2011-10-29

Krizės anatomija

Euro šmėkla bastosi po Europą.

O gal pinigų šmėkla, po pasaulį?


Politikai, būk tai, kalti, ne bankininkai.

Tie tai gerai pinigus daro, iš oro.

Gediminas 2011-10-21 09:05:17
Euro „šmėklos“ istorija yra politinio kišimosi į sudėtingus ekonominius santykius pasekmė. Aišku, politikai teigia priešingai, stengdamiesi išsaugoti savo įtaką ir autoritetą. Tų santykių sudėtingumo negali perprasti net įžymiausi bei gabiausi ekonomistai. Tuo labiau nei viena vyriausybė negali ir neturi sukaupusi tiek žinių, kurių reiktų ekonomikos reguliavimui net ir menku mastu. Štai ir gauname neprognozuojamas bei sunkiai suvaldomas krizes. Užuot kūrus valiutos monopolį, reikia pašalinti klūtis valiutų rinkai formuotis - tai būtų kur kas išmintingesnis sprendimas. O Lietuvos litas tampa pranašumu vietoj tariamo atsilikimo.

Pranašumas...

Valiutų rinka...

Sudėtingi ekonominiai santykiai.

Gediminui 2011-10-21 10:40:31
Palūkanos, būtent palūkanos, galop atvedė mus į pasaulinę krizę. Kai pinigai yra daromi iš nieko ir skolinami už palūkanas, kurioms mokėti padaromi nauji pinigai ir vėl paskolinami, ir t.t.

Pinigų gamintojų tarpe atsirado tas, kuris stojo pinigų piramidės viršuje. Šiandien tai - vis dar doleris.

Tų žaidimų meistrai dabar bando padaryti vieningą pinigą pasauliui - tai reikštų visiškos vergijos įteisinimą.

Straipsnio autorius - iš jų, pinigų meistrų, tarpo, jis yra Švedijos Riksbanko vicepirmininkas.

Pirmieji bankai buvo vieta vertybėms saugoti. Jų savininkas gaudavo raštelį, patvirtinantį, kad bankininkas turi tas vertybes. Vėliau tas raštelis (banknotas - bank note) pats tapo vertybe - popieriniu pinigu. Dabar ir jo nebereikia, užtenka įrašo kompiuterio diske. Kurį skolina už palūkanas. Kurį patys ir sukuria - nepriėmę, negavę, neradę ir neturėdami jokių vertybių jam pagrįsti.

Pinigus vadinam lėšomis. Lietuvių kalbos žodynas:

lėšìnti
, -ìna, -ìno žr. lešiuoti 2.

×lešiúoti, -iúoja, -iãvo (vok. löschen)
1. tr. R, K, D.Pošk kalkes lieti vandeniu, gesinti: Darbininkai lešiãvo kalkes Šmk. Rytoj pradėsim kalkes lešiúoti Prn. | refl. K.
2. tr. skiesti, miešti: Aš lešiúoju (atleidžiu su vandeniu) vyną tvirtą J. Ar čia lešiúotas karbolius? Kal. Nelešiúok spirito su medum – aš negaliu gerti! Kal. Nelešiúota degtinė par stipri gerti Gr. Čia bra vynas tai vynas: nelešiúoto negali gert – tuoj nuvirstum Šmk. Nelešiúotas uksusas par rūgštus Jrb.
3. tr., intr. prk. gerti (svaiginamuosius gėrimus): Čiupome alaus boselį ir lešiuojame rš. Šiais laikais visi tik lešiúoja, o lešiúoja Vvr. Lešiúoja degtinę gerai Kal.
×atlešiúoti tr. atskiesti, atmiešti: Atlešiúok spirito, gal atvažiuos kuomet svečių Kal. Priš gerant kitas liekarstas reik atlešiúoti Vvr. | refl. tr.: Ar turi degtinės atsilešiãvęs? Kal.

Lešiavo, lėšino, nuo pat pradžių.

Natūraliame Vakarų Anatolijos elektrume aukso yra nuo 70% iki 90%, o senovės Lydijos monetų elektrume aukso yra 45–55%. Tuo remiantis spėjama, kad monetas imta kaldinti tam, kad gauti pelno iš kaldinimo aukso monetų, kurios aukso turėjo mažiau negu natūralus regiono auksas.

Prisilešiavo, prisilėšino.

Suvulgarintas pinigų istorijos atitikmuo maždaug toks: panelė berneliui rašteliu pažadėjo praleisti naktį su juo. Vėliau jai to daryti nebereikėjo, nes tas raštelis pats reiškė naktį su panele, berneliui to pakako. O vėliau tie reikalai tereiškė klaviatūros mygtukų spaudymą.

Štai ir visa krizės anatomija, sakant.

Ką čia bepridursi...

2011-10-28

Žmona ir žmogus

Ar moteris yra žmogus?

Kadaise aišku buvo.

Mergaitė ir berniukas.

Mergelė ir bernelis.

Merga ir bernas.

Žmona ir žmogus.

Pati ir pats.

Taip ir sakydavo: mano žmogus, mano žmona, mano pati, mano pats.

Senelė ir senelis.

Bobutė ir diedukas.

Jei be antros pusės liko, našlė ir našlys.

Jei tos antros pusės nerado, tai senmergė ir senbernis.

Tokius paskum jau nebelabai yra kam senele ar seneliu vadint, tai ir vadina sene ir seniu.

Tai iš kur tas ginčas?

woman
late O.E. wimman (pl. wimmen), lit. "woman-man," alteration of wifman (pl. wifmen), a compound of wif "woman" (see wife) + man "human being" (in O.E. used in ref. to both sexes; see man). Cf. Du. vrouwmens "wife," lit. "woman-man." The formation is peculiar to English and Dutch. Replaced older O.E. wif, quean as the word for "female human being." The pronunciation of the singular altered in M.E. by the rounding influence of -w-; the plural retains the original vowel. Meaning "wife," now largely restricted to U.S. dial. use, is attested from mid-15c. Women's liberation is attested from 1966; women's rights is from 1840, with an isolated example in 1630s.

Taip ir nutiko.

Pavadino žmoną senobiniai germanai žmona-žmogum, ir prasidėjo: žmogus moteris ar nežmogus...

Juk yra moteris ir yra vyras.

To vyro moteris yra jo žmona, o moteries vyras yra jos žmogus.

Nepatinka?

Tegul, atvirkščiai, to žmogaus žmona yra jo moteris, o tos žmonos žmogus yra jos vyras.

žmonà sf. (3) KBII82, K, DŽ, NdŽ, KŽ, (4)
1. SD197, SD11,190, R, R386, MŽ, Sut, I, N, KI236, KII343, Asv moteris: Žmona sena, vetuša boba SD4. Ji mūsų žemės žmonà, moteriškė KII5. Prūsų žmonà K334. Žmona didė SD17. Žmogus piningingas, žmona pininginga D.Pošk. Dvi didi ir šventi žmóni ant pamokslo ir ant pavaizdo iškelti turim DP471. Tame vėl pavaizde mokia visas žmónas, daugiausiai mergas, drovėjimo mergiško DP472. Žmona tada anoj bijodama ir drebėdama, žinant, kas jaip stojos, atejo ir puolė prieš jį ir pasakė jam visą tiesą Ch1Mr5,33. Tariau tada Viešpatiesp mano: galbūt, jog neseks mane ana žmona Ch1Moz24,39. Atmink, jog neapsirūstavai, kad anoji pavargėlė žmona, kuri kentė kruviną ligą, prisiartino, idant imtų vaistą savos ligos palytėjusis sterblės rūbo tavo DK151-152. Prieikisig Viešpatiesp su tuo nužeminimu, su tuo troškumu ir su tuo tikėjimu, kaip turi pavaizdą tampi žmogup ir taip žmonáip DP371. Turime žinot, jog moterystė nest niekas kito, tiektai patogus ir padorus suglaudimas vieno vyro su viena žmóna DP69. Čia yra žmonà tokia LKKXXIX186(Lz). Gyveno viena žmonà, o turėjo vaikučių dvejetą LKT204(Pjv). Graži ana žmonà, paaukštė Jdr. Patikau tokią žmóną iš Endriejavo Jdr. Toki žmonà ligonis pry munęs buvo Pj. Už manęs čia gyvena tokia žmonà Pgg. Viena žmonà visame bute gyvena Vn. Liko viena žmonà troboj, negali dirbt Drsk. Gera ana žmonà, sutinkam Pvn. Ne žmogus, tik žmonà viena vėlė vailokus Kpč. Jau dabar žmonà i dirba, i daržus ravia, i karvę pamelža Jrb. Sena žmonà, ė kap gražiai gieda Str. Mama tokia nemokyta žmonà buvo, niekur nesikišo Snt. Kai karas buvo, aš buvau su žmonõm, ne su vyrais Nmč. Iš manę prapuolus (be sveikatos) jau žmonà Str. Motka gudri žmonà buvo Pls. Sustikau penkias žmonàs Dv. Buvau žmonà, o dabar jau nėr žmonõs (susirgo) Pst. Tokia žmonà nertinį įsiūlė už dvidešimti rublių Rdn. Nuėjo in miestą, jau juos užspėjo vakaras, prašėsi pas vieną žmoną, kad juos priimtų pernakvot BsPIII250(Brt). [Jis] sudėjęs graudingą lietuvišką dainą, kurią aš užrašiau nuog vienos žmonos A1884,355. Atsiranda tokių tarp žmonų, jog viena pati kelias dešimtis dainių moka padainiuoti DXpsl. Nutilo ir verkia, – matyti, suskudo didžiai žmonos širdis Žem. Ir kai ji į vidų eina, į tą butą, tai ji nieko nerado kaip vieną seną žmoną VoL288. Graži žmonà buvo ir linksma Km. Žmonikė, žmonelė, žmonelikė D.Pošk. Gera žmonẽlė – tik viena kojelė laibesnė Ign. Jaunos tokios žmonẽlės buvo ir abidi nūmirė Gršl. Tokia žmonìkė buvo uogų atnešusi Krš. Jauna žmonìkė išeina, rodo, kur gydytojus [gyvena] Grd. Pabaĩdai mano meičiukus, žmonẽle Aps. Nusigyveno kad viškui žmonýtė Svn. Nėko sau toki žmonìkė NmŽ. Graži žmonáitė, ale treitas vaikų Dv. Teta razumni žmoniùkė Pc. Aš nebekentus paklausiu: – Ko teip tamsta, žmonelýte, verki? Mšk. Viena žmonelė turėjo aitvarą J.Jabl. Žmoneliū́tė Dglš. Nuėjo tad jisai pas biednos žmoniukės ir sako: – Priimk mane ant nakvynės! BsMtII16. Žmonelės suėjo kaimynės lankyti, o vyrai pasiliko priemenėje LzP. Žmón! (voc. sing.) Tvr. ^ Šventa Ona – gera žmona: atvažiavo su šviežiu ragaišiu PPr52. Ona – gera žmona, aptep duoną su smetona Sln. Maža žmonelė visą svietą aprėdo (adata) Prk. Maža žmonelė bebėgdama priėda (ritė) Sch65. Maža žmonelė bebėgdama papampo (ritė) Prk. Juoda žmonẽlė, molinė būdelė, adverniškai gieda (kregždė) JT70.

2. J sutuoktinė savo vyrui, pati: Būsi mana žmonà Lz. Adomas, būdavo, draudžia, prašo, verkia, kad už kito neičiau, kad jo būčiau žmóna Avl. Iš pirtelės (iš prastų namų) paėmė, tai nebus žmonos (bus prasta žmona) Mžš. Tai mano antra žmonà, pirmoji mirė Sk. Keturias žmónas praleidžiau Strn. Jis jau tų žmonų̃ turėjo daugiau Akn. Smertis panosė[je], o jis da žmonõs ieško Mžš. Vyras su žmona gerai gyveno Rš. Žmonà tokia negalinga, tai jis pats kas [bulves] Grz. Žmonà neturėjo nei kokios valios, vyras ją visaip muštravojo Šmn. Jis savo žmóną laiko vietoj senos naginės Kt. Kap aš an jo žmonõs pažiūrau, tai man pusė sveikatos grįžta Pv. Su žmonà persiskyręs Pns. Žmonà ano y[ra] ligoninė[je], su visu menka Varn. Muno žmonà nu jau dešimti metų kaip mirė, vienas pats gyvenau Trkn. Ta jau mun yr antroji žmonà Skd. Čia mat gavau po žmonõs tą žemės šmotuką Lk. Par dvi žmónas mes buvom tryleka vaikų Yl. Žmóną išginė, vienas paliko Krž. Jo sūnaus žmonà tap pat lietuvė Kr. Nu ponas kai žanijos, žmõną atavedė nuo Lietuvos Cs. Su žmonõms maino kaip su kokioms kumelėms Yl. Bars tą žmóną, muš jau už tus piningus Žr. Tiej žmogai vaikščioj[o] top gaspadoriop žmonõs Lz. Aš tau leisiu muno dukterį į žmonas S.Dauk. Aš juk ne mergelė, o vyro žmona V.Krėv. Sarmatą turėtum, žmon rš. Ar aš ne jauna, ar ne graži pana, ar ne visi žinot, jog aš būsiu žmona? JD1563. Kokį šešisdešimt metų ta ano žmonìkė turėjo Varn. Parvažiavo su savo žmonikè ant mėnesio Jdr. Verkė žmonẽlė kaip lytutis lijo Ar. Išsirinko žmonýtę kai cukierką Ds. ^ Gyvenimas be žmonos – lyg daržas be tvoros PPr149. Alus be apynių, o žmona be drobės – niekam verta Pnd. Be vyro galvos žmona nieko nesugalvos KrvP(Lzd). Be vyro žmona nei už durų KrvP(Mrk). Žmonà ne rankovė – neišversi Rod. Žmona ne pirštinė, už juostos neužsikimši, kita nepamainysi Švn. Gera žmonà laiko tris namų kampus, o tėvas – tik vieną Prn. Kuri žmonà netikus, tai visas namas pakrypęs An. Pirmoji žmona nuo Dievo, antroji nuo žmonių, trečioji nuo velnio Tr. Žmona ant lentos, o vyras jau piršliuos LTR(Šl). Žmónai paskutinio žodžio nesakyk Kvr. Žmónai paskutinės teisybės nesakyk ir labai didelės valios neduok Žb. Namie nepatikėk žmona, o kelyje arkliu Prng. Gerų vyrų žmonos ilgai nesensta KrvP(Eig). Būtų gera žmona, kad tik austi mokėtų ir dirbti netingėtų KrvP(Vlk). Žmona tik zyzti ir į akis lįsti LTR(Krtn). Žmona – nakties gegutė, ji visad perkukuoja LTR(Vrn). Girtam ir ožka žmona LTR(Auk). Gaidys nenora vištos perančios, o vyras – žmonõs sergančios Varn. Sveikoji žmonà vyrui, o broliui bagotoji sesuo Erž. Prievarta – gera žmona J.Jabl. Gera žmona pati pasiūlo M.

žmogas sm. RtŽ = žmogus.

Žmonos, žmogai.

Visi - žmonės.

2011-10-27

Pilietika

Politika ― tai bendro žmonių gyvenimo visuomenėje organizavimo ir nuolatinio reguliavimo veikla.

Terminas „politika“ nurodo valstybės gyvenimą. Senovės graikų kalbos žodis 'polis' reiškia miestą - valstybę, o iš šio žodžio sudarytas būdvardis 'politikos' reiškia visa tai, kas susiję su valstybe ir jos gyvenimu.

Vieno žymiausių senovės graikų mąstytojų Aristotelio traktatas, skirtas valstybei, valstybės valdymui, skirtingoms to valdymo formoms, vadinasi „Politika“.

Platonas mano draugas, bet tiesa man brangesnė"

Πολιτικός.

Πόλις.

Sako, miestai-valstybės buvę, miestelėnai ten politikavę.

Tik pamiršta, kad tie miestai apie pilis užaugę.

Castle.

Pilis ir πολις.

Piliečiai ir πολίτες.

Politika ir pilietika.

Kada Lietuvoj rados politikai?

Ar ne sykiu su Rzeczpospolita?

Dabar politikai iš pilietikų prašinėja po litą - kitą savo varžytuvėms.

Prieš tai tų litų valdymą svetimiems atidavę.

Patys su pinigais išsiskirt visiškai neskuba.

Kaip danguj, taip ir žemėj?

Pasivaržę ir nugalėję varžytuvėse, politikai nebesivaržo.

Neliečiamaisiais pasiskelbę, pilietikus prisimena tik prieš elekcijas.

Kada politikai taip atsiskyrė nuo pilietikų?

Gal tada, kai pilis pavirto πολις?

Pilį pila, polį kala.

Kiečiau?

Toks ir kietumas.

Nors ... pastaruoju metu tos šalies politikai kartais išrodo pilietikais.

Kad taip mūsiškiai būtų elgęsi...

Prasta politikų politika.

Susimovė politikai.

Gal jau laikas politiką keisti pilietika?

Visuotine pilietika.

2011-10-26

Satrapija

satrapas
1. istor. Persijos srities vietininkas, turėjęs neaprėžtą valdžią.
2. prk. žiaurus savavaliautojas, despotas.

Nebūtinai toks baisus.


Satrap of Egypt worshiping the sun.

Neblogai.

If worshiping money?

Сатрапия (др.-перс. xšaθra; перс. شهر‎) — административная единица — военно-административный округ (провинция) в государстве Ахеменидов, возглавлявшаяся сатрапом.

Сатрап (др.-перс. xšaθrapāvan — хранитель царства; новоперс. شهربان‎) — наместник сатрапии, возглавлявший её администрацию, отвечавший за сбор податей, вершивший суд, набиравший войска и контролировавший местных чиновников.

В руках сатрапа была сосредоточена военная и гражданская власть, что давало им большую самостоятельность, которой они иногда злоупотребляли.

Термин, как полагают, мидийского происхождения, то есть должность с таким названием существовала еще в Мидийском царстве. Первый документально известный сатрап — Гарпаг, которого Кир Великий назначил наместником Лидии после ее завоевания. Около 518 до н. э. Дарий I провел административную реформу, разделив всю Персидскую державу (за исключением коренной страны персов Персиды) на 20 сатрапий.

Каждая сатрапия должна была выплачивать царю установленную дань (как правило серебром) и выставлять определенные контингенты в царское войско в случае похода.

Tai papuolėm!

Satrapai!

Боже царя храни!

2011-10-25

Demokratija

Pasaulyje plinta būti ir nebūti gandai apie spalio viduryje Niujorke ir Vakarų Europos sostinėse prasidėjusį masinį judėjimątiesioginę demokratiją.


17. Tiesioginė demokratija 2011-10-25 12:33IP: 80.240.9.72
X–XI a. sandūroje aisčiai skyrėsi nuo gretimų kraštų kaip diena ir naktis. Jie krikščioniškų tautų bendrijoje buvę lyg sala jūroje: dar laikėsi pagonių tikėjimo ir papročių, atkakliai gynėsi nuo antpuolių, dar jautėsi saugūs. Kaimynai puldavę jų žemes, bet nelabai sėkmingai. Neužsibūdavo čia nei vikingai, nei slavai, nei danai. Apie 1020 m. pastarieji laimėjo mūšį Semboje, bet jau po 50 metų jų karalius Svenas pripažįsta: „Sembai nepakenčia jokių ponų.“

Jei nėra ponų - argi šitai yra ne tai, ką ir turėtų reikšti graikiškas žodis "demokratija"?

Nors graikiškoji demokratija, žinoma, ne tokia buvo.

Juk jie vergų turėjo.

35. Tariama demokratija 2011-10-25 13:16IP: 80.240.9.72 2
Sakoma, kad demokratija gimė senovės Graikijoje. Negraikus jie vadino barbarais. Civilizacijomis vadina Persiją, Graikiją, Romą, Šventąją Romos Imperiją, Vakarų Europą, JAV. Jas visas sieja PINIGAI - pirmosios monetos buvo persų drachmos.

Na va, ne drahmos, o darikai.

Koks sutapimas.

Dārayavahušo darayakai.

Štai jis, Dariamušas.


muštìnis sm. (2)
1. senovinis sidabrinis ar auksinis pinigas: Kožnas muštinis nešė tuokart 34 mūsų berlinkas M.Valanč. Muštìnis – aštuoni auksinai Pnd. Šiandien dar Lietuvoj ir Žemaičiuse daugioj vietoj tebevadina stambius piningus muštiniais S.Dauk. Džiaugdavęsi ant dienos po muštinį gavę A.Baran. Už rūtelių vainikėlį šimtą dorelėlių, o už jaunas dieneles šimtą muštinėlių JD980. Dėk dėk muštinėlį, gausi ploną stuomenėlį JV767. Bus tau užmokėta ne variniais pinigėliais – baltais muštinėliais (d.) Vb. Jei nebus gana doreliuko, aš užmokėsiu muštiniuką KlpD103

Kiti sako, kad Lydijoj pirmos monetos.

Lietuvoj (ne šitoj, LDK), beje, monetos pradėtos kalti bene Vytauto laikais - ligi tol lietuviai svetimas monetas (gautas prekiaujant) išlydydavo, darydami pinigus, vadintus lietuviškais ilgaisiais; jie tevertino tikrąją lydinio vertę, o ne fizionomiją, iškaltą monetoje. Vytautas, istorikai sako, suteikė ir privilegijas palūkininkams. Tada ir prasidėjo žaidimai su Šventąja Roma, atvedę mus į šiandieną. Biblija. Why did the Jewish religious leaders offer just 30 pieces of silver for the betrayal of Jesus? Thirty pieces of silver ($66, if shekels) was the price offered. (Mt 26: 14, 15) The sum fixed by the religious leaders appears designed to show their contempt of Jesus, viewing him as of little value. According to Exodus 21: 32, the price of a slave was 30 shekels. Štai vakarietiškosios, krikščioniškosios demokratijos ištakos. Ji valdoma palūkanomis. Vatikanas amžiais draudė krikščionims skolinti pinigus už palūkanas, skolintis nedraudė. Atsukti antrą ausį, nusilenkti liepė. Demokratijos vadovas - demagogas (agogos - gr. lyderis). Mūsų renkami vadovai nevaldo. Jie patys yra valdomi. Tų, kas valdo pinigus, kas juos kuria ir skolina mums. Šitaip mus valdydami. "Let me issue and control a nation's money and I care not who writes the laws." – Mayer Amschel Rothschild. Anglijos premjeras Benjamin Disraeli: "The world is governed by very different personages to what is imagined by those who are not behind the scenes." Jie ten, Londone, tinkamoj vietoj - The City valdo, o ne The Queen. Google: Protester occupy St Paul's Square, London.


Paskaitykit jų šūkius, pamatysit, kad jie žino, ko nori.


Tik kad susibūrė ne prie centrinio banko, o prie akcijų biržos, kažkodėl.

2011-10-24

Caesarean section

Daug žodžių nuo Cezario laikų išsaugojo pasekėjai.

Царь.

Kaiser.

Recession.

Cezario pjūvis.

We came, we saw, he died.

Veni, vidi, vici?

In "Winning Modern Wars" (page 130) General Wesley Clark states the following:

"As I went back through the Pentagon in November 2001, one of the senior military staff officers had time for a chat. Yes, we were still on track for going against Iraq, he said. But there was more. This was being discussed as part of a five-year campaign plan, he said, and there were a total of seven countries, beginning with Iraq, then Syria, Lebanon, Libya, Iran, Somalia and Sudan. ... I left the Pentagon that afternoon deeply concerned."

Concerned?

There have been at least five attempts to divide Libya.

Libija sudarys komisiją M. Kadhafi žūties aplinkybėms ištirti.

Jei tik įmanoma, mirusįjį mazgoja ir kvėpina tos pačios lyties artimieji. Žmona gali prausti savo vyrą, tačiau ne visi teologai mano, kad leistinas atvirkštinis derinys. Nenumazgoti mirusiojo laikoma nuodėme. Todėl išaiškėjus, kad į kapą nuleistas, bet dar neužkastas velionis nebuvo numazgotas, jis turi būti iškeltas ir apipraustas. Tik kankinius dera laidoti kruvinus ir su tais pačiais drabužiais. Prieš leidžiant į kapą mirusysis įsukamas į linines marškas, pageidautina – baltas, kurių dydis ir skaičius tiksliai nustatytas, tai gali būti ir jo maldininko drabužis, jei velionis atliko piligriminę kelionę į Meką. Iš esmės mirusysis turi būti kaip galima skubiau parengtas laidotuvėms ir kaip galima greičiau, geriausia – dar tą pačią dieną, palaidotas.

laidos Libijoje?

2011-10-23

Nota


Vakar uždarėm irklavimo sezoną, aštuonviete Trakuose.

Puiki diena.

Grįžęs Vilniun prisiminiau pernykštę vasarą.

Buvau veteranas naujokas, neradau su kuo irkluoti - vienvietei esu per sunkus.

Trakuose atsirado švedas, Švedijos karo atašė Lietuvai ir Lenkijai, irkluotojas.

Šaunus toks.

Tai irklavom porinę dvivietę kelissyk.

Prastai man sekėsi, aš pavienininkas jaunystėj buvau, be to, "n" metų pertrauka.

Sykį atvažiavom į Trakus - vėjas, bangos.

- Gal neinam? - sakau švedui.

- Einam, einam.

Aš, kaip sunkesnis, gale valties, jis prieky.

Bangos.

Vidury ežero pastebėjau, kad valties galas lyg vis gilyn grimzta. Bet po kojom vandens nedaug. Galop susiprotėjau, kad plėvelė, kuria valties viršus jos gale užklijuotas, kažkur atsilupusi, ir valties galan bangos pila vandenį.

- Varom krantan, tuoj paskęsim, - sakau švedui.

- Ne, nedaug vandens, - sako jis, vandenį po savo kojom tematydamas.

Vos įtikinau.

Likus keliasdešimčiai metrų iki kranto, nuėjom dugnan. Išsinėręs iš batų žiūriu - švedas už kronšteino laikos.

- Plaukti mokat? - klausiu.

- Aš tai moku, bet visi lietuviai, kuriuos pažįstu, nemoka, - sako.

- Eisiu lošt krepšinio, pasakysiu Ažubalio klasiokui, ir jūs, švedai, gausit notą!

Pamiršau, kad krepšinis baigės, nes vasara.

Taip ir išvengė švedai notos...

Kitąsyk su juo keturvietę, neporinę, irklavom, po to alaus gėrėm pas Karalius.

Paaiškėjo, kad visi keturi - kariškiai, švedas - Švedijos, mes trys - tarybiniai atsargos karininkai, po karinių katedrų tų laikų universitetuose. Aš - raketčikas, švedas gi su vienu iš mūsiškių - vienas tankistas, kitas iš prieštankinių dalinių.

Anais laikais vienas ant kito būtų tiesiogiai ėję, jei ką.

Švedų karo atašė tada ir sako:

- The world is crazy.

Negali ginčytis.