2012-06-15

Dualizmas

1. Kas yra paskolos priešingybė? 2012-06-16 00:12IP: 80.240.9.72
Anglijos bankas iš viso suteiks 100 mlrd. svarų sterlingų vertės pigių paskolų.

2. Pasaulis yra dualus 2012-06-16 00:14IP: 80.240.9.72
Kas dualu skolai?

dualizmas

dualizmas
1. fil. teorija, materiją ir dvasią laikanti lygiareikšmiais pasaulio pradais.
2. dvilypumas.Баллада

O любви.Raudonbarzdis ir MėlynbarzdisKainos mažmeninėje rinkoje turėtų mažėti ir toliau. Banko DNB vyresnysis analitikas Rokas Bancevičius įsitikinęs, kad pinganti nafta – geriausia naujiena (!!!) šį pavasarį ir vasarą.

Kaip vieną priežasčių jis paminėjo amerikiečius, kurie šiuo metu turi daugiausia naftos atsargų per pastaruosius 21 metus. Todėl kaina, pasak jo, turėtų dar labiau mažėti.

„Rusijai gali iškilti bėdų, nes jos ekonomika labai priklausoma nuo naftos pinigų”, – pažymėjo R.Bancevičius.


Turėtų mažėti, nes amerikiečiai turi...

O kinai dar neturi.

Barbarossa.

Švabijos kunigaikštis, Šventosios Romos imperatorius.


Tai mūsiškai būtų "in pereitorius", oficina - upeic`yna, upeityna be dzūkavimo, oficer - upeitorius, upes einantis.

Tasai Raudonbarzdis gal ne tik upėm vaikščiojo, kryžiuotis, upėj paskendęs.

Šitie irgi skersai upių ėjo, ne išilgai.

Dabartinių upes ne visi mato.

Rusijai gali iškilti bėdų.


Matot, kas nutiko po 1980-jų su naftos kaina? Sovietai ant naftos dolerių adatos sėdėjo po 1967 metų žydų-arabų karo, nes tie sovietai sumanė pasinaudoti arabų paskelbtuoju naftos embargo. Kuo jiems tai baigėsi po poros dešimtmečių, žinom.

Не имей сто рублей, а имей сто друзей.

O pinigai, kurie nedingsta - kur pasidėjo?

Akcijų biržon nuėjo.


Žinoma, kad atsitiktinai nuėjo, kaipgi kitaip?

Ir dabar juk DNB analitikas nesako, kad JAV "šiuo metu turi daugiausia naftos atsargų per pastaruosius 21 metus" specialiai.

Netyčia šitaip, gal kazino išlošė - iš kur gi JAV tiek atsargų gaus?

Kas dabar Rusijai bus jeigu vėl taip bus?

Juk kai kas laiko mašiną tebeturi...

Raudonas grafikas šių dienų taleriais kainas rodo, Jegoras Gaidaras savo raštuose 35$ kainą už barelį kaipo kritinę Rusijai minėjo.

Bėda.

Po.


Tada jau nebe bėda.

Raudonbarzdis ir Mėlynbarzdis.

Abu labu tokiu.

Negi nėr kitokių?

2012-06-14

Faces
Maybe I'm Amazed.

Lietuvos imperija

Imperatorius (lot. imperator) - valstybės valdovo titulas. Feodalinėje hierarchijoje jis yra laikomas aukštesniu už karalių, ir tai yra aukščiausias įmanomas titulas. Imperatoriai valdė valstybes, vadinamas imperijas.

Lietuvos teritorijoje pagal Viduramžių sampratą Vytauto laikų Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė buvo klasikinė imperija, o jos valdovas didysis kunigaikštis Vytautas atitinka imperatoriaus apibrėžimo kriterijus.

Senai tai buvo.

O kaip dabar?

Dabar gi Lietuvoj elekcijos viską lemia.

Už tai, kad būtų priimtas nutarimas dėl naujos sudėties VRK, antradienį slaptame balsavime pasisakė 50 Seimo narių, prieš buvo 41, susilaikė 18 parlamentarų.
Salėje paskelbus balsavimo rezultatus apsižiūrėta, kad išduotų biuletenių skaičius nesutampa su balsavimo rezultatais, tad balsų skaičiavimo komisija nusprendė balsus perskaičiuoti.
Tuo metu Seimo pirmininkė Irena Degutienė sako, kad dėl šio balsavimo kreipsis į Etikos ir procedūrų komisiją, ar nebuvo pažeistas įstatymas ir kokių veiksmų toliau imtis. Jos vertinimu, dėl šio nutarimo priėmimo Seimas turėjo balsuoti imperatyviai.

Komisijai pastaruosius 18 metų kelias kadencijas iš eilės vadovauja Z.Vaigauskas.

- Klausimų yra?

- Kas yra imperatyvas?

Imperative.

- Kodėl Seimo pirmininkės Irenos Degutienės "vertinimu dėl šio nutarimo priėmimo Seimas turėjo balsuoti imperatyviai"?

- Ėėėė....

Imperija.

Imperatorius.Seimo pirmininkė Irena Degutienė tvirtino susidariusi įspūdį, kad dauguma parlamentarų nori, jog Z.Vaigauskas liktų vadovauti VRK.

Susidarė įspūdį...

Kadaise, sovietmečiu, valdžios argumentacija buvo svaresnė.

Pamiršot?

Есть мнение.

O dabar - susidarė įspūdį ir .... todėl mūsų demokratiškai rinktas Seimas tą, kuris skaičiuoja mūsų balsus, mums (sau?) demokratiškai rinkosi iš vieno ir jau 18 metų vis to paties kandiimperatodatoriaus ir sėkmingai išsirinko.

Režisieriai, kaip ir dera, imperatyviai rinktinojo rinkimų datą l. įtemptame Seimo tvarkaraštyje parežisavo.

StudgorodokasKlaipėdoje.

Įsivaizduokit, būtų parašyta - S t u d gorodokas!

Baikit, dabar mes dengiščiai, o ne tavorščiai.

Implikacija kryptį rodo.


"To be pressing forward"!

Teriotorija

- ... saugoti teritorijos vientisumą, - sakė Seimo pirmininkė šiandien Seime.

- ... kai paklausiu, kieno giminėje yra ištremtųjų, rankas pakelia daugiau negu pusė mokinių, - sakė šiandien mokytojas, irgi Seime.


Kad pusantro amžiaus anksčiau, negu 1941 metų birželio 14-ją, mus trėmė tan pačian Sibiran, tik ne sovietai, kurių dar nebuvo, o carai - nesakė.

Kad pirmiausiai trėmė mus iš dabartinės Baltarusijos, irgi nesakė, o kai nesakom, tuomi Baltarusiją, ir ne tik , prateriojam, jos atsižadam.

To, kas mus visus siejo ir tebesieja, atsisakom.

Kad šitos tremties tremtinius rusus bekeikiant girdėt neteko, o geru žodžiu juos minint teko girdėt, šiandien minėjime Seime nešnekėjo.

Gedulo dieną švente vadinam, kažkodėl.

Kas gi nušvito?

Dabar, girdžiu, politikas per TV sako:

- Mūsų piliečiai, kurie...

O neprateriotą dar teritoriją saugom?

territory
early 15c., "land under the jurisdiction of a town, state, etc.," probably from L. territorium "land around a town, domain, district," from terra "earth, land" (see terrain) + -orium, suffix denoting place (see -ory). An alternative theory, somewhat supported by the vowels of the original Latin word, suggests derivation from terrere "to frighten" (see terrible); thus territorium would mean "a place from which people are warned off." Sense of "any tract of land, district, region" is first attested c.1600. Specific U.S. sense of "organized self-governing region not yet a state" is from 1799.

from terra "earth, land" (see terrain) + -orium or + -tory?

Ne terariumas gi.

Sako, žodis - čia.

Kaip jis gyvena mūsų, šių dienų lietuvių, kalboje?

×terióti, -iója, -iójo (sl.) tr. Rtr, Š, NdŽ, KŽ, tẽrioti, -ioja, -iojo Lnk
1. SD364, R, Š niokoti, siaubti: Kam terióji medžius? J. Tarsi Vilniuje nesama kitų kalnų, tarsi to darbo negalima būtų atlikti, senovės paminklų neteriojus Pt. Šoko [žvirbliai] prie darbo: varputes terioti V.Kudir. Žvėdų kareiviai dvarus teriojo ir vis, ką atradę, godžiai grobstė M.Valanč. Parusėnai atkakliai atmonydamys tuo lenkams ėmė terioti jų pačių kraštą S.Dauk.
2. SD69, S.Dauk žudyti, naikinti: Šeškai teriója viso kaimo paukščius, taigi nieko nebegaliam užsiaugint Krs. Daug kryžiuočių nuo Malburgo rengias mus terioti Mair. Jaunūmenė visų žemaičių mokės karauti ir guviai neprietelius terioti M.Valanč.
3. kankinti, kamuoti: Paleisk jau ją neteriójęs Gs. Ir gaidys vištą teriója Gs. ║ JD460, Bdr mušti: Ans terióte priteriojo vyrą, t. y. primušė J.
4. SD181, Sut, Kos56, N, [K], M, Skrb prarasti, netekti ko; eikvoti: Tų dovanų neteriokim VoL186. Kaip prašoksta vasara, žoles savas ir žiedus [pievos] teriója DP585. Idant nenusimintumbime ir neteriótumbime tikėjimo ir paduksio mūsų DP448. O teip terioji poną savo prigimtą ir teip gerą MP114. Sakytojai Dievo žodžio savo algos neteriojo SPI348. Neteriója malonės Dievo DK92. Ką nudūmos, tat terios PK89. ║ pamesti: Mūsum̃ pinigų niekas neteriója Dv. Anas visa teriója LzŽ.
5. refl. vargti, kamuotis: Teriójausi teriójausi visą amželį Brt. Per dienas vark, teriókis, o naudos nėra Klvr. Nu, kam taip reikia teriotise su tokiu sunkiu vargu? DS246.
6. refl. Smn, Mrs garsiai šūkauti, rėkauti: Ko tu čia teriójies kap miške?! Nmn. ║ Al garsiai juoktis, kvatoti, plyšti juoku: Mes teriójomės net už pilvų susiėmę Brb.
×apsiterióti patirti nuostolių, prarasti: Apsiterió[ja] par tus karus Yl.
×išterióti tr. Rtr, NdŽ, KŽ; L, M
1. N, Š, Lnk, Kl, Ar, Slm nusiaubti, išniokoti: Šernai bulbas išteriójo, bjaurybės Skp. Tokias pušis pjaus, buvo ištẽriota Yl. Rusnę pačią išteriojo ir jos garsią žinyčią išvertė S.Dauk. Viskas nuo vainos išteriota BsMtI156(Brt). Visas koplyteles išteriójo Kl. Tus (ąžuolus) visus mūsų žmonys išteriojo ir pardavė žydams M.Valanč. | refl. tr.: Numus jo išteriojos S.Dauk.
2. PK141 išžudyti, išnaikinti: Kiek tie giriniai žmonių išteriójo! Grdž. Matyt, šeškas išteriójo mūsų viščiukus Krs. Lapinas taip žąsis išteriojo, kaip nė vokiečiai per Martyno dieną neišterioja Vaižg. Nebeveikdamas visų puolančių išterioti, pametė kalaviją ir šoko į ugnį M.Valanč. Ir, susiedus suvadinęs, aprodė darbus jos, kad ji tiek užmušėjų galėjo viena išterioti DS130(Šmk). Ant galo jau juos iki gali išteriot norėjo ir paskandinęs buvo visą svietą vandeniu MP147. Karalius… išteriojo (išmušė) anus BtMt22,7. Ei, tu vilkeli, tu teriokėli…, tu išteriójai mano vaikelius JD401.
3. JI613, M, Vkš, Šts sunaudoti, išleisti, išeikvoti: Maišą cukraus tikrai išteriósma uogom Slm. Paskutinius centus išteriójo Vj. ║ išvalgyti: Pirma išteriójot du puodu ir alkani Lp.
4. refl. išsiskirstyti, išsisklaidyti: Išsiteriójo visi žmonės po vienasėdžius Trgn.
×nuterióti tr. Rtr; L
1. Š, NdŽ, KŽ, Brs, Žgn nuniokoti, nusiaubti: Po karo laukai nuterióti, nudegyti buvo Slm. Daba miškus nuteriójo nubuvo melioracija Yl. [Kryžokai] Kujavijos apygardas baisiai baisesniai nuteriojo, trobesius nudegino, gyventojus iškirto S.Dauk.
2. SD1207 nužudyti, užmušti: Vyrą musėt nuteriójo kur nors, i viskas Pp. Štai šiandien Kintibutą nuteriojo. Rytoj galbūt mane. Poryt jau kitą J.Marcin.
3. SD1188, SD387, Sut, N, DrskŽ prarasti ką, netekti ko: Tegul vis nuterioja provoj nuogi bylų PK87. Ant kortų ištisas dienas ir naktis ir visą turtą nuteriótų DP523. Idant… duktė Jakobo žvalgautųs miestan (orig. mieston)… nevaikščiojusi, tad būtų mergystės savos nenuteriójusi DP473. Yra ta gražybė notsimainanti niekada ir negal būt nuteriota SPI171. Tu par savo didelį liustelį nuteriójai savo didę dalį JD982. ║ nukišti, nugrūsti, nudėti: Kurgi lentelę kas nuteriójo? Kp. | refl.: Kur čia man padėt, kad nenusiteriótų Bgs.
×paterióti tr.; Q545, R, R363, MŽ487, Sut, N
1. NdŽ kiek terioti, siausti, niokoti.
2. BtLuk4,34 pražudyti: Tus piktuosius paterios pikta smerčia Ch1Mt21,41.
3. PK119,164,274, MP64,66, [K], KŽ, Dv, Švn, Lš, Auk prarasti, netekti: Savo žemę pateriójo, dabar nebtura Užv. Pamiršau giesmes ir balsą pateriójau Arm. Su tuo mišku aš ir sveikatą pateriósiu, pakol suvešiu Ėr. Šešuolis vienas iš jos (orig. i jos) (mirties) atliko, nes geluonį (orig. gelonį) pateriojo Mž265. Nemylėjo jis dūšios savos… ant to pasaulio, idant nepateriótų amžinai DP486. Ir todrinag mėšlo smirdinčiojo pateriojau gyvatą amžiną? DP15. Kas nes nori dūšią savo užlaikyt, paterios ją Ch1Mr8,35. ^ Vakar gėriau, uliavojau, vainikėlį pateriojau LTR(Vlk). | refl. N. ║ J, NdŽ, LzŽ, Pls, Srj, Lp, Gs, Jnš pamesti: Imk, tik žiūrėk, nepateriók Lkč. Aš būtau bagotas, kad pinigų nepateriojęs MitIV178(Ašm). Ir penigus pateriójo, kuriuos didžiaus mylėjo neg dūšią savą DP165. ^ Negalima pyrago ieškot – gali duoną pateriót Vlk. Ejo poni per lieptus i pateriój[o] raktus, mėnas pažibino, saulė pagovė (rasa) Dv. ║ suluošinti: Pateriójau ir ausis, ir akis, reikia vis liekavotis Rod. Ausdavo, verpdavo – rankas pateriójo Sdb.
4. refl. dingti: Tik šmikšt šeškus ir pasteriój[o] Dv.
×pérterioti tr. KŽ sunaikinti.
×praterióti tr.
1. Ktk, Ds pamesti, pradanginti: Nepyk, prateriójau tavo žiedą Gž.
2. sugadinti: Aš nuo knygų skaitymo akis prateriójau Btg.
×priterióti tr. primušti: Ans priteriójo mano vyrą, t. y. primušė J. Tave visą priteriósiu su vėzdu, su vėzdu! JD460.
×suterióti tr.
1. sudraskyti: Mes juos (svotus) mesim už tvoros, tegul šunes suteriõs (d.) Plv.
2. A1885,397, KŽ, Bdr sumušti: Suteriójo vyrą mano, t. y. sumušė J. Tą pačią sumuša, suterió[ja], ateita mėlena Pln.
3. Krok sunkiai sunešioti, sukilnoti, sutampyti: Niekas nagų neprikišo, vienas visus maišus suteriójau Lkč.
×užterióti tr.
1. NdŽ užmušti: O ką žinai žmogus, kartais gali užterioti jį tie galvažudžiai rš. Tapė nuo arklio nutemptas ir su kučiais ir kirviais užteriotas LC1883,15.
2. Sut apkrėsti: Buvo tuojaus bjauriais raupsais užteriotas teip, jog teipag bjauriai buvo atmainytas veidas jo MP81.

×teriótojas, -a smob. (1) KŽ
1. Ser, NdŽ → terioti 1.
2. M, Ser švaistūnas, išlaidūnas.
×nuteriótojas, -a smob. (1); SD1188, Sut švaistūnas, eikvotojas.

O mes - negalim liautis triseti?

Kaipgi liausies - labai baisu!

2012-06-13

Pasaulio sojūzas

JAV biudžeto deficitas gegužę padidėjo iki 124,64 mlrd. JAV dolerių, palyginti su 57,6 mlrd. dolerių rodikliu tuo pačiu laikotarpiu prieš metus, pranešė JAV finansų departamentas trečiadienį. Šis rodiklis visiškai sutapo su analitikų prognozėmis, kurie prognozavo 125 mlrd. dolerių biudžeto deficitą gegužę.

JAV finansų departamento pranešime pastebima, kad pajamos siekė 160 mlrd. dolerių, be to, JAV valstybei pavyko surinkti rekordinę mokesčių sumą - aukščiausią nuo 2006 metų. Tačiau valstybės išlaidos siekė per 305 mlrd. dolerių.

Atseit, amerikonai išleido 305 sąlyginius vienetus, turėdami 125 sąlyginiais vienetais mažiau.

Dar prasčiau laikosi negu lėšų stinganti leišių šalis.

Leišiams trūkstamas lėšas gerasis eurosojūzas duoda.

Reiškias, tuos 125 sąlyginius vienetus, kurių tiems amerikonams stinga, irgi kažkas duoda.

Matyt, yra kažkoks pasaulinis sojūzas.

Anam, sovietiniam, reikėjo tavoro ieškoti - todėl visi vadino viens kita tavorščiais - atseit - "товар ищи".

Dabar gi reikia ieškot pinigų.

Деньги ищи!

Betgi, iš naujo: išleido 305 sąlyginius vienetus, nors trūko 124,64 sąlyginių vienetų.

Reiškias, rado tuos trūkstamus, jei juos jau išleist paspėjo.

Sekas gi amerikonams!

Gerą vadą turi.

Dengiščių Obamą.

Scandalum magnatum

At one time, the honour of peers was especially protected by the law; while defamation of a commoner was known as libel or slander, the defamation of a peer (or of a Great Officer of State) was called scandalum magnatum. The Statute of Westminster of 1275 provided that "from henceforth none be so hardy to tell or publish any false News or Tales, whereby discord, or occasion of discord or slander may grow between the King and his People, or the Great Men of the Realm." Scandalum magnatum was punishable under the aforesaid statute as well as under further laws passed during the reign of Richard II. Scandalum magnatum was both a tort and a criminal offence. The prohibition on scandalum magnatum was first enforced by the King's Council. During the reign of Henry VII, the Star Chamber, a court formerly reserved for trial of serious offences such as rioting, assumed jurisdiction over scandalum magnatum, as well as libel and slander, cases. The court, which sat without a jury and in secret*, was often used as a political weapon and a device of royal tyranny, leading to its abolition in 1641; its functions in respect of defamation cases passed to the common law courts. Already, however, the number of cases had dwindled as the laws of libel, slander and contempt of court developed in its place. In the reign of Charles II, scandalum magnatum was used by the future James II against Titus Oates, by Baron Gerard against his cousin Alexander Fitton, and by the Duke of Beaufort against John Arnold. By the end of the 18th century, however, scandalum magnatum was obsolete. The prohibition on it was finally repealed by the Statute Law Revision Act 1887.scandalous
1590s, from Fr. scandaleux, from M.L. scandalosus, from Church L. scandalum (see scandal). Related: Scandalously.

scandal
1580s, "discredit caused by irreligious conduct," from M.Fr. scandale, from L.L. scandalum "cause for offense, stumbling block, temptation," from Gk. skandalon "a trap or snare laid for an enemy," in N.T., metaphorically as "a stumbling block, offense;" originally "trap with a springing device," from PIE *skand- "jump" (cf. Gk. skandalizein "to make to stumble, give offense to" someone; see scan; cf. also slander). Attested from early 13c., but the modern word is a reborrowing. Meaning "malicious gossip" is from 1590s; sense of "person whose conduct is a disgrace" is from 1630s. Scandal sheet "sensational newspaper" is from 1939.24. Who Is Who In Lithuania 06:44 06-13 IP: 80.240.9.72
lryto rašinio citata: " Generalinės prokuratūros atstovas Žydrūnas Radišauskas praėjusią savaitę Seimui pateikė motyvus, kodėl prašoma atimti teisinę neliečiamybę iš vienos pagrindinių pedofilijos skandalo veikėjų: N. Venckienė viešai įžeidė teismą, nevykdė teismo sprendimo grąžinti brolio D. Kedžio ir L. Stankūnaitės dukrą motinai, pasipriešino valstybės tarnautojui, piktnaudžiavo vaiko teisėmis, trukdė antstolio veiklai."

Viena pagrindinių pedofilijos skandalo veikėjų.

O kur pedofilijos skandalo veikėjai pedofilai?

L.Stankūnaitė įsitikino – ramybės Lietuvoje nėra.

26. Ramybė Lietuvoje Yra! 06:50 06-13 IP: 80.240.9.72
Grįžau vakar iš Klaipėdos Vilniun ir mačiau daug ramybės - daug neartų, nešienautų ir krūmynais užžėlusių laukų, Elektrėnų elektrinės kaminai nerūko.

Ramybė.


2012-06-10

Bahama Mama6. Boney M: Bahama Mama 2012-06-10 09:50 IP: 80.240.9.72
Atskleiskim uždangą ir pažiūrėkim, ne tik kas yra tikrasis šios Rusijos kapitalo įmonės „Holten Investments Ltd.“ iš Bahamų savininkas, kurį žino „Snoro“ administratorius Neilas Cooperis ir kurį, kaip žadama šiame rašinyje, mums vėliau atskleisianti valstybė, bet ir kas šito žaidimo, vykstančio Vilniuj-Londone-Bahamose teisėjas. Google: The Bahamas. Koks netikėtumas - kaip ir beveik visos ofšorinės zonos, ir šitoji UK ir US įtakoje buvusi/esanti. Beje, Simon Freakley šitaip apie reikalą kalbėjo: „Jei prireikia teismo, privalai turėti galimybę veikti Kaimanų ar Mergelių salose, kur laikomi fondai, nors pačios kompanijos gali būti įsikūrusios Europoje ar JAV“. Patyręs vyrukas, užtatai ir nusamdė jį Lietuvos Respublikos nekontroliuojamas Lietuvos bankas, ir jam sumokėtų milijonų nė kiek negaila, o dabar visa Lietuva laukia: ką pasakys Londono teismas?

The fourth James Bond film Thunderball was partly filmed in 1965 in Nassau.

Teisėjo švilpukas Londone, paslaptingi rusai turi firmą Bahamose, Lietuvos bankas negaili pinigų Simonui Freakley, Neilas Cooperis viską žino, o mums valstybė apie tai, kas vyksta jos sostinėj, papasakos vėliau.

Tai kas ta valstybė yra?

Jei kažkas valstybės vardu žada papasakoti mums apie mūsų reikalus, kuriuos žino svetimi, vadinasi, mes nevaldom savo valstybės.