2020-07-18

Dar Kartą


ALBINAS KURTINAITIS, DAR KARTĄ
Ar verta, ar reikia, ar būtina dar kartą apie TĄ PATĮ?

Motina sūnui sako: „Kiek dar kartų tau reikės sakyti?“. Žilvinas Eglei – „Sugrįžus ant kranto, tris kartus pašauk mane vardu“, romėnai – „Repetitio est mater studiorum“. Jokio stebuklo, kad apie vieną įvykį per šimtą metų ir kiekvienais metais iškyla šimtas klausimų, ir į kiekvieną klausimą atsiranda šimtas atsakymų. Negaišdami: „Ar mūsų Tautą buvo prisijungę kitos tautos?“, „Ar mūsų Tauta buvo prisijungusi kitas tautas?“, „Ar mūsų Tauta buvo sujungta su kitomis tautomis?“ ir t.t. Pabandykime kiekvieną klausimą paliesti bent venu sakiniu. Pirmas. Mūsų Tautos visiškas dvasinis pakrikimas ir bejėgiškumas. Antras. Mūsų Tautos galybė ir viršenybė virš kitų tautų. Trečias. Mūsų Tauta vykdo valią ir savo pašaukimą kaip ir visos tautos. Štai vienas įvykis įklimpęs į kažkokį nenusakomą kalbų liūną. Kaip iš jo išsikrapštyti?

Mūsų tautosaka – Tautos įstatymų žinynas (dvasynas) sako, kad minties, žodžio, sakinio ir kalbos Autorius yra Vienas – Dievas – Tėvas – Aš. Puiku ir nuostabu, bet kodėl tokia gausa klausimų, atsakymų, teiginių, neiginių, prieštaravimų ir nesąmonių apie vieną įvykį.

Iš teismo salės. Senutė – motina našlė nori perduoti sūnui savo turtą. Teisėjas klausia, o ji atsako, bet pagal jos atsakymą neįmanoma pradėti bylą. Teisėjas mokina, ką ji turi atsakyti. Po septinto karto teisėjas liepė važuoti namo, o byla atidedama. Sūnus prašė dar bandyti. Galiausiai devintą kartą motina pakartojo reikiamą atsakymą ir galėjo tęsti bylą „Kaip dangui, taip ir ant žemės“. Mes pakartojame Tėvą ir dar pridedame Jo vardą, kad tikrai yra Jo bylojimai: „AŠ sakau...“, „AŠ klausiu...“, „AŠ prieštarauju...“ ir t.t. Bet iš teisėjo ir motinos našlės pastebėjome, kad autoriaus žodžių derinys, perėjęs per mano dvasių visumą, kartais pavirsta prieštara ar net nesąmone.
Įdomu, kaip kitos tautos ir kalbos sprendžia šią gimtąją atsineštąją dvasią „nuodėmę“ – nežinau, nemoku, negaliu. Jie sprendžia baisiai ir skausmingai pagal įstatymą „Iš klaidų mokomės“. Kuo daugiau klaidų, tuo arčiau TIESOS. Taip viso pasaulio tautos klampoja šiame klaidų liūne iki šios dienos, į kurį įžengėme prieš 700 metų, taip liudija kronika. Iki šio laiko mes gyvenome pagal įstatymą (nurodyta kronikoje): „... jie nesiima jokio svarbesnio darbo nepasiteiravę (nepasiklausę) savo dievų“. Patiksliname įstatymą pagal savo kalbą koks jis yra iš tikro: „Jeigu nežinai, pasiklausk Tėvo“. Tai svarbiausias mūsų įstatymas. Kitataučiui, kitakalbiui ir kitatikiui kronininkui šis įstatymas buvo įdomybė, stebuklas, „pagonybės kvailystė“, kurią reikėjo būtinai užrašyti. Jis užrašė, bet jis dvasininkas nebandė pažvelgti į tikėjimų skirtumų priežastis, nes jam tai tabu.

Pažvelkime į save, ką mes nuveikėme per 700 metų. Visiškai įsisavinome įstatymą – „Iš klaidų mokomės“ – įsitikinome ir tikime, kad mūsų tikėjimas – pagonybė, kalba – laukinė, mūsų žemėje nėra nė vienos šventos pėdos ir neturėjome karalių. Įvykdėme kaimynų ir visų reikalavimus pagal įstatymą „Iš klaidų mokomės“. Ir iš tikro užmiršome Tėvą, praeitį ir ateitį, ėmėme džiūgauti nežinojimu, nemokėjimu ir negalėjimu, gyvenimo pagrindas tapo baimė, melas ir pyktis, o ateities tikslas – daugiau klaidų, visus teisti ir naikinti priešus.

Klausiu Tėvo, ar mes žinojome prieš 700 metų, kur mus veda? Žinojome prieš 700 metų, 1000, 2000 ir prieš 4000 metų, nes, kurie kalbasi su tėvu, tiems jo žodis yra įstatymas, nes tarp Tėvo ir vaikų, su kuriais kalbasi, nėra kliūčių nei paslapčių. Toliau klausiu ar trys ankstesni klausimai yra teisingi. Pirmieji du neteisingi. Ar gali būti klausimas neteisingas? Gali. Pavyzdys „Ar diena tapati karvei?“ Akivaizdi nesąmonė. Aišku, viskas priklauso nuo pakartojančiojo galimybių. Tai patvirtina teisėjas ir motina našlė. Bet kartais klaidingumo neįmanoma patikrinti jokiais detektoriais. Ką daryti tokiu atveju? Aiškiau negali būti. Jeigu abejoji, vadinasi, nežinai. Įstatymas tas pats: „klausk Tėvo“ ar klausimas, atsakymas teisingas. Tėvas visada atsako pagal tavo sutartinį ženklą tik vienu žodžiu „Taip“ arba „Ne“.

Pirmieji du klausimai neteisingi ir su jais atkrinta vergovė, vergas, vergvaldys, skriauda, priespauda, nauda, puikybė, garbė teisėjavimas, kerštas, baimė ir t.t. Lieka vienas klausimas: „Ar buvome sujungti su kitomis tautomis?“. Buvome, nes buvo būtina. O dabar Tėvas pateikia šimtus klausimų, kurie apima praeities ir ateities tūkstantmečius. Mes, nors Jo vaikai, bet abejojame jo atmintimi praeities ir ateities nuspėjimu. Bet Tėvas neturi nei pradžios, nei pabaigos, tai yra nei praeities, nei ateities. Jis Esantysis ČIA ir DABAR, nes jo greitis milijardai milijardų kilometrų per sekundę, Jis yra RAMYBĖ.

Mes dar gyvename pagal įstatymą „Iš klaidų mokomės“, klampojame klaidų liūne ir nepažįstame savęs, savo kalbos nei savo Tėvo, todėl pirmas žingsnis PAŽINTIS.

Koks yra Tėvas? Jis yra aplinkinėmis klumpėmis, vilnonėmis kojinėmis, užtrauktomis ant galife kelnių, vatinuku ir lapine kepure. Toks kasdieninis Tėvas, bet vieną kartą Jis įžengė nusipirkęs barončinę kepurę... Kiek buvo klyksmo, išgąsčio, visų sumišimo – tikra pasaulio pabaiga. Štai kiek mes pažįstame savo Tėvą. Išmintingiausia pažintis su klumpėmis ir kelnėmis, ką visi gerai žinome, kad vienas tikrai yra vienas. Jeigu atsiras kuris sakys, kad prie vieno pridėjus vieną yra keturi. Nesiginčykime. Ištarkime: „Klaida eik į nieką“, kitos tautos sako: „Eik šalin, šėtone“, „Išnyk, nešvarioji dvasia“ ir t.t. Toliau sakome, kad visuose vandenynuose nėra dviejų tapačių (vienodų) vandens lašų, dviejų tapačių snaigių, žmonių, tautų, valstybių, kalbų, tikėjimų, nėra dviejų tapačių žemės pėdų ir t.t. Vadinasi, nėra dviejų lygiaverčių, lygiasvorių, lygiažinių, lygiagalių ir t.t. Dabar jau visi kartu galime ištarti: „Išskirtinė, nepakartojama, vienintelė mūsų Tauta, Tautos kalba, Tautos tikėjimas, Tautos gyvenimas, Tautos žemė“. Aišku, kad man būtinai reikėjo gyventi su kitomis tautomis pagal jų įstatymą – „Iš klaidų mokomės“. Daryti klaidas – klampoti klaidų liūne, užmiršti Tėvą, save ir kad buvau karaliumi. Bet... „Viskas turi pradžią ir pabaigą“, taip pat klaida ir jos liūnas.
Prieš 700 metų, kai dar gyvenome pagal įstatymą „Pasiklausk Tėvo“, tas pats kronkininkas toje pačioje kronikoje užrašė: „... jie turi vieną girtiną ir visiems siūlytiną paprotį – patys būdami netikėliai ... vis dėlto gyveno santaikoje su savo kaimynais, išpažįstančiais krikščionybę“. Ši kronikininko žurnalistinė pastaba liudija, kad kronikininkas dvasininkas nepažinojo nei krikščionybės, nei mūsų tikėjimo. Jis užrašė tame pačiame sakinyje priešpriešą: „jie girtini“ ir „jie netikėliai“, ir nesigilino į jos priežastis. Jam tereikėjo paklausti mūsų eilinio tautiečio „Kas aš esu?“. Tas nė nemirktelėjęs būtų atsakęs: „Tu esi Tėvo vaikas“. Aišku, kronikininkas tokios gerai visiems žinomos tiesos būtų neužrašęs, bet, jeigu jis būtų sužinojęs, supratęs ką iš tikro atsakė tautietis, kad „Tu esi Dievo Tėvo vaikas“, kronikininkas būtų parašęs visą lapą apie mūsų klaidatikystę ir pagonybę.

„Mums viso pasaulio žmonės yra Tėvo vaikai – broliai ir seserys“, – taip pasakė karalius Gediminas popiežiaus legatų pasiuntiniams. Mums nebuvo visame pasaulyje jokio bedievio, klaidatikio, pagonio, stabmeldžio, priešo, niekinamojo, nekenčiamo, velnioto nei dievinamo. Mūsų Tautoje gyvenantys svetimtaučiai vykdė savo prigimtines apeigas, papročius ir įstatymus, o mūsų žmogus svetimoje tautoje, valstybėje vykdė jų įstatymus, papročius ir apeigas. Mes žinojome ir tikėjome, kad VISKAS ir NIEKAS yra Vienas – Dievas – Tėvas – Aš. Kad mes vieninteliai pasaulyje esame Vieno Dievo Tėvo Trejybininkai – patvirtina mūsų kalba.

Mūsų Jungtuvės

Tėvas sako, kad nuo 1387 metų iki šios dienos esame jungti dešimt kartų su šešiomis valstybėmis ir devynis kartus atjungti. Jungtuvės tęsdavosi nuo kelių metų iki kelių šimtų metų. Pasipiršdavo visada kitos šalys, išskyrus paskutiniąsias jungtuves. Mes porininkės neprievartavome savo įstatymais, papročiais, kalba ar tikėjimu. Visada pildėme jų užgaidas. Daugeliui kyla klausimas: „Kokia mums nauda iš tų jungtuvių?“. „Klaidų mokyklos“ absolvento įprastinis klausimas, rodantis, kad jis niekada nesikalbėjo su Tėvu ir tikriausiai Jo nepažįsta. Tėvas liepia jo paklausti: „Kokia nauda deguoniui, kurį jis įkvepia į savo plaučius?“.

Mes nuo seniausių laikų iki šios eros penktojo amžiaus bendravome su Azijos, Afrikos ir Europos tautomis sakalavimo būdu. Jie mūsų sakalus įvardindavo Dievo ar dievų siųstaisiais, angelais, dievaičiais, stebukladariais, ypatingais žinovais, nežinia iš kur atvykusiais.

Prieš du tūkstančius metų Tėvas pradėjo naują bendravimo būdą su kitomis tautomis – skleisti mūsų Dievo Trejybės tikėjimą. Jis plito gana greitai ne tik Europoje, bet ir kituose žemynuose. Mes smalsūs ir mums įdomu kiek jis šiandieną panašus į mūsų tikėjimą. Į tai atsakė teisėjas su senele motina našle ir pagaliau mes patys, mūsų tikėjimas „vienintelis, nepakartojamas, nenukopijuojamas kaip ir mūsų kalba“. Todėl jokio stebuklo, kad sugrįžę jo platintojai po tūkstančio metų savo (– mus) gimdytojus, mokytojus įvardijo pagonimis, klaidatikiais, stabmeldžiais, velnio išperomis ir t.t. Ar tai blogai? Tai nuostabu ir reikia tik džiaugtis, nes jie jau turi pagrindą – Dievo Trejybę, o visa kita gaus per mus iš Tėvo. Taigi visiškai nesvarbu, kad kūdikis klykia išsigandęs savo Tėvo, bet jam Tėvas yra pamatas ir pagrindas tapti verta, reikalinga ir būtina esybe. Taip ir mes esame būtinu ir vieninteliu TILTU tarp Tėvo ir visų tautų.

Mūsų svarbiausias žingsnis į ateitį, kalbėtis su Tėvu „Iš praeities Tavo sūnūs te stiprybę semia“. Pastarasis pasakymas – įstatymas – jau veikia visose erdvėse, tik ne visose galvose. Jaunuolis, baigęs „Klaidos mokyklą“, pagrįstai pasakė: „Tėvuk, neverta grąžiotis atgal ir prisiminti praeitį, kurioje nebuvo nei techninės, nei technologinės pažangos, nebuvo energetinių galingumų. Tavo praeityje tiek trigalvis, tiek šešiagalvis, ir tiek devyngalvis slibinas per naktį tesurydavo vieną seną senę, o dabar slibinas korona per naktį praryja du tūkstančius senių ir daugiau. Ar verta ginčytis nenuginčijamą progresą?“ Tikrai neverta prieštarauti, nes jaunuolis tiksliai pateikė juodosios kiaulės pradmenis ir šiandieninius jos davinius. Deja, jis nieko nepasakė, kad ji su visomis techninėmis ir technologinėmis pažangomis ir nenusakomais galingumais stovi prie KALVĖS – mirtimi užmušti savo mirtį, ištaisyti visas klaidas ir patenkinti visų norus. Tai didingas juodosios kiaulės siekimas 2021 metais atšvęsti savo 3333 metų jubiliejų.

Mes žinome – be praeities einame niekur į nieką, nes esame niekas. Norime ar nenorime, su Tėvu teks pakratyti savo žodyną, kalbą, tikėjimą, praeitį, papročius, įstatymus, gyvenimo būdą. Išmokti kalbėti su Tėvu, su kiekvienu žmogumi ir su kiekvienu VIENETU.

Tėvas siūlo mums namų darbą – aprašyti Tautos dešimtąsias skyrybas, kada jos bus ir kokios. Darbo apimtis neribota: nuo vieno sakinio iki kelių tomų. Darbo pabaigoje užrašyti: „Mano pasikalbėjimų su Tėvu draudimo panaikinimas (data)“. Toliau iš naujos eilutės „Tėvo klausimai ir atsakymai apie Tautos dešimtąsias skyrybas“. Pastaba. Tik nebijokite – Tėvas ne teisėjas, ir Jis nesakys nei po septintojo, nei po šimtojo pakartojimo „Važiuok namo!“.

2020-07-17

KoLektyvinė Koronos Baimė


Ištisą šimtmetį neregėtas pandemijos, jau keletą mėnesių purtančios pasaulį, mastas, regis, yra pakankamas pagrindas apmąstyti su šiuo reiškiniu susijusius tiesioginius bei šalutinius procesus. Turiu galvoje ne tik ir ne tiek mirtingumo statistiką ar tai, kad kai kuriose šalyse, pavyzdžiui, Italijoje, pati sveikatos apsaugos sistema vos nepatyrė griūties, bet ir pačius esmingiausius šio globalaus sukrėtimo socialinius, ekonominius, kultūrinius padarinius. Deja, nelaimei užklupus, savo įžvalgomis pasidalijo vos keli Europos filosofai, rimtesnių, labiau argumentuotų svarstymų kol kas trūksta.
Mūsų krašte, koronaviruso paliestame palyginti ne taip skaudžiai, kol kas irgi tvyro keistoka tyla, nors nerimo ir baimės per neįprastai užsitęsusią keleto mėnesių pauzę patirta nemažai. Derėtų bent jau pasvarstyti, kodėl pandemijos kontrolei buvo pasirinkti metodai, labiau primenantys aistrą „disciplinuoti ir bausti“, kadaise skrupulingai išnarstytą Michelio Foucault, o ne valdžios siekį ramiai, racionaliai, argumentuotai bendrauti su piliečiais.

Porno Grafas Klausia PaTarimo
O patarimų jam - nėr:)PsichiAtro Valdose


Viskas vyksta šiandien.Ko Bijo Verslas


Arba Apie Blogą Lietuvos Ir Gerą Vokietijos Valdžią:

2020-07-16

KoronaMirtis Ne Nuo Koronos
ReFerenDūminė Korona


Ministrų kabinetas ketvirtadienį apsisprendė, kad į Lietuvą iš trečiųjų šalių
atvykstantys asmenys turės būti privalomai izoliuojami dvi savaites.

Vyriausybės vadovas Saulius Skvernelis po posėdžio ketvirtadienį pristatė naujausius pokyčius. Jo teigimu, sveikatos apsaugos ministras Aurelijus Veryga pateiks sąrašą šalių iš kurių atvykus į Lietuvą bus privaloma izoliuotis.

„Šalių sąrašas priklauso nuo epidemiologinių rodiklių ten. Ir kokią įtaką daro iš ten atvažiavę žmonės į mūsų šaliai ir jos epidemiologinei situacijai. Tai ministras A. Veryga ir spręs, vertindamas skaičius, bus priimtas kriterijus į kurį atsižvelgs“, – sakė premjeras.

S. Skvernelio teigimu, operacijų vadovas, ministras A. Veryga šiuo pakeitimu įgyja teisę ir iš trečiųjų šalių atvykstantiems Lietuvos piliečiams nurodyti privalomąją izoliaciją.

Premjeras užsiminė ir apie naują karantino sąvokos naudojimą. Asmenys iš tam tikrų šalių galėtų būti paskelbti karantino subjektu.

„Taip pat yra viena iš alternatyvų svarstomų – skelbti karantiną tam tikrų subjektų atveju. Kai kurios valstybės, ar iš jų atvykstantys gyventojai, turistai, jie galėtų būti paskelbti kaip karantino subjektai, tada jiems galiotų tie ribojimai, kurie buvo numatyti karantino sąlygomis“, – apie vieną iš alternatyvų prabilo ministras pirmininkas.


Dėkis Kaukę!

Rytinis Lietuvos PaSienis


Prieš 4 dienas, Liepos 12-tąją, suėjo lygiai 100 metų primirštai, bet lig šiol tebegaliojančiai, Lietuvos ir Rusijos 1920-ųjų Taikos Sutarčiai.
Matot žalsvai žymėtą Rytinę Lietuvos sieną?

Siena,

2020


Elertė VisuoMenininkai


Juk VisuoMeninis Transliuotojas!

NeSiKeikiant:


2020-07-15

HegelmannUzbekKorona


Kaune įsiliepsnojusiame koronaviruso židinyje – logistikos įmonėje „Hegelmann Transporte“ – iš viso iki šiol patvirtinta jau 19 užsikrato atvejų, kelios dešimtys darbuotojų vis dar laukia tyrimo rezultatų. Visi infekuotieji – liepos pradžioje įsidarbinti į tarptautinius pervežimus vykdančią įmonę atvykę Uzbekistano piliečiai, kurių didžioji dalis šiuo metu izoliuoti Abromiškių reabilitacijos ligoninėje (Elektrėnų savivaldybė).

Su naujienų portalu lrytas.lt susisiekęs vienas iš izoliuotųjų koronavirusu sergančių uzbekų piktinosi, kad kartu su kitais reabilitacijos ligoninėje apgyvendintais įmonės darbuotojais nesulaukia jokios medicininės pagalbos, o jei tai tęsis ir toliau, grasina su jais išeisiantis lauk ir apkrėsiantis visus, esančius aplink.

„Jei jau teigiamas testo atsakymas, tai tegul ir gydo mus ar suteikia kokią nors medicininę pagalbą. Nėra nei vaistų, nieko. Kitu atveju, mes išeisime į miestą ir pradėsime visus užkrėtinėti. Kam tai bus naudinga? Tegul mums atneša kokių nors antibiotikų“, – niršo prisistatyti nepanoręs įmonės darbuotojas.

Uzbekas pasakojo, kad visi 14 į reabilitacijos centrą atvežti sergantys jo kolegos apgyvendinti po du kambariuose ir, nors šie neužrakinti, izoliacijos stengiasi laikytis.

Tiesa, anot uzbeko, tvyro visiška nežinia, nes nei vienas įmonės darbuotojas nematė savo testo rezultatų ir iki tol net nežinojo, kas užsikrėtęs, o kas – ne.

„Mus visus vakar atvežė į šį reabilitacijos centrą. Pasakė, kad esame užsikrėtę. Atvykome tiesiai iš darbo ir mus čia tiesiog paliko. Viskas atidaryta, ką nori, tą daryk. Patys į rankas testo atsakymų negavome, tik jie patys žino, kad sergame. Gydytojų čia nėra, tik kažkokios medicinos seselės.

Kai atvykome, mums davė maisto, patys atsivežti nieko negalėjome. Pasakė, kad tik pižamas pasiimtumėme, daugiau nieko nereikia. Niekas nežino, kam kada buvo nustatytas pirmasis atvejis. Jei būtume žinoję, tai nebūtume kontaktavę“, – portalui lrytas.lt kalbėjo užsikrėtęs uzbekas.

Portalui lrytas.lt susisiekus su logistikos įmonės vadovu Tomu Jurgelevičiumi pasiteirauti, ar darbuotojai iš tiesų nebuvo informuoti, kas tarp jų yra užsikrėtę koronavirusu, šis atsisakė komentuoti situaciją ir tvirtino viską ir taip jau pasakęs.
Jau išvakarėse (išvakarėse ko?) skelbta, kad visi COVID-19 užsikrėtę ir į Abromiškių reabilitacijos ligoninę atvežti uzbekai yra besimptomiai, o tai reiškia, kad joks specialus gydymas jiems nereikalingas.

Авас
Daug MiglosGlobalWay


Japanese Listed Company Globalway Plans to Build Sharing Economy Protocol and Launch IEO
TimeCoinProtocol is a new project developed by TimeTicket leveraging blockchain technology to create a decentralized sharing economy platform. The solution is powered by the TimeCoin token (TMCN), an EOS-based native token used both for payments in decentralized apps built upon the protocol and for the allocation of rewards for platform supporters. TimeTicket’s parent company is Japanese tech group Globalway Inc, which has over 50 million users and is listed on the Tokyo Stock Exchange.

Starting Point – TimeTicket, a Service With 250,000 Users

TimeCoinProtocol will allow for users of sharing economy apps to migrate from service to service while keeping all their private data and hard earned reputations. This also makes it attractive for dApp developers to adopt, as it allows them to offer their services to a much larger pool of users attracted by the whole ecosystem of dApps than they can each get by themselves alone.The protocol is already being adopted for real services by the development team. The first two dApps of the many expected to use TMCN are TimeTicket and eSportStars.TimeTicket is a Japanese sharing economy marketplace with more than 250,000 registered users. The current marketplace functions as an intermediary between people who want to provide services by selling their own time and people who want to purchase these services from them. TimeTicket will use the TimeCoinProtocol to offer a new decentralized marketplace with direct peer-to-peer interactions and no intermediaries. The company raised more than $3 million USD from investors and its revenue has increased more than 20 fold over the last 3 years.

New eSports Service

eSportStars is a new service that will let esports players, streamers and fans easily find people to play with, buy and sell competition tickets and win TMCN tokens. Available in Japanese, English and Chinese, eSportStars will tap into the rapidly growing global esports market with the help of professional esports teams. Official groups already signed up to the service include: Japan’s first female professional esports team JapanKillerAngel which specializes in such games as PUBG and Valorant, GameWith which specializes in Fortnite and Super Smash Bros, and Japan’s most renowned Tekken players, TeamYAMASA.

The developers of TimeCoinProtocol are planning on launching an Initial Exchange Offering (IEO) event for the TMCN token on BitForex. The schedule for the IEO will be announced soon by the exchange. Initial TMCN token supply is set at 100 millions.

The TimeCoinProtocol team also plans to announce an activity where supporters such as community members can receive tokens based on their contributions to the project. The activity will be announced on the project’s Telegram channel so make sure to follow it for updates.

To learn more about TimeCoinProtocol and follow the upcoming TMCN token sales go to www.timecoinprotocol.com and sign up for updates via email, Telegram or Twitter.

BLM


BLM - Black Lives Matter.


Gab Gab


Ne ne,
ne tas.
Štai jis,
Gabusis PaTarėjas Gabrielius,
šio nuotraukų kolegų, šiaip jau "politinių priešininkų", kairysis,
šiaip jau
"dešinysis":)


Žalgiriui - 610!


Štai kokia "dovanėlė" šitokiai dienai mums paruošta:

VIETOJ ŽALGIRIO (GRÜNWALD) - JUODGIRĖ (SCHWARZ*WALD)!

Ką pasakytų Vilniaus simbolį - Geležinį Vilką -
mums palikęs Sostinės įkūrėjas Gediminas,
kurio Stulpai buvo mūsų vėliavose Žalgiry?

Kur, šimts Perkūnų, žiūri mūsų Specialiosios Tarnybos?

Nepatikėsiu, kad panašų akibrokštą Rusijoje leistų ГРУ, o Izraelyje MOSSAD!

Ministras MAŽEIka, profesorius MAŽYLIS, pastorius MAŽvydas...

GAL ATSIPEIKĖKIM?

Taigi: tebūnie


„šiuolaikiškai".


* Dar ir mūsų "Žalgirio" legenda Arvydas Sabonis,
reklamuojantis turtingiausio vokiečio Schwarz'o pigaus maisto parduotuvių tinklą "Lidl";)
Žalgirio mūšy nugalėjom, bet Palūkaniniai Pinigai ligšiol nugali ir engia mus.

DABAR, BŪTENT DABAR, BESIGALUOJANT JIEMS, PALŪKANINIAMS PINIGAMS, SAVO AGONIJĄ SLEPIANTIEMS PO COVID-19 SKRAISTE, GALIM IR PRIVALOM ATSIGAUTI!