2017-10-14

Хотел в Калифорнию?


2015-03-12
Vienoje žinomiausių ir turistų mėgstamiausių JAV valstijų jau ketvirtus metus tęsiasi sausra, todėl vandenį taupyti tenka itin griežtai
Miškų gaisrai Kalifornijoje: 10 žuvusių, tūkstančiai evakuojami.
Šiaurės Kalifornijoje siaučiančių gaisrų aukų skaičius padidėjo iki 17.
CALIFORNIA'S FRACKING GONE WRONG...
Хотел в Калифорнию?

Patyčios

Patyčios − tai tyčiniai, pasikartojantys veiksmai, kuriuos, siekdamas įžeisti, įskaudinti kitą žmogų, sukelia psichologinę ar fizinę jėgos persvarą turintis asmuo. Dažnas patyčių termino atitikmuo − „priekabiavimas“, tačiau jis neretai yra suvokiamas labai siaurai – kaip seksualinis priekabiavimas. Lietuvių kalboje nėra tikslaus termino, kuris atspindėtų visą elgesio įvairovę būdingą patyčioms. Galima rasti įvairių žodžių, skirtų šiam reiškiniui įvardinti: priekabiavimas, priekabės, užgauliojimas, ujimas, kabinėjimasis, pažeminimas, erzinimas.
Nors reiškinio ypatumai dažniausiai tyrinėjami išanalizuojant vaikų ir paauglių bendravimą, patyčios yra būdingos ne tik vaikams ir paaugliams – jos ir tarp suaugusiųjų.
patýčios sf. pl. (1)
1. R, R154 ko nors darymas kieno apmaudui, piktumui, tyčiojimasis: Kas tai? Ar tai kokios likimo patyčios? I.Simon. Šarūnas nepyko ant senio už patyčias J.Avyž. Bevelyčiau našle palikti visą amžių negu žiūrėt ramiai į šitokias patyčias rš. Patýčių darbas NdŽ. Tas velnias man vis daro patýčias Sg. Viską daro tik ant patýčių Jnš. An tų patyčių nueik, ir pamatysi, kad jau nieko nėra Rdm. Ale teip kaip an tų patyčių, gimė ir vėl mergaitė BsPIV255. Graži, giedri diena, kaip ir ant patyčių, dėl mano kelionės pasitaikė V.Piet. Jis man tai darė ant patýčių K. Iš patyčių užmušimas brš.
2. R281,353 juokavimas, juokai, pokštas: Matykit, ką patyčios kartais padaro TP1880,40. Man taip linksmai įkalnėje bežaidžiant, ima kepalas ir iškerta patyčias – prašvilpia kaip vėjas tarp kojų Mš.
 patýčias varinė́ti tyčiotis: Tik patýčias varinė́ja, ir tiek Mrj.
Valdžios patyčios užgavo širdį.

Visuomenininkams – valdžios patyčios.

Iš emigracijos grįžusi trijų vaikų mama skundžiasi valdžios patyčiomis.

Occupy Daukanto Square:
Prezidentė pasikalbėti su badautojais neatėjo, aikštė „išvalyta" penktą valandą ryto, blokavus mobilųjį ryšį,
prieš tai iš badautojų pasityčiojus.


Antausis


Nemačiau, kaip 
Algirdas Patackas 
trinktelėjo Rimvydui Valatkai, bet jis ir už savo nupušėliškas šnekas apie 1655 08 08, o ypač - apie Margirį ir Pilėnus,
antausio nusipelno. 

Grobikas ir vagis


Dvikova.

Angliškoji Vikipedija rašo, jog mūsų Margiris - vagis, o jų, vakariečių, Jonas Liuksemburgas - grobikas.

After the rules of the duel were broken, Margiris had to pay a ransom. He did so with coins minted by Louis IV, Holy Roman Emperor, which were most likely stolen during the 1326 Lithuanian raid into Brandenburg.[5] 

stolen - pavogtas.

John of LuxemburgKing of Bohemia, joined the Teutonic crusade against Lithuania and captured Medvėgalis

castle was captured - pilis buvo užgrobta.

Patinka?
2013-02-07
į Lietuvos registrą nori sugrįžti antras pagal dydį pasaulyje žvejybos laivas „Margiris“.

Pernai jame Lietuvos vėliava buvo pakeista į Australijos, tačiau australai išsigando tokio didžiulio laivo, prasidėjo boikotai, tad nebėra jo kur dėti.

Dvikova

Kad Margiris buvo kilęs iš kilmingos šeimos, leidžia spėti kronikose aprašyta jo 1329 m. dvikova su Bohemijos karaliumi Jonu Liuksemburgiečiu

Jeigu Margiris kilme nebūtų lygus karaliui, dvikova būtų neįvykusi.

Gera proga mūsų istorikams 
galvas ištrinkti.

Margiris or Margis (died 25 February 1336) was a medieval Lithuanian/Samogitian prince, mentioned by Caspar Schütz, via Wigand of Marburg, as the heroic defender of Pilėnai fortress in 1336.

In early 1329, John of LuxemburgKing of Bohemia, joined the Teutonic crusade against Lithuania and captured Medvėgalis. During the campaign, King John was challenged to a duel by a Lithuanian. This incident is briefly mentioned in several contemporary chronicles, including those by Francis of Prague and Peter of Zittau, but described in detail only by Jean d'Outremeuse.[4] 

Gera proga antrą kartą mūsų, lietuviškosios, Vikipedijos istorikų kaltūnus papurtyt: dvikovon Margiris Bohemijos karalių Joną Liuksemburgą iškvietė štai kokiom aplinkybėm:


Jonas Liuksemburgas popiežiaus Jono XXII buvo paskirtas vadovauti kryžiaus žygiui į Palestiną, bet vietoj jo 1329 m. gavo leidimą surengti kryžiaus žygį į Žemaitiją.
Pasak Vygando Marburgiečio, jo kariuomenė buvo tokia didelė, vien riterių apie 300, kad tai buvo netikėta ir pačiam Vokiečių ordinui.[1] Jono Liuksemburgo reikalavimu tarp tuomet kariaujančių Vokiečių ordino ir Lenkijos buvo sudarytos paliaubos ir jungtinės Vokiečių ordino bei Jono Liuksemburgo pajėgos įsiveržė į Žemaičius.

Spėčiau, kad, iškviesdamas Joną Liuksemburgą dvikovon, Margiris siekė išvengti kariuomenių susidūrimo.

Atremti tokios gausios ir stiprios kariuomenės žemaičiai nepajėgė. Buvo užimtos AukaimioGediminoGegužėsMedvėgalio ir Žiesdytės pilys, kurios sudarė Žemaičių gynybinių pilių sistemos pagrindą. Vien Medvėgalyje, užimtame po atkaklios kovos, apšaudžius pilį padegamosiomis strėlėmis, į nelaisvę pateko apie 3000 Medvėgalio gynėjų, o iš viso bent dvigubai daugiau. Didysis Vokiečių ordino magistras Verneris fon Orselnas ketino juos išžudyti, bet Jonas Liuksemburgas užtarė ir įsakė paleisti visus, kurie krikštysis. Pakrikštyti apie 6000 belaisvių pripažino Vokiečių ordino valdžią ir buvo paleisti.

Kadangi abi - lietuviškoji ir angliškoji - Vikipedijos rašo, jog „dvikovos taisykles pažeidęs" Margiris  mokėjo išpirką/ransom, vėlgi spėčiau, jog dvikovą Margiris laimėjo.

Bet mūšis/mūšiai, kurių metu buvo užimtos Aukaimio, Gedimino, Gegužės, Medvėgalio ir Žiesdytės pilys, kurios sudarė Žemaičių gynybinių pilių sistemos pagrindą, įvyko, ir jie, matyt, buvo mums nesėkmingi.

Ar tik nebus mūšiai vykę paprasčiausiai apkaltinus Margirį „pažeidus dvikovos taisykles"?

Tada ir išpirkos/ransom reikalavimas greičiau panašus į belaisvių išpirkimą, o ne į „baudą" už dvikovos taisyklių pažeidimą.


Margiris

Margiris (m. 1336 m.) – legendinis Žemaičių kunigaikštisPilėnų gynėjas, aprašytas kronikininko Vygando Marburgiečio.

Spėjama, kad kilęs iš Didžiojo Lietuvos kunigaikščio Butvydo (kiti vardai Butivydas/Putavyras/Pukaveras, m. 1291 ar 1295 m.) šeimos. Jo broliai galėjo būti didieji kunigaikščiai Vytenis (valdė 12951316 m.), Gediminas (13161341 m.), Kijevo kunigaikštis Teodoras ir Polocko kunigaikštis Vainius[1]
Kad Margiris buvo kilęs iš kilmingos šeimos, leidžia spėti kronikose aprašyta jo 1329 m. dvikova su Bohemijos karaliumi Jonu Liuksemburgiečiu. Jeigu Margiris kilme nebūtų lygus karaliui, dvikova būtų neįvykusi. Tačiau Margiris pažeidė dvikovos taisykles ir už tai turėjo sumokėti. Išpirką jis mokėjo Šventosios Romos imperijos imperatoriaus Liudviko IV monetomis, pagrobtomis 1326 m. žygyje į Brandenburgo markgrafystės žemes.
Kronikos mini ir Margirio sūnų, kuris iškeliavo į Prancūziją ir ten vedė nežinomo vardo Klermono grafienę.[2]
Pasak Vygando Marburgiečio Pilėnų pilis stovėjo Trapėnų žemėje. Ją užpuolęs Vokiečių ordinas, tačiau lietuviai narsiai gynėsi, nors jėgos buvo nelygios. Tada „pagonys, <…>, nesitikėdami, kad galės išlaikyti pilį, sumetė į ugnį be galo didelius turtus ir patys išsižudė: sako, kad ten viena pagonė senutė kirviu šimtą jų užkapojo, o vėliau ir pati galvą susiskaldė“.
Vėlesni autoriai pilies gynėjus ir jų žūtį dar labiau išaukštino. Albertas Vijūkas-Kojelavičius rašė: „Pilyje buvo keturi tūkstančiai karių, subėgusių ten vos išgirdus apie priešą su savo šeimynomis iš aplinkinių kaimų. Gynėjai ilgai kamavo priešą, kaudamiesi ne tik prie gynybinio pylimo, bet ir sėkmingai išsiverždami pro atvirus vartus ir užpuldami supančiuosius. Kai daugybė pilėnų žuvo, o dar daugiau buvo sužeista, kai sumažėjus gynėjui skaičiui, ėmė blėsti viltis apginti pilį, ypač dėl to, kad visaip – vienur pakasais, kitur taranais – susilpnintos sienos menkai jau besaugojo, griebtasi visiškai beviltiško sumanymo; nenorėdami pasiduoti priešui, jie nukreipė ginklus prieš save ir savo artimuosius. Sukrovę didžiulį laužą, į ugnį sumetė viską, ką priešas galėjo išgrobstyti. Jie išžudė ir sumetė į liepsnas žmonas, vaikus, visus, kurie nepajėgė ar dėl lyties, ar dėl amžiaus pakelti ginklo. Surengę saviškiams šitokį galą, patys prašėsi nukaujami viršininko, o šis paskutinis persismeigė kalaviju…“[3]

2017-10-13

Blinda

Išėjęs iš Seimo, kuris šiandien „persidirbo" jau 15:45, Simą
sutikau.


Dribt!

drift

From Middle English driftdryft (act of driving, drove, shower of rain or snow, impulse), from Old English *drift (drift), from Proto-Germanic *driftiz (drift), from Proto-Indo-European *dʰreybʰ- (to drive, push). Cognate with North Frisian drift (drift)Saterland Frisian Drift (current, flow, stream, drift)Dutch drift (drift, passion, urge)German Drift (drift) and Trift (drove, pasture)Swedish drift (impulse, instinct)Icelandic drift (drift, snow-drift). Related to drive.

drive

From Middle English driven, from Old English drīfan (to drive, force, move, chase, hunt, follow up, pursue; impel by physical force, rush against, thrust, carry off vigorously, transact, prosecute, conduct, practice, carry on, exercise, do; speak often of a matter, bring up, agitate, trot out; urge a cause; suffer, undergo; proceed with violence, rush with violence, act impetuously), from Proto-Germanic *drībaną (to drive), from Proto-Indo-European *dʰreybʰ- (to drive, push), from Proto-Indo-European *dʰer- (cloudy, dirty, muddy). Cognate with Scots drive (to drive)North Frisian driwe (to drive)Saterland Frisian drieuwe (to drive)West Frisian driuwe (to chase, drive, impel)Dutch drijven (to drive)Low German drieven (to drive, drift, push)German treiben (to drive, push, propel)Norwegian Bokmål driveDanish drive (to drive, run, force)Norwegian Nynorsk drivaSwedish driva (to drive, power, drift, push, force)Icelandic drífa (to drive, hurry, rush).

from Proto-Germanic *drībaną

Ketvirtadienį prasidėjusiame Vilniaus inovacijų forume „Innovation Drift
švietimo ir mokslo ministrė Jurgita Petrauskienė pristatė idėjas, kaip šiuolaikines technologijas pritaikyti Lietuvos švietimo sistemoje.

„ ... naujos technologijos, tokios kaip dirbtinis intelektas iš esmės juk gali pakeisti mokytojo vaidmenį švietimo sistemoje“, – aiškino J. Petrauskienė.
Tai bent dribtelėjo!

ŠMM „pridirbo"
ir .... pradingo:)))

Eikit, mokytojai,
von!

Jei anksčiau mokinys privalėjo klausti mokytojo arba, jei šis nežinodavo knygos, tai dabar internetas žino daugiau už bet kokį mokytoją.
Interne(a)tas!

Vakar studentams daviau uždavinėlį, kokį dar prieš 5 metus nesunkiai išspręsdavo dauguma studentų; pažadėjau išsprendusiajam papildomą balą prie galutinio pažymio ir leidau naudotis viskuo - internetu, telefonu, burtų knygom. Taro kortom - kuo tik nori!

Ir - šnipštas, niekas neišsprendė.

Na, betgi to ir nebereikia* In Lithuania:


Kam 
mokytis ...

... universitete?


Kam?

Einat, žiūrit - bibliotekininkas, persigalvojęs ir patapęs teisininku, lauką aria, gydytoja vaikų negydo, o kariaujaapkasuos, vietoj jos gydo savo teodolitą krūmuos paslėpęs geodezininkasšmugeliuotojus ir razbainykus vaikosipištalietu ginkluotas ir atrankiais žvanginantis matematikasaplinką saugoja statybininkasūkiui vadovaujapersikvalifikavęs istorikasfūrą vairuoja politologas, o visų jų darnų darbą prižiūri fizikas.

Galėtų jis žmonos pasiklausti, kaip pagrotų simfoninis orkestras, jeigu šitaip jo muzikantai susikeistų instrumentais.

Tur būt, nepaklausė.

O gal paklausė, o jinai atsakė, kad Lietuvos nacionalinis simfoninis orkestras tik taip ir tegroja koncertuose?

O tada Premjeras ir nusprendė - jei jie šitaip groja, tai ir Lietuvos Vyriausybė taip dirbs?

Baisu?

Nė kiek!

Jie gi negydo, nekariauja, nevairuoja fūros, negaudo nusikaltėlių, lauko nearia, aplinkos nesaugo.

Jie vadovauja.


Štai:

Biografija
1997 m. baigė Vilniaus pedagoginio universiteto anglų kalbos pedagogikos bakalauro studijas. 2002 m. Vilniaus universiteto Tarptautinėje verslo mokykloje įgijo magistrės laipsnį.
1997–2001 m. dirbo PHARE profesinio švietimo ir mokymo reformų koordinavimo centre projektų vadove, Tarptautinių mokslo ir technologijų plėtros programų agentūroje Tarptautinių programų skyriaus vedėja, direktoriaus pavaduotoja.
2016 m. gruodžio 13 d. paskirta švietimo ir mokslo ministre Sauliaus Skvernelio Vyriausybėje.

Priklauso įvairioms europinėms ir Lietuvos švietimo vertinimo ir ekspertų grupėms.
„Anglistė" verslininkė, nemokė 
nieko niekada.

O kam?

Dirbtinis intelektas mūsų ainius pamokys!

Majoras verkia


;)
:(((

Falštybė
smaugė mūsų (ne
JŲ 
gi!*)
Majorą?

Kokie
laikai!

* ???Gerai gazuoja!

Bitcoin skilo*, ir bendras jų kiekis padvigubėjo.

Dabar bendra Bitcoin vertė dvigubai didesnė už Gazprom** vertę:
Gerai 
gazuoja!
* Pažiūrėkit, kaip VBS 
nusišnekėjo apie atskilėlių sėkmę:)

** Gazprom
turi 150 000 km vamzdynų***

*** Prieš 3 valandas Naujojoj Vilnioj su
Suvirintoju**** 
apie dvasinį gyvenimą pasikalbėjau.

**** O ką mūsų Gazawato
(:)))
kariai
mislyja?