2015-02-21

Savivalda Lietuvoje. Seniau ir dabar


Žodžio savivalda prasmė – mes patys valdome savo gyvenamosios vietos reikalus ir ūkinę veiklą. Savivalda yra neatsiejama nuo valstybės teritorinio administracinio vieneto, kuriame gyvename. Nuo 1994 metų Seimo sprendimais Lietuvoje buvo įteisinti rajonai, kaip mažiausieji teritoriniai vienetai su savivaldos teise. O kaip buvo anksčiau?

Savivaldos užuomazgos Lietuvos Didžiojoje kunigaikštystėje

Žinias apie krašto sutvarkymą ir papročius galima rasti Simono Daukanto knygoje "Būdas senovės lietuvių kalnėnų ir žemaičių"[[1]]. Kilęs iš Žemaitijos S. Daukantas caro laikais daugelį metų dirbo Sankt Peterburge Rusijos Senato padalinyje, atsakingame už Lietuvos Metriką (XIV a. pab. - XVIII a. pab. laikotarpio LDK dokumentų archyvas). Iš šių dokumentų jis sėmėsi žinių apie Lietuvos istoriją, gyventojų papročius. Tai aprašė paminėtoje knygoje. Teritorinis krašto suskirstymas, sprendimų priėmimo papročiai yra aprašyti skyriuje RĖDA SENOVĖS LIETUVIŲ“ (cituojame senąja kalba, kuria rašė S.Daukantas; daugtaškiais pažymėti praleistieji nesvarbūs tekstai):
„Visa Lietuvos ūkė buvo paskaidyta į mažas apygardas, tėvūnijomis, arba pavietėmis, vadinamas, nuo vardo vyresniojo, tėvūnu vadinamo, gudiškai storasta, ar rasi nuo žodžio vieta, ... : todėl vadinos paviete, gudiškai pavietu (atitiktų tarpukario apskritį, o dabar – rajoną [JGP]). ... Tos tėvūnijos dalijos į pagastus (atitiktų tarpukario valsčių, o dabar – seniūniją [JGP]), kurių vyresniaisiais buvo vaitai; tie pagastai dalijos į dešimtines, jų vyresnieji vadinos pristovais“ (pristovas - dešimties žmonių atstovas, kurį šiandien reikėtų vadinti dešimtininku  [JGP]). ...
Nors vyriausiasis žynys „viešpatavo ūkėj..., o didysis kunigaikštis ją rėdė, ..., vienok nei vienas, nei antras nieko negalėjo užsiimti ir nuveikti be svieto žinios, nesgi turėjo kelti sueimą ir tenai ... teirautis apie didžiuosius ūkės reikalus visuotinai su svietu, ...“ (vietos gyventojais [vyrais], - JGP).  Sueimavojo tokiu būdu: ... tėvūnai suvadino senuosius savo apygardos į kokią noris pavietę lauko ar girios, kas vadinos vyrus į kuopą kelti. Suėjus tenai ..., susėdo po ąžuolais ir tris dienas tenai rymojo, nė vienas nė žodžio nepratardamas, idant padūmoję tekalbėtų ir ką norint išmintingai galėtų pasakyti, nuo ko toksai teiravimos vadinos ūkės dūma, arba roda, ...; ketvirtąją dieną tepradėjo teirautis apie savo apygardos ir visuomenės ūkės reikalus (čia S.D. rašo apie vadinamuosius seimelius pavietėse, JGP). Ryžęsi tenai ant ko norint, tad paskui leido visų išmintinguosius į visuomenį sueimą (kunigaikštijos Seimą, JGP) ... , į kurią susirinkę tokiu pat būdu sueimavojo...: pirma tylėjo, paskui bylojo ir teiravos. Kokius tenai parėdymus įstatė, tų visi turėjo klausyti. Tuose sueimuose visą parėdką vedė kunigai (kunigaikščiai, JGP), kurių tenai valdžia buvo didelė, nesgi, su lazda jam mosterėjus, visi nutilo. Paskesniuose laikuose marčelgos tuo rūpinos. Tokie sueimai yra jau žinomi baltoj senovėj, ką patys žodžiai lietuviški stigavoja - kuopa ir sueimas, nesgi paeina nuo žodžių su ir eimi, kuopa nuo kopti“.
Atkreipkime dėmesį:
1)      nei vyriausiasis žynys, nei didysis kunigaikštis „nieko negalėjo užsiimti ir nuveikti be svieto žinios“, t.y be Seimo  nutarimo;
2)      jau LDK laikais buvo daugelio pakopų savivalda (pradedant nuo apačios,- gyventojų [vyrų] dešimtinės su jų atstovais; valsčiai (pagastai) su vyresniuoju vaitu, bendraujančiu su gyventojais per dešimtininkus, pavietės su vyresniuoju tėvūnu (gudiškai storasta) ir savo seimeliu.

Savivalda caro laikais

Būdingą caro laikų valsčiaus savivaldybių gyvenimo vaizdelį yra aprašęs prelatas Mykolas Krupavičius knygoje „Atsiminimai“, kurią išleido „Lietuviškos knygos klubas“ ir atspausdino „Draugo“ spaustuvė 1972 m. Čikagoje. Valsčius atitinka dabartinę seniūniją. Vaizdelis toks smagus, kad pateikiu čia ištrauką iš knygos 53 – 54 puslapių (daugtaškiais pažymėti praleistieji nesvarbūs tekstai). Tai vyko prieš I-ąjį pasaulinį karą.
„Jevaravo valsčius rinko viršaitį, anų laikų terminu – vaitą (dabartiniu terminu – seniūną, JGP). Vaito rinkimai – didelis valsčiaus įvykis. ... Mūsų Jevaravo valsčiuje daugiausia vilčių būti išrinktam turėjo Juozas Oželis. Jaunystėje jis buvo jonvaikių vadas.... Subrendęs Oželis buvo geras ir malonus žmogus, tik mėgo išgerti. Išrinktą Oželį administracija vengė patvirtinti. Valsčius kelis kartus iš eilės visais balsais jį išrinkdavo. Po tokio tampymo į valsčiaus sueigą, kuri bene šeštą kartą iš eilės buvo skirta valsčiaus viršaičiui rinkti, Suvalkų gubernatorius atsiuntė savo ypatingų reikalų valdininką Zacharovą, kuris buvo neaukšto ūgio, stambiais a la Wilhelm, ūsais, iškalbus ir prieinamas rusas....
Sueiga buvo labai skaitlinga, kaip retai kada. Atrodo, kad visi turį balsą buvo susirinkę. Buvo sukviesta apie 15 policininkų, net iš Marijampolės. Pavartotos visos priemonės Oželiui neišrinkti. Pvz., buvo liepta visiems rinkėjams sueiti į dešinę pusę, ir kas nori Oželio, tepereina į kairę pusę. Policija perėjimą trukdė jėga, bet minia, nustūmusi policiją, vis dėlto atsidūrė kairėj pusėj. Zacharovas, nepatenkintas rinkimų rezultatais, liepė pakelti rankas – kas už Oželį. Rankos pakildavo vieningai. Balsus skaitė keli, tarp jų ir aš (Mykolas Krupavičius). Aš suskaitydavau 200 , o kiti du tik 30 – 50. Buvo paskelbiamas mažiausias skaičius. Žmonėms suktybė buvo aiški. Iš vietos buvo šaukiama įvairiais, net Zacharovą įžeidžiančiais, žodžiais. Zacharovas ėmėsi dar vienos gudrybės. Į valsčiaus raštininko butą jis liepė pakviesti apie 10 įtakingiausių ūkininkų. Prie gausiai degtine apstatyto stalo Zacharovas pradėjo įtikinėti, kad Oželio rinkti negalima. Pastarieji degtinę gėrė be pasigailėjimo, bet Zacharovo argumentacijai nepasidavė. Ūkininkų argumentacija trumpa ir įtikinanti „Caras teisę valsčiaus viršaičius laisvai rinkti suteikė mums, bet ne apskrities viršininkams, ne jų pasiuntiniams ir ne gubernatoriams. Ką išrenkam, valdininkai, kuriems mes sudedame algas, turi patvirtinti“. Pasikalbėjimai prieidavo prie aiškių konfliktų.
Įtakingųjų tarpe buvo vienas ūkininkas nuo Igliaukos Šmukštys, iškalbus, darė inteligento įspūdį, bet jis nė pradžios mokyklos nebuvo baigęs. Apie save kalbėdavo, kad jis baigęs „versitetą su veršiukais“. Esąs geriausias patriotas, nes tik lietuviškai kalbąs. Taigi, tas  Šmukštys, karštesnio pasikalbėjimo su Zacharovu metu, tėškė jam į ausį taip, kad tas su visais blizgučiais atsidūrė po raštininko lova. Po tokių Šmukščio argumentų ūkininkai smuko pro duris, šūktelėdami rinkikams: „Oželis išrinktas. Vyrai namo“. Kieme, kur vyko rinkimai pasiliko tik policininkai. Toks tada buvo lietuvis ūkininkas suvalkietis, kuris žinojo savo teises ir mokėjo jas ginti net su kumščiu. Įdomu, kad Oželis po tokių rinkimų  vis dėlto buvo patvirtintas. Įtakingiausiems ūkininkams buvo iškelta byla....Matyt, byla buvo numarinta, nes įtakingiausi ūkininkai išsislapstė po užsienius“.
Atkreipkime dėmesį:
1) jau caro laikais viršaitį rinkdavo valsčiaus gyventojų atstovai („lietuvis ūkininkas suvalkietis ... žinojo savo teises ir mokėjo jas ginti net su kumščiu“);
2) valsčiaus valdininkams „sudėdavo algas“ ūkininkai, t.y. valsčius buvo ūkiškai savarankiškas, nepriklausomas finansiškai iš aukščiau (kaip dabar seniūnija).

Savivalda tarpukaryje

Kaip buvo steigiamas 1920 metais Antalieptės valsčius įdomiai aprašė Jonas Juodvalkis atsiminimų knygoje „Mano dienos“, Čikaga, 1973. Citata iš 52-o puslapio:
"Nuoširdusis patriotas kleb. Stasys Stakelė, veiklesnieji ūkininkai V.K. ir J. P., taip pat Puodžius Stasys, Šeštakauskas Petras (vėliau kariuomenės majorai), dar keletas aktyvesnių vyrų, paragino gyventojus išrinkti ir atsiųsti kaimų atstovus. Rinktieji atstovai išrinko valsčiaus tarybą, kuri iš savo tarpo išsirinko penkių asmenų komitetą-valsčiaus valdybą.
Greit suorganizuota policija, tada dar vadinta Lietuvos milicija, švietimo, šalpos ir kiti skyriai“.
Matome ir čia savivaldos pakopas: kaimų gyventojai renka savo atstovus, pastarieji renka valsčiaus tarybą, o ši - valsčiaus valdybą su jos pirmininku priešakyje. Taigi, prieš 95 metus jau buvo įsteigtas Antalieptės valsčius (ūkiškai savarankiška savivaldos grandis)! Valsčiui dabar atitiktų seniūnija (tačiau dabar ji be ūkiško savarankiškumo!). J.Juodvalkis nemini tuometinių apskričių. Tačiau mes patys žinome, kad buvo Zarasų apskritis, apytiksliai atitinkanti dabartinį Zarasų rajoną. Teksto trumpinimo sumetimais nenagrinėkime valsčiaus ryšių su apskritimi. Tačiau reikia pabrėžti, kad tarpukaryje buvo du savivaldos lygmenys: ūkiškai savarankiškas lygmuo valsčius ir aukštesnis - apskritis (senąja terminologija - pavietas).

Savivalda dabar

Deja, sovietmečiu nebeliko valsčių, bet jų teritorijose buvo įprasta suformuoti apylinkes (su jų tarybos pirmininku ir kitomis ideologinėmis struktūromis). Atkūrus Lietuvoje nepriklausomybę buvo tikimasi atkurti ir valsčių sistemą (apylinkių vietovėse). Atsikūrė valsčių (apylinkių) tarybos, buvo net viršaičių pareigybė. Deja, pradedant 1994 metais Seimas įstatymiškai panaikino žemutinę ūkiškai savarankišką savivaldos grandį, sukurdamas didesnes rajono lygio savivaldybes. Šis sprendimas ženkliai atitolino vietos bendruomenes ne tik nuo reikalų, sprendžiant savo gyvenvietės problemas, bet apskritai nuo dalyvavimo valdant savo rajoną, o taip pat nuo valstybės valdymo problemų. Tuo buvo pažeistas konstitucijos 2-asis straipsnis: „Lietuvos valstybę kuria Tauta. Suverenitetas priklauso Tautai“. Panašu, kad Seimo dauguma tarsi bijo eilinių šalies gyventojų ir vengia priimti įstatymus, atkuriančius ūkiškai savarankišką žemutinę savivaldos grandį.
Žmonės mato, kad praktiškai niekas nebepriklauso nuo jų valios: nei seniūnijoje, nei rajone, nei valstybėje. Todėl pradėjo masiškai nebeiti į rinkimus. Seimo dauguma, matydama žmonių aktyvumo mažėjimą rinkimų metu, prieš 5 metus pakišo rinkėjams „saldainiuką“,- Vietos savivaldos įstatyme įteisino seniūnaitijų teritorijas ir seniūnaičio visuomeninę pareigybę. Deja, seniūnaitis yra tiktai žmonių atstovavimo regimybė, apsimetimas, kadangi įstatymo 33 straipsnyje nėra nustatyta, kiek procentų gyventojų turi ateiti, kad seniūnaitis būtų išrinktas. Teoriškai jį gali išrinkti ir vienas atėjęs žmogus!?
Dabar pakištas kitas „saldainiukas“ patikliems rinkėjams – tiesioginiai mero rinkimai. Tai įneša šiek tiek daugiau demokratijos negu buvo per ankstesnius savivaldos tarybų rinkimus. Deja, tas atstovavimas nėra pilnutinis. Rinkėjų valioje yra išrinkti merą, bet atšaukti jo rinkėjai nebegali.
Kokias išvadas apie šios dienos savivaldos bruožus galime padaryti? Kuo jie skiriasi nuo seniau Lietuvoje buvusios savivaldos?
  1. Yra sunaikinta ūkiškai savarankiška žemutinė savivaldos grandis (valsčiai - teritoriniai administraciniai vienetai). Valsčiui atitinkanti seniūnija nėra ūkiškai savarankiška.
2.      Seniūnaičiai, renkami pagal Vietos savivaldos įstatymą, nepajėgūs deramai atstovauti , gyventojų. Net LDK laikais gyventojų atstovavimas buvo geresnis: dešimtininkai atstovavo gyventojus pagaste (valsčiuje).
3.      Dabartinė seniūnaičių sueiga, papildyta bendruomeninių organizacijų pirmininkais, vadinamoji seniūnijos taryba, neatstovauja visų seniūnijos gyventojų, nes tiek seniūnaičius, tiek ir bendruomeninių organizacijų pirmininkus renka tik nedidelė seniūnijos gyventojų dalis. Tarpukaryje kaimų gyventojai rinko savo atstovus, šie rinko valsčiaus tarybą, o pastaroji- valdybą.
4.      Dabartinės savivaldybės tarybos nariai, išrenkami pagal partinius sąrašus, neatstovauja savivaldybės teritorijos gyventojų, bet tik savo partinius/ grupinius interesus.
Klausimai, kylantys po visų įžvalgų ir išvadų:
  • ar Seimas 1994- 1995 metais nepadarė klaidos, sunaikindamas ūkiškai savarankišką žemutinę savivaldos grandį? Matomai seimūnai tris dienas nerymojo, „nė vienas nė žodžio nepratardamas, idant padūmoję tekalbėtų ir ką norint išmintingai galėtų pasakyti“?
  • o kokia turėtų būti savivalda Lietuvoje?
Apie tai parašysime kitame straipsnyje.

Jonas Gediminas Punys, techn.m.dr.
Antalieptės gyventojas

Štai jums kariškas vaizdelis

Štai jums kariškas vaizdelis,
Naujas mano kūrinys.
Apie pulką ir mergelę -
Toks jame bus turinys!
Eina pulkas linksmai...

Вежливость

вежливый

Этимология

Происходит от др.-русск. вѣжливои «опытныйсведущий», производное от др.-русск. вѣжа «знающийсведущий», из *vědi̯a; ср. церк.-слав. невѣжда «неучёный», современное неве́жаневеждаИспользованы данные словаря М. Фасмерасм. Список литературы.

Aišku, nevėžos?

Vedlio reikia, из *vědi̯a.

Išvadas mokančio daryt.

Гимн «Вежливым людям» в исполнении ансамбля 
Александрова.
Labas rytas!
O kad jį - vienas nemandagus prisišliejo...
Būkime viežlybi!


Lietuviškos uniformos

Štai viena, kandidato į Lietuvos sostinės savivaldybę.

Parodykit ir kitą: 

– Aš esu desantininkas, tarnavau specialiuose daliniuose Švedijoje.
Ar daili ta Jono Lietuvos desantininkų uniforma?

Švedai, tur būt, atsigrožėt ja negalėjo...

Tiesa?

Ei, desantininkai!

Lietuviais esame mes gimę?

Teisingumas Lietuvoje

Teisingumą vykdo teismas.

1. ... baudžiamoji byla, pasikeitus teisėjų kolegijos sudėčiai, bus nagrinėjama iš naujo.

2. ... advokatai pareiškė, kad teisiamieji parodymus duos tik po to, kai bus pagarsinti visų liudytojų parodymai ...
Kur Justė?

Ar tik ne čia pasislėpė?


2015-02-20

Režisierius

Mes – Lietuvos pilietinė visuomenė, kuri perima atsakomybę už Europos saugumą. Ko nedaro kiti – darome mes.
Tai turėtų daryti NATO -- bet jie nedaro. Jie stovi nusimovę kelnes ir laukia Putino. Tai gėda!
 
Režisūra tai čia, ir čiaJonai?

...

Iš kokių lėšų buvo rengiama tokia stovykla?

Mes finansavome. Esame gavę tam tikrą paramą...
- Ar turite karinį parengimą?
– Aš esu desantininkas, tarnavau specialiuose daliniuose Švedijoje.
- Ir Lietuvos saugumas jums nieko nesako?
– Viskas gerai. Didelių priekaištų nėra.
Kam nėra, o kam ir yra.

Kodėl šio filmo režisierius tokį įspūdingą kadrą
praleido?Лабух

Jaunimo žargonas - formuojasi ar formuojamas?

teenslang.su

.su - Soviet Union

Лабасы-ов, мн.        
значение: литовцы.
пример текста: Там даже лабасы лабали национальные песни. • Русское диалектное название литовцев – лабасы – происходит от лит. «labas» — привет. • Небольшую помощь оказали пшеки, лабасы и кацапы из Смоленска. • Евреи, чурки, лабасы, бульбаши, татары — все хитрые, умные, рассчётливые, или не очень, т.е. народы с какими то личными качествами, хорошими или плохими. • Лабасы скупают в ДЕ битые тазы за копейки, собирают их в целое и гонят к нам.

похожие слова Лабальщик  Лабальщик  Лабасня  Лабля  Лаб  Лабус  Лабушня  Лабёж  Лабась  Лабник  

Pažiūrėkim dar porą-trejetą:

Лабасня-и, ж.        
значение: литовцы.
пример текста: Лабасня отрабатывает америкосовские кредиты. • Лабасня — это пренебрежительнее чем лабусы, насколько я понимаю, хотя я не ставлю себе задачи копаться в исторических перепетиях Литвы и России. • Вот это и бесит пиндосов и их жополизов, — не прогибаются под них за кусок обгаженного гамбургера, как, к примеру наша лабасня. • Пусть лабасня сидит тихо в Вильне и не вякает.  


Лабус-а, м.        
значение: лицо прибалтийской национальности.
пример текста: Лабусы и чухонцы воевали за свободу - они ее имеют и сейчас. • Постоянно конфликтовали с прибалтами. Если лабусы приезжали на цветах, встречали и бегали за ними. • Лабусы о ляхах и москалях. • Литовцы (да остальные лабусы и прочие) очень «любят» беларусов. • А лабусы хотят, чтобы к ним больше калининградцев стало ехать как в Польшу.  


Лабриты-ов, мн.        
значение: латыши.
пример текста: Смешно конечно, но русские Латвии только в Латвии русские, а в России лабриты. • Не любят лабриты русских, оккупанты типа. • Все Янисы-лабриты алкашня укатили в Ирландию и Берлин. • На то они латыши: «фашисты», «лабриты» и вообще «гансы» всякие.  


Būna ir dar prasčiau:

Лабась -я, м. (обзывательство)        
значение: человек недалекий, без особых признаков интелекта.
пример текста: Ты хоть умойся, лабась! • Неужели, если с кем-то споришь, нельзя обойтись без слов «лабась», «урод» и подобных? • Вали назад в петушиный угол, лабась! • Хоть я, конечно, и лабась полный, он всё равно меня не послал. • Походу уже здоровый лабась, много чо умеешь, чем зудеть шо полезного сделай, а?  


Pakaks:

Лабёж -а, м. (музыка)        
значение: исполнение музыкального произведения, чаще всего в смысле инструментального.
пример текста: А мне лабёж понравился да и поёт интересно. • Под лабеж джаз-банда кончилась лаванда. • Юрий посещал концерты местных столпов, смотрел на их лабёж, анализировал. • Гитарный лабёж или рэпперские вставки, или больше чистого вокала. • Джем — это общение музыкантов и конечно совместный лабёж! 


Лабух:)


 

Nuosekliai

Pristabdytas rusiškos muzikos traukinys vėl rieda į Lietuvą.

Trečiadienį tūkstančiai gerbėjų linksminosi rusų grupės „Ruki vverch“ koncerte Vilniuje. Šį penktadienį Vilniaus „Siemens“ arenoje koncertuos rusų šansonų žvaigždė Grigorijus Lepsas.

Tačiau jam neleidžiama atvykti į Jungtines Amerikos Valstijas – šios šalies teisėsauga dainininką 2013-aisiais įtraukė į nepageidaujamų asmenų sąrašą, JAV piliečiams draudžiama su juo turėti verslo reikalų; to priežastis – JAV finansų ministerijos tyrimas, esą nustatęs artimus G.Lepso ryšius su Europoje ir Azijoje veikiančia buvusių Sovietų Sąjungos šalių mafija.

G.Lepsas apkaltintas tuo, kad yra nusikaltėlių pinigų kurjeris. Dainininkas išsišaipė iš tokių kaltinimų, pažadėjo savo albumą pavadinti „Gangsteris Nr.1“.


Po savaitės ten pat įvyks Rusijos kompozitoriaus Igorio Krutojaus šventinis koncertas, kuriame dainuos Filipas Kirkorovas, Nikolajus Baskovas, Anželika Varum ir kitos Rusijos žvaigždės.

Kone iš karto po Kovo 11-osios

į Lietuvą surengti dviejų koncertų atvyks Rusijos kalėjimo dainų karaliumi laikomas Michailas Šufutinskis.

Klausytojų iš anksto parūpino, mūsų valdžia.

Nepristigs - juk laikom pirmąją vietą ES!

Ir aplamai...

Будучи гражданином США, большую часть времени провожу в России.

Viskas nuoseklu.

Kai išmanai teisybę:)

External debt

Jeigu Atėnų prašymas (Atėnai siekia naujo šešių mėnesių trukmės paramos paketo) bus atmestas, šalis liks be išorinės finansinės paramos ir jau netrukus gali pritrūkti lėšų skoloms administruoti. 


Tada skolos gali likti neadministruotos.

Parama šiais skolų laikais yra paskola - tą tai žinom.

Kas yra išorinė skola?

External debt (or foreign debt) is the total debt a country owes to foreign creditors. The debtors can be the government, corporations or citizens of that country. The debt includes money owed to private commercial banks, other governments, or international financial institutions such as the International Monetary Fund (IMF) and World Bank.


Ei, britai su airiais - ko taip raudonuojat?

Nieko sau - 406% ir 1008,2% BVP!

Tik bankininkų skolas nusimetusi Islandija su 2008-ųjų buvusiom trejom devyneriom tegali su jais lygintis.

Bet dėl jų nei bėdų, nei skandalų  (argi čia skandalai...) nėra.

Triukšmas - dėl graikų.

Net 174% BVP!

Dar ketvirtadienį Vokietija atmetė Atėnų prašymą, nors Europos Komisija kiek anksčiau pavadino Graikijos prašymą „teigiamu“.

O vokiečiai kodėl taip užsipuolė graikus?

Juk panašiai spalvoti kaip ir graikai - patys turi 145% BVP.

Belgus verčiau pulkit - tie net 266 % BVP turi.

Monaco su 240 % BVP nepulkit:

As the Bank of International Settlements explains small countries with large financial sectors tend to have disproportionately large gross external debts as well as holding large cross-border debt assets.  Meaning Monaco could potentially be a net creditor.

Na, o Liuksemburgui su jo 3443% BVP tai viskas galima:

As the Bank of International Settlements explains small countries with large financial sectors tend to have disproportionately large gross external debts as well as holding large cross-border debt assets.  Luxembourg is a net creditor country.

Net creditor...

Ilgametis Liuksemburgo Liuksemburgo premjeras Jean-Claude Juncker

ir junkerio medalis!


Russische Sprache

Užvakar vienas mano draugas didžiai užpyko kai pasakiau frazę rusiškai.

Ar taip užsirūstintų, jei prabilčiau angliškai?
Kanclerė, anot A. Lukašenkos, buvo labai „dėmesinga“. „Žmogiškumas jai yra pirmoje vietoje, po to eina visa kita, - susižavėjimo A. Merkel neslėpė Baltarusijos prezidentas. - Ji kalba stebėtinai puikiai rusiškai“.

Pasisekė Angelai Merkel, kad sutiko Aleksandrą Lukašenką, o ne mano draugą...

Merkel speaks French, but she's more comfortable in English (and more comfortable still in Russian or, of course, German)...


SPIEGEL: Will you speak Russian with Russian President Vladimir Putin?

MERKEL: We've already seen each other, and when possible -- and when my language ability allowed it -- I used the occassional sentence in Russian. But the Russian president speaks such good German, that the chances that I speak German with him are clearly greater. Otherwise there are always interpreters.

Angela Merkel is from the former East Block in Germany and speaks fluent Russian. And that as the head of the KGB Putin was stationed in Dresden Germany for a long time and except for the Russian rolling r speaks grammatically correct, unaccented, fluent German. 

2015-02-19

Djindji rindji Bubamara

Blair will counsel Serbian PM Aleksandar Vucic, once his outspoken critic, under deal believed to be funded by United Arab Emirates.
Tony Blair has added Serbia to the list of countries he is paid to advise, despite his role as the chief proponent of the bombing of Belgrade in 1999.
Blair will counsel the Serbian prime minister, Aleksandar Vucic, who was information minister during the war and was once such an outspoken critic of the British politician that he was listed as an editor of a book titled English Gay Fart Tony Blair.
Now Vucic and Blair find themselves on the same side, under a contract sealed by Blair’s private consultancy to set up a “delivery unit” paid for, according to Serbian official sources, by the United Arab Emirates.

Kaip gražu...

Ką pašoks Tony?

Iškreiptas informacinis laukas

Vakar kelių mokslo daktarų beigi profesorių draugijai pasiūliau bent iš penkto karto atspėti, kokia šalis pagamino raketą nešėją, iškėlusią bandomajan skrydin pirmąjį Europos kosmoso agentūros daugkartinio naudojimo erdvėlaivį.

Po 17 (septyniolikto) nesėkmingo spėjimo garbieji mokslo vyrai britų pavyzdžiu nusišypsojo:

- Visiškai neįdomu:)

Landynėj domėjimasis politika laikoma blogu tonu.

Štai kur geras tonas.
 

Shalom!
Šalom.

Nuslėpus nuo visuomenės pirmojo Europos kosmoso agentūros daugkartinio naudojimo erdvėlaivio raketos kilmę ir dar kai , įvykiai Ukrainoje visiškai kitaip atrodo.

P.S. Šiandien eksperimentą pakartojau, vėl su mokslo vyrais. Apie vakarykščius 17 spėjimų pasakiau iš anksto. Šįsyk spėjikai pasidavė po 13 (trylikos) bandymų.

Štai mums ir visiškai nemokama išmaniosios visuomenės reklama.

2015-02-18

2015-02-17

Dar daugiau Barclays?

If we know who controls big money, then it becomes obvious that the bailout of Big Money is essentially a bailout of the financial puppet masters behind the Big Money – Q.E.D.
I am sure that you are more than surprised that the Barclays Octopus was a major shareholder of so many big money banks before the crash of 2007.
Kur jau dar daugiau?

Vilniuj!
Tai kad jau ir taip daug.

Nagi...

2008-11-24 23:39
Būsimasis premjeras Andrius Kubilius patarėju finansų ir ekonomikos klausimais pasirinko Didžiosios Britanijos investicijų banke „Barclays Capital“ dirbusį Mykolą Majauską (27 metai).
M.Majausko darbo banke „Barclays Capital“ specifika buvo didelių bendrovių bei vyriausybių finansavimas. M.Majauskui yra tekę spręsti ir Lietuvos Vyriausybės finansavimo klausimą (kodėl gi ne - už Lietuvos Vyriausybę juk vaikinas vyresnis!) 
A.Kubiliaus patarėjas mano, kad tikėtis gauti paskolą iš Tarptautinio valiutos fondo (TVF) būtų galima tik tuo atveju, jei visos kitos finansavimo galimybės būtų neprieinamos, o valstybė atsidurtų ypač sunkioje būklėje. Tokia paskola, anot M.Majausko, tarptautinės bendruomenės akyse turėtų sunkiai pataisomus padarinius, smarkiai susilpnintų šalies diplomatines pozicijas.

Tai...
Sustiprinkim Vilniaus diplomatines pozicijas skolomis "Barclays"?
Ar daugiau dirbkime "Barclays"?

:)))!!!

 Kas urbynėje gyvena?
Nebėr galvos, ùrbonas nebedirba.

Nebedirba, visiškai...

O jeigu taip imtume ir krūvelę-kitą  skaičių Landynės Majorui paskolintume?

Vai - ir šitų nebeturim:(

Vadinasi... 

Daugiau "Western Union"?

Tai kad gal nieko tame "Western Union" neturim...