2010-09-11

Šalom, tautiečiai!

Lithuania

from Lith. Lietuva, of unknown origin, perhaps from a PIE source related to L. litus "shore" and thus meaning "shoreland."

Kam čia toli senovėn žiūrėt, dar pamatysi nereikia, užteks ir jaunesnių už graikus lotynų.

Brest
city in France, from Celtic, from bre "hill." The city in Belarus is from Slavic berest "elm." Ruled by Lithuania from 1319, it thus was known as Brest Litovsk until 1921.

Gal guobos, davusios miestui vardą, tada lietuviškom patapo?

Vat ir ne, ne guobos ten buvo, o beržai. Tų beržų žievė ir davusi miestui vardą. Ir plati upė ten buvo.

Kuklūs mes, užteks ir Brest-Litovsko, negi visiem imsi šnekėti, kad kadaise ten buvo brasta, kurios vietoj radosi Brasta, paskum - Lietuvos Brasta. Pradėsi taip šnekėt, gali ir tūkstantmetės Rusijos istoriją sugriaut.

Įdomu, prancūzai ten, kur jų Brestas dabar stovi, irgi kadaise brastą rado ar tik rusiškų beržų?

Teutonic
c.1600, "of or pertaining to the Germanic languages and to peoples or tribes who speak or spoke them," from L. Teutonicus, from Teutones, name of a tribe that inhabited coastal Germany and devastated Gaul 113-101 B.C.E., probably from a P.Gmc. word related to O.H.G. diot "people" (see Dutch), from *teuta, the common PIE word for "people" (cf. Lith. tauto, Osc. touto, O.Ir. tuath, Goth. þiuda, O.E. þeod).

Tautonys ant Maino.

Tautatis kur nukeliavęs.


Tautana kažikur pasilikusi.


Ką darysim, tautiečiai, našlaičiais palikę?

Litvak
"Jew from Lithuania," 1892, from Pol. Litwak "Lithuanian."

Šalom, tautiečiai!

Koks nelabasis viską taip sumaišo sumakaluoja, kad po tas rašinių šalis bekeliaudamas gali sprandą nusisukti?

Žinios - iš pirmojo puslapio.

Iš neišmanymo šitaip, ar tyčia, sąmoningai slepiant tiesą?

Kas tie Tautos priešai?

Gal tie, kam nepatinka kai neskūpi - tau tą, tau tą, tau tą?

Nes patinka šitaip: man tą, man tą?

Gal mūsų godumas, tas didelis noras pasipuošti mantija kaltas?

2010-09-10

Politikos paradoksai

Teisinės neliečiamybės antradienį netekęs Darbo partijos lyderis Viktoras Uspaskichas neatsisako jau anksčiau duoto pažado dalyvauti kitąmet vyksiančiuose savivaldybių tarybų rinkimuose Vilniuje arba Kaune.

Pagal Savivaldybių tarybų rinkimų įstatymą rinkimų laikotarpiu V. Uspaskichas vėl įgytų teisinę neliečiamybę.

V.Uspaskichas savo kaltės nepripažįsta, o partijos bylą vadina politizuota.

1. Politikos paradoksas 17:05 09-09 IP: 80.240.9.72
Politikoj viskas politizuota, bet teisinė neliečiamybė - tikra.

3. Kad teisingumas nesusidorotų
17:26 09-09 IP: 80.240.9.72
"Kovojant su karaliaus savivale opozicijos dėka 1679 m. geguž. 26 d. parlamentas priėmė Asmens neliečiamybės įstatymą (Habeas Corpus act) norėdamas užkirsti kelią karaliaus savivalei; tai svarbus teisinis dokumentas, nors karaliaus valdininkai nelabai jo paisė.

Įstatymas turėjo apriboti slapto karaliaus administracijos susidorojimo su opozicijos šalininkais galimybes, nustatydamas specialią ikiteisminę procedūrą, kurios pagrindinį tikslą sudarė suimto iki teismo asmens teisinės padėties nustatymas.

Tada, kai kontinente buvo įprasta žmones, dažniausia karalių politinius priešininkus, areštuoti ir metų metus ar net visą gyvenimą laikyti kalėjimuose be kaltės įrodymo teisme, „Habeas corpus act“ nustatė, kad bet kuris areštuotas žmogus gali teismo pareikalauti jį paleisti arba nuteisti pagal įstatymą.

„Habeas corpus act“, reglamentuodamas teisines asmens neliečiamybės garantijas, tapo vienu pirmųjų (po 1215 m. Didžiosios laisvių chartijos) pagrindinių Anglijos konstitucinių dokumentų."

Tada rūpintasi, kad teistų teisingai, dabar - kad neteistų.

Paradoksas: nepasitikėjimas teisėtvarkos teisingumu teisinėje valstybėje.

Politikai nepasitiki teisingumu.

Nepasitiki vakstybėje, kurią vadina teisine.

Kurios įstatymus patys kuria.

Kurių vykdymą patys kontroliuoja.

?

Politikai nuo teisinės valstybės teisingumo slepiasi po teisinės neliečiamybės šarvais.

O kitais, savo rinkėjais, pasirūpino?

Ar „Habeas corpus act“ idėjos Lietuvai - išvis svetimos?

2010-09-09

Old Church Slavonic

Jau nuo 395 m., kai Romos imperatorius Teodosijus padalijo Romos imperiją į dvi dalis, ėmė ryškėti skirtumai tarp rytų ir vakarų krikščionių. 476 m., kai žlugo Vakarų Romos imperija, atsirado prielaidų skilti Krikščionių Bažnyčiai, nes tikinčiųjų valstybiniai ryšiai jau nebevienijo. Buvo ne vienas laikinas Bažnyčios skilimas, tačiau 1054 m. krikščionys galutinai suskilo į vakarų ir rytų atšakas (įvyko Didžioji schizma). Vakarų krikščionis iki reformacijos galima vadinti katalikais.

Old Church Slavonic language

Slavic language based primarily on the Macedonian (South Slavic) dialects around Thessalonica (Thessaloníki). It was used in the 9th century by the missionaries Saints Cyril and Methodius, who were natives of Thessalonica, for preaching to the Moravian Slavs and for translating the Bible into Slavic.


Old Church Slavonic was the first Slavic literary language and was written in two alphabets known as Glagolitic and Cyrillic (the invention of Glagolitic has been ascribed to St. Cyril).

For various historical reasons, Russian Church Slavonic eventually became the dominant form. The Western Slavs were not caught up in this development, since they came under the domination of the Roman Catholic Church after the 11th cent. At first employed for religious writings, Church Slavonic later came to be used in secular compositions as well. Today it is written in the Cyrillic alphabet.

Old Church Slavonic Online

Amerikos, eilinį sykį, kažkodėl...

alkati, alčǫ, alčeši - hunger

asti, amĭ, asi - eat

bo - for

vĭsĭ - all, every; whole

vĭsěkŭ - each, every

bŭdęti, bŭždǫ, bŭždiši - be awake, stay awake

dŭšti, dŭšter - daughter

dědŭ - grandfather

dědĭnĭ - of grandfather, grandfather's

zĭrěti, -r'jǫ, -riši - see

krĭstiti, -štǫ, -stiši - christen, baptize

kŭde ašte - wherever, whenever

kŭniga - letter, writing

kŭnęzĭ - prince

kŭto - who

latinĭskŭ - Latin, of Latin

mati - mother

mĭněti, mĭnjǫ, mĭniši - believe, think

nagŭ - naked

ne - not

otvrĭzati, -ajǫ, -aješi - open

prispěti, -ějǫ, -ěješi - happen

prosvĭtěti, -štǫ, -tiši - shine

prěiti, -idǫ, -ideši- go, go forth

pętĭ - five [Pokorny penku̯e :: five]

rǫka - hand

slěpĭsĭ - blind

stati, stanǫ, staneši - stand

sŭ - with

sěděti, -ždǫ, -diši - sit, remain

sěsti, sědǫ, -deši - sit down

synŭ - son [Pokorny 2: seu-, seu̯ə-, sū̆- :: to bear (a child); son]

2010-09-08

Pinigų vainikas

κορώνα - vainikas

νόμισμα - valiuta

κορώνα νόμισμα - karūna

Pinigų vainikas yra karūna.

Gal ir išmano senieji graikai ir apie pinigus, ir apie karūnas.

Juk abu dalykai - civilizuotųjų, ne barbarų žaislai.

Kas mes, anot romėnų, patys matot:


Matot - kas gyvena imperijoj - Rytų ar Vakarų, Europoj ar Azijoj - tas civilizuotas.

Civizuotus puola barbarai.

O civilizuotieji turi imperatorių.

O koks imperatorius be karūnos?

O karūna - pinigų vainikas.

Jei neturit tokio vado - esat barbarai.

Jei kas nors turi vainiką, bet ne pinigų jo vainikas - tasai nėra joks valdovas.


Dantė čia, Botičelio tapytas.

Jo žymiausias kūrinys „Dieviškoji komedija“ yra laikomas geriausiu Europos literatūriniu kūriniu parašytu viduramžiais. „Dieviškoji komedija“ pasakoja apie Dantės kelionę per pragarą į rojų pas jo mylimąją Beatričę. Autorius pavadino šį kūrinį "Komedija", nes viduramžiais visi laimingai besibaigiantys kūriniai galėjo būti vadinami komedijomis.

Tokia, mat, buvo toji civilizuotoji, pinigų vainikais karūnuotų valdovų valdoma Europa ir jos papročiai.

Vėliau jo kūrybos tyrinėtojai, pabrėždami poemos grožį ir dvasingumą, pridėjo žodį "Dieviškoji".

Štai tikrų tikriausias šių laikų pinigų vainikas - The Crown.

Ne mūsų.

Išeitų, mes tebesam barbarai.

P.S.

Pažvelkit į barbarų kelius paveikslėly, pamatysit, kad Rytų Gotai iš Krymo pusės, o Visi Gotai - nuo Dniestro ir Dniepro Romon atjojo.

Tai bent germanai!

O kas, įdomu, Ptolemėjaus ir dabartinėj Germanijoj tuo metu gyveno ir užu pečiaus sėdėjo tada, kai mūsų protėviai tuometinių reketininkų irštvon - Romon - jojo?

Kurgi šiuolaikinių reketininkų irštva?

Pinigų iš nieko darymas ir skolinimas mums už palūkanas, idant turėtume kuo vienas su kitu atsiskaityti - įteisintas reketas ar ne reketas?

2010-09-07

Psyche

PSYKHE (or Psyche) was the goddess of the soul, wife of Eros the god of love.


Psykhe was depicted in ancient mosaics as a butterfly winged goddess in the company of her husband Eros. Sometimes a pair of Pyskhai are portrayed, the second perhaps being their daughter Hedone (Pleasure).

Ilgainiui viskas pasikeitė.

psyche
1640s, "animating spirit," from L. psyche, from Gk. psykhe "the soul, mind, spirit, breath, life, the invisible animating principle or entity which occupies and directs the physical body" (personified as Psykhe, the lover of Eros), akin to psykhein "to blow, cool," from PIE base *bhes- "to blow" (cf. Skt. bhas-). The word had extensive sense development in Platonic philosophy and Jewish-influenced theological writing of St. Paul. In English, psychological sense is from 1910.

psychiatry

1846, from Fr. psychiatrie, from M.L. psychiatria, lit. "a healing of the soul," from Gk. psykhe- "mind" (see psyche) + iatreia "healing, care" (see -iatric). Psychiatrist first recorded 1890; the older name was mad-doctor (1703).

Na, su "mad" angluose nelabai aišku.

P.Gmc. *ga-maid-jan", o Gmc. pametė tą *ga-maid-jan" ir sako "verrückt", "gal", "gek".

Starting in the 5th century BC, mental disorders, especially those with psychotic traits, were considered supernatural in origin. This view existed throughout ancient Greece and Rome. Early manuals written about mental disorders were created by the Greeks. In the 4th century BC, Hippocrates theorized that physiological abnormalities may be the root of mental disorders. Religious leaders and others returned to using early versions of exorcisms to treat mental disorders which often utilized cruel, harsh, and barbarous methods.

The first psychiatric hospitals were built in the medieval Islamic world from the 8th century. The first was built in Baghdad in 705 AD, followed by Fes in the early 8th century, and Cairo in 800 AD. Unlike medieval Christian physicians who relied on demonological explanations for mental illness, medieval Muslim physicians relied mostly on clinical observations.

In 1656, Louis XIV of France created a public system of hospitals for those suffering from mental disorders, but as in England, no real treatment was being applied.

At the turn of 19th century, England and France combined only had a few hundred individuals in asylums. By the late 1890s and early 1900s, this number skyrocketed to the hundreds of thousands.

Kas nutiko tada, kad pamišėlių, nenormalių taip smarkiai padaugėjo?

Nenormalūs, kaip kategorija, neseniai ir atsiradę tebuvo.

Gal 1890-jų pabaigoj ir pirmaisiais 1900-siais anglų ir prancūzų sielovadininkai nustojo mišias laikyti, tai anie ir pamišo dėl to?

Kas ten žino, kaip ten buvo.

Bet sielą gydyti ėmėsi, labiausiai kūną kankindami.

Термин «психиатрия» предложен в 1803 г. немецким врачом Иоганном Кристианом Рейлем (нем. Johann Reil; 1759 — 1813)в его знаменитой книге «Рапсодии» (Rhapsodien. 1803, 2 изд. 1818), где, по характеристике Ю.В.Каннабиха, «изложены основы «настоящей психиатрии», т. е. (понимая это слово буквально) — лечения душевных болезней».

Ne soul, bet skull.

Этот термин В.А. Гиляровский называл анахронизмом, так как он предполагает существование души или психики как чего-то независимого от тела, чего-то, что может заболевать и что можно лечить само по себе.

O sovietmečiu sielos būti negalėjo.

Tai tada, senaisiais antikos laikais, buvo Psyche.

Meilės dievo žmona.

Dabar beliko psichė, psichas, psichai.

O senųjų graikų Psyche ištiko Demagogo likimas.

Tikėkim, kad mūsų žodžiui Siela šitaip nenutiks.

Pavyzdžiui mes, apibūdindami tuščią erdvę sakome: kambaryje nėra nė gyvos dvasios. Tuo tarpu anglų kalboje tai skamba – nobody. Kas tiesiogiai išvertus reiškia – jokio kūno.

2010-09-05

Liturgija

Dramaturgija.

Chirurgija.

Liturgija.

Iš kur tie žodžiai?

Liturgija (iš gr. λειτουργια leitourgia) – viešoji tarnyba iš λειτος leitos – viešas iš λαος laos – tauta ir εργον érgon kūrinys, tarnyba) – iš anksto nustatyta ritualinių veiksmų visuma, būdinga kiekvienai religinei bendruomenei.

Kaip atsirado "chirurgija" su "dramaturgija"?

surgeon
c.1300, from Anglo-Fr. surgien (13c.), from O.Fr. serurgien, cirurgien, from cirurgie "surgery," from L. chirurgia, from Gk. kheirourgia, from kheirourgos "working or done by hand," from kheir "hand" + ergon "work" (see urge (v.)).

dramaturgy

"composition and production of plays," 1801, from Fr. dramaturgie, from Gk. dramatourgia, from drama (gen. dramatos) + ergos "worker."

O ką sako etymonline.com apie "liturgija"?

liturgy

1550s, "the service of the Holy Eucharist," from M.Fr. liturgie, from L.L. liturgia "public service, public worship," from Gk. leitourgia, from leitourgos "one who performs a public ceremony or service, public servant," from leito- "public" (from laos "people;" cf. leiton "public hall," leite "priestess") + -ergos "that works," from ergon "work" (see urge (v.)).

Visur vienodai:

drama + darbas

ranka + darbas

viešas + darbas.

Tik kad liturgija - bažnyčioj, nelabai ir viešai, ne visus ir įsileidžia.

Be to, žodynai nenori graikų λειτος (leitos) versti kaip viešas.

"Viešas" graikiškai ir dabar, ir kadaise - kitaip, negu λειτος.

Ir "priestess" dabar - nebe leite (spūstelkit "Klausyti").

O kadaise buvo panašiai, kaip "leite":

Λίθος is sometimes used as a feminine noun.

Gal dar seniau:

LITAI (Litae) - maldų deivės, Dzeuso dukros.

Mat kaip.

O kur "leite" dabar?

Leitė (vok. Leithe) – upė Šilutės raj. sav. teritorijoje, Nemuno deltoje.

The girl's name Leithe \le(i)-the\ is a variant of Leith (Scottish, Gaelic), and the meaning of Leithe is "broad river".

Plačiai išsiliejus.

Kaip Lietuva kadaise.

The Leitha (German: Leitha; Hungarian: Lajta, Lajtha, Sár(-víz); Czech and Slovak: Litava) is a river in Central Europe with a length of approximately 180 km. It is formed in eastern Austria at the confluence of two headstreams (Schwarza and Pitten).

Čekiškai ir slovakiškai - Litava.

Tai ar nebus buvę kitaip?

Ar nebus liturgija atsiradusi iš λίθε + εργον?

Nes pareigos tokios.

Arba λίθος + εργον?

Iš ten, kur nuo senų senovės buvo ypatingų akmenų - λίθος - šventyklų žemė.

Negi senovės graikai į visa tai nekreipė dėmesį ir rizikavo liturgija pavadinti bet kokį viešą pasirodymą?

The girl's name Leitha \le(i)-tha\ is a variant of Letha (Greek), and the meaning of Leitha is "forgetfulness".

Kai kas norėtų nustumti (žr. liturgies:)) užmarštin...

Leta — upė Hado karalystėje.

Умершие есть те, кто потеряли память.

Paspauskit "Klausyti".

Ancient Greek

Pronunciation

* (Classical): IPA: [lítʰos]

* (Koine): IPA: [lˈitʰo̞s]

* (Byzantine): IPA: [lˈiθos]