2013-04-27

Šalia kelio karčema

laītawiskai: smuklė prūsiskai: karcemā

smùklė sf. (2), smuklė̃ (4) J.Jabl(Ln)
1. NdŽ, Štk smuki vieta, klampynė: Neįleiskiat gyvolių į smùklę Kal. Nevažiuok par pievą – didelė ten smùklė Vvr.
2. žabangos, pinklės, kilpa: Smùklę padaro, kad nori ką pakart J.Jabl(Ln). Darė žmonės smuklès – vilkus gaudė, prigaudinėjo Grv. Nusipjauk alksnio vytelę, nusivyk gerą smuklelę A.Baran. Smukleles veji ir seiles ryji: ot bus žuvies gardumas! A.Baran.
3. L, Š, DŽ, NdŽ seniau – užeigos namai su svaiginamaisiais gėrimais: Vyrai ir vėl į smuklę sulindo (susmuko) J.Jabl. Arkliams užėsti ir pagirdyti sustodavę prie smuklių, kurių anais laikais buvę pakelėse nemaža rš. Nedidelė smuklė ūžė lyg bičių avilys rš. ^ Apsidžiaugė kaip girtas, smuklę pamatęs TŽV599.
4. N, LBŽ, NdŽ bot. viksvameldis (Scirpus): Smuklė liekninė (S. sylvaticus) P.
5. bot. duonis (Eleocharis): Smuklė ganyklinė (E. quinqueflora var. campestris) P.
6. Rtr bot. paprastoji nendrė (Phragmites communis).
7. Rtr bot. viksva (Carex).
8. Rtr bot. lendrūnas (Calamagrostis).

smùklėti, -ėja, -ėjo tr. vogti.
nusmùklėti tr. apvogti: Ana išejo dirbti, o ta i nusmùklėjo Rt.

ךmùgelis (vok. Schmuggel) sm. (1) NdŽ, KŽ
1. Ser kontrabanda.
2. Grš spekuliacija, sukčiavimas: Buvo itin nuolaidus, į visokios rūšies šmugelį žiūrėjo pro pirštus Pt.
.
ךmùgleris, smob. (1) NdŽ žr. šmukleris 2: Tai tik visokiems šmugleriams lengvata! rš.
.
ךmùkleris, smob. (1); FrnW, šmuklerỹs, -ė̃ (3b) žr. šmugelninkas:
1. Šmuklerỹs iš ten (Vokietijos) su eteriu, o iš čia su sviestu vis ėjo Pgg.
2. Vv Nebūk toksai šmùkleris Vp. Didesnio šmùklerio už tave nerasi Ilg.
.
Tai iš kur smuklė?

 karčemà
Pr. karczemo ‘karčema’ yra skolinys iš le. karczma. Būga, RR III, 772 manė, kad br. *корчема yra lie. formų karčemà arba karčiamà šaltinis.
 
karczma
Pochodzenie: Od XIV w.; ogsłow. (czes. krčma, sch. krčma ‘ts.’) < psłow. *krčьma ‘gospoda, karczma’; dalsza etymologia niepewna – jedna z propozycji wiąże ten wyrazz psłow. czasownikiem *krčiti ‘usuwać krzewy i drzewa, karczować’ w pierwotnym znaczeniu ‘budynek (gospoda) na karczowisku’.
 
krčma

Čekai...

Jau matyti.

×kar̃čema sf. (1) Krkl, Gs (l. karczma) (3b), karčemà (3b) R74 psn. smuklė: Yra Liepojos apylinkėje Dubinų karčema K.Būg. Vyrai susmuko į karčemas Žem. Prisiryt aklai į kar̃čemą lenda K.Donel. Vyrai gūžuoja į karčemą balazyti par naktį J. Apaušo mus beblūsuojant karčemo[je] J. Sūnus vaktuojas eiti į kar̃čemą J. Karčemõs durys visados atviros Skp. O jau daugiau, daugiau aš negersiu, nė karčemos duružių neversiu JV46. Nuein brolis į karčemą KlvD124. Ui seselė, seserelė, neik į margą karčemelę KlpD68. Aš išsirinkau, aš išsitaisiau tinginužį bernužėlį, karčemos girtuoklėlį JV806. Toje girelė[je], toje žalioje stov marga karčemėlė JD31. Aš šiandien čionai, ryto Rusnaitė[je], margoje karčemaitė[je] JD79. Sutemo tamsiai, nudergė dargiai, o da mano bernelio iš karčemužės nėra JV878. Karčemėlė[je] gėriau, karčemėlė[je] šokau, karčemėlė[je] su mergele žodelį kalbėjau JV196. Tur būti ten karčema M.Valanč. Bernelis ... atrastas yra ne karčemoje, ne turguje DP66. Karčemos ... darys DP373. ^ Dieną naktį karčemoj sėdėsi – gero neregėsi Arm.
Turit lėšų?

Gera arielka, gerai išlėšinta!
Lietuvos didysis kunigaikštis ir Lenkijos karalius Aleksandras 1503 m. rugsėjo 7 d. raštu žemes tarp Nevėžio ir Lėvens padovanojo Ramygalos bažnyčiai ir jos kleboną, idant tose žemėse gyvenantys žmonės liautųsi išpažinę pagonybę, įpareigojo pastatyti bažnyčią bei įsteigti karčemą.

Aleksandro donacijos aktas
1503 m. rugsėjo 7 diena
Viešpaties vardu amen. 
 .
Amžinai atminčiai. 
 .
Dieviškoji apvaizda valdovus ir pasaulio  gerovę panaudotų būtiniems ir dieviškiems dalykams, kad naujomis dovanomis sumažintų nepriteklius ir savo dosniu labdaringumu, numatę trūkumus ir nustatę deramą laikiną globą, čia, žemėje, paremtų bažnyčių vadovus ir jų tarnus, idant pas Dievą nusipelnytų amžiną malonę, laimę ir didelę galią. Ir net jeigu pagarba jiems sumažės, jie ilgai išliks rašto paminkluose ir liudininkų parodymuose.

Todėl mes, Aleksandras, Dievo malone Lenkijos karalius, Lietuvos didysis kunigaikštis, Rusijos, Prūsijos ir Žemaičių bei kitų kraštų valdovas ir vienintelis įpėdinis, įsakmiai pareiškiame visiems dabar čia esantiems ir būsimiems (žmonėms), kurie šią žinią išgirs.

Kadangi sužinojome iš tėvo Kristuje garbingojo Vilniaus vyskupo Alberto, jog kai kurie mūsų globojamos Vilniaus diacezijos Ramygalos miesto parapinės bažnyčios parapijiečiai yra apsigyvenę tolokai ar net labai toli nuo aukščiau minėtos bažnyčios, dėl didelio nuotolio dalis jų retai arba niekada neateina sakramentų ir pamaldų į savo bažnyčią, ir dėl to ten yra paprotys, jog švenčių dienomis patys tolimiausieji parapijiečiai sueina vienoje nuošalioje vietoje, arba saloje, kitaip vadinamoje ostrow, atlikti religinių apeigų, kurios, beje, ten kartais būdavo leistos ir paties jo malonybės vyskupo.
.
Kadangi, atrodo, yra tam tikrų keblumų ir netgi iškyla pavojus, jog pagoniškos gentys šventame miškelyje atlieka savo religines apeigas ir savo dievams degina kvapniuosius sakus, todėl, pritardami to paties garbaus vyskupo tėviškam pageidavimui, būdami karališkai kilnūs ir dosnūs, mes dovanojame aukščiau minėtą salą, arba ostrow, esančią Upytės apskrityje tarp Nevėžio upės iš vienos pusės ir Lėvens upės iš kitos pusės, o skersai - tarp Vilkotupio (*) ežero iš vienos ir Zurblio (**) pievos iš kitos pusės, minėtai Ramygalos bažnyčiai ir jos vadovams, esantiems šiuo metu ir būsimiems ateityje, kad toje saloje įrengtų Dievo, mūsų Išganytojo, garbei naują koplyčią arba bažnyčią, kuri tegu bus Ramygalos bažnyčios filija; tuo vadovaudamiesi, dovanojame ir perduodame Ramygalos klebonui, dabar čia gyvenančiam ir ateityje gyvensiančiam, salą, kitaip vadinamą ostrow, su visa žeme ir visais pastatais, su visais laukais ir pievomis, vandenimis, miškais ir medžiais, pelkėmis, žuvų tvenkiniais, žuvimis ir žvejais, upėmis ir upeliais, duburiais ir užtvankomis, vandenimis ir jų nuotėkiais, bebrais ir jų medžiokle, malūnais ir jų pelnu, bitynais, bitėmis ir iš jų gaunamu medumi, ir apskritai su viskuo, kas tai salai priklauso; jokios teisės, valdų ir nuosavybės sau ir mūsų įpėdiniams tenai nepasiliekame, tegu minėta bažnyčia visa tai turi, valdo ir naudoja savo naudai ir didesnei gerovei laisvai ir ramiai per amžius. 
.
Be to, žmonių patogumui arba dėl dieviško reikalo, bet ne dėl kitos priežasties, minėtoje saloje prie naujos bažnyčios, kurią reikės įrengti, leidome dabartiniam Ramygalos klebonui ir būsimam ten pat, saloje, pastatyti ir įrengti vieną karčemą ir joje visada ir be jokio trukdymo gaminti ir gerti medau vyną (midų), duonos girą (alų) ir bet kokios rūšies ir išlaikymo likerius.
.
Žinoma, tą karčemą ir jos šeimininką, šiuo metu čia esančius, Ramygalos klebono valia ir pritarimu atleidžiame nuo visų mokesčių ir duoklių, kurias tos rūšies krautuvėlės kartais turėdavo mokėti.
.
Taip pat visiems amžiams atleidžiame ir išvaduojame nuo visokių mokesčių, turto apskaitos, įvairių duoklių ir rinkliavų, kaip jos besivadintų, dabar galiojančių ir būsimų ateityje, kaip nuo mūsų, taip ir nuo valstybinių prievolių.
.
Lygiai kaip didikas Jonas Zabžezinskis, Trakų valdovas ir mūsų Lietuvos didžios kunigaikštystės maršalka, pats savo laisva valia ir nutarimu, asmeniškai ir viešai nusprendęs, karčemą, esančią aukščiau minėtoje saloje prie Lėvens upės, kurią (karčemą) kaip Trakų valdovas turėjo ir išlaikė, kilniai ir pamaldžiai prieš Dievą visų mūsų akivaizdoje, su mūsų pasirašytais pasiūlymais, su visa teise į nuosavybę ir valdymą, su namu ir turgaus aikšte, su šiuo metu ten gyvenančiais žmonėmis, su turto cenzu ir naudojimo pajamomis, su visais tai karčemai priklausančiais ar kokiu nors būdu priskiriamais reikmenimis atidavė ir visiems laikams padovanojo tai pačiai bažnyčiai ir jos dabartiniam rektoriui (vadovui), nepasilikdamas sau ir būsimiems Trakų valdytojams jokių teisių, valdų ir nuosavybės.
.
Taip ir mes, duodami šią teisėtą dovaną, sutinkame su mūsų patarėjais ir leidžiame viešai paskelbti ir amžiams patvirtinti šį nutarimą.
.
Panašiu būdu atleidžiame nuo visų šimtmečio duoklių ir leidžiame naudotis visu tuo, kas aukščiau paminėta.
.
O kad ši dovana nei mūsų, nei minėto valdytojo niekada ateityje nesugundytų panaikinti jos galiojimo, pačią salą ir jos pastatus bei minėtas karčemas taip plačiai ir išsamiai aprašėme, įtraukėm ir suvienijom, kaip visa tai aukščiau bendrai ir atskirai išvardinta, gerai suvokdami ir tvirtai laikydamiesi mūsų karališkųjų laisvių, bažnyčios imuniteto nuo visų prievolių, remdamiesi bažnyčiai priklausančiu autoritetu ir teise aprašyti, įkūnyti, įjungti ir suvienyti, pritariant suinteresuotiesiems (dalyvaujantiems). 
.
Idant į tą salą ir minėtas karčemas visa teisė nuosavybės būtų perduota ir užrašyta Ramygalos kunigams, o dabartiniams savininkams nieko ateityje nebūtų palikta, laisva valia už save ir už mūsų įpėdinius nusprendžiame, kad minėtoje saloje nei mes, nei mūsų įpėdiniai, nei pats valdytojas, nei jo įpėdiniai, nei joks kitas žmogus negalės nei kurti, nei įrengti, nei turėti jokių karčemų bei kitų patogumų ne savam naudojimui, nei bendram labui

O visas salos padalinimas, valdžia ir tvarka joje ir minėtos karčemos amžinai pasiliks dabar gyvenančių ir būsimų Ramygalos kunigų valioje ir galioje.

Tokia buvo pradžia...

Pamiršo karčemą iškalt.

Antra ranka tai laisva.
Žinoma, tą karčemą ir jos šeimininką, šiuo metu čia esančius, Ramygalos klebono valia ir pritarimu atleidžiame nuo visų mokesčių ir duoklių...
 
O kas arielką karčemoj šinkavo?  
 
Šalia bažnyčios kelio  karčema!
 
Kaip tokia ne šinkorkos dukrelė samdyta mergelė vadinasi?

Apkulsiu!

Okultizmas.

Baisus dalykas.

Okultizmo praktikos yra priešingos mokslo praktikai. Esminis skirtumas tas, kad tokioms okultinėms praktikoms kaip magija ir alchemija buvo būdingas žinių slėpimas – magai, alchemikai ir kiti praktikai garsėjo tuo, kad savo žinių nepublikuodavo, o užrašinėdavo įvairiais koduotais pavidalais, kad informacija neplistų tarp nepašvęstųjų. Tuo tarpu Švietimo amžiuje besiformuojančiam mokslui buvo būdingas visų įgyjamų žinių skelbimas visiems pageidaujantiems jas įsisavinti. Dėl šio priešingumo Vakarų Europos kultūroje okultizmo idėja buvo intelektualiai ir moraliai sumenkinta, tačiau kitose visuomenėse nėra laikomasi požiūrio, kad okultizmo kultivuojamos praktikos ir tikėjimai kertasi su vyraujančia pasaulėžiūra, nėra keliama mokslo viršenybė.

Baisu, kokios tos ne Vakarų visuomenės.

Betgi patys vakariečiai, kurių valdovams dabar paklūstam, kitaip aiškina:

To the occultist, occultism is conceived of as the study of the inner nature of things, as opposed to the outer characteristics that are studied by science.
occult (adj.) 
1530s, "secret, not divulged," from Middle French occulte and directly from Latin occultus "hidden, concealed, secret," past participle of occulere "cover over, conceal," from ob "over" (see ob-) + a verb related to celare "to hide," from PIE root *kel- "to hide" (see cell). Meaning "not apprehended by the mind, beyond the range of understanding" is from 1540s. The association with the supernatural sciences (magic, alchemy, astrology, etc.) dates from 1630s.
O jeigu...

from oc- + cultus?

Cult.
An organized group of people, religious or not, with whom you disagree. [Rawson]

from Latin cultus "care, labor; cultivation, culture; worship, reverence

Kas negarbina, tasai nekultūringas!

:)

cultus
Perfect passive participle of colō (till, cultivate; worship).

colo

From earlier *quelō, from Proto-Indo-European *kʷel- (to move; to turn (around)). Many cognates including Ancient Greek πέλω (pelō), Sanskrit चरति (cárati), English wheel. Same Proto-Indo-European root also gave Latin in-quil-īnus (inhabitant) and anculus (servant).

Ra.

Mitra.

Rarotai.

Коло.

Stonehenge.

...

...


Elipsė.


Gali apkulti?

Kūliai.

Akademija

Akademija (gr. Acadēmia) – aukščiausia mokslo, meno įstaiga, taip pat specialioji aukštoji mokykla ar mokslo, meno draugija.

Šiuo metu bent vieną valstybės remiamą mokslo akademiją ar draugiją turi beveik kiekviena Europos šalis.

Valstybės remiamą.

Akademijos pavadinimas kildinamas iš Atikos vietovės prie Atėnų, kur šventoje girioje buvo palaidotas graikų mitologijos didvyris Akademas ir toji giria pavadinta Akademija.

Ακάδημος

Ακάδημος

Ακάδ

Ακκάδ 

Akkad (also spelled Akkade or Agade) was the capital of the Akkadian Empire, which was the dominant political force in Mesopotamia at the end of the third millennium BCE. The existence of Akkad is only known from textual sources; its location has not yet been identified, although scholars have proposed a number of different sites. Most recent proposals point to a location east of the River Tigris.


Akadai, Naram-Sin Pergalės stela.

Dvi saulės.

Okultizmas.

To the occultist, occultism is conceived of as the study of the inner nature of things, as opposed to the outer characteristics that are studied by science.

Įdomu...

Nekišk nosies, mokslininke, kur nedera!

Turi savo sklypelį, ir kniskis.

Nuo XVII amžiaus šitaip, o anksčiau leisdavo žvilgtelt ir ten?

The occult (from the Latin word occultus "clandestine, hidden, secret") is "knowledge of the hidden".

Принято считать, что в основе оккультных практик лежит древняя «тайная философия», которая опирается, с одной стороны, на магию и алхимию эллинистического периода, а с другой стороны — на иудейский мистицизм

Simboliai.


Dualizmas.

Pripažįstame .

Ir akademikai pripažįsta.

Billas Gatesas trečiadienį davė parodymus JAV Atstovų rūmų Mokslo ir Technologijų komitetui. Jis aistringai prašė pertvarkyti valstybės švietimo prioritetus.

27. Karla Marla 2008-03-16 13:53 IP: 81.29.27.39  
JAV pranašumą garantavo viso svieto žmonių meilė doleriui. Kurį nuo 1913 metų spausdina privatus bankas. Apie kurį aplipę savos kompanijos darė JAV ekonomiką. Apie kurį aplipę universitetai darė JAV mokslą. Kad tokio modelio dėka mes nieko amerikietiško nebeperkam, o du trečdalius JAV ekonomikos sudaro vartojimo sektorius, visi žinom. Bet iki šiol neįsisąmoninam kad ir išaukštintasis JAV universitetinis mokslas tėra to modelio tarnas ir tuo pačiu auka. Gyvuojantis tik dėka to, kad paskui dolerį iki šiol į JAV suplaukdavo viso pasaulio protai. Reforma, apie kurią šneka Geitsasįmanoma tik iš esmės. Amerikoniško UAB, sudarančio taip Lietuvoje garbinamą ISI sąrašą, istorija prasideda šitaip: "1958 - Eugene Garfield starts ISI by borrowing $500 from Household Finance. Current Contents® (CC®) of Chemical, Pharmaco-Medical & Life Sciences is the sole product. It covers 200 journals in about 32 pages per issue. ". Kur čia neprisiminsi trečiojo JAV prezideto Tomo Džefersono pranašystės: "I believe that banking institutions are more dangerous to our liberties than standing armies . . . If the American people ever allow private banks to control the issue of their currency, first by inflation, then by deflation, the banks and corporations that will grow up around [the banks] . . . will deprive the people of all property until their children wake-up homeless on the continent their fathers conquered . . . The issuing power should be taken from the banks and restored to the people, to whom it properly belongs." Galima tik papildyti: ne tik nuosavybę atėmė. Ir protus.

Pirmiausiai mūsų.

Nes nesipriešinam.

The issuing power should be taken from the banks and restored to the people, to whom it properly belongs.

.....

Kai maždaug nuo 387 m. pr. m. e. Platonas ėmė dėstyti paskaitas šioje vietovėje (Platono akademija), tai jo įsteigta mokykla irgi pavadinta Akademija.

Plačiapetis Platonas šventoje girioje.


In Greece, after Christianity had erased the memory of classical glory, ruins of pagan temples were called...

Iš kur ta Graikija atsirado?


2013-04-26

Kva kva kva

Ano tūkstantmečio hamburgeris nesupelijo, mėsa nesupuvo. 
Mėsainio savininkas amerikonas rodo jį anūkams, įtikinėdamas juos nevalgyti "fastfood"-o.
Hamburgerio gamintoja paaiškino, kad tokiame mėsainio ilgaamžiškume nėra nieko nuostabaus, nes "bakterijos ir pelėsiai atsiranda tik tam tikromis sąlygomis".
 
what (pron.) 
Old English hwæt, from Proto-Germanic *khwat (cf. Old Saxon hwat, Old Norse hvat, Danish hvad, Old Frisian hwet, Dutch wat, Old High German hwaz, German was, Gothic hva "what"), from PIE *qwod, neuter singular of *qwos "who" (see who).

Meaning "what did you say?" is recorded from c.1300; as an interrogative expletive at the end of sentences it is first recorded 1785, common early 20c. in affected British speech. Or what as an alternative end to a question is first attested 1766. "To give one what for is to respond to his remonstrant what for? by further assault" [Weekley]. The phrase is attested from 1873. What's-his-name for "unspecified person" is attested from 1690s; variant whatsisface is first recorded 1967. What's up? "what is happening?" first recorded 1881.
 
who (pron.) 
Old English hwa, from Proto-Germanic *khwas, *khwes, *khwo (cf. Old Saxon hwe, Danish hvo, Swedish vem, Old Frisian hwa, Dutch wie, Old High German hwer, German wer, Gothic hvo (fem.) "who"), from PIE *kwo- (cf. Sanskrit kah "who, which," Avestan ko, Hittite kuish "who," Latin qui, quae, quod "who, which, what," Lithuanian kas "who," Old Church Slavonic kuto, Russian kto "who," Old Irish ce, Welsh pwy "who").
 
Hwa hwa - ham...burger!

Mormonai

Jie buvo atėję.

Po nepriklausomybės atkūrimo Bažnyčios misionieriai dar kartą atvyko į Lietuvą 1992 m. spalį.

Lietuvoje Bažnyčia oficialiai buvo įteisinta 1995 metais.

(Lietuvių religija Lietuvoje neįteisinta)


Can Mormons really borrow money from their church?

Sako, kad ne.

After gaining said skills and learning, these individuals are asked to return the money they borrowed (without interest) to allow others the same opportunity they received.

Be palūkanų.

What?

Swedbanklandijos vasara

įnèšti, į̃neša, į̃nešė tr.
1. SD401, R, K einant įgabenti paėmus, užsidėjus: Vyrams bešnekant Katrė įnešė praustis Žem. Įneš tavo margas skrynias į aukštą svirnelį JV1071. Į vidų įnèšti reikia J. Ar jis į̃nešė maišą klėtin? Vb. Eik pro įnešamąsias duris Yl. Šitą tu tėvui įneši valgyti BB1Moz27,10. ^ Dainuodama einu – velnias į̃nešė į tą duobę mane Ar. | refl. tr. K: Įsinešk darbą vidun, mat kad orie šalta dirbti Š.
2. savo judėjimo jėga įvaryti, įstumti: Laivą audra įnešė į ramų užutekį tarp akmenų ir kranto uolų K.Bor.
3. greitai bėgant įvežti: Tegu mato visi, kaip šaunūs arkliai įneš į miestelį fajetoną A.Vencl. greitai užvežti: Susikūprinęs arklys beveik risčia įnešė ratus į statų skardį rš.
4. refl. įsismaginti bėgti: Arkliai kap insìnešė nuo kalno! Lp.
5. refl. įlįsti, patekti: Višta ansìnešė rasodnykan ir rasodą palupė (iškapstė) Lz.
6. pririnkus įdėti, įkrauti (apie bites): Tu čėsu buvo visur girės ir pievos. Todėl bitės tu čėsu ir daug [medaus] galėjo įnešti S.Dauk. Da į̃nešė kiek medaus bitės Ėr. Ka neša, vis kiek į̃neša Gs. | refl. tr.: Daugumas [spiečių] negalėjo gana maisto ant žiemos įsinešti LC1884,1.
7. įmokėti, duoti įnašą, dalį: Įnešė dalies pusę milijono Nm. Anys mat neskaito, kiek jo tuos namuos įnešta, rokavoja – čia jų viskas Skdt. | prk.: Lietuvių tauta įnešė savo indėlį į pergalę sp. Kiekviena mintis, kiekvienas jausmas įneša savo dalį į bendrą darymą būdo, įpročių J.Jabl.
8. įtraukti, pateikti; suteikti: Antrą kartą mėgino įnešti pataisą Ašb. Veikiamųjų dalyvių pati bevardė gimtis į sakinį nieko nauja neįneša J.Jabl. Visa tai užkrečią kitus vaikus ir įnešą mokyklon nesveiką reiškinį P.Cvir. Nors raižybos katedra ir įnešė nemaža gyvumo į Lietuvos meno gyvenimą, bet grafikos plačiai paskleisti ji neįstengė rš. Bus mistrai meluoją, kurie įneš sektas prapulties DP301.

Lietuvių tauta įnešė savo indėlį į pergalę...

Įnašas.

Paseno žodynai...

Keitimas
.
Komisavimas.

Šiuo metu "Swedbank" padaliniuose įnešti pinigus į savo sąskaitą litais, eurais ar JAV doleriais galima nemokamai. Nuo liepos mėnesio bus taikomas 0,05 proc. tarifas nuo sumos arba minimalus 3 litų mokestis

0,01 proc.?

Diskutuoja mėnesių mėnesiais ... dėl tų 0,01 proc....

„Swedbank“ duomenimis, kasdien į banko skyrius užsuka apie 14 tūkst. klientų, kuriems reikalinga atlikti paprastas operacijas, o ne gauti finansinę konsultaciją. Tuo metu internetinis bankas kasdien sulaukia 110 tūkst. vartotojų.

Paprasta suskaičiuoti: 

14 000*3 = 52 000  

52 000*20 > 1 000 000 

1 000 000*12 = 12 000 000

Be ilgų diskusijų.

Juk reikia pelną pelnyti: Seimo Biudžeto ir finansų komiteto pirmininko teigimu, per praėjusius dvejus metus didžiausi Lietuvos bankai sumokėjo vos 3 tūkst. litų pelno mokesčių.

!

Paspėliokim, ar buvo kas nors atėjęs pas mūsų šalies Prezidentę dėl šitokių naujienų jos šalies žmonėms:

Beveik tris kartus brangiau kainuos sumokėti mokesčius.

Įmokos pagal atsiskaitymo knygelę dabar kainuoja 3 Lt, nuo liepos 1 d. - 8 Lt.

Iki 8 Lt branginamos ir visų kitų įmokų paslaugos.
 
Įmokų priėmimas negrynaisiais pinigais kainuos 5 Lt.

Matyt, nebuvo niekas atėjęs.

Pas ją tik aukštesnieji nuliai, matyt, ateina.

...

Jei jau šitaip, sulauksim ir naujų "tarifų" ir "mokesčių", kurie mums bus "taikomi".

Esminis klausimas toks:

Ar Swedbanklandija Lietuvos Respublika, nesuteikdama savo piliečiams galimybės sumokėti mokesčius, papildomai nemokant "finansinių paslaugų teikėjams", o, jų nesumokėjus, šitaip tuos piliečius bausdama, elgiasi teisėtai?

Gal mūsų atstovams šis klausimas pasirodys įdomus?

o metu banko padaliniuose įnešti pinigus į savo sąskaitą litais, eurais ar JAV doleriais galima nemokamai. Nuo liepos mėnesio bus taikomas 0,05 proc. tarifas nuo sumos arba minimalus 3 litų mokestis.
Visą straipsnį galite rasti http://www.balsas.lt/naujiena/730030/nuo-liepos-swedbank-brangina-dali-paslaugu
šiuo metu banko padaliniuose įnešti pinigus į savo sąskaitą litais, eurais ar JAV doleriais galima nemokamai. Nuo liepos mėnesio bus taikomas 0,05 proc. tarifas nuo sumos arba minimalus 3 litų mokestis.
Visą straipsnį galite rasti http://www.balsas.lt/naujiena/730030/nuo-liepos-swedbank-brangina-dali-paslaugu
šiuo metu banko padaliniuose įnešti pinigus į savo sąskaitą litais, eurais ar JAV doleriais galima nemokamai. Nuo liepos mėnesio bus taikomas 0,05 proc. tarifas nuo sumos arba minimalus 3 litų mokestis
Visą straipsnį galite rasti http://www.balsas.lt/naujiena/730030/nuo-liepos-swedbank-brangina-dali-paslaugu
o metu banko padaliniuose įnešti pinigus į savo sąskaitą litais, eurais ar JAV doleriais galima nemokamai. Nuo liepos mėnesio bus taikomas 0,05 proc. tarifas nuo sumos arba minimalus 3 litų mokestis
Visą straipsnį galite rasti http://www.balsas.lt/naujiena/730030/nuo-liepos-swedbank-brangina-dali-paslaugu
šiuo metu banko padaliniuose įnešti pinigus į savo sąskaitą litais, eurais ar JAV doleriais galima nemokamai. Nuo liepos mėnesio bus taikomas 0,05 proc. tarifas nuo sumos arba minimalus 3 litų mokestis.
Visą straipsnį galite rasti http://www.balsas.lt/naujiena/730030/nuo-liepos-swedbank-brangina-dali-paslaugu

P.S. Komentarus pažiūrėjau...


siaip
2013-04-26 15:25
sakote, gerbiamieji, kad skatinate naudotis internetine bankininkyste ir bankomatais ??? gerai, sutinku, beeeet..... ne per seniausiai patyriau jusu pani valia brukamu bankomatu "malone" - sutriko rysys ir...pinigus nuo saskaitos nuskaite, o grynuju - triju pirstu kombinacija... salimais banko padalinys buvo, tai teko skubiai aiskintis, pasiule pretenzija rasyt, pasake, pinigai sugris po savaites...tai va, stai jums jusu patikimumas, apsaugos ir visokios kitokios "gerybes"... mano mama garbaus amziaus, tai butu misios...ir prie bankomato, ir tame bankelio padalinyje...
siaip, tai didelis upas butu skunda brukstelt, bet kam ? to paties banko administracijai :D butu juokinga, jei nebutu graudu... skatina vartojima jie, mat.... tfu, nesikeikiant.....
 zx
2013-04-26 14:44
Tipo skatina, kad daugiau internetu mokėtume. O aš pvz. susidūriau: nueini į savivaldybę. Už atitinkamus paslaugas davė kvitą ir liepė sumokėti tik swedbanke. Ir būtinai pristatyti kvitą. Kaip pristatyti kvitą, jei nori mokėti Internetu. Nei antspaudų nei parašų nebus jei elementariai atsispausdinsi. Ir toks popiergalis negalios. O jei neturi sąskaitos swedbanke. Nueisi ir mokėsi grynais. Ir neturi pasirinkimo. Tai už tai dabar dar damokėsi bankui 8 lt. Suprantu, jei būtų alternatyva, skatinama mokėti kitais keliais. Tačiau šiuo atveju esi priverstas elgtis tik taip.... ir + 8 lt...
KV
2013-04-26 15:26
Čia lietuva. Mes turim lietuvos banką ir poną Vasiliauską, kurį į šį postą patvirtino Prezidentė. Jeigu į šią žinią nereaguoja lietuvos banko valdytojas ponas Vasiliauskas, vadinasi, viskas gerai, kaip gerai ir jį paskyrusiai Prezidentei. Jei jiems gerai, vadinasi, ir mums, kurdapelių tautai, viskas turi būti gerai. Tad neinkškim, kad čia gyvename ir tokią valdžią turime. Kol dar galime,bėkime į normalią šalį, kur iš žmonių taip nesityčiojama.
Manau, kad jei bankas operacijų įkainius didina dvigubai, šiam bankui blogiau negu SNORUI.Ką apie tai mano ponas Vasiliauskas su 630 klerkų komanda? Matyt, nieko, nes snausti gaunant puikią algą lietuvoje įprasta...

P.P.S. ...Lietuvos bankas vykdo pinigų politiką, kredito įstaigų priežiūrą/...

P.P.P.S. Na va. Judint reikia.

2013-04-25

Time

Pamaniau, kad bus įdomu.

Amerikiečių žurnalas „Time“ kasmet paskelbia įtakingiausių viso pasaulio žmonių šimtuką. 

Jie paskirstyti pagal penkias kategorijas: titanai, pionieriai, lyderiai, ikonos, menininkai. 

2013-ųjų metų „Time 100“ titanų kategorijoje galima rasti reperį Jay-Z (43 m.), krepšininką Lebroną Jamesą (28 m.), dizainerį Michaelį Korsą (53 m.) ir kitus.

Pionierių kategorijoje mažiau žinomų pavardžių. Galima išskirti aktorių, aktyvistą Aamirą Khaną (48 m.), Tuniso prezidentą Moncefą Marzoukį (67 m.).

Štai lyderių kategorijoje vyrauja politikai: JAV senatorius Randas Paulas (50 m.), Filipinų prezidentas Noynoy Aquin (53 m.), JAV prezidentas Barckas Obama (51 m.), Kim Jong Unas (30 m.) ir kiti.

Bene įdomiausia yra ikonų kategorija. Čia galima rasti aktyvistę Malala Yousafzai (15 m.), kovojančią prieš Talibaną. Čia pat ir futbolininkas Mario Balotelli (22 m.). Greta jų stovi dainininkai Justinas Timberlake'as (32 m.), Beyonce (31 m.), aktorius Danielis Day Lewisas (55 m.), Kembridžo hercogienė Kate (31 m.), JAV pirmoji ponia Michelle Obama (49 m.), Kinijos pirmoji ponia Peng Liyuan (50 m.) ir kiti.

Menininkų kategorijoje galima rasti „Oskaru“ apdovanotą aktorę Jennifer Lawrence (22 m.), dainininkę Christiną Aguilerą (32 m.), režisierių Steveną Spielbergą (66 m.), muzikantą Franką Oceaną (25 m.) ir daugelį kitų.

"Ti- 
 
 me".

Magnificus

Šiuoplaikinis slengas...

Slengo terminai dažnai būna specifiniai tam tikroje subkultūroje, tokioje kaip muzikantai, riedlentininkai ir mažumos atstovai.

Arba politikai:

713,55 milijono litų - tokią sumą per 2014–2020 metus iš Europos Sąjungos fondų buvo nusprendę pritraukti prasiskolinusių Šiaulių valdininkai

Galima sakyt, pavyko.
slang (n.) 
1756, "special vocabulary of tramps or thieves," later "jargon of a particular profession" (1801), of uncertain origin, perhaps from a Scandinavian source, cf. Norwegian slengenamn "nickname," slengja kjeften "to abuse with words," literally "to sling the jaw," related to Old Norse slyngva "to sling." But OED, while admitting "some approximation in sense," discounts this connection based on "date and early associations." Liberman also denies it, as well as any connection with French langue. Rather, he derives it elaborately from an old word meaning "narrow piece of land." Sense of "very informal language characterized by vividness and novelty" first recorded 1818. A word that ought to have survived is slangwhanger (1807, American English) "noisy or abusive talker or writer."
"special vocabulary of tramps or thieves," later "jargon of a particular profession"

Tikrai, šiuolaikinis slengas: pritraukti ... sumą.

Ne trečią.

Antrą.

... ho Magnes lithos ...

Lithos?

Forget it!

Magnificus
 magnificus m (feminine magnifica, neuter magnificum); first/second declension
  1. great, noble, distinguished, eminent, august
  2. splendid, rich, fine, costly, sumptuous, magnificent
29. Magnificus 2013-04-25 11:26 IP: 84.15.178.120  
713,55 milijono litų - tokią sumą esu numatęs pritraukti per 2014–2020 metus!

O!

Planas!

Highest Zero

Top Expat Destinations: 8 Countries With Zero Income Tax.

Bye bye, Patria!

O!

Bahama Mama!

Betgi už minimalų atlyginimą dirbusių baudžiauninkų palikuonys taikosi ne ten, lekia šiuolaikinės Karūnos kryptimi.


Arčiau dvarponio skalsiau...

Negi jam priešinsies?

Skatulės Ūbo Galva Vilniuje!
Jau ketvirtą kartą.

Rūpinasi, matyt, kad nepripirmininkautume...

Įvedus šį mokestį, sandoriams su obligacijomis ir akcijomis būtų taikomas 0,1 proc. mokestis, o sandoriams su finansinėmis išvestinėmis priemonėmis – 0,01 proc.mokestis!

Kiek?

šẽmeta scom. (1): Kurs ūsus pastatęs, tas šẽmeta J.

Gal išprotėjo?

Cholopam mokesčius kelt reikia, o ne ponam!

Šito jau gana!

Lietuvoje viešintys Londono Sičio finansų centro vadovai sako netikintys, kad Europos Sąjungoje (ES) bus įvestas toks finansinių sandorių mokestis, kokį siūlo Europos Komisija ir kurį Didžioji Britanija jau apskundė teismui.

Europos Teisingumo Teismui?

Keista, juk Londono teismas - teisingiausias teismas pasaulyje!

Ir aplamai, kas link pinigų teisybės, prisiminkim: "Snoro" piniginius reikalus išsiaiškino p. Mr Freakley iš Londono, administruoja bankrotą Mr Cooper iš Londono, snoriečiai sėdi Londone, o kas toj istorijoj teisus, išaiškins teismas irgi Londone.

Betgi grįžkim dvaran – 0,01 proc.mokestis!

To us, it's an obscure shift of tax law. To the City, it's the heist of the century!

You are borrowing 11% of your GDP, Mr Cameron?

Kokie laikai...

The City does have a noble tradition of standing up for citizens' freedoms against despotic sovereigns, but this has morphed into freedom for money.
...
The corporation loves financial deregulation - globally. Deregulation is a bit like shaking (or, perhaps more accurately, removing a net from) a tree full of insects: the more you do it, the more business floats around, ready to be caught in the nearby web. As such, it is hardly surprising that the Lord Mayor of London is evan­gelical about it. In fact, his role is officially, as the City explains, to "expound the values of liberalisation" and provide "support for innovation, proportionate taxation and regulation". (On his 20-odd foreign trips a year, he makes clear that "proportionate" means "limited".) Not only that, but the Lord Mayor and colleagues promise to "take up cudgels on behalf of the City anywhere in the world on any subject which is of concern to the City".

Thus, the role of the City of London Corporation as a municipal authority is its least important attribute. This is a hugely resourced international offshore lobbying group pushing for international financial deregulation, tax-cutting and tax havenry around the world.

Welcome to the tax haven in the heart of Britain!

...

At the London G20 summit on 2 April 2009, G20 countries agreed to define a blacklist for tax havens...

...

Visit the City of London – the tax haven capital of the world!

...


Lietuvos premjeras Algirdas Butkevičius netrukus po rinkimų teigė, kad mokestį įsives ir Lietuva, bet vėliau nuomonę pakeitė.

Zero to the Zero Power.

Highest Zero.

Zero, Simple Zero.

Pirmininkaus.