2009-08-18

Lietuvio korta

Lenko korta (lenk. Karta Polaka) — asmens dokumentas, patvirtinantis lenkų kilmę ir suteikiantis lengvatų lenkams, gyvenantiems ne Lenkijoje. Dokumentas patvirtintas Lenkijos Respublikos Seime 2007 m. rugsėjo 7 d.

Teisė, išimties tvarka gauti Lenko kortą suteikiama išvardintų valstybių asmenims, neturintiems Lenkijos pilietybės arba leidimo gyventi Lenkijos Respublikos teritorijoje, Armėnijos, Azerbaidžano, Baltarusijos, Estijos, Gruzijos, Kazachstano, Kirgizijos, Lietuvos, Latvijos, Moldavijos, Rusijos Federacijos, Tadžikistano, Turkmenijos, Ukrainos ir Uzbekistano ( = ex SSSR).

Kaip manot, kodėl lenko korta veikia tik ex SSSR?

Kodėl politologai šito nekomentuoja?

Taip pat Lenko korta gali būti išduota asmenims, kurių lenkiška kilmė buvo patvirtinta pagal 2000 metų lapkričio 9 d. nutarimo punktus dėl repatriacijos.

Asmuo, turintis Lenko kortą, po trijų mėnesių gyvenimo Lenkijos teritorijoje įgyja teisę nuolat apsigyventi Lenkijoje, jiems numatomas nemokamas gydymas, įvažiavimo viza — nemokama. Lenko korta užtikrina daugkartinį įvažiavimą į Lenkiją, ji prilyginama vizai, leidžiančiai nuolat gyventi Lenkijoje. Asmenų, turinčių Lenko kortą, vaikai įgyja vienodas teises į mokslą ir stipendijas, kaip ir Lenkijos piliečiai. Asmenys su Lenko korta, turintys leidimą gyventi, galės dirbti Lenkijoje, gauti bedarbio pašalpą, kitas socialines garantijas, įsigyti nekilnojamą turtą, užsiimti ūkine veikla.

Rusijos fondas „Rusai“ žada tautiečiams Baltijos valstybėse, Ukrainoje, Kazachstane ir Moldovoje piliečiams dalinti „ruso kortas“. Tai penktadienį pareiškė Leonidas Šerniovas, fondo prezidentas, rašo regnum.ru.

Veiksmas vyksta vėl ex SSSR, tik teritorija kažkodėl mažesnė.

O kur lietuvio korta?

Kuri palaikytų užsienio lietuvį, kaip kad lenko korta palaiko užsienio (na, ne viso užsienio, tik ex-SSSR) lenką?

Kai politikos statistė, I.Šimonytė pareiškė, jog Lietuva neturi imtis atsakomųjų veiksmų po Rusijos pradėto karo prieš mūsų vežėjus, dar buvo galima numoti ranka...

A.Kubiliaus Vyriausybė laiku nesiėmė net tokiais atvejais įprastų diplomatinių priemonių.

Bet kai pati valstybės vadovė tais pačiais žodžiais prabilo televizijos laidoje, tapo aišku: tai - ne atsitiktinumas. Lietuvos valdžią, kaip ir 1940-ųjų vasarą, santykiuose su Rusija apėmusi nuolanki bejėgystė.

Į Rusiją ir iš jos krovinius gabena 700 mūsų bendrovių. „Kaltomis“ rusai paskelbė 29 įmones. Būtent tas, kurios gabeno didžiąją dalį visų krovinių. Neatsitiktinai. Kremliaus tikslas pašalinti didžiausius rinkos žaidėjus lietuvius pasiektas.

Tai kas, kad, Europos komisijos nuomone, Rusija diskriminuoja Lietuvos vežėjus?

Mūsų Prezidentė juk nebe eurokomisarė!

Lietuva perdavė Rusijai
patikimų vežėjų sąrašą.

Ar Lietuva kada nors gavo iš kokios nors valstybės patikimų ar nepatikimų jos firmų sąrašą?

Gal mūsų Tėvynė ir mus, jos piliečius, surašė į patikimų ir nepatikimų piliečių sąrašus ir siuntinėja juos kitoms valstybėms?

Kaip nesunku suprasti, patikimais Lietuva pripažino savo smulkiuosius vežėjus.

Jie ir gavo "lietuvio kortą".

Kuri, kaip matot, išvirkščia, ne tokia, kaip lenko ar ruso, korta.

Mūsų valdžia ją ne užsienio, o tik Lietuvos lietuviams duoda, ir tai - ne visiems.

Smulkesniems, menkesniems...

O ką darys tie 29 stambieji?

303. xxx 09:00 08-17 IP: 80.240.1.218
Valatka, ėmęs rašyti apie vežėjų problemas, netgi nepasivargino sužinoti, jog tos 29 įmonės, kurioms Rusijos muitinė neva nebeleido dirbti Rusijos rinkoje, seniausiai turi savo rusiškus filialus ir yra ASMAP (rusiškas LINAVA analogas) narės. Tad visas skirtumas joms bus, kad TIR knygeles jos pirks ne iš LINAVOS, o iš ASMAP.

Kaip patinka?

Netikrinau šios informacijos, bet šitoks pervežimų verslo lyderių elgesys - filialų steigimas Rusijoje - logiškas.

Kas dabar?

Lietuva tiems stambesniems nedavė "lietuvio kortos", tai krovinius dabar veš jų Rusijai neprasikaltę rusiškieji filialai.

Kurie TIR knygeles pirks ne LINAVOJE, o ASMAP.

Ir mokesčius mokės ne Lietuvoj, o Rusijoj.

Nedavė Lietuva jiems lietuvio kortos, nusiuntė prašytis ruso kortos.

Mūsų "a la dešinioji" valdžia gieda giesmę:

Lietuviais esate jūs gimę,

Bet rusais turite jūs būt!


Negirdit?

Lietuvos prezidentė Dalia Grybauskaitė antradienį telefonu kalbėjosi su Rusijos Federacijos prezidentu Dmitrijumi Medvedevu.

Po žinios apie pokalbį Kremlius išplatino pranešimą, kuriame teigiama, kad Rusijos ir Lietuvos prezidentai yra pasirengę pradėti naują dvišalių santykių etapą.

2009-08-16

Hali gali

1 straipsnis.

2. Lietuvos bankas turtą valdo...

2 straipsnis.

2. Lietuvos bankas turi...

3 straipsnis.

1. Lietuvos bankas vadovaujasi... (!)

4 straipsnis.

Lietuvos bankas turi teisę...

5 straipsnis.


2. Lietuvos bankas gali...


6 straipsnis.


1. Pinigų emisijos teisę turi tik Lietuvos bankas. Jis:

1) įstatymų nustatyta tvarka išleidžia...

2) nustato...


7 straipsnis.


1. Pagrindinis Lietuvos banko tikslas – palaikyti kainų stabilumą. (!)


8 straipsnis.


1) vykdo ...
2) formuoja ir vykdo ...
3) nustato ir skelbia ...
4) valdo, naudoja ...
5) atlieka valstybės iždo agento funkcijas;
6) išduoda bei atšaukia ...;
7) nustato ... principus ir ... tvarką;
8) skatina ...;
9) renka ..., diegia ..., sudaro...


9 straipsnis.


... priima nutarimus, ... išleidžia įsakymus...


10 straipsnis.


1. Lietuvos bankui vadovauja Lietuvos banko valdyba.
...
7. Atlyginimo dydį Lietuvos banko valdybos pirmininko pavaduotojams ir valdybos nariams nustato valdyba, atsižvelgdama į valdybos pirmininko atlyginimo dydį.

P.S. Kas nustato Lietuvos banko valdybos pirmininko atlyginimą? Žr. 17 straipsnį.


11 straipsnis.


1. Lietuvos banko valdyba:

1) nustato ...;

2) nustato ...;

3) nustato ...;

4) nustato ...;

5) nustato ...;

6) nustato ...;

7) priima nutarimus;

8) sprendžia...;

9) sprendžia...;

10) steigia...;

11) tvirtina...;

12) nustato...;

13) taiko... priemones...;

14) sprendžia...;

15) tvirtina...;

16) nustato..., tvirtina...;

17) nustato...;

18) sprendžia...;

19) vykdo kitą veiklą...

12 straipsnis.

1. Lietuvos banko valdybos pirmininkas, jo pavaduotojai ir valdybos nariai atleidžiami prieš terminą, tik kai jie neatitinka reikalavimų, kurie reikalingi šioms pareigoms atlikti, arba kai jie pripažįstami kaltais padarę sunkų nusižengimą.

13 straipsnis.

1. Lietuvos banko valdybos pirmininkas gali atsistatydinti...

14 straipsnis.

1. Lietuvos banko valdybos posėdžiai rengiami prireikus...


15 straipsnis.

Jei Lietuvos banko valdybos posėdyje sprendžiamas klausimas susijęs su valdybos nario privačiais interesais, keliančiais viešųjų ir privačių interesų konfliktą, valdybos narys apie tai raštu praneša...

16 straipsnis.

1. Lietuvos banko valdybos pirmininkas, jo pavaduotojai ir valdybos nariai gali dirbti tik Lietuvos banke, tik šiose pareigose ir negali verstis jokia kita veikla, kuri sukeltų viešųjų ir privačių interesų konfliktą. Lietuvos banko valdyba gali jiems duoti sutikimą dirbti mokslinį ar pedagoginį darbą.

17 straipsnis.

1. Lietuvos banko valdybos pirmininkas:

1) organizuoja Lietuvos banko darbą;

2) be atskiro įgaliojimo atstovauja Lietuvos bankui Lietuvos Respublikoje bei užsienyje;

3) sudaro darbo sutartis su Lietuvos banko tarnautojais bei Lietuvos banko skyrių, atstovybių ar Lietuvos banko įstaigų, įmonių vadovais, skatina pasižymėjusius tarnautojus, skiria drausmines nuobaudas;

4) tvirtina ...;

5) išduoda ...;

6) tvirtina ...;

7) atlieka kitas ... funkcijas.

2. Kai Lietuvos banko valdybos pirmininko nėra ...;

3. Lietuvos banko valdybos pirmininkas arba jo pavaduotojas turi teisę dalyvauti Lietuvos Respublikos Vyriausybės posėdžiuose patariamojo balso teise.

P.S. Ar Lietuvos bankas yra Vyriausybės padalinys?

Ne. Lietuvos bankas yra valstybės centrinis bankas, nepriklausomas nuo Vyriausybės ir kitų Lietuvos valstybinių institucijų.

4. Lietuvos banko valdybos pirmininko atlyginimas lygus šešiems piniginio tarpininkavimo įstaigų tarnautojų vidutiniams mėnesiniams darbo užmokesčiams, skelbiamiems Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės.

P.S. Po susitikimo su Prezidente Lietuvos centrinio banko vadovas pareiškė, kad jam mokamas 16 tūkstančių litų atlyginimas per didelis.

???.

Kas sumanė palaužyti įstatymus - LB valdybos pirmininkas ar Prezidentė

Ar paprasčiausiai viešai pamelavo LB valdybos pirmininkas?

Kokiu būdu jis susimažino savo atlyginimą?

Gal paprašė Statistikos departamentą prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės paskelbti mažesnį tarpininkavimo įstaigų tarnautojų vidutinį mėnesinį darbo užmokestį?

5. Lietuvos banko valdybos pirmininkui atstovavimo šalyje ir užsienyje išlaidoms finansuoti neatsiskaitytinai (!) kas mėnesį skiriama 20 procentų jo darbo užmokesčio dydžio suma.

18 straipsnis.

3. Lietuvos banko tarnautojai gali dirbti tik šiame banke. Lietuvos banko valdybos sutikimu galima dirbti ir kitur.

5. Lietuvos banko tarnautojams gali būti suteikiamos finansinės paslaugos Lietuvos banko valdybos nustatyta tvarka ir sąlygomis.

6. Informaciją apie tarnautoją Lietuvos bankas teikia tik įstatymų nustatytais atvejais ir tvarka.

(Nebaigtas)