2012-03-24

Rytų šalis Vokietija

Nacionalizmas – ideologija, teigianti tam tikros gyventojų grupės nacionalinį (tautinį) bendrumą ir siekianti sujungti šią grupę tokio bendrumo pagrindu į valstybinį darinį.

XX a. pr. Friedrichas Meincke teigė, kad tarp vakarietiškojo ir rytietiškojo nacionalizmo esama principinių skirtumų.

Vakarietiškas nacionalizmas, būdingas Vakarų Europai ir Šiaurės Amerikai, yra pilietinis arba valstybinis. Nacija arba tauta jis laiko visus tam tikros valstybės piliečius, nepaisant jų kilmės.

Vakariečiai, matyt, "teigia bendrumą", bet nebesiekia "susijungti į valstybinį darinį".


Katalonai, gal paklydot - ką ten veikiat Vakaruose?

Rytietiškas nacionalizmas, būdingas Vidurio ir Rytų Europai, yra kultūrinis arba etninis. Nacija jis laiko tokią žmonių grupę, kurią sieja bendra etninė kilmė bei bendri kultūriniai reiškiniai (pvz., kalba, religija, papročiai). Šį skirstymą iš Meinckės perėmė bei išplėtojo Hansas Kohnas. Pilietinio nacionalizmo pavyzdžiais jis įvardijo nacionalizmus, kilusius Didžiojoje Britanijoje, Prancūzijoje, Šveicarijoje, JAV, kur nacijos idėjos kilo anksčiau egzistavusių valstybinių struktūrų rėmuose. Kultūriniam nacionalizmo tipui buvo priskirtos nacijos idėjos, XIX a. kilusios Vidurio ir Rytų Europos imperijose – Rusijoje, Austrijoje-Vengrijoje, Osmanų imperijoje.

Dažnai nurodomas kultūrinio nacionalizmo pavyzdys – Vokietijos nacionalizmas.

Vadinasi, Vokietija yra Rytų šalis.


Guten Tag!

Per daug išplėčiau Europą?

Kažin.

Artimieji Rytai prašosi Europon, o europiečių dainos štai kur skambės.

O sionizmas - ne nacionalizmas, o nacionalinis judėjimas.

Europa plečias, o Lietuva nyksta?

Lietuva ne tik pati yra specifinė, bet ir specifinę Vikipediją rašo.

Čia to nykimo priežastis ar pasekmė?

Lygesni už kitus

Anglų žvėrys, airių žvėrys,

Gyvuliai visų kraštų!

Apie ateitį džiaugsmingą

Neškim gandą šį kartu!

Ir atėjo į gyvulių ūkį laisvė, lygybė, brolybė - išvijo žmones, tapo savo pačių šeimininkais, susikūrė filosofinę "gyvulizmo" koncepciją, jos priesakus, iš kurių pagrindinis - visi gyvuliai lygūs.

Ir nedaug, labai nedaug laiko reikėjo, kad visi gyvuliai būtų lygūs, bet kai kurie - lygesni už kitus…


487. Žmogaus teisės ir Biblija 2012-03-22 17:07IP: 127.0.0.1 3
VISUOTINĖ ŽMOGAUS TEISIŲ DEKLARACIJA.

1 straipsnis. Visi žmonės gimsta laisvi ir lygūs savo orumu ir teisėmis. Jiems yra suteiktas protas ir sąžinė, ir jie turi elgtis vienas su kitu kaip broliai.

18 straipsnis. Kiekvienas turi teisę į minties, sąžinės ir religijos laisvę; ši teisė apima laisvę keisti savo religiją ar tikėjimą, taip pat laisvę išpažinti ir skelbti savo religiją ar tikėjimą tiek vienam, tiek kartu su kitais, viešai ar privačiai, mokant, praktikuojant tikėjimą, laikant pamaldas ir atliekant apeigas.

19 straipsnis. Kiekvienas turi teisę laisvai laikytis savo įsitikinimų ir juos reikšti; ši teisė apima laisvę nekliudomam turėti savo nuomonę ir ieškoti informacijos bei idėjų, jas gauti ir skleisti visokiomis priemonėmis ir nepaisant valstybės sienų.

BIBLIJA. 1 Pt 2,9.

O jūs esate 'išrinktoji giminė, karališkoji kunigystė, šventoji tauta, ypatingi žmonės....

Apie ką čia?

Karališkoji kunigystė.

Šventoji tauta.

488. Specifinė šalis - Lietuva 2012-03-22 17:07IP: 80.240.9.72 4
Citata iš straipsnio: "Posėdyje aidėję teisiamojo samprotavimai priminė specifinės paskirties ligoninėse gydomų pacientų kliedesius".

Straipsnio autorius, matyt, tose specifinėse ligoninėse lankėsi.

LIETUVOS RESPUBLIKOS RELIGINIŲ BENDRUOMENIŲ IR BENDRIJŲ ĮSTATYMAS.

5 straipsnis. Tradicinės Lietuvos religinės bendruomenės ir bendrijos Valstybė pripažįsta devynias Lietuvos istorinio, dvasinio bei socialinio palikimo dalį sudarančias tradicines Lietuvoje egzistuojančias religines bendruomenes ir bendrijas: lotynų apeigų katalikų, graikų apeigų katalikų, evangelikų liuteronų, evangelikų reformatų, ortodoksų (stačiatikių), sentikių, judėjų, musulmonų sunitų ir karaimų.

Visos - abraominės.

Anot mūsų Seimo, priėmusio šį įstatymą, protėviai prieš kryžiuočius veltui kariavo: katalikų religijos dvi, evangelikų religijos dvi, rusų religijos dvi, judėjų dvi, musulmonų viena, o lietuvių senojo tikėjimo nėra išvis.


Čia mūsų protėvis?

Abraomui teko svarbus vaidmuo krikščionybės, judaizmo ir islamo religijose. Sudaręs sandorą su Dievu, Abraomas pasižadėjo jį garbinti ir praktikuoti apipjaustymą, o Dievas užtikrino, kad iš Abraomo giminės kils tautos, kurioms bus lemta apgyvendinti Kanaaną.

Gal mes visai ne kananiečiai?

Jei lemta mums gyventi ne Kanaane, o Lietuvoje?

2012-03-23

Tūkstantis

Evanstone.

Ne šitas.

Šitas.

Dar tiksliau, šitas.

Šįryt LTV "Labas rytas" laidoje Lietuvos Rotary klubų prieštuberkuliozinės programos koordinatorius pasakojo apie savo veiklą bei džiaugėsi Danijos rotariečių bei tarptautinio Rotary klubų centro parama - net 300 000$.

Kiekvienai profesijai ir verslui klube gali atstovauti tik vienas tikrasis narys.

Trys šimtai tūkstančių.

Tuberkuliozė - bėda.

Gerai, kad su ja kovojama.

Vis tik, keista, kad mūsų rotaristai viešai, LTV ekrane, džiaugiasi gavę pinigų iš Danijos bei JAV rotariečių, bet šitokie dalykai jiems neužkliūna.

Toje laidoje sužinojau, kad Lietuvoje yra 1300, o Danijoje 2300 rotariečių.

O ką visi kiti veikiam?

Tik savim rūpinamės?

Ir kitais rūpinamės, tik be Rotary?

Klusniai tarnaujam, paprasčiausiai?

Tūkstantis.

Tūkstantis rotariečių.

Tūkstantis visuomenės apklausose apklausiamų.

Dešimt tūkstančių žingsnių.


Žingsnių dešimt tūkstančių, veidų ekrane - tūkstančiai.

Už ekrano - milijonai ir milijardai.

Milijonas - tūkstantis tūkstančių.

Milijardas - tūkstantis milijonų.

Trilijonas - tūkstantis milijardų.

Tūkstantis, milijonas, milijardas.

Save pamiršom.

2012-03-22

Programa


programà
sf. (2) TrpŽ
1. Š užsibrėžtos veiklos planas; jam skirtas leidinys: Suvažiavimo darbų programà DŽ. Partijos ir vyriausybės numatyta Sibiro elektrifikavimo programa sėkmingai įgyvendinama (sov.) sp.
2. partijos, organizacijos ar atskiro veikėjo pagrindinių principų ir uždavinių išdėstymas; jam skirtas leidinys: TSKP programà – trumpas moksliškai suformuluotas darbininkų klasės ir jos partijos tikslų ir uždavinių kovoje dėl komunizmo išdėstymas (sov.) DŽ.

Su partijų programom bėdos nėra - partiniai nuo sovietmečio jas vykdo, prisimenam...

3. trumpas mokomojo dalyko turinio išdėstymas; jam skirtas leidinys: Matematikos, istorijos programà DŽ.
4. teatro vaidinimo, koncerto, cirko ir pan. turinio išvardijimas, sąrašas; lapas ar knygelė su tokiu sąrašu: Koncerto programà DŽ. Radijo ir televizijos programa sp.
5. DŽ1 detalus skaičiavimo mašinų veikimo planas; uždavinio sprendimo algoritmas kompiuteriui ar kitokiam programiniam įrenginiui: Sukūrė naują programą rš.

programúoti, -úoja, -ãvo tr. sudarinėti, kurti programą: Kontroliavimas atitenka mašinai, o dėstytojai programuoja mokomąją medžiagą sp. Programúotasis mokymas DŽ2.
užprogramúoti tr. sudaryti programą: Užprogramuotos skaičiavimo technikos atsakymas rš.

programãvimas
sm. (1) → programuoti: Programavimo kalba DŽ2. Skaičiavimo centrai taiko labai suprastintą ir prieinamą programavimo sistemą sp. Matematinis programavimas – tai mokslas apie protingo valdymo, planavimo ir projektavimo matematinius metodus sp. Programavimas kompiuteriams rš.

ES biudžeto ir finansinio programavimo komisaras.

Pinigų emisijos programa.

Money supply program.

program (n.)
1630s, "public notice," from L.L. programma "proclamation, edict," from Gk. programma (gen. programmatos) "a written public notice," from stem of prographein "to write publicly," from pro- "forth" (see pro-) + graphein "to write" (see -graphy). General sense of "a definite plan or scheme" is recorded from 1837.

Iki 1837-jų apsiėjom be programų.


-graphy
comb. form meaning “process of writing or recording” or “a writing, recording, or description,” from Fr. or Ger. -graphie, from Gk. -graphia "description of," from graphein “write, express by written characters," earlier "to draw, represent by lines drawn,” originally "to scrape, scratch" (on clay tablets with a stylus), from PIE root *gerbh- "to scratch, carve" (see carve). In modern use, especially in forming names of descriptive sciences.

carve
O.E. ceorfan (class III strong verb; past tense cearf, pp. corfen) "to cut, cut down, slay; to carve, cut out, engrave," from W.Gmc. *kerfan (cf. O.Fris. kerva, Du. kerven, Ger. kerben "to cut, notch"), from PIE root *gerbh- "to scratch," making carve the English cognate of Gk. graphein "to write," originally "to scratch" on clay tablets with a stylus. Once extensively used, most senses now usurped by cut. Meaning specialized to sculpture, meat, etc., by 16c. Strong conjugation became weak, but archaic carven is still encountered.

Gerbas, -a adj. Gmž garbingas, gerbiamas.

Visai ne apie tai čia.

Juk aiškiai rašo, kad programų rašytojai yra progermaniškai nusiteikę, taikosi nukirpti.

Nes sengermanai iš gerbh-, sako, sugebėjo pasidirbti kerfan.

Tai ir kerpa, lig šiolei.

Suprantama, nuo ko nors kito.

O mūsiškiai tik gerb-, gerb-...

Vietoj to, kad kitus apkarpytų.

Turėk savus herojus


Don Kichotas Europarlamente - kodėl meluoja?

- Ar žinai Checkuolį? - klausiau kelių pažįstamų šiandien.

- Kurį? - klausimu atsakė jie.

Šitie trys - akivaizdžiai buvo gavę tarybinių spectarnybų palaiminimą.

Šituos mano pažįstami žinojo.

Bet jie nežinojo kito, kurį man nesenai parodė mokinukai.

- Lietuviai padarė programą! - džiaugės vaikai.

- Kodėl ji nemoka lietuviškai? - klausiau jų.

- Taip užprogramuota, - šių dienų Lietuvos vaikams tai neatrodė didelė bėda.

Deja, viskas visiškai ne taip.

Šitaip.


Checkuolis.lt
Checkuolis paieška vėl veikia!!! :)))

Wolfram|Alpha nebuvo labai patenkintas, kai jų leidžiama 2000 užklausų mėnesio normą viršijome su 70000 užklausų per dieną! Todėl taip ilgai teko derėtis, kad atblokuotų mūsų Checkuolį :)

Naudokitės į sveikatą :)

Nusiminė vaikai, kai pasakiau, kad Checkuolis - ne mūsų...

Betgi teisybė geriau už melą, nors kartais ir karti.


Heroizmas.

Pusdievis apžvalgininkas.

Heroes.

2012-03-21

Falštybė

valstýbė sf. (1), valstỹbė (2) Rtr, NdŽ, Brb nj.
1. S.Dauk, M.Valanč, Š, K.Būg, Rtr, ŠT177,243, J.Jabl, LTEXII40 organizuota politinė bendruomenė, turinti savo aukščiausią valdžią, vienos valdžios tvarkoma piliečių daugybė: Senoji Lietuvos valstýbė DŽ. Valstýbės administracija NdŽ. Valstýbės galva NdŽ. Valstýbės aparatas NdŽ. Valstýbės gynėjas NdŽ. Valstýbės iždas NdŽ. Valstýbės nuosavybė NdŽ. Valstýbės taryba NdŽ. Valstýbės teisė NdŽ. Valstýbės ūkis NdŽ. Valstýbės vadovybė NdŽ. Lietuvos valstybė susikūrė XIII a. tarp išaugusių rytų ir vakarų kultūrų rš.

2. S.Dauk tokios bendruomenės valdomas kraštas, šalis: Valstýbės sienos DŽ. Valstýbės turtai DŽ1. Jungtinės valstýbės NdŽ. Pabaltijo valstýbės NdŽ. Baltijos valstýbės NdŽ. Didžiosios valstýbės KŽ. Lietuvos būta nepaprastai galingos valstybės I.Šein. Prūsai buvo nemaža valstýbė Vžn. Tiek kalbų išplitimas, tiek jų sunykimas priklausė nuo tam tikrų istorinių sąlygų, daugiausia nuo tas kalbas vartojančių valstybių likimo rš. Pasaulis pasidalijo į saujelę valstybių lupikautojų ir milžinišką daugumą valstybių skolininkių rš. Karaliai sekdamies popiežiu [Urbonu] teip pat pradėjo grėsti svietą nu taboko savo valstybėse arba karalyčėse S.Dauk. Da tokia valstybė̃lė turi kalbą savo! Mžš. Ta valstybùkė tik šitokytė, o kiek kalbų! Vlkv.

Iki Simono Daukanto niekas to žodžio neminėjo?

To norėjo Daukantas?

Skamba simboliškai...

Iš kur rados žodis "valstybė"?

1 val̃stis sm. (2) NdŽ, KŽ; M
1. K.Būg = valsčius.
2. G119, K.Būg, ArchIV579 sritis, apygarda: Iš to čėso Klaipėda bei jos val̃stis pry Prūsų žemės priklauso MitI64. Pagal šitą zokoną kožnos šuilės valstis su vienu mokytoju gaun po 400 markių LC1888,17.
3. G119, I, KŽ valdžia, viešpatavimas, valdymas.

valstiniñkas (-inỹkas), -ė smob. (2) KŽ
1. AK67 pavaldinys: Ir teigi daryt šeimynai ir valstinykamus savo įsakysime AK65.
2. KŽ valstietis, ūkininkas: Baudžiavos įtekmė taip užsižiedėjo būde mūsųjų valstininkų, taip ji persmego visą žmogų, kad jiems nelengva bus atsikelti ilgai, labai ilgai A1885,284.

Ne kas.

válstyti, -o, -ė NdŽ, valstýti, val̃sto, val̃stė FrnW, KŽ
1. Š, Rtr, A.Sal, NdŽ, KŽ iter. 1 velti 2: Válstyti milą BŽ42.
2. refl. gulinėti, tinginiauti: Nueitų rūškinių pririnkt, o dabar val̃stosi, ladarauna Dv.
apválstyti BŽ301 iter. 1 apvelti 2: Apválstyti tešlą miltais BŽ298.
atválstyti iter. 1 atvelti 6: Arklys tuoj pasdarė kaip kitas, kai atválstė pagalunkščiu per šonus Slk. Anas tą velnią atvalstė, kiek parejo LTR(Slk).
įválstyti iter. 1 įvelti 8: Inválstė lazda nugaron Dglš.
išválstyti tr. BŽ441 kurį laiką valstyti, velti.
priválstyti tr. prk. prikimšti: Privalsčiau pilvą kai slyvą Prng.
suválstyti BŽ265,502, NdŽ; Rtr, KŽ
1. iter. 1 suvelti 2. ║ Suválstyti vilną BŽ356.
2. iter. 1 suvelti 5: Suválstyti rutulėlį BŽ513.
užválstyti iter. 1 užvelti 3: Ažuvalstau SD1212

Visai ne kas.

Labai panašu į šiandieną.

valstyklà
sf. (2) NdŽ; Ser vėlykla.

Taikliai
.

valstýba
(neol.) sf. (1)
1. valda, valdoma teritorija: Vyskupai apturi nuo karaliaus feodališkąsias valstybas Gmž.
2. valdyba, valdžia: Vyriausioji Peterburgo telegrafų valstyba gavo įsakymą nepriimti lenkiškų telegramų VŽ1905,130.


Neologizmas?

Karaliaus laikų?

Valstybė - wālstis <58> sg [valstis + valsts + włość].

Włości - demesne, valdos.

Власть.

Valdžia.

Valsts.

Panašu, kad iš šaknies "vald", "valdyti".

Tik ar valdom?

Deja, ne, kaip ir estai.

Pinigam paklūstam, sykiu su visa "valstybine" konstrukcija, o jų - nevaldom.

Ar ne čia bus nukeliavęs mūsų senprūsiškasis "wālst"?

false
late 12c., from O.Fr. fals, faus (12c., Mod.Fr. faux) "false, fake, incorrect, mistaken, treacherous, deceitful," from L. falsus "deceived, erroneous, mistaken," pp. of fallere "deceive, disappoint," of uncertain origin (see fail). Adopted into other Germanic languages (cf. Ger. falsch, Du. valsch, Dan. falsk), though English is the only one in which the active sense of "deceitful" (a secondary sense in Latin) has predominated.

Falšas
.

Falštybė.


Labai teisingai viskas yra įvardinta Kęstučio Jaskelevičiaus knygoje „Valstybės atėmimas“, sutrumpinus galima pasakyti taip, kad atkūrus nepriklausomybę, daug kas buvo padaryta nemokšiškai, paskubomis, deformavosi vertybės, buvo iškraipytos tradicijos, nutrauktas kartų ryšys. Piliečiai pavirto beteisėmis pasimetusiomis būtybėmis, kurių adaptavimas prie naujų sąlygų ir išgyvenimas nedomino tuometinių valdytojų. Mūsų visų situacijos nesuvokimo, nemokšiškumo, pasimetimo ir susitaikymo dėka valdytojai sukūrė savo gyvenimo taisykles suteikdami joms įstatymų pavidalą ir galias. Tiesiog gražiom prakalbom mūsų visų vardu, bet „elitinės“ savivalės rankomis išsaugant visus valstybės atributus, buvo sukurtas demokratiškas fasadas. O iš tikro, patys to nesuvokdami, sugrįžome į praeitį ir tapome feodaline valstybe. „Elito“ gyvenimo standartais tapo kerštingumas, pagieža, nenuoširdumas, dvigubų standartų taikymas, susipriešinimo kurstymas, dviveidiškumas. Aplink tuometinius lyderius susibūrė tokia pat chameleoniška dviveidė aplinka, atsirado dvigubi standartai, kurie pradėjo sparčiai plisti įgaudami drastiškiausio cinizmo formas.

Kas tas "elitas"?

Ir tepadeda mums visiems Dievas susigražinti prarastą valstybę.

Stotis reikia.

Negi tik jie moka stovėti?

– Mama, įsivaizduok eina vėžlys per Lietuvą ir nežino, kad yra okupuotas.

– Taip, – tęsia sūnus, – atlekia rusų (britų) šuo ir moko lietuvių šunis kalbėti rusiškai (angliškai).

– Vėžliui geriau – jis lėtesnis...

2012-03-20

Shadow Banking

Čia - smulkmenos.

The European Commission is widening its regulatory sweep to include "shadow" banking, heralding new controls over the sprawling and largely unchartered 46 trillion euro ($61 trillion) sector blamed for helping trigger the financial crisis.

The term "shadow banking system" is attributed to Paul McCulley of PIMCO, who coined it at Federal Reserve Bank of Kansas City's Economic Symposium in Jackson Hole Wyoming in 2007 where he defined it as "the whole alphabet soup of levered up non-bank investment conduits, vehicles, and structures. McCulley identifies the birth of the shadow banking system with the development of money market funds in the 1970s – money market accounts function largely as bank deposits, but money market funds are not regulated as banks.

Why 1970s?


Because of.

Smagu.

Kurį laiką.

The shadow banking system has been implicated as significantly contributing to the financial crisis of 2007–2012.

In a June 2008 speech, U.S. Treasury Secretary Timothy Geithner, then President and CEO of the NY Federal Reserve Bank, placed significant blame for the freezing of credit markets on a "run" on the entities in the shadow banking system by their counterparties. The rapid increase of the dependency of bank and non-bank financial institutions on the use of these off-balance sheet entities to fund investment strategies had made them critical to the credit markets underpinning the financial system as a whole, despite their existence in the shadows, outside of the regulatory controls governing commercial banking activity. Furthermore, these entities were vulnerable because they borrowed short-term in liquid markets to purchase long-term, illiquid and risky assets. This meant that disruptions in credit markets would make them subject to rapid deleveraging, selling their long-term assets at depressed prices.

Economist Paul Krugman described the run on the shadow banking system as the "core of what happened" to cause the crisis.

Šitoks tat ekonomikos skaidrumas.

"That is why we need to better understand what shadow banking actually is and does, and what regulation and supervision may be appropriate."

Europos Komisija ketina pažaboti šešėlinės bankininkystės rinkos augimą, baimindamasi, kad taip sparčiai augdama ji sukels rimtą pavojų Europos finansiniam stabilumui.

1. Ar čia ne apie šešėlinę ekonomiką? 2012-03-20 13:40 IP: 80.240.9.72
Europos Komisijos atstovo duomenimis, šešėlinė bankininkystė sudaro atitinkamai 13 ir 15 proc. bendros bankininkystės Didžioje Britanijoje ir Vokietijoje, o JAV - 35 proc., manoma, kad ateityje ji gali toliau augti.

2. Šešėlinė bankininkystė JAV sudaro 35 proc. 2012-03-20 13:43 IP: 80.240.9.72
Ar JAV tampa šešėline ekonomika, ar aiškėja, kodėl likęs Pasaulis yra JAV šešėlyje?

Pats laikas aiškintis ir rūpintis.

Smūta

Nėr tokio žodžio mūsų žodyne.

Keista.

Kuom gi lietuviška "smūta" prastesnė už rusišką?

Wielka Smuta.

Time of Troubles.

Falšyvas Dimitrijus.

×smūtnùs, -ì adj. (4) NdŽ; R, MŽ, N žr. smūtnas: Ai smū̃tnios, liūdnos mano dienužėlės be tėvo, be motynėlės, be brolių, be seselių JV276. smū̃tniai adv. JV726; Q531: Ko taip smūtniai labai giedi? A.Strazd.
◊ smūtnióji širdẽlė; LBŽ bot. auskarėliai (Dicentra spectabilis).

×smūtnavótis, -ójasi, -ójosi Sv imti liūdėti: Neverk neverk, sesytėle, nesismūtnavok NS906.

×smūtnáuti, -áuja, -ãvo (plg. brus. cмyтнeць) intr., smū̃tnauti, ­auja, ­avo Varn liūdėti: Kad verkia vaikai, tai močia labinas, kad jiejai nesmūtnáutų J.

×smū̃tnas, -à (brus. cмyтны, l. smutny) adj. (4) KI154, NdŽ, Rk, Str, Lnkv, Vv; Q87,528, H, MŽ, N liūdnas, nusiminęs: Liūdnas yra daugiau kaip smū̃tnas J. Sesaite jaunoji, ko teip smūtna rymoji? LTIII423(Sln). Smūtnas ma[n] rytelis, o ir vakarėlis, o kad neateina mano bernužėlis LTR(Šil). Neverk, mano jaunoji mergyte, ramdyk savo smūtnąją širdytę RD59. Kodėlei šią dieną teip smūtni este? BB1Moz40,7. Smūtni yra visi kaulai mano Mž513.
smū̃tna n.: Jam šiandien labai smū̃tna Kdn. smūtnaĩ adv.; MŽ.

×smūtkẽlis sm. (2) Š, NdŽ
1. krucifiksas: Ant kapų pastatėm naują kryžių, tik dar smūtkelio trūksta PnmŽ.
2. rūpintojėlis: Anksčiau žemaičiai garsėjo važių, smūtkelių, medinių klumpių meistrais sp. Tie vaikai i sėdės kaip smūtkẽliai Žr.

Smūtkelis.

Parduodamas.


Raudona nosim.

O kur lietuviškas pakaitalas?

Smuta.

СМУ́ТА, смути́ть и пр. см. смучать.

СМУЧА́ТЬ, смути́ть что, делать мутным или мутить, взмутить, возмущать, взболтнуть, взбуровить со дна; помутить.

Смут недоброе дело.

Смутня́ ж. нелады, несогласие и ссора.

Kažinkas pavogė nacionalizuoto, taigi, mūsų banko milijardą.

Valdžia nesiaiškina, kas tai padarė, o aiškinasi, kas pasakė, kad valdžia ruošiasi to banko imtis - mat, po to teisėti to banko indėlininkai atsiėmė šimtą milijonų, kuriuos buvo sunešę indėliais.

Ta proga ministras atleido du pareigūnus, remdamasis poligrafo parodymais.

Prezidentė mums sakė, kad ministras čia ne prie ko.

Mes pagiedojom "Marija, Marija".

Už poros dienų ministras pranešė atsistadydinsiąs ir patvirtino esąs ne prie ko.

Prezidentė, anksčiau neatleidusi ministro, paaiškino mums, kad tojo ne prie ko esančio ministro atleistieji pareigūnai negali būti grąžinti darban politinėmis, o tik teisinėmis priemonėmis.

Kas čia prie ko?

Falsus in uno, falsus in omnibus.


Sumaištis...

Neseniai nusistebėjau - sovietmečiu statytas 35 kvadratinių metrų sodo namelis (didesnio statyt tuomet neleido, pusmetriu padirbau "per ilgą", nes rankos nekilo užkasti žemėsna "po blatu" gautus brokuotus pamatų blokus - šitokį deficitą!) Neprigulmoj Lietuvoj pavirto 80 kv.m., 300 kub.m. pastatu su centriniu šildymu - mat, pagal dabartinę tvarką į pastato plotą kažkodėl įskaičiuojamas ir rūsys: gal jame ruošias ką nors apgyvendint?

O gal nekilnojamojo turto mokesčių daugiau bus galima nuo tokio netikėtai popieriuje išaugusio statinio priskaičiuot?

Laisvos Lietuvos statyba popieriuje...

Kai rūbinėje architektams pasigyriau tame rūsyje pastatęs šildymo katilą ir namelyje įrengęs "centrinį šildymą", tie pradėjo juoktis iš mano terminologijos - Registrų centras gi nesijuokia: kolektyviniu anais tarybų laikais vadintame sode yra centrinis šildymas.

Kur dabar Lietuvos centras?

×smū̃tnės (sl.) sf. pl. (2) E, Pn sąnašos upės dugne: Smū̃tnės susistoja nuo vandens ant dugno J.

Smūtnių daug, upė neramiai teka.

2012-03-19

Kurpiai

Lenkija juk didelė.

Kodėl man vis atrodo, kad Lietuvos Lenkai rėdosi kalnietiškais tautiniais kostiumais?

Pradėjau žiūrinėti, radau Kurpius.

Gwara kurpiowska jest gwarą, która swym zasięgiem obejmuje ziemię ostrołęcką oraz część ziemi łomżyńskiej, ciechanowskiej (z Przasnyszem), makowskiej, różańskiej, nurskiej i wiskiej. Historycznie łączy się ona z ciągiem gwar mazowieckich, zachowała sporo cech archaicznych. Na te tereny została przyniesiona przez przodków Kurpi, Mazurów, w związku z czym gwara ta wykazuje wiele wspólnych cech z gwarą mazurską, która na Mazurach prawie całkowicie zanikła. Istnieje także pogląd, iż gwara kurpiowska jest częścią dialektu prusko-mazurskiego, odrębnego od dialektu mazowieckiego.

Mozūrai, anot angliškosios Wiki - baltiški senprūsiai, buvę, anot lietuviškosios - tiesiog vakarų slavai.

The Kurpie region is located in Poland on a lowland plain called the Mazovian Region (Mazowsze), which was once covered over by two forests known as the Puszcza Zielona (the Green Wilderness) and the Puszcza Biała (the White Wilderness).

The people from this region were originally called people of the wilderness (puszczaki). However, these puszczaki made their shoes from fiber from the linden tree, and these bast shoes, called kurpś, became a name for outsiders to use to describe the inhabitants of the region.

Anksčiau Kurpiai buvo vadinami miškiniais, laukiniais (puszczaki), bet šie žmonės iš liepų gamindavo karninius batus, kuriuos vadindavo kurpś. Taip ir atsirado pavadinimas Kurpiai (Kurpie).

Kurpių vardu dar vadinama Kurpių giria, Kurpių lyguma ir Kurpių kaimas.

Sukurpė miškiniai, laukiniai iš liepų karnų kurpes ir patapo Kurpiais.

Tos jų kurpės gal tokios buvo?

kur̃pius sm. (2)
1. R, MŽ, K, J, S.Dauk kurpių siuvėjas, batsiuvys: Netoli … ant turgaus kur̃pius sėdėjo K.Donel. Buvo toks kurpius, pamarėje turėjo grintelę BsMtI118. Jis, kaip kur̃pius, vis tauškina ir tauškina Vl. Nunešiau batus siūti pas kur̃pių Šln. Turiu tėvelį kurpių JD673. Man kur̃pius ne bernelis, aš kur̃piaus ne mergelė JD476. Prastas darbas kurpiuko: ylelė ranko[je] JV251.
2. kas nuolat nešioja kurpes: Antai atitauška Juozų kur̃pius Skr.
3. rš toks liaudies žaidimas.

1 kurpãlis sm. (2), kùrpalis (1) Kv, Pgr; Lex77, SD105 tam tikra forma, ant kurios batus siuva, taiso: Siūk batukus ant šio kurpãlio Vdk. Neturiu tavo kojai kurpãlio, visi per maži Všk. Ištempk batus gerai ant kurpãlio, tada nespaus Dkš. Gal kiekvienas pats namie pasisiūtų batus, kad turėtų kurpãlių Trgn. Ejo šiaučius per miestelį, nešins kurpalių maišelį KlpD85. Kurpalėliai susidaužė ir ylelės susilaužė JD356. ^ Merga kaip kurpãlis (riebi, stora) Ds. Dygimas ir irimas draugysčių Amerikoje nuo pradžios iki šiai dienai turi beveik tą patį kurpalį (vyksta vienodai) V.Kudir.
◊ ant sàvo kurpãlio savaip (daryti): Jis viską perdirba ant sàvo kurpãlio Žž.
ant víeno kurpãlio siūtì vienodi, panašūs: Ant vieno kurpalio siūti PPr306.

2 kurpãlius sm. (2) batsiuvys, kurpius: Kurpãlius kurpinėja veryką (kurpę), uždėjęs ant kurpalio J. ^ Musmirių karaliau, naginių kurpaliau, vieną koją pametei! (pasijuokimas) rš.

Kurpė.

Kurpalis.

Sukurpti.

Nebeliko nei kurpės, nei kurpaliaus, nei kurpimo.

Kurpis Varšuvoj, su gal timbreliu izraelitišku.


Orus.

Kurpės, su gintarais ant kaklo.


Taip Kurpė pasirėdė senoj nuotraukoj.


Ar ne Rūpintojėlį išdrožęs Kurpis Varšuvon atvežė?


Ar tikrai toks Lietuvos Lenkų kostiumas?

Ne svetimas?

Nepriekabiauju, tiesiog, man regis, turėtume suprasti, kuo skiriamės, o kuom panašūs, iš kur atsiradom, kas iš kur ir kaip atėjo, kur esam, kur eisim.

2012-03-18

Mūsų politikai

Buvau vakardienos mitinge.

Klausiausi Liudvikos Pociūnienės.

Pavėlavau ir, matyt, todėl, "Kernagio aštuntuko" žmonių negirdėjau.

Alvydui Medalinskui vietoj vardo "Romualdas" (Ozolas) prasprūdo "Rolandas" (...).

Regis (bent jau žiniasklaidos dėka išrodė taip), lenkiškojo mitingo dalyvių buvo daugiau.

Peržvelkit nuotraukas - kur jaunimas?

Apie Lietuvos sostinės savivaldybės pastangas ir kovo 17-jų tikimybes vakar rašiau.

Mitingas, vienok, vyko Nepriklausomybės aikštėje, o ne išties balomis telkšančioje ir purvynu sostinės centrą "puošiančioje" stovėjimo aištelėje, kurioje palikau automobilį.

Užkliuvo tai, kad niekas iš kalbėtojų nepasakė, kad teisėsaugai derėtų imtis "Snoro" reikalų, su kuriais susiję pastarieji mūsų politikos įvykiai, iš esmės.

Apie šitai irgi niekas kažkodėl nekalbėjo.

Ir apie tai.

Vėliavų buvo nedaug, su Perkūno kryžium - tik viena.

Susirinkusieji vieningai priėmė Dariaus Kuolio perskaitytą kreipimąsi.

Sutikau Sąjūdžio mitingų laikų pažįstamų.

Su vienu jų besikalbėdami sutarėm, kad mūsų politikai, regis, stengiasi pamiršti kai ką ir apie kai kuriuos dalykus nekalbėti.

Nekalbama, kad 2004 metais, siekdamas išvengti galimo suėmimo, Vilniaus meras Artūras Zuokas pabėgo į Lenkiją.

Nekalbama apie tai, kad dabartinis Lietuvos europarlamentaras Viktoras Uspaskich 2006 rugsėjo 15 dieną buvo areštuotas Maskvoje pagal Europolo arešto orderį, bet žinojo, kokiu numeriu paskambinti ir pasiprašyti politinio prieglobsčio Rusijoje.

Metams jį priglobė motina Rusija, pakol Maskvon neatskrido Lietuvos ministras Raimondas Šukys ir kavinėj netyčiom nesutiko Rusijos globotinio, kurio ieškojo Lietuvos teisėsauga.

Po kurio laiko Viktoras Uspaskich grįžo Lietuvon, dar po kurio laiko ėmėsi mums atstovauti Briuselyje.

Lietuvos teisėsauga įtemptai dirbo, visus tuos metus.

Sąjūdžio laikais daug kas atrodė švariau.

Matyt, todėl, kad tada nebuvom tokie.

Kadaise
tokie nebuvom.

Neužsibūdavo čia
nei vikingai, nei slavai, nei danai.

Apie 1020 m. pastarieji laimėjo mūšį Semboje, bet jau po 50 metų jų karalius Svenas pripažįsta: „Sembai nepakenčia jokių ponų.“

Mitinge sutikau Kęstutį Antanėlį ir jo pasiklausiau apie Jesus Christ Superstar premjerą Europoje ir Vilniuje.