2011-06-04

Вождь Бaльшой Гора

Teneužpyksta Troy už nuorodą.

Jo papasakota istorija šiandien man skamba alegoriškai.

Pagal kokius žemėlapius einam?

Ožys

„Moody's“ grasina sumažinti JAV skolinimosi reitingą, jeigu per artimiausias savaites nebus padidintas šalies valstybės skolos limitas, ketvirtadienį pranešė agentūra „Moody's Investors Service“.


2. Youtube: Bix - Bijom 11:07 06-03 IP: 80.240.9.72
Labai baisu kai SPECIALISTAI mažina SKOLINIMOSI reitingą!

Reitingų agentūra pranešė, kad jeigu skolos limitas bus padidintas, o bankroto pavyks išvengti, šalies reitingas „Aaa“ bus išsaugotas, o reitingo perspektyva priklausys nuo derybų rezultatų.

We have, in this country, one of the most corrupt institutions the world has ever known. I refer to the Federal Reserve Board. This evil institution has impoverished the people of the United States and has practically bankrupted our government. It has done this through the corrupt practices of the moneyed vultures who control it.

Savo šalyje turime vieną labiausiai korumpuotų institucijų tarp visų, kurias regėjo pasaulis. Tai Federalinio rezervo valdyba. Ši blogio institucija pavergė Jungtinių Valstijų žmones ir pavertė praktiškai neveiksnia mūsų vyriausybę. Ir padarė tai korupciniais pinigingų maitvanagių metodais.

Congressman Louis T. McFadden

Tai užsiėmimas!

Tai gyvenimas
: biudžeto pajamos šiemet sudarys tik 60 proc. jo išlaidų!

Ką ą ą
?

„Aaa“ bus išsaugotas???

Me e e e e!


3. Seimo Ožys - Kongresui
16:41 06-03 IP: 80.240.9.72
Baikit ožiuotis!

(Google: Šabašai Wiki, rusiškam puslapy rasit Seimo Ožį: ))

2011-06-03

Vendaunia

Vendai

[vok. Wenden] sorbai.

Venedai.

Вене́ды
({{lang-la|Venedi, Venethae, Venethi}; греч. Ούενέδοι}) — древний народ, обитавший в Восточной Европе (преимущественно на территории Польши) на рубеже н.э., рассматриваемый как один из предков славян.

In Swedish prehistory, the Vendel era (550-793) is the name given to a part of the Germanic Iron Age (or, more generally, the Migration Period).

The migrations and the upheaval in Central Europe had lessened somewhat, and two power regions had appeared in Europe: the Merovingian kingdom and the Slavic princedoms in Eastern Europe and the Balkans. A third power, the Catholic Church, had begun to expand its influence.

Iš kur viską taip žinom?

Iš literatūros.

lìtaras sm. (1) žr. litara: Koks čia lìtaras? Pn. Surašysiu aš laiškelį aukso litarė̃liais Lš. Su aukso litarė̃liais vardelis rašytas Vrn.

lìtara sf. (1) Drsk, Rm, Vv, Sb žr. litera: Visas litaras jau pažįsta [vaikas] Žem. Aukselio litarom vardas parašytas TDrIV161(Vlk).

vendai sm. pl.žr. venedai: Lietuviai rašydavę tai runomis, būtent, nuo vendų arba žuvėdų paskolintu raštu, tai rašydavę lotyniškomis litaromis A1884,24.

venèdai sm. pl. (2) DŽ2 slavų gentys, mūsų eros pirmaisiais amžiais gyvenusios prie Baltijos už Vyslos, vėliau per Karpatus pasiekusios Dunojaus žemupį.

Mat kaip - slavai, būk tai, iš šiaurės į pietus traukė...

×vendaunià sf. (2) rūkykla: Ale ir drąsybė, vendaunià pilna mėsų ir nerakina Slm.


×veñdyti, -ija (-o), -ijo (-ė) Kdn, Sdb, Žl, Skrb, Šmn žr. vendzyti: Atrado vendytą mėsą nukabintą ir krūvon sudėtą BM8(Skp). Per šaltai veñdė Ob. | prk.: Jis man’ veñdo i veñdo su tuo taboka Mžš. | refl. Alz: Penkias dienas kumpis veñdijas Pn.

×įsiveñdyti
gerai išrūkti: Insiveñdiję gerai lašiniai Ds.

×išveñdyti
Ps žr. išvendzyti: O raudonas [kumpis], gerai išveñdytas Rk. ^ Iš gero senamiškio medžiai raudoni kaip kumpiai išveñdyti Mlt. | refl. tr., intr. Jnšk: Dešra gerai išsiveñdijus Paį. | prk.: Išsiveñdysi jau čia tąj smarve [rūkydamas], tai ir po smerčiai kirmėlės negrauš Skdt.

×nuveñdyti tr. dūmais išrūkyti: Liepė man nuveñdyt [cibulius], ka paskui nebūtų žieduolių Pš.

×prisiveñdyti

1. tr. prisirūkyti: Prisiveñdijau daug kumpių Dr.
2. dūmų prisileisti: Kai nuejau, tai anys prisveñdiję sėdi ir lošia kortom Vžns.

×vendravóti, -ója, -ójo J, NdŽ, KŽ, Lpl, Slk, veñdravoti, -oja, -ojo Žlp žr. vandravoti:
1. Negalėtum šiandien žinoti, kokiame krašte ansai vendravojo S.Dauk. Eisu vendravóti, sau laimės paieškoti (d.) Krkl. O kiti jo broliai da tebevendravojo po svietą BsMtII176(Tl). | Starkeliai vendravójo JD1526.
2. Žalios rūtelės, geltoni žiedai, josim, broliukai, vendravót svietą JD4. Tėvas ir sako: – Duonelės neturėsma. Eik svieto vendravóti (ps.) Vkš.
3. žr. vandravoti 4: Pasiėmę šitas lendres, eikiate ing svietą vieškeliu vendravodami DS186(Rs).

×atvendravóti KŽ, Lš; M žr. atvandravoti: Atein bernelis, vendrauninkelis, par lygius laukus, par žalias lankas atvendravojęs S.Dauk.

×išvendravóti
1. žr. išvandravoti 2: Išvendravójau visas šaleles, iškytravojau visas mergeles (d.) Srj.
2. tr. išjodinėti: Tavo brolio bėras žirgas jau išvendravotas, o seselės aukso žiedas jau suvenčiavotas LTR(Ndz).

×pavendravóti Nmk, Brs žr. pavandravoti: Aš išjojau uliavoti ir paveñdravoti (d.) Žlp. | refl. Ad: Būčiau pasiuliojus, pasivendravójus su margom žuvelėm (d.) Slk. Vienu keliu ėjo žmogus ir sveikata pasivendravotie Tat.

×vandravõnė (l. wędrowanie) sf. (2) kelionė: Teip jie, tie keturi vaikai, paskui jojo ant vandravonės DS87(Rs).

×vandravóti, -ója, -ójo (l. wędrować, brus. вaндpaвaць) BzF194(Prk), NdŽ, FrnW, JD476, M, Rtr, NdŽ, KŽ, DrskŽ, Smn žr. vandrauti:
1. Eičiau, tetušiui pasikloniočiau, kad duotų žirgą man vandravot NS1010. Reiks man joti vandravoti, mergužėlės paieškoti LTR(Brž). Čia buvau, te buvau, pas jauną panelę vandravojau LTR(Pg). Tik mum nusibodo kieme vandravotie LB98. Giminių jokių neturėdami, sumislijo jie eitie į svietą vandravotie BsMtII93(Srd). | Itiej vištelaičiai nuej[o] po svietą vandravót LzŽ. Žuvelės upiuose plaujo[ja], vandravó[ja], tylomis užeitos bėg[a], pasikavo[ja] JD219. Ten aš būčiau vandravojęs su žaliosiom karosėlėm NS504. ^ Nevandravojęs – ne gizelis LTR(Vlkv).
2. Esiu kriaučius, einu svieto vandravot BsPIV245(Brt). Su marguoju [žirgu] žemes vandravósiu, su baltuoju jūres mares plauksiu JD791. Vandravojo miestus ir miesto ūlyčias, ir pasidabojo brangios kaminyčios LTR(Tr).
3. intr. braidžioti: Ans puipt nuo arklio į vandenį ir tenai vandravója, t. y. braido J.
4. intr. NS1162 linksmai leisti laiką, pramogauti: Visą nedėlią vandravojo, dėl to ir šienas paliko nevežtas Žg. Josiv josiv vandravóti į Veliuonos miestą JV176.

×atvandravóti žr. atvandrauti: Atjoja bernelis, atvandravoja: – Padėk Dievs, mergele, linus ravėt! LTR(Ndz).

×išvandravóti

1. LTR(Smn) žr. išvandrauti: Aš išjodams į karą, išvandravodams į karą, palikau savo mergelę visai mažų metelių LTR(Auk).
2. LTR(Ppl) žr. išvandruoti 2: Du šimteliu trotysiu, žiedužio nemainysiu: išvandravójau Rygos miestelį, apvajavojau lenkų žemelę, – tavęs jaunos neužmiršau! JV333. Aš išvaikščiojau, išvandravójau visas žemeles, visas šaleles (d.) Plv.

×pavandravóti
žr. pavandrauti 1: Pasimislijau pavandravóti po pasaulę Všv. Pirmutinis sūnus paaugo, pradėjo pažyt svietą ir ėmė prašyt tėvo, kad jį leistų po svietą pavandravot BsMtII53(Slv). | refl. LMD(Nm).

×parvandravóti žr. parvandrauti: Oi kap aš parjojau, kap parvandravojau LTR(Smn).

×pravandravóti tr. keliaujant prarasti, netekti: Išvandravojau visas šaleles, pravandravojau šyvą žirgelį LLDIII501(Mrk).

×privandravóti
žr. privandrauti 1: Privandravojom karčemą, toj karčemoj šinkarka LTR(Br).

×užvandravóti žr. užvandrauti: Oi ir užėjom, užvandravójom an didelės vainelės (d.) Brb.

vandãlas, -ė smob. (2) NdŽ, KŽ; Rtr, ŠT325
1. DŽ1 istor. vandalų genties žmogus.
2. TrpŽ, DŽ1 prk. kultūros ir materialinių vertybių naikintojas, barbaras.

vándenį drum̃sti
kelti nesantaiką: Ko ji čia nori, ko vandenį tarp mūsų drumsčia! Klvr. Prisipumpai kaip švabas ir eik miegoti, ko čia vandenį drumsti [savo kalbomis] J.Avyž.

×peklos vanduo
KlvK98 degtinė.

«Каменные корабли» встречаются Норвегии и Финляндии (Аландские острова). Отдельные «каменные корабли» изредка встречаются на побережье Северной Германии, в Прибалтике (где их называют «корабли дьявола») и в России.

2011-06-02

Stone Ship

The Stone ship or ship setting was an early Germanic burial custom, characteristically Scandinavian but also found in Germany and the Baltic states. The grave or cremation burial is surrounded by tightly or loosely fit slabs or stones in the outline of a ship. They are often found in grave fields, but are sometimes far from any other archaeological remains.

Ship settings are of varying sizes, some of monumental proportions. The largest known is the mostly destroyed Jelling stone ship in Denmark, which was at least 170 metres long. In Sweden, the size varies from 67 metres (Ale's Stones) to only a few metres. The orientation also varies. Inside, they can be cobbled or filled with stones, or have raised stones in the positions of masts. The illusion of being ships has often been reinforced by larger stones at the ends. Some have an oblique stern.

Scattered examples are found in Northern Germany and along the coast of the Baltic States. Excavations have shown that they are usually from the latter part of the Nordic Bronze Age, c. 1000 BC - 500 BC (e.g. Gotland) or from the Germanic Iron Age, the Vendel Age and the Viking Age (e.g. Blekinge and Scania).

Scholars have suggested both that the stone ship developed out of the desire to equip the dead with everything he had in life, and alternatively that it was specifically associated with the journey to Hel.


Само название каменный корабль появилось во времена викингов.

Хотя более древние и более крупные «каменные корабли» относились к позднему бронзовому и раннему железному векам (около 1000—500 гг. до н. э., например, на Готланде), их продолжали сооружать и в последующие периоды — германский железный век, вендельский период и даже в эпоху викингов (800—1150 гг. н. э.).

«Каменные корабли» встречаются Норвегии и Финляндии (Аландские острова). Отдельные «каменные корабли» изредка встречаются на побережье Северной Германии, в Прибалтике (где их называют «корабли дьявола») и в России.Образ Корабля дураков появился на исторической сцене с наступлением эпохи Ренессанса.

Что это такое?

Narrenschiff
— корабли, заполненные сумасшедшими и перевозившие свой необычный груз из города в город. В те времена безумцам ничего не стоило вести бродячий образ жизни. Города при первом удобном случае изгоняли их за пределы своих стен, часто сажали на корабль. И отправляли вниз по Рейну искать свой разум.

2011-06-01

Kriegsspiele

Šiandien - Tarptautinė vaikų gynimo diena.

Spiel - žaidimas.

Tik kad tų žaidimų visokių yra.

Krieg.

Kriegsspiele.


Per tarptautinės koalicijos surengtą antskrydį Rytų Libijoje žuvo mažiausiai septyni civiliai ir dar 25 buvo sužeisti, informuoja BBC.

Gydytojas sakė, kad žuvusiųjų amžius svyruoja nuo 12 iki 20 metų.

Qaddafis son, three grand children killed in NATO air raid.

Dėl ko karas?

Braliukai, regis, senai suprato, kad anie ant kryžavonės skersą dėjo.

Ne tas jiem, švabam, rūpėjo.

Net pats jų, kryžiokų, žodis - Krieg - ar tik nebus nuo Jėzaus Kryžiaus vardo kilęs?

Pasiplėšt jiem tada rūpėjo.

O kaip dabar?

Dabar dėl demokratijos kariaujam?

12. Kryžiaus žygio priežastis
09:48 06-01 IP: 80.240.9.72
In the months leading up to the military intervention, Gaddafi called on African and Muslim nations to join together to create this new currency that would rival the dollar and euro. They would sell oil and other resources around the world only for gold dinars.

6. Gaddafi blogas kaip Saddam 12:44 05-31 IP: 80.240.9.72
In 2000, Saddam Hussein announced Iraqi oil would be traded in euros, not dollars. Some say sanctions and an invasion followed because the Americans were desperate to prevent OPEC from transferring oil trading in all its member countries to the euro.

Gero žmogaus
pažymėjimas dabar yra leidimas pabušavot?

Kaip su demokratija tada, ponai?

8. Demosą reikia kratyti! 12:47 05-31 IP: 80.240.9.72
Apie 2/3 pasaulinių valiutinių rezervų - $.

Kodėl?

Nes labai žalias:)

Ir labai demosą krato:(

2011-05-29

Sir Winston Churchill

If you can start the day without caffeine or pep pills,

If you can be cheerful, ignoring aches and pains,

If you can resist complaining and boring people with your troubles,

If you can eat the same food everyday and be grateful for it,

If you can understand when loved ones are too busy to give you time,

If you can overlook when people take things out on you when, through no fault of yours, something goes wrong,

If you can take criticism and blame without resentment,

If you can face the world without lies and deceit,

If you can conquer tension without medical help,

If you can relax without liquor,

If you can sleep without the aid of drugs,

Then you are probably a dog.


Если вы можете:

- начать свой день без кофеина,

- быть жизнерадостным и не обращать внимание на боли и
недомогания,

- удержаться от жалоб и не утомлять людей своими
проблемами,

- есть одну и ту же пищу каждый день и быть благодарными
за это,

- понять любимого человека, когда у него не хватает на вас
времени,

- пропустить мимо ушей обвинения со стороны любимого
человека, когда все идет не так не по вашей вине,

- спокойно воспринимать критику,

- относиться к своему бедному другу так же, как и к
богатому,

- обойтись без лжи и обмана,

- бороться со стрессом без лекарств,

- расслабиться без выпивки,

- заснуть без таблеток,

- искренне сказать, что у вас нет предубеждений против
цвета кожи, религиозных убеждений, сексуальной
ориентации или политики,

значит вы достигли уровня развития своей собаки.