2010-06-05

Book

The word book comes from Old English "bōc" which comes from Germanic root "*bōk-", cognate to beech. Similarly, in Slavic languages (e.g. Russian and Bulgarian "буква" (bukva)—"letter") is cognate to "beech". It is thus conjectured that the earliest Indo-European writings may have been carved on beech wood. Similarly, the Latin word codex, meaning a book in the modern sense (bound and with separate leaves), originally meant "block of wood."

Tai protingi tie žuvėdai...

Ar ne?

Ir ąžuolas ten, ir bukas.

Vyras kaip ąžuolas.

Jis yra tiek bukas, kad jo niekas neperkalbės rš. Nebūk bukas kaip kuolas V.Krėv.

Bus, regis, mūsų ir žuvėdų (pirmųjų germanų) protėvių keliai kadais išsiskyrę...

Mediniai vikingų kalendoriai.

T. Narbutas yra publikavęs ir Ignaco Volskio 1792 m. A. Čartoryskiui rašytą laišką, kuriame pasakojama apie tai, kad kažkoks Novakovskis Lydos pilies griuvėsiuose rado medinių lentelių, kurios buvusios prirašytos į jokius mokslui žinomus nepanašiais rašmenimis ir žalvariniais kabliais sukabintos į savotiškas knygas; pasak I. Volskio, tose knygose esą galėję būti surašyti „senovės Lietuvos įstatymai“.

Su hipotetinės lietuviškos runų abėcėlės
vartojimu kartais nepagrįstai siejamas vad. runų kalendorių funkcionavimas Naujųjų amžių Švedijoje, Anglijoje ir kai kuriuose kt. kraštuose (vienas iš Lietuvoje XVII-XVIII(?) a. naudotų medinės knygelės formos runų kalendorių 1638 m. buvo pagamintas pačioje Lietuvoje, − jo originalą 1857 m. iš Vilniaus išvežus į Kijevą, Lietuvoje liko tik šio kalendoriaus kopija, kuri dabar saugoma Lietuvos Nacionaliniame muziejuje).

Vilnietiškieji runų kalendoriai yra skirtingi, nepanašūs vieni į kitus. Vienas iš jų - keturbriaunė lazda, su gražiai išdrožta rankena. Na, tokia, kaip astronomo iš Ažuožerių kaimo - Šmukštaro. A. Vienuolis aprašė tai, ką žinojo iš vaikystės. Dviejuose lazdos šonuose išraižyta po dvi eilutes rašmenų, o kituose dviejuose - piktogramos, išreiškiančios šventes arba sezoninius gamtos reiškinius bei su jais susijusius darbus. Vienoje lazdos pusėje - vasara, kitoje - žiema. Įrėmintoje eilutėje rašmenys kartojasi kas septyni - tai savaitės dienos; iš viso metuose jų 365-ios. Tiek pat jų rasime ir kitame kalendoriuje - nedidelėje devynių medinių lapų knygelėje. Bėgant dienoms knygelės lapus verčiame vieną po kito iki paskutiniojo, po to knygelę apsukame ir lapas po lapo grįžtame atgal į pradžią. Knygelės pabaigoje yra dvi lentelės, padedančios suprasti kalendoriaus „gudrybes“. Čia taip pat pažymėta pagaminimo data - 1638 m. balandžio mėnuo.

Medinį kalendorių pasidirbom 1638 metais, nors dar 1547 metais buvo atspausdinta pirmoji lietuviška knyga.

Kodėl?

Tradicija?

Jei taip, tai ji senesnė, negu "pirmoji lietuviška knyga".

Knyga - krikstisnālaiskas <32> nom sg m [Crixtisnālaiskas 17].

O gal medinę beveik po šimto metų po popierinės pasidirbom todėl, kad senobinė - praktiškesnė?

2 bùkas (la. buks) sm.
2. KI252, Všk sėdynė (lentelė): Vežėjas sėdi ant bùko Jnš. Jis nuvirto nuo bùko (linų minamos mašinos sėdynės) Lnkv.

Kiekvieną lapą gali panaudoti:)

Ar kad turinys medinės mums labiau patiko?

Tai "rašyti" tada reiškė "raižyti"?

Iš čia ir "braižas"?

Буква.

Происходит от праслав. формы, от которой в числе прочего произошли: ст.-слав. боукъви мн. ч., ж. (им. п. ед. ч. *боукы; др.-греч. τὰ γράμματα), русск., укр. бу́ква, болг. бу́ква, словенск. bȗkvē, búkve мн. ч. "книга", сербохорв. бу̏к "буква, письмо", полаб. bükvoi мн. ч. "книга". Несомненны связь с названием дерева бук и герм. происхождение. Вероятнее всего, источником явилось доготск. *bōkō, ср. готск. bōka "буква", мн. ч. bōkōs "книга, письмо, грамота", др.-в.-нем. buoh "книга", др.-исл. bók, мн. ч. bǫkr "книга". По культурно-историческим соображениям заимствование из др.-сакс. (др.-нж.-н.) невероятно. Заимствование произошло гораздо южнее. Любопытно отметить знач. "книга" в полабск., отсутствующее в остальных зап.-слав. языках. Однако ст.-слав. боукарь "grammaticus" (Черноризец Храбр) указывает на юг. Его сходство в словообразовательном отношении с готск. bōkareis "книжник, грамотей", возм., основано на случайности.

Neprigijo mums "book".

"Knyga" prigijo.

Iš kur toji "knyga"?

Нам представляется, что не позже 863 г. (времени знаменитого путешествия св. Кирилла в Корсунь, после чего он взялся за изобретение алфавита), в языках славян и прибалтов уже имелся древнейший, устойчивый и совершенно определенный термин "книга". Удивляет здесь только то, что наши отдаленные предки не использовали с этой целью лексику ближайших культурных народов, которая им, конечно, была знакома: "библио", "либер", "манускрипт", "хартия", "грамота", а предпочли словообразование от праславянского "кнети", то есть "знать".

Kнети.

Knieti.

A, pro-slavai?

Vis tebeknieti?

Буква.

Raidė.

Raida.

Jauniaus mokslas… pasirodė man esąs labai įdomus ir slaptingas, išaiškinąs net tamsiausias kalbos raidõs ir kilmės slaptis K.Būg.

Jei nekistų, jei vis tas pats būtų, nebūtų ką ir užrašinėt...

Ir raižinėt.

school (1)
"place of instruction," O.E. scol, from L. schola, from Gk. skhole "school, lecture, discussion," also "leisure, spare time," originally "a holding back, a keeping clear," from skhein "to get" + -ole by analogy with bole "a throw," stole "outfit," etc. The original notion is "leisure," which passed to "otiose discussion," then "place for such." The PIE base is *segh- "to hold, hold in one's power, to have" (see scheme). The L. word was widely borrowed, cf. O.Fr. escole, Fr. école, Sp. escuela, It. scuola, O.H.G. scuola, Ger. Schule, Swed. skola, Gael. sgiol, Welsh ysgol, Rus. shkola.

Ką jie ten, tik skolas rokuotis tesimokina?

Jei taip, tikrai buki...

Kelios Kalmanovičiaus protėvių kartos gyveno Ramygalos miestelyje netoli Panevėžio, prekiavo ir į „grosbuchus“ (didžiąsias knygas) užrašinėjo vietos gyventojų skolas. Vokiečiai dar buvo neatėję iki Ramygalos, kai lietuviai išžudė visą šeimą ir sudegino „grosbuchus“, - prisimindavo Š.Kalmanovičius.

Baisu.

Tuo tarpu iš nieko pinigus darantys ir už palūkanas juos skolinantys bankai savo „grosbuchų“ visuomenei rodyti nenori.

2010-06-03

Kryžiuotis, kunigėlis, kardinolas ir Vytautas

„Kartais atrodo, kad taip kaip sugebėjome paskutiniai Europoje priimti krikštą, taip kai kurių kitų dalykų bandom išvengti, nors visi suprantam, kad tai, ką seniai taiko visos Vakarų Europos, pasaulio šalys, yra turbūt tinkamos priemonės tvarkyti šalies ar savivaldybių finansus. O mes visą laiką priešinamės, – Lietuvos radijui antradienį kalbėjo premjeras Andrius Kubilius.

Mums pritrūko sugebėjimų sparčiai apsikrikštyti?

Lietuvos premjeras - Jonas Krikštytojas?

Betgi Jonas Jėzų krikštijo Jordano vandeniu, ne mokesčių bizūnu.

Tai kas jis, mūsų premjeras?

Kryžiuočiai ėmė statyti pilis, rinkti mokesčius iš vietinių gyventojų, juos krikštyti.

Tai Kubilius – kryžiuotis?


Kokį tikėjimą jis mums neša?

Kokia ta dabartinė kryžiuočių bažnyčia?

Ar sykiais ne pinigų toji bažnyčia?

Labai į tai panašu.

Štai ir tos bažnyčios kunigėlis, Europos centrinio banko Pinigų politikos komiteto narys,


su savo pamokslu.

Parapijonis auklėja, į kurijos reikalus nelenda.

Nors, pagal pareigas Lietuvos banke, gal ir derėjo jam žuvėdus apraminti?

Štai ir jo patronas,


pinigų bažnyčios kardinolas.

Vėlek visi susirinko, kaip kadais...

O Vytautas kur?

Su Vytautu dabartės sunkiau…

Ar neprisieis mums Vytauto Aleksandro emigracijoj ieškot?


O ką?

Kaip sakytų Sūrskis, jei kadaise reikalų tvarkytojai Vytautą pavadino Aleksandru, lygiai taip dabar Aleksandrą gali pavadinti Vytautu.

2010-06-01

Tax Haven

The term "tax haven" means a location where particular taxes are levied at a low rate, or not at all.

The concept of a tax haven has existed almost as long as there have been taxes. For example, in Ancient Greece, some of the Greek Islands were used as depositories by the sea traders of the era to place their foreign goods to thus avoid the two-percent tax imposed by the city-state of Athens on imported goods. Gibralter, and several of the Channel Islands have been used thusly as well, and are the most likely genesis of the term "offshore banking" and why havens are typically associated with the term or idea of "offshore" -- even when landlocked as in the case of Switzerland.

Others suggest that the Hanseatic League first embraced the concept of tax competition as early as 1241, while others argue that the tax status of the Vatican City was the earliest example of a tax haven (the first Papal States being recognised in 756).
parmazõnas, -ė (l. farmazon) smob. (2)
1. Kos127 bedievis, laisvamanis: Ei tu, parmazõne, kodėl niekuomet neini į bažnyčią?!

Parmazonas mūsų Kubilius...

Kaip čia jo krikščionys demokratai kunigam nepriskundžia - visiškai Vatikano tradicijų nesilaiko.

Mat, koks mokesčių rojus tam Vatikane, net nuo 756-tų metų.

Ir pas mus su popiežiaus Honorijaus III palaiminimu ir Aukso bulės sankcija Vatikano pasiuntiniai apsireiškė.

Kodėl Tax Haven neatnešė?

Užmiršo?

Istituto per le Opere di Religione.

Commonly known as Vatican Bank.

Vatikano bankas yra Katalikų bažnyčios administracinės struktūros - Romos kurijos - šaka. Kaip formali organizacija susiformavo XIX a.

Banko istorijoje išskiriami trys pagrindiniai laikotarpiai: laikotarpis po 1870 m., kai buvo panaikinta Popiežiaus valstybė; po 1929 m., kai Laterano sutartimi buvo sukurtas nepriklausomas Vatikanas; po Antrojo pasaulinio karo.

Sudarius Laterano sutartį, viename iš jos paragrafų buvo reinterpretuota kanoninė teisė liečianti lupikavimą, kuris apibrėžtas ne kaip pelno iš pinigų skolinimo gavimas, bet kaip pernelyg didelio pelno iš tokios veiklos siekimas.

Va kaip.

Ne šitaip.

Tai leido Vatikano bankui tapti tikru banku, galinčiu gauti pelną. Lėšų banko pradžiai skyrė ir Musolinis.

1968 m. banko finansiniu patarėju buvo pasamdytas Michele Sindona, nepaisant pastarojo abejotinos praeities. M. Sidona buvo pagrindinis veikėjas padėjęs pritraukti ir per banką plauti didelius pinigų srautus iš Gambino šeimos prekybos heroinu, naudojantis fiktyvia kompanija "Mabusi". Į pinigų plovimo schemą buvo įsipainiojęs ir kitas bankininkas, Roberto Calvi, kuris vadovavo Banco Ambrosiano. Tiek Calvi, tiek Sindona priklausė P2 ložei.

1978 m. popiežiumi tapus Jonui Pauliui I-ajam jam buvo pranešta apie kaltinimus neteisėta Vatikano banko veikla. Popiežius paskyrė Valstybės sekretorių Kurijos vadovą kardinolą Jean-Marie Villot išsiaiškinti su tuo susijusias aplinkybes. Popiežiaus mirtis po 33 dienų šiame poste paskatino gandus, kad jis buvo nužudytas dėl atskleisto skandalo. Ši versija niekada nebuvo priimta kaip oficiali ir yra laikoma, kad popiežius mirė dėl natūralių priežasčių.

XX a. 9-ame dešimtmetyje Vatikano bankas įsivėlė į didelį politinį ir finansinį skandalą, kilusį dėl Banco Ambrosiano žlugimo. Šio banko pagrindiniu akcininku buvo Vatikano bankas, o tuometinis Vatikano banko prezidentas - JAV lietuvis Paul Marcinkus. Paul Marcinkui buvo pareikšti Italijos kaltinimai susiję su Banco Ambrosiano bankrotu, tačiau teisiamas jis nebuvo, nes buvo pripažintas jo diplomatinis imunitetas.

Šiuo metu Vatikano bankas veikia sėkmingai ir yra pelningas.

Согласно уставу, этот банк был создан для того, чтобы взимать плату и управлять ресурсами, принадлежащими религиозным агентствам. Банк даёт возможность корпорациям, созданным для религиозных целей, инвестировать средства, привлечённые на их вклады, конфиденциально и без уплаты налогов.

Данные о деятельности и финансковом положении этого банка практически не разглашаются. Он относится к числу банков, осуществляющих крупные инвестиции в банковское дело и в торговлю в Италии и во всём мире.

Several books, such as Unholy Trinity: How the Vatican's Nazi Networks Betrayed Western Intelligence to the Soviets, Genocide in Satellite Croatia 1941–1945 and The Vatican's Holocaust, which appeared during the 1980s and 1990s were highly critical of the Vatican Bank's historical relations with right-wing governments and especially with the collaborationist regime of the Independent State of Croatia during World War II. Sources such as these engendered initial defensive hostility and controversy, which centers on conclusions drawn from the documentation rather than the documents themselves.

According to a 1998 report issued by the US State Department, the Nazi Croatian treasury was illicitly transferred to the Vatican Bank and other banks after the end of World War II[10]. For its part, the Vatican has repeatedly denied any Franciscan participation in Ustashi crimes or the disappearance of the Croatian Treasury, yet has refused to open its wartime records to substantiate its denial.

On October 21, 1946, a Top Secret report from US Treasury Agent Emerson Bigelow (called "The Bigelow Report"), which was declassified in 1997, quoted a "reliable source in Italy" (who corroborated evidence already obtained by CIC intelligence officials of the Army), who alerted his superior that Croatian officials had sent 350 million confiscated Swiss francs (CHF) to the Vatican Bank "for safekeeping", a sum largely in the form of gold coins. On the way some CHF150 million were allegedly seized by British authorities at the border between Austria and Switzerland, which brought the secret transfer into the open. "There is no basis in reality to the report", said Vatican spokesman Joaquin Navarro-Valls, as reported in Time magazine.

The Vatican Bank has been often accused of funding the Solidarity Polish trade-union as well as the Contras, managing US covert funds.

The 1990 film The Godfather, Part III featured machinations in the Vatican Bank as a central element in one of its more conspiracy-oriented plotlines.

Italijos prokuratūra įtaria Vatikano banką pinigų plovimu.

1. Turi popiežiaus indulgenciją?
16:42 06-01 IP: 80.240.9.72
... įtarimų sukėlė ne tik Vatikano bankas, turintis lengvatinių mokesčių zonos statusą...

Net jei Vatikano banko darbuotojų kaltė ir bus nustatyta, patraukti juos baudžiamojon atsakomybėn bus sunku, nes banke vadovaujančias pareigas einantys asmenys paprastai Vatikane užima ir oficialius postus, o tai jiems suteikia diplomatinę neliečiamybę.

Kaip bebūtų, ofšorinis bankas Vatikane - šmaikštu!

Tik ar krikščioniška?

2010-05-30

Fotoateljė

Lėktuvas nukrito įstrižai nusileidimo tako:


Leidosi šitaip?


Ne, leidosi tiesiai į taką, bet 80 tonų sveriantis lėktuvas užkabino kairiuoju sparnu berželį ir šitaip pasisuko:


Dėl įtikinamumo fotoatelje meistrams reikia su Photoshop'u berželių mašinų stovėjimo aikštelėj pripaišyti:


DigitalGlobe, April 12, 2010


against Google, ©2009:


Kiti fotoatelje meistrai, kad kvailų minčių žiūrovams nekiltų, pasiima žirkles ir nuotraukas apkarpo:


Fotoatelje meistrus palaiko eurisdiktoriai:

7. Eurisdikcija
18:05 05-29 IP: 80.240.9.72
Jeigu kaltė teks pilotams, žuvusiųjų artimieji gaus kompensacijas.

O gal tie meistrai, paprasčiausiai, dirba pastariesiems?

P.S. Contrary to earlier reports, the full, unabridged transcripts of the contents of black boxes recovered from the TU 154 which crashed in Smolensk on April 10 will not be made public, after Russia blocked the move.

The Kremlin has said that publication of evidence is against the Chicago Convention on International Aviation (1948) which stipulates rules on the transfer of information about plane disasters across international borders.

Poland’s Interior Minister Jerzy Miller met with Russia’s deputy foreign minister Sergei Ivanov in Moscow this morning, where the formal agreement to hand over the evidence was signed.

Minister Miller later confirmed that: “The restrictions arise from the Chicago Convention. [The decision not to publish the recordings] was a choice of a lesser of two evils. Information that creates a negative image of someone, but at the same time has nothing to do with the course of events, must not be published.”

However, the minister also said that now that Poland has come into possession of transcripts of the recording, Warsaw will decide on the next step.

“Poland will be the owner of these documents. Russia will be informed if we decide to disclose anything. That’s what we agreed on – we won’t surprise each other with information which could have broader implications for any party,” Miller said.