2017-08-05

Bankai ir Kryžiaus Žygiai

In the 12th century, the need to transfer large sums of money to finance the Crusades stimulated the re-emergence of banking in western Europe. In 1162, Henry II of England levied a tax to support the crusades—the first of a series of taxes levied by Henry over the years with the same objective. The Templars and Hospitallers acted as Henry's bankers in the Holy Land. The Templars' wide flung, large land holdings across Europe also emerged in the 1100–1300 time frame as the beginning of Europe-wide banking, as their practice was to take in local currency, for which a demand note would be given that would be good at any of their castles across Europe, allowing movement of money without the usual risk of robbery while traveling.

Kutna Hora su Europos sidabru:


Under Abbot Heidenreich the territory greatly advanced due to the silver mines which gained importance during the economic boom of the 13th century.
The earliest traces of silver have been found dating back to the 10th century, when Bohemia already had been in the crossroads of long-distance trade for many centuries. Silver dinars have been discovered belonging to the period between 982–995 in the settlement of Malín*, which is now a part of Kutná Hora.

Kodėl mūsų istorikai meluoja mums, aiškindami, jog prūsai buvom ne mes.

Juk tuo pat metu Mindaugas, priimdamas svetimųjų karūną, aniems atidavė prūsiškąjį Rokojotą, kurio tie nesugebėjo užkariaut.

Shortly after 1300, Kutná Hora also became the seat of the central mint of the Czech lands, which was located in a small royal castle later called the Italian Court as a remembrance of Italian experts assisting with the planning and application of the minting reform. Mining of silver stood at one end of the manufacturing cycle, striking of silver coins (the so-called Prague Groschen and their parts – parvi) at the other one. Kutná Hora became the financial centre of the country.


Ne kalavijui mes pralaimėjom, bet pinigams.


Mušk Gudą Kaip Šunį Rudą

Patarlė.

Vargšas šuo.

Bet kodėl rudą, ir kodėl gudą?

Gudai – etnonimaslietuvių nuo seno naudojamas jų pietrytiniams (kartais ir pietvakariniams) kaimynams įvardyti.
Simonas Daukantas, veikale „Būdas senovės lietuvių, kalnėnų ir žemaičių“ aptardamas šio etnonimo kilmę, teigė, kad pirmiausia getai, atsibastę iš Azijos į Kimeriją, puolė graikų kolonijas prie Juodosios jūros. Po to sekęs kitas azijiečių puolimas, nustūmęs tuos getus į pietus, o po jo Kimeriją puolė dar viena tauta, kurią lietuviai vadinę „gudais“. Taigi, S. Daukantas neva iš Azijos atkeliavusius getus tapatino su gotais, I–III a. užplūdusius centrinę Europą iš Skandinavijos (tuo dabar neabejojama, nes yra patikimai nustatyta, kad gotų kalba menkai tesiskyrė nuo germanų prokalbės. Iš kitos gi pusės, žymus ispanų kalbininkas Ramon Menendez Pidal jokių įtikinamų germanizmų pėdsakų Pirėnų pusiasalyje nerado).
Kazimieras Būga, aptardamas etnonimo gudai kilmę, išsakė nuomonę, kad tai turėtų būti gana autentiškas gotų pavadinimas (kildintinas iš *ghudos), kurio vedinį gotai naudoję ir romėnai (plg. su ispanų kalboje nuo vestgotų invazijos laikų išlikusiu žodžiu god 'gotas', – šie ir kt. kalbos mokslui žinomi faktai rodo, kad liet. etnonimas gudai yra kilęs iš gotų savivardžio, pačių gotų vartoto bent iki IV–V a.).
Zigmas Zinkevičius savajame lietuvių kalbos istorijai skirtame daugiatomyje taip pat rašo, kad etnonimas gudai bus kilęs iš gotų vardo (beje, profesorius pabrėžia, kad gotiškos kilmės leksikos lietuvių kalboje labai nedaug). Anot Z. Zinkevičiaus, šis tautovardis, kuriuo lietuviai ilgai vadinę savo pietvakarinius kaimynus gotus, ilgainiui atiteko gudams, lietuvių retsykiais pavadinamiems ir „baltgudžiais“.
Daugelis etnologų yra pastebėję, kad palyginti nesenais laikais mažlietuviai „gudais“ pravardžiavo žemaičius, o žemaičiai „gudais“ kartais pavadindavo rytinius lietuvius. Kita vertus, vargu ar ši etnonimo gudai vartosena laikytina pakankamu pagrindu naujai permąstyti nemažai ginčų sukėlusį gudų (baltarusių) kilmės klausimą (dabar manoma, kad gudų kalbos susiformavimui esminės reikšmės turėjo protoslavai, greičiausiai jau V–VI a. gyvenę pietinėje rytų baltų kaimynystėje, o gudų etnogenezės substratiniu komponentu laikomi Kijevo Rusios apie X a. vidurį nukariauti ir slavų asimiliuoti Bancerovo kultūros nešėjai bei kiti rytų baltai).

:)

Gudai – etnonimas, lietuvių nuo seno naudojamas jų pietrytiniams (kartais ir pietvakariniams) kaimynams įvardyti.

Išbraukiau piet - liko rytiniai ir vakariniai kaimynai.

KADA IR KODĖL PAMIRŠOM VAKARINIUS?

gùdas sm. (4), gùdė sf. (2)
1. SD328, R, K, Š, Lz baltarusis (kartais lenkas ar rusas): Buvo projektas sudaryti du pulkus lietuvių ir du pulkus gudų rš. Šiandie lietuviai gudai̇̃s vadina lenkus ir „bielorusus“ K.Būg. Senovėje gudais aisčiai bus vadinę ne tiktai gotus, bet ir gotų valdžioje gyvenusius slavėnus K.Būg. Seredoj privažiuoja daug gudų̃ Švnč. Gudai̇̃ ant sielių plaukia Nemunais į Rusnę Prūsuose J. Mus vãdo gudai̇̃s Drsk. Mūsum̃p ir guduosè žmonės kitoki Dv. Idant … nepaduotų mūsų ing ranką … totorių, kaip ne per seniai gudamus … tikos DP509. Parsivežiau baltų gudų̃ dukružę J. Tu gùdas, tu gùdas, aš ne gudẽlė, prilipo in gudą mano širdelė Rod. Toli josiu kelionėlėn, in gudų šalelę d.
2. kitos tarmės žmogus (gudais vadina žemaičiai aukštaičius, panevėžiškiai kupiškėnus ir t. t.): Ano pati gùdė KlvrŽ. Jie gudai̇̃ – kai šneka, kito žodžio nei suprast negali Pg. Apie Gegužinę gudai̇̃, jie kitoniškai kalba Upn. Guds pradėjo dūdas griežti, gudo pati kojas riesti KlpD22. Guds parvedęs bajorikę KlpD22.
3. vk. kūdikis be vardo: Mano broliukas da tebėr gùdas Slm. Vaikai, jum bobutė atnešė gùdą! Ds. Šitas gùdas ir šnekėt dar nemoka Ds.
 ei̇̃k po gùdo rãtais sakoma varant: Eik tu po gudo ratais! Pg.

kartais lenkas ar rusas ... gudais vadina žemaičiai aukštaičius, panevėžiškiai kupiškėnus ... kitos tarmės žmogus...

Būtų pravartu išsiaiškint, kada ir kodėl gudais brolius litvinus (dabar baltarusiais vadinamus) ėmėm pravardžiuot.

Mums platybių reikalauja
Bočių sienos, jų vardai,
Bet viduj šeimininkauja
Lenkai, žydai ir gudai.


Maironis.

Kada gi baltarusiai pas mus šeimininkavo?

Bet viduj šeimininkauja
Lenkai, žydai ir gudai....

Atėjūnas, šeimininkaujantis pas mus...

Du mūšiai prie Rudavos, 1254-1255 ir 1370, abu mūsų istorikų "paslėpti"*.

:(
Ar tik nebus mums su "gudu" nutikęs panašus nuotykis kaip lenkams su "palašu": išmetė vieną posmą iš himno*, ir uždarė lenkams net mintį vakariečiams "marmūzėn užvažiuot". 

gùdas, -à adj. (4)
1. prityręs, įgudęs: Žmogus gùdas, kurs pagudęs, prigudęs darbus dirbti J. Kurs suguñda su kits kitu greit, tas gùdas J.
2. paprastas, įprastinis, tikras: Gùdas karklas vadinas gudkarklis J.

* Kodėl mūsų istorikai slėpė (ir tebeslepia, nors nei rusai, nei gudais pravardžiuojami litvinai, nei galyčiai/ukrainiečiai to neslepia), jog Algirdas
Kęstutis
Vytautas 

ir Jogaila 

1370-tais metais ėjo ATSIIMT Tvankstos/Kunegsgarbo/Karaliaučiaus?

Jei suprasim, kad ne tik prūsai, bet ir senovės britai buvom mes, išties imsim mislyt - o kas gi tie gudai?

** NiemiecMoskal nie osiędzie, 
Gdy jąwszy pałasza 
Hasłem wszystkich zgoda będzie 
I Ojczyzna nasza.


2017-08-04

Ypatingai svarbių bylų tardytojas

  čia "užnešė":

19571967 m. Lietuvos TSR prokuratūros ypatingai svarbių bylų tardytojas. 

Štai:
Kokios bylos Sovietų Lietuvoje buvo "ypatingai svarbios" 1957-1967 metais?

Ar ne "antitarybininkų"?


Антисоветская агитация и пропаганда в СССР считалась уголовным преступлением.

Chabad Photo Gallery

Chabad Lubavitč (taip pat ChabadHabad arba Lubavitč) - tai viena didžiausių Hasidinio judaizmo judėjimo krypčių bei pats didžiausias pasaulyje ortodoksų judėjimas*. Manoma, kad pasaulyje yra apie 200 000 šio ortodoksinio judaizmo krypties pasekėjų. Judėjimo pavadinimas kilo iš baltarusiško žodžio Любавичи, (Liubaviči) reiškiančio „broliškos meilės miestas“.**
XVIII a. pabaigoje šį ortodoksinį – fundamentalistinį judėjimą įkūrė Abiejų Tautų Respublikos rabinas Šneuris Zalmanas. Nuo įkūrimo Chabad Lubavitč vadovavo 7 lyderiai arba Rebbe. Paskutinis, Menachem Mendelis Schneersonas (1902-1994) buvo septintasis judėjimo lyderis, o Menachem Mendeliui rabinas Josefas Izaokas Schneersohnas (1880-1950) buvo uošvis.
צפו: תמונה אחת, אלפי שליחי חב"ד
Brooklyn, NY 11213 USA

Google "Street view", 2014 m. spalis:
Google "Street view", 2012 m. gegužė:
Įrėmintam Bruklynės plotely 
tūkstančiai chabadininkų sugeba amfiteatriškai susibrukt nuotraukose...

כינוס_השלוחים_העולמי (2).jpg
Jei išties buvo sumontuota pakyla, ant kurios sulipo šitiek chabadininkų vien tam, kad nusifotografuotų masinėje fotonuotraukoje. kurioje jų veidų vis tiek neįžiūrėsi, nusifotografuoti prie pastato, kuriame jie tikrai niekaip netilps - kokia to prasmė?

A?


President Ronald Reagan receives menorah from the "American Friends of Lubavitch," White House, 1984
Russia's Chief Rabbi Berel Lazar (left) speaks with Russian President Vladimir Putin, 28 December 2016
Aaaa... Lithuanian Foreign Minister Lights World’s Largest Menorah in New York

Trump'as su Žentu


* Pats didžiausias?

Ortodoksų?

Judaizmo, siejamo su Senuoju Testamentu, ortodoksinis judėjimas, įkurtas 18-tame amžiuje?

** 27 сентября 1941 г. в Любвичах было создано гетто, которое состояло из 19 небольших домов, в каждом из которых находилось около 25 человек. Евреев Любавичей заставляли ремонтировать дороги и мосты. Нацисты называли Любавичи «святым городом Иеговы, раввинов и ритуальных убийств». Старых религиозных евреев подвергали изощренным пыткам. Им выдергивали щипцами волосы из бороды, ежедневно устраивали публичную порку, заставляли танцевать на свитках Торы. Часто эти издевательства заканчивались расстрелами. 4 ноября 1941 г. все еврейское население Любавичей было расстреляно. Из протокола осмотра места захоронения любавических евреев от 10 октября 1943 г., проведенного майором юстиции Гинзбургом в присутствии жителей местечка Любавичи: «В двадцати пяти метрах восточнее здания бойни раскопан курган длинной 25 метров, шириной — 11 метров, и высотой — 5 метров. Была проведена эксгумация. Трупы мужчин, женщин и детей от грудного возраста до глубоких стариков. Трупы детей по большей части в объятиях взрослых. В подавляющем большинстве трупы имеют пулевые повреждения в области затылочных, теменных и височных костей с дефектами разной величины. Часть трупов имеют обширные разрушения черепа от ударов тупыми предметами. Некоторые не имеют на себе каких-либо следов повреждения».
В Любавичах находятся могилы цаддиков из династии Шнеерсон. Могила Менахема Мендла бен Шолома Шахны (Цемах Цедек) является местом паломничества.
В конце 1980-х гг. московская община хасидов Хабада приобрела в Любавичах дом, предназначенный для нужд паломников. В 2001 г. в Любавичах был открыт музей истории хасидизма. 16 июля 2002 г. на месте расстрела был установлен памятный знак. Изготовлен Смоленской еврейской общиной на средства российского Фонда «Холокост». До этого на месте расстрела был небольшой памятник с пятиконечной звездой вверху (без текста).

Религиозный центр хасидизма

С XVII века местечко — крупный религиозный центр. Здесь обосновались лидеры хасидского течения в иудаизме — Хабад (Хабад-Любавич, Любавичский хасидизм). Следует заметить, что хотя движение основал рабби Шнеур Залман из Ляд, живший в то время в Лиозно, и только его сын и преемник, рабби Дов Бер, переехал в Любавичи, движение было названо именно Любавическим. Сам рабби Шнеур Залман в молодости учился в Любавичах. Рабби Йосеф Ицхак Шнеерсон, шестой ребе из Любавичей, описывает в своих «мемуарах» историю местечка, развития в нём еврейской общины, связи её с хасидизмом и «скрытых цадиках», живших там.
Раввинами Любавичей была собрана огромная библиотека (Библиотека Шнеерсона), часть которой в годы Первой мировой войны была переправлена в Москву, в Румянцевский музей (сейчас Российская государственная библиотека). Большая часть книг, однако, находится в нынешнем центре любавического хасидизма, в Нью-Йорке.

Baltaduonis


Weißbrot
balta duona.

2017 m. rugpjūčio 4 d.

Lietuvos žydų (litvakų) bendruomenės pirmininkė Faina
Kukliansky rugpjūčio 3 d. LŽB tarybos posėdyje paskyrė Renaldą Vaisbrodą bendruomenės vykdančiuoju direktoriumi.

Kaip informuojama pranešime spaudai, taryba šiam sprendimui pritarė.

R.Vaisbrodas (gim.1981m.) Vilniaus universitete apgynė Tarptautinės komunikacijos magistro laipsnį.

Jis yra dirbęs prezidentės Dalios Grybauskaitės patarėju užsienio politikai*.

Šiuo metu R. Vaisbrodas dirba Liberalų sąjūdžio
atsakinguoju sekretoriumi.

Politinę karjerą R. Vaisbrodas pradėjo Europos Parlamente
(kurio pirmininkas nebaigė jokios mokyklos), kur dirbo Europos liberalų ir demokratų aljanso frakcijos vadovo Guy
Verhofstadto
patarėju** (!!!)*** užsienio politikos klausimais.

Demokratinės Europos Sąjungos Naujokams -

filmukas:)
Ką gi čia dabar prirašė?
* 2016 birželio 20 d. 
Prezidentūrą palieka šalies vadovės vyriausiasis patarėjas, Užsienio politikos grupės vadovas Renaldas Vaisbrodas.
Vienerius metus prezidentės vyriausiuoju patarėju užsienio politikos klausimais dirbęs R.Vaisbrodas pareigas palieka savo noru, dėl asmeninių priežasčių****, nurodo Prezidentūra.

** Irgi ne artojas
*** 2014-01-03
Renaldai, ilgai gyvenai Belgijoje, Briuselyje, neseniai grįžai su šeima į Lietuvą. Ar įsivaizduoji, kad galėtum gyventi dar kokioje kitoje ES šalyje? Jei taip, kurioje ir kodėl? Jei ne, kodėl?

Galiu gyventi ten kur saugu ir gera mano šeimai. Tokių šalių daug Europoje ir tikrai nemažai už jos ribų. Globalizacijos amžiuje gyvenamoji vieta tėra gairelė nurodanti tavo lokaciją, o prisirišimas prie jos, mano galva, beprasmis. Tai nereiškia, kad nejaučiu gilių sentimentų Lietuvai. Atvirkščiai, esu šalies patriotas ir noriu susaistyti savo ateitį su šalies ateitimi. Bet tame nėra prieštaravimo, tame nėra išdavystės, tame nėra oportunizmo, tai mus supančios globalios realybės suponuoti pasirinkimai.

Ar galėtum sukurti Europai ketureilį?

Galėčiau.

Ją nešė, pametė, atrado,

istorija ja žaidė nuolatos.

Ji ne erdvė, ji ne pasaulis.

Idėja jau kitos kartos.

Ar galima kalbėti apie europietį, o ne lietuvį, portugalą, graiką, daną ir t.t.? Jei taip, tai kas mus daro europiečiais? O jei ne, kodėl? Ar mums labiau reikėtų save identifikuoti kaip europiečius, ar tvirčiau laikytis savo nacionalinio identiteto?

Tapatybės yra persipynusuis ir tarpusavyje nekonkuruojančios, mano galva. Aš jaučiuosi šiaulietis, lietuvis ir europietis ir nejaučiu jokio asmenybės susitrejinimo. Tai normalu. Tai nūdienos pasaulis. O mus europiečiais daro vertybės, kultūra, istorija.

**** Jau miglose?
Apie Pinigų Kalimą

ginti?
:))))

Deja deja...

Kaip apmaudu - jei šitoks premjero supratimas, Lietuva tebeslys iš mūsų rankų į tų, kurie tebeturi "teisę" nepadirbinėti pinigus, rankas...

Istorijos pamokėlė:

Kutna Horos vienuolyne buvo apgyvendinti vienuoliai iš Valdsaseno (Aukštutinis Pfalcas). Jie priklausė vienuolių srovei, kuri tradiciškai užsiminėjo kalnakasyba.


В XIII веке рудники города давали треть общеевропейской добычи серебра, благодаря чему город был вторым по богатству в Чешском королевстве.
Именно рудники и стали причиной образования первых горняцких поселков, один из которых получил название «Cuthna Antiqua», что означает «старая монашеская ряса». Один из монахов, по преданию, заснул на соседнем холме, а во сне увидел серебряные слитки. Проснувшись, он действительно обнаружил их в указанном во сне месте и накрыл это место своей рясой. Кутна-Гора стала местом первой в Европе «серебряной лихорадки». Вокруг шахт появилось хаотическое нагромождение лачуг, трактиров, бань, лавок и т. п. Затем разрозненные поселки объединились, и Кутна-Гора обрела привилегии королевского города.
Iš to sidabro 
pinigų kalimo meistrai nukalė mainetų, spėju, netgi labai padėjusių tam Otokarui mums prilupti ir tokiu būdu "įkurti" Kunegsgarbą.

Gerb. Premjere!

Nuo tų laikų šis-tas
pasikeitė.
Rūdava 1255 ir 1370

Rūdava arba Melnikovas (vok. Rudau, nuo 1945 m. rus. Рудау, nuo 1946 m. rus. Мельниково) – gyvenvietė dab. Kaliningrado srities vakarinėje dalyje, Zelenogradsko rajone, nuo 2006 m. gruodžio 28 d. Kovrovo kaimo gyvenvietės kaimas. [1][2]
Sembos žemės kaimo pavadinimas Rūdavō prūsiškos kilmės. 1258 m. minimas Rudowe.[3] 1370 m. vasario 17 d. prie kaimo tarp Vokiečių ordino ir Lietuvos Didžiosios Kunigaikštijos kariuomenių įvyko Rūdavos mūšis[4]

Во время зимнего похода 1254—1255 годов Тевтонский Орден захватили прусскую местность Рудава (Рудава/Rudowe означает «местность в ржавой/красноватой воде»). На этой территории были построены замок и мельница. Рудау впервые письменно упоминается в 1274 году[2].17 февраля 1370 года около поселения произошло крупнейшее сражение между войсками Ордена и Великого княжества Литовского. Поселение входило в состав Пруссии, позднее Германии. От боевых действий во время Второй мировой войны посёлок почти не пострадал[2]. С 1945 года в составе СССР. В 1946 году переименован в Мельниково.

Kromě expanze na jih se Přemysl Otakar II*. pokoušel rozšířit své panství i směrem severovýchodním – v letech 1254-55 (a 1267-8) se účastnil křížové výpravy do (pobaltského) Pruska, jeho snahy o nastolení přemyslovské moci v Litvě a Pobaltí, přičemž z olomouckého biskupstvíse mělo stát arcibiskupství spravující dobytá území, ale nejsou úspěšné (hlavně díky malé podpoře papežské kurie). Rozhodující bitva mezi pohanskými Prusy a vojsky Přemysla se odehrála v roce 1255 Rudavy. Poté nechal založit město Královec (německy Königsberg, dnešní Kaliningrad)**.
V roce 1255, tedy v době, kdy se Otakar vrátil z pobaltské výpravy, se rozhodovalo o římskoněmecké královské koruně. Přemysl, který po matce pocházel z císařského rodu Štaufů, z nejasných důvodů odmítl. Snad viděl do politické hry říšských knížat, kteří si zvykli na takřka nulovou moc římských králů a císařů.
Ačkoliv z mnoha jeho činů lze usuzovat na velkomyslnost a jistou svobodomyslnost, bylo by to příliš unáhlené hodnocení. Roku 1254 například jako král potvrdil nebývalá práva Židům
obecní samosprávu a právo na ochranu majetku. Zároveň to ale byl Přemysl, kdo do země pozval inkvizici. Ve skutečnosti jeho rozhodnutí vždy odpovídala Otakarovým aktuálním cílům. Jistě netrpěl přecitlivělostí svého otce a syna, ale někdy prý propadal bezdůvodným záchvatům vzteku a jako většina středověkých panovníků nesnášel odpor. Rakouské kroniky se například věnují především těm činům Otakara II. (ale i Václava II.), které příliš sympatií nevzbuzují.
Rūdavos mūšis (vok. Schlacht bei Rudau) − Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės ir Vokiečių ordino kariuomenių mūšis įvykęs 1370 m. vasario 18 d. ties Rūdava (dabar Melnikovo kaimas), 18 km į šiaurę nuo Karaliaučiaus.
Lietuvių kariuomenė, vadovaujama Algirdo ir Kęstučio, vasario 17 d. užėmė ir sudegino Rūdavos pilį. Prie pilies vasario 18 d. priartėjo Vokiečių ordino kariuomenė, vadovaujama didžiojo magistro Vinricho fon Kniprodės (Winrich von Kniprode). Vokiečių kronikos teigia, kad lietuviai čia skaudžiai pralaimėję (patyrę tarp 1000 ir 5500 tūkstančių karių nuostolį). Tačiau, atrodo, kad kaip ir aprašant Strėvos mūšį taip ir šį, lietuvių nuostoliai buvo žymiai perdėti.
Mūšyje žuvo ordino kariuomenės vadas − maršalka, trys komtūrai (pilių bei sričių viršininkai) ir daugybė riterių. Nors lietuviai ir turėjo atsitraukti, bet tai nebuvo didelis smūgis, nes jie netrukus galėjo iš naujo pradėti savo puolimus. [1]

Зимой 1370 года Ольгерд и Ягайло перешли Куршский залив по льду и возле замка Рудава соединились с пришедшими по суше Кейстутом и Витовтом. В дальнейшем они планировали атаковать Кёнигсберг. Однако посланный в разведку отряд под командованием гл. маршала Хеннинга Шиндекопфа 2 февраля 1370 года встретил и разбил авангард войска ВКЛ. Военнопленные рассказали про планы главных сил литовцев, которые к тому времени успели овладеть замком в Рудаве. Против литвинов выступила большая армия во главе с великим магистром Винрихом фон Книпроде.

Contemporary Teutonic sources do not give details about the course of the battle, which is somewhat unusual.[7]
O tuo metu..., na, gal metais ankstėliau:

1253 m. Mindaugas priklaupė idant livoniečių kalavijuočiui, atvykusiam iš Rygos su popiežiaus (kuris laimino Otokaro II kryžiuotiškus žygius) siųsta karūma būtų patogiau pasiekt Mindaugo galvą irgi apkriegštyt ir tokiu būdu suvienijo bei įkūrė Lietuvą? 

1267 m., vykstant Didžiajam prūsų sukilimuiVokiečių ordinas pažadėjo Otokarui II atiduoti visas Ordino neturėtas žemes, kurias šis užsikariausiąs. Otokaras II suteikė didelę pagalbą Ordinui, surengė du žygius į Prūsiją ir įkūrė Karaliaučių.

Ar ne puspročiai rašo:

** Sulig Kunegsgarbo tariamo "ikūrimo" (1267-1255=12 metų "pavėluotu"), o iš tiesų - praradimo, mūsų istorikų mums tiekiamoje "laukinės Lietuvos" istorijoje "atsiranda" Kernavė.