kad juos būdavo patogu kapoti į dalis (rublis kilęs iš rubitj „kapoti“).

Senuosiuose raštuose aptinkame rašant, kad 1398 m. kilus Vilniaus gaisrui Vytautas patyrė 60 000 sidabro gabalų, arba rublių, nuostolį (Gumowski M. Numizmatyka litewska wiekow srednich. Krakow, 1920, p. 19).

Kaip žodžio rublj kalkė į lietuvių kalbą atėjo žodis kapa (nuo kapoti). Šitaip kapą kildina M.Gumovskis: „Pochodzi on niewątpliwie z języko litewskiego od slowa kapat, czyli rąbač...“.

?

Kapai atsirasti padėjo ir slaviškas žodis kona, kurio viena reikšmė yra „krūva, kuopa“. Mat iš rublio buvo galima nukalti krūvą (iš pradžių 60) grašių. Patyrinėję žodžio kona paplitimo geografiją, pastebėsime, kad ukrainiečių, baltarusių, lenkų ir čekų kalbose jis žymi du matus: vienas jų „šieno kaugė“, antras - 60 vienetų. O bulgarų ir serbų-kroatų kalbose randama tik viena reikšmė - „šieno kaugė, stirta“.

Rublis (ilgasis) ir kapa nebuvo vienas ir tas pat. Rubliu (ilguoju) buvo vadinamas grivinos svorio sidabro lydinys. O kapa - tai tas kiekis grašių, kurį galima buvo nukaldinti iš šio lydinio. Neatsitiktinai lotyniškuose tekstuose kapa vadinama sexagena grossorum. Tiesa, 1337 m. Algirdo akte dar minimi 10 rublių grašių. Bet jau 1411 m. po Žalgirio mūšio Torūnės sutartimi Kryžiuočių ordinas turėjo sumokėti 100 000 kapų Prahos grašių. Pirmą kartą žodis kapa atrandamas 1392 m. sutartyje tarp lietuvių bajorų Jokūbo Milosevičiaus ir Vežgailos.

Ilgainiui iš rublio imta nukalti daugiau negu 60 grašių.

!

Bet kapos reikšmė visą laiką išliko ta pati.

Tiesa, Lenkijoje ir Lietuvoje buvo skirtingai suvokiama grašių kapos vertė.

Antai lietuviškoji kapa lygi 60 lietuviškųjų grašių ir 75 lenkiškiesiems grašiams.

Priežastis labai paprasta — Lietuvoje grašiai buvo kalami Prahos grašių pavyzdžiu.

Tuo tarpu Kazimieras Didysis (1333-1370) Lenkijoje pradėjo naudoti Krokuvos griviną, penktadaliu mažesnę už Prahos marką.

Tuomet iš jos padaromų Prahos grašių sumažėjo penktadaliu, t.y. nuo 60 iki 48.

Tokia reikšmė paplito tuose kraštuose, kurie buvo lenkų kultūrinėje įtakoje. Neatsitiktinai baltarusių tyrinėtojas K.Skuratas, rašydamas apie senovės baltarusių matus, mini, kad grivina - LDK piniginis vienetas, kurio vertė 48 grašiai. Tokios pat kilmės yra ir Latgalijoje vartotas didysis arba prekybinis šimtas (lielais jeb tirgotaju simts), lygus 48 kapoms.

Taigi, "finansiniai žaidimai" tada prasidėjo Krokuvoje, ne Lietuvoje, ir ne tuometėje Rusioje.

Labai abejočiau, ar Kazimierui Didžiajam priklauso tų žaidimų autorinės teisės.

Žaidimai, labai panašu, atėjo iš Europos ir per tuometę Lietuvą plėtėsi į rytus.

Медведев превратит Москву в мировой финансовый центр.

Dabar viskas bus atvirkščiai?

Kas bus įžaidėjas?