2014-11-14

Klausk kunigo vėl

Inkvizicija (lot. Inquisitio Haereticae Pravitatis Sanctum Officium, nuo Inquisitio – „apklausa, tardymas“) – bendras Katalikų bažnyčios institucijų, skirtų kovai su erezijomis, pavadinimas.
Inkvizicija buvo paplitusi Pietų Europoje, daugiausia romanų šalyse, ir pasižymėjo slaptu šnipinėjimu, žiauriais kankinimais, rafinuotu tyčiojimusi, neviešu, šališku bažnytiniu teismu. Ypač persekioti valdensai (religinė sekta, kovojusi prieš katalikybę).
Klausia katalikų kunigo:

Įvairiose mokyklinėse istorijos knygose teko skaityti, jog "aktyviausi inkvizitoriai buvo dominikonai ir kiek vėliau pranciškonai". Omeny turimas XIII - XVII pab. laikotarpis. Gal galite pakomentuoti, kaip šie ordinai prisidėjo prie inkvizicijos konkrečiai?

paklausė Akvilė Gruodžio 29, 2013 Tema: Bažnyčia   


Katalikų kunigas atsakė:

Tai platesnių ir gilesnių istorijos studijų tema, kurios negalima keliais sakiniais išsemti. Reikia pastebėti, kad vienuolijos ir bažnytiniai tribunolai dažniausiai užsiimdavo klaidų skelbiamame mokyme nustatymu, bausmes dažniausiai vykdydavo pasaulietiniai organai, o raganų medžiokle dažniausiai užsiimdavo kaimų ir atokių miestelių vietiniai fanatikai, atokiau nuo Bažnyčios ir valstybės valdžios. Viskas labai suvelta į viena ir labai skirtinga įvairiais laikotarpiais bei įvairiose vietose.
atsakė kun. Vytautas B. Balandžio 28

Pagonys-kaimiečiai, išeitų, buvo patys smarkiausi inkvizitoriai!
.
:(

Betgi...

In the 13th century, Pope Gregory IX (reigned 1227–1241) assigned the duty of carrying out inquisitions to the Dominican Order.

The papal inquisition was staffed by trained inquisitors or judges recruited almost exclusively from the Franscian and Dominican orders.

Another example was the case of the province of Venice, which was handed to the Franciscan inquisitors, who quickly became notorious for their frauds against the Church, by enriching themselves with confiscated property from the heretics and the selling of absolutions. Because of their corruption, they were eventually forced by the Pope to suspend their activities in 1302. 

14 pranciškonų vienuolių...

???

Klausk kunigo vėl. 

Klausk...  

Bad or poor score?

Gūglė rodo?

Ką kitą norėjau pasakyt.

Mat, abraominis Lietuvos patronas yra vienintelis lietuvis, paskelbtas abraominiu šventuoju.

Neabraominėj Lietuvoj negi šventų būta?

Abraominė Lietuva neseniai iškilmes šventė - anie abraomizuotojai nesufabrikuotam Fabricijaus nuoraše parašė, kad  neabraominė Lietuva užmušusi vieną abraominį šventąjį.

Būtų vienas savas abraominis šventasis prieš vieną svetimą.

Bet va -

1369 m. kovo 6 d. ant Vilniaus Plikojo kalno miesto pagonys nukankino 14 pranciškonų vienuolių.

Kokie!

14 geriečių! 

Vilniaus miesto pagonys!

pagan (n.)
late 14c., from Late Latin paganus "pagan," in classical Latin "villager, rustic; civilian, non-combatant" noun use of adjective meaning "of the country, of a village," from pagus "country people; province, rural district," originally "district limited by markers," thus related to pangere "to fix, fasten," from PIE root *pag- "to fix" (see pact).
Reikia juos *pag- "to fix"!

Riteriški kryžiuočiai, suprantama, tik riterystės  dvasią skleidė platino, ir nieko panašaus, kaip tie miesto kaimiečiai pagonys, nedarė.

Tiesa?

Atvirkščiai - kiek šventųjų!

A quick search of the Catholic Forum saints listings yielded the following who participated in or supported Crusades:

Adjutor
Charles the Good
Bernard of Clairvaux
Pope Gregory X
Hekman
Leopold III
Louis IX
John of Capistrano
James of the Marches

Tai ir nėra ko stebėtis dėl prastos padėties, kai duomenys taip gerai koRReliuoja.

Skaitykim Bibliją.

Raskim Lietuvą žemėlapy.
2014-11-13

Bank deutscher Länder


The Bank deutscher Länder (Bank of the German States), abbreviation BdL, was the forerunner of the Deutsche Bundesbank. It was founded on 1 March 1948.

The main task of the BdL was to manage currency policy in the American and British occupation zones in Germany (Bizone). On 21 June 1948 the Bank deutscher Länder introduced the Deutsche Mark currency in the three western zones of occupation. On 1 November 1948, state central banks in the French zone, which had adopted Deutsche Mark in June too, joined the BdL. In May 1949 the Federal Republic of Germany (West Germany) was founded, however, the BdL remained subject to the control of the three Western Allied powers—the United States, the United Kingdom and France until 1951. Later, BdL became an independent agency of the West German states, similar to the concept of independence displayed by the Federal Reserve System in the United States.

Whose Independence?

In the process of introducing the Deutsche Mark in 1948, the states' central banks (German: Landeszentralbanken, LZB), then entities of the individual German states, founded the Bank deutscher Länder as their subsidiary for the central purpose of issuing the new currency, avoiding thus conflicts among the states.

The capital stock of the BdL, 100,000 Deutsche Mark, was given by the LZB.

100,000 Deutsche Mark
Du šimtai pakelių po šimta šitokių popierėlių.

Tilptų diplomatan kurį rasit rašinėlio apie abraominį Lietuvos patroną pačioj apačioj.

Nedaug.

Bet pakako.

Iš to Bank deutscher Länder išaugęs Deutsche Bundesbank dabar mums paskolino 114 tonų popierinių oirų.


Ačiū:)
Abraominis Lietuvos patronas

Kodėl abraominis?

Todėl.

Be to, kas žino - gal, apart žydiškojo, Romos imperija ir lietuviškąjį patroną turėjo?

Juk tada Lietuva dar nebuvo abraominė...

Taigi, abraominis Lietuvos patronas.

Šventas Kazimieras.

Vienintelis lietuvis, paskelbtas abraominiu šventuoju.


Štai jis stovi ant abraominės arkikatedros

karūną po kojom pasidėjęs.
 Kas ten apačioj, raguotas?


Na... 

:(

O abraomine paverstos Lietuvos abraomiškojo patrono karališkoji karūna - ant Šv.Kazimiero buožinyčios.
 
Neparapijinės, jėzuitų.

Tų pačių, Lietuvon atsikviestų kovai su Reformacija.

Liaudies pamaldumų tyrinėtojo prof. habil. dr. Alfonso Motuzo duomenimis, Šv. Kazimiero kulto  plitimu rūpinosi Vilniaus vyskupai ir vienuoliai jėzuitai.

Jėzuitai Lietuvoje pirmą bažnyčią, pavadintą švento Kazimiero vardu, pastatė Žemaitkiemyje, antrąją — 1604—1618 m. Vilniuje, prie Rotušės aikštės. 

Kieno gi, vis tik, patronas Šv.Kazimieras?

1 pãtronas sm. (1), patrõnas (2) Dk, KII105
1. TrpŽ istor. senovės Romoje – iš vergijos paleistųjų žmonių globėjas.
2. globėjas, užtarėjas: Naudinga bus turėt angelus ... už patronus ir apgynėjus DP523.
3. gynėjas, advokatas: Teisiami valstiečiai galėjo pasirinkti sau gynėją, vadinamą patronu rš.
◊ ligų̃ pãtronas Skr kas nuolat serga, amžinas ligonis.

Eikim tadu ... negi pas daktarą ar daraktorių ... - bankan, žinoma!

Kokie svetimybės „patronas“ pakaitai? 

     Nevartotinos svetimybės patrònas lietuviški pakaitai: 1. šovinys; 2. el. (lemputės) lizdas; 3. griebtuvas, laikiklis (žr. Kalbos patarimai. Kn. 4: Leksika: 1. Skolinių vartojimas, Vilnius, 2013, p. 48).

Abraominis Lietuvos griebtuvas:(

Tie tarptautininkai...

2 patrònas sm. (2) TrpŽ
1. šaunamuosiuose ginkluose – tūtelėje įtaisytų kapsulės, užtaiso ir kulkos ar sviedinio junginys, šovinys.
2. tech. laikiklis mašinų detalėms įtvirtinti ar palaikyti.
3. tech. įtaisas elektros lemputei įsukti.

Čia gi kas?

1812 twice

The War of 1812 was a military conflict, lasting for two-and-a-half years, between the United States of America and the United Kingdom of Great Britain and Ireland, its North American colonies and its American Indian allies. Seen by the United States and Canada as a war in its own right, it is frequently seen in Europe as a theatre of the Napoleonic Wars, as it was caused by issues related to that war (especially the Continental System).

Kad Žemelė neapsiverstų...

The central issue for both Napoleon and Tsar Alexander I was control over Poland.

...

 Each wanted a semi-independent Poland he could control. As Esdaile notes, "Implicit in the idea of a Russian Poland was, of course, a war against Napoleon." Schroeder says Poland was "the root cause" of Napoleon's war with Russia but Russia's refusal to support the Continental System was also a factor. In 1812, at the height of his power, Napoleon invaded Russia with a pan-European Grande Armée, consisting of 650,000 men (270,000 Frenchmen and many soldiers of allies or subject areas). The French forces crossed the Niemen River on 24 June 1812. Russia proclaimed a Patriotic War, while Napoleon proclaimed a Second Polish war. The Poles supplied almost 100,000 men for the invasion-force, but against their expectations, Napoleon avoided any concessions to Poland, having in mind further negotiations with Russia.

Borodino...
Išmestosios eilutės„Pieśń Legionów Polskich we Włoszech“.

Niemiec, Moskal nie osiędzie,
Gdy jąwszy pałasza
Hasłem wszystkich zgoda będzie
I Ojczyzna nasza.


Kaip tik anie laikai.

Ar tik nebus šito himno ir Galo Anonimo pagalba Palių dvasiai Lenkijoje padėta "apsispręsti" nuo "prieš Vakarus" link "prieš Rytus"...


Patron of U.S.A.

Sammy (n.)
British slang for "U.S. soldier in World War I," 1918, a reference to Uncle Sam.
A Sammie may be defined as an American soldier as he appears in an English newspaper or a French cinema. It is a name he did not invent, does not like, never uses and will not recognize. ["Stars & Stripes," March 29, 1918]
Uncle Sam (n.)
symbol of the United States of America, 1813, coined during the war with Britain as a contrast to John Bull, and no doubt suggested by the initials U.S. in abbreviations. "[L]ater statements connecting it with different government officials of the name of Samuel appear to be unfounded" [OED]. The common figure of Uncle Sam began to appear in political cartoons c.1850. Only gradually superseded earlier Brother Jonathan (1776), largely through the popularization of the figure by cartoonist Thomas Nast. British in World War I sometimes called U.S. soldiers Sammies.
 Parallels between the ancient Roman Empire and the United States of America:

(1) Same alphabet
(2) Senate
(3) Motto: E pluribus unum
 
(4) Symbol: eagle
(5) Symbol: fasci (bundle of sticks with axe)
(6) Capitoline Hill - Capitol Hill
(7) Saturnalia - Christmas
(8) Republic
(9) Secret society for trade guilds, civil government and military: Mithraism - Freemasonry
(10) Epicureans vs Stoics - Liberal Democrats vs Conservative Republicans
(11) architecture
(12) decadence and excess
(13) gladiators - MMA, American football
(14) bread, wine and circuses
(15) militarism
(16) foreign policy of global domination

If Samael was the patron of the Roman Empire and the United States of America is the modern Roman Empire, i.e. the reborn phoenix, then is Samael the patron of the United States of America?
 
16 parallels!
 
No no...
 
Patron of U.S.A. is ... Mary (as Our Lady of the Immaculate Conception[33])
See 
 
33. Bunson, p. 215.
 
 ... Uncle Sam, according to legend, came into use during the War of 1812 and was supposedly named for Samuel ... Wilson.

Visi mūsų pinigai

Istorinis įvykis: ar jau atvežė visus mūsų pinigus?

Gabenant banknotus, laikomasi griežtų saugumo procedūrų ir reikalavimų, numatančių, kad apie pinigų gabenimo laiką, maršrutą, apsaugos ir kitas detales visuomenė iš anksto negali būti įspėta.

O kokiom sąlygom skolinomės tuos eurų banknotus iš „Deutshe Bank“ „Deutsche Bundesbank“?

Tai - irgi paslaptis?

Teoriškai valdyti ir administruoti eurą buvo numatytas ECB. Tačiau eurą ir Europos finansinę sistemą iš tikrųjų valdo Vokietijos Centrinis Bankas „Deutsche Bundesbank“?

Prezidente!

Premjere!

Vitai Vasiliauskai...

Fobke:)
O gal tuos, ne banknotus, o klaviatūra daromus skaičius, Lietuva pati pasidaro?

O gal Lietuvai irgi pavyksta pasiskolinti NEIGIAMOMIS PALŪKANOMIS?

- Prieš kelias savaites Vilniuj viešėjęs ECB pirmininkas Mario Draghi 2012 m. liepos 26 d. kalbėjo: padėtis, kai PUSĖ VALIUTŲ ZONOS ŠALIŲ MOKA PALŪKANAS VIRŠ ŠEŠIŲ PROCENTŲ, O KITOS - NEIGIAMAS, NĖRA NORMALI. Po 2 metų niekas nepasikeitė.

Žydų mitologinė pora

Mitologija – mokslas...

Kaip sakė vienas žymiausių semiotikos pradininkų A. J. Greimas:
„Mitologija yra bendruomeninės kultūros išraiška, kaip kultūrinis tekstas, jinai gali ir turi būti skaitoma ir išaiškinama ją organizuojančios vidujinės sistemos, o ne iš išorės pasiimtų apriorinių kategorijų pagalba.“
Tai reiškia, jog mitologija yra subtilus žmogui pravartus dalykas, kurio negalima vertinti iš pašalinio požiūrio taško, tarkim fizikas negali interpretuoti mito pagal fizikos dėsnius ir taisykles, kito tikėjimo praktikuotojas negali interpretuoti mito kaip klaidos remdamasis savo dogmomis. Mitai nėra pasakojimai apie išsigalvotus ir fantastinius įvykius bei veikėjus, mitai pasakoja apie konkrečias visuomenėje ir gamtoje kylančias problemas, jose dalyvaujančius charakterius, nurodydami tų problemų sprendimo būdus ar pasekmes. Mitologija yra pravarti ne tik kultūros plėtojimui, bet ir kultūros tyrimui, nes ji atspindi įvairių visuomenės sluoksnių kultūros idealus praeityje.

Samuelis - Romos imperijos patronas.

JewishEncyclopedia:

As the incarnation of evil he is the celestial patron of the sinful empire of Rome...

Tos pačios imperijos, kurią šiandien, išeitų:

a) pripažįstam buvus civilizacija, tokiu, tiesiai sakant, pavyzdžiu mums, barbarams;

b) kurią, vienok, sugriovėm.

Samael or Samuel
is accuser, seducer and destroyer.

One of Samael's greatest roles in Jewish lore is that of the main archangel of death.

 Severity of God.

,Lilita (hebr. לילית) – nakties demonė, kurios dėka pasaulyje atsirado ligos ir mirtis.

Penkiaknygėje žmogaus sukūrimas aprašomas du kartus. Todėl laikui bėgant žydų mitologijoje kilo mitas, kad pirmąja Dievo sukurta pora buvo Adomas ir Lilita. Tačiau Lilita nenorėjo paklusti savo vyrui, laikydama save tokiu pačiu Dievo kūriniu, kaip ir Adomas. Ištarusi slėpiningą Dievo vardą Lilita pakilo į orą ir nuskrido nuo Adomo.

Pastarasis paskundė Dievui savo pabėgusią žmoną. Tuomet Dievas siuntė tris angelus. Jie pavijo Lilitą prie Raudonosios jūros, tačiau ji griežtai atsisakė grįžti pas vyrą. Tuomet angelai atėmė iš jos kūną ir paliko tik dvasią. Nuo to laiko Lilita tapo demonų motina.

Adomui Dievas davė naują žmoną – Ievą.

Talmude Lilita aprašoma kaip nevedusių vyrų gundytoja.
 
In Jewish folklore, from the 8th–10th century Alphabet of Ben Sira onwards, Lilith becomes Adam's first wife, who was created at the same time (Rosh Hashanah) and from the same earth as Adam. This contrasts with Eve, who was created from one of Adam's ribs. The legend was greatly developed during the Middle Ages, in the tradition of Aggadic midrashim, the Zohar, and Jewish mysticism. For example, in the 13th century writings of Rabbi Isaac ben Jacob ha-Cohen, Lilith left Adam after she refused to become subservient to him and then would not return to the Garden of Eden after she coupled with the archangel Samael.

Na va.

Žydų mitologinė pora.

Gal, vis tik, geriau ir kitą paveikslėlį įdėsiu.

Šis, kažkodėl, vadinamas Nuopoliu, The Fall of Man.

2014-11-12

Romos imperijos patronas


patronas

patron|as, patronė dkt.
1. istor. Romoje - neturtingų piliečių ir iš vergijos paleistų žmonių globėjas.
2. prk. globėjas, užtarėjas.

Tai pamokino nemokšas...

Samael or Samuel (Hebrew: סמאל‎) (Severity of God) (also Sammael or Samil) is an important archangel in Talmudic and post-Talmudic lore, a figure who is accuser, seducer and destroyer, and has been regarded as both good and evil. It is said that he was the guardian angel of Esau and a patron of the Roman empire.

Patronas!

Visiškai ne neturtingų piliečių ir iš vergijos paleistų žmonių globėjas.

Romos imperijos!

Nors jau iki Augusto autokratijos Romos valstybė turėjo duokles mokančių valstybių, tačiau prieš Augustą buvusi valstybė paprastai vadinama Romos respublika.

Nors jau mokėjo duokles kitos valstybės, bet buvo viso labo respublika.

Ne tas...

Gal gero patrono stigo?

One of Samael's greatest roles in Jewish lore is that of the main archangel of death.

Samael!

Samuel.

Archangel Samael.


Studijuoja mūsų teisės studentai Romos teisę...

Samuel (Sometimes spelled Samual) is a male given name of Hebrew origin meaning either "name of God" (שם האלוהים Shm Alohim) (שמע אלוהים Shma Alohim). Samuel was the last of the ruling judges in the Old Testament. He anointed Saul to be the first King of Israel and later anointed David.

300 lietuvių Ukrainoje

Tokį  planą siūlo "Manheteno rytas"!
 
Čia juk ne ne žalieji žmogeliukai, tiesa?

Lietuviai atrodo kaip kalnų žmonės. Jie niekada nesiskuta, retai prausiasi ir dažnai apsivelka tik neperšaunamą liemenę ir užsimeta ginklus. Net marškinėlių, ir tų nedėvi“, - stebėjosi vienas JAV karys.

Kas to nežino?

Laukiniai, plėšikai!

Ir Leonidą visi žino, ir 300 spartiečių irgi.

300 lietuvių Ukrainoje -  dar ne visi žino...

Lietuvos specialiosios pajėgos (LITHSOF) – buvo mechanizuoti Apokalipsės raiteliai – kur jie žygiuodavo, mirtis eidavo iš paskos. Vietoje žirgų, jie turėjo keturis motociklus ir dėvėjo juodai baltas kaukes, dengiančias nosis ir burnas, ant kurių atsispindėjo kaukolė. 

Kokia reklama!

Kokia išvada:

įvedus LITHSOF (specialiosios pajėgos „Aitvaras“ – Alfa.lt) į Ukrainą, karo tėkmė pasisuktų Kijevo naudai.


Bet jie ne Ukrainoje.

O Lietuvoje štai - žalieji ... juodieji žmogeliukai.

Kieno naudai?

Teriorizmas

Kovos su terorizmu be mūsų sutikimo nagrinėdami mūsų asmens duomenis?

Terorizmas...

Sąvoka teroristas turi neigiamą atspalvį. Paprastai teroristinių organizacijų nariai vengia šios sąvokos ir save vadina separatistais, partizanais ar laisvės kovotojais.

Kodėl jie save taip vadina?

O kas juos teroristais vadina?

Paprastas čia dalykas: teroristais vadinami praterioję teriotoriją, o šitaip juos vadina tų prateriotojų teriotoriją užėmusieji.

Tie, kuriems teriotoriją pavyko užimti - teroristais nevadinami.

:( 

Na va...

Čia tai jau sąvokos apvirto aukštyn kojom.

O ir pavadinimas koks: Grupuotė Valstybė!

Su kabutėm ta Valstybė - "Valstybė"...

O jei be kabučių?

Ar neprisižaidė kažkas su sąvokom?

P.S. Tai dabar tie, kuriems teriotoriją pavyko užimti, teroristais nevadinami.

Kadaise, ne per seniausiai, kaip tik ketinantys teriotoriją užimt teriotojais (šiuolaikiškai terioristais) ir buvo vadinami.

Netikit?

Štai, Pranas Maironį mena.

Anas (Pranas, ne Maironis) laišką e-pačtu man atsiuntė.

Tam laiške rašo, kad Maironis šitaip rašęs:

Eina garsas prūsų žemės
Žirgą reiks balnoti
Daug kryžiuočių nuo Malburgo

Taigi Maironis žodį žinojo ir jį laikė lietuvišku, o DLKŽ jo nepripažįsta.
.
Savaime suprantama, kad jei yra veiksmažodis, tai jau tikriausias įrodymas, kad tos pačios šaknies žodžiai sudaryti būtent iš veiksmažodžio. Vadinasi "teroras", teroristas" tikrai atsirado iš "terioti" - galų gale ir prasmė visų ta pati. Bet va, atlietuvinsi teroristus, o bet kas galės atversti žodyną ir pirštu besti sakydamas "žodžio terioti lietuvių kalboje nėra, todėl ir tavo išvedžiojimai neteisingi".
.
Ir ką tuomet atsakysi?
.
O va ką atsakysiu:
.
×terióti, -iója, -iójo (sl.) tr. Rtr, Š, NdŽ, KŽ, tẽrioti, -ioja, -iojo Lnk
1. SD364, R, Š niokoti, siaubti: Kam terióji medžius? J. Tarsi Vilniuje nesama kitų kalnų, tarsi to darbo negalima būtų atlikti, senovės paminklų neteriojus Pt. Šoko [žvirbliai] prie darbo: varputes terioti V.Kudir. Žvėdų kareiviai dvarus teriojo ir vis, ką atradę, godžiai grobstė M.Valanč. Parusėnai atkakliai atmonydamys tuo lenkams ėmė terioti jų pačių kraštą S.Dauk.
2. SD69, S.Dauk žudyti, naikinti: Šeškai teriója viso kaimo paukščius, taigi nieko nebegaliam užsiaugint Krs. Daug kryžiuočių nuo Malburgo rengias mus terioti Mair. Jaunūmenė visų žemaičių mokės karauti ir guviai neprietelius terioti M.Valanč.
3. kankinti, kamuoti: Paleisk jau ją neteriójęs Gs. Ir gaidys vištą teriója Gs. JD460, Bdr mušti: Ans terióte priteriojo vyrą, t. y. primušė J.
4. SD181, Sut, Kos56, N, [K], M, Skrb prarasti, netekti ko; eikvoti: Tų dovanų neteriokim VoL186. Kaip prašoksta vasara, žoles savas ir žiedus [pievos] teriója DP585. Idant nenusimintumbime ir neteriótumbime tikėjimo ir paduksio mūsų DP448. O teip terioji poną savo prigimtą ir teip gerą MP114. Sakytojai Dievo žodžio savo algos neteriojo SPI348. Neteriója malonės Dievo DK92. Ką nudūmos, tat terios PK89. pamesti: Mūsum̃ pinigų niekas neteriója Dv. Anas visa teriója LzŽ.
5. refl. vargti, kamuotis: Teriójausi teriójausi visą amželį Brt. Per dienas vark, teriókis, o naudos nėra Klvr. Nu, kam taip reikia teriotise su tokiu sunkiu vargu? DS246.
6. refl. Smn, Mrs garsiai šūkauti, rėkauti: Ko tu čia teriójies kap miške?! Nmn. Al garsiai juoktis, kvatoti, plyšti juoku: Mes teriójomės net už pilvų susiėmę Brb.
×apsiterióti patirti nuostolių, prarasti: Apsiterió[ja] par tus karus Yl.
×išterióti tr. Rtr, NdŽ, KŽ; L, M
1. N, Š, Lnk, Kl, Ar, Slm nusiaubti, išniokoti: Šernai bulbas išteriójo, bjaurybės Skp. Tokias pušis pjaus, buvo ištẽriota Yl. Rusnę pačią išteriojo ir jos garsią žinyčią išvertė S.Dauk. Viskas nuo vainos išteriota BsMtI156(Brt). Visas koplyteles išteriójo Kl. Tus (ąžuolus) visus mūsų žmonys išteriojo ir pardavė žydams M.Valanč. | refl. tr.: Numus jo išteriojos S.Dauk.
2. PK141 išžudyti, išnaikinti: Kiek tie giriniai žmonių išteriójo! Grdž. Matyt, šeškas išteriójo mūsų viščiukus Krs. Lapinas taip žąsis išteriojo, kaip nė vokiečiai per Martyno dieną neišterioja Vaižg. Nebeveikdamas visų puolančių išterioti, pametė kalaviją ir šoko į ugnį M.Valanč. Ir, susiedus suvadinęs, aprodė darbus jos, kad ji tiek užmušėjų galėjo viena išterioti DS130(Šmk). Ant galo jau juos iki gali išteriot norėjo ir paskandinęs buvo visą svietą vandeniu MP147. Karalius… išteriojo (išmušė) anus BtMt22,7. Ei, tu vilkeli, tu teriokėli…, tu išteriójai mano vaikelius JD401.
3. JI613, M, Vkš, Šts sunaudoti, išleisti, išeikvoti: Maišą cukraus tikrai išteriósma uogom Slm. Paskutinius centus išteriójo Vj. išvalgyti: Pirma išteriójot du puodu ir alkani Lp.
4. refl. išsiskirstyti, išsisklaidyti: Išsiteriójo visi žmonės po vienasėdžius Trgn.
×nuterióti tr. Rtr; L
1. Š, NdŽ, KŽ, Brs, Žgn nuniokoti, nusiaubti: Po karo laukai nuterióti, nudegyti buvo Slm. Daba miškus nuteriójo nubuvo melioracija Yl. [Kryžokai] Kujavijos apygardas baisiai baisesniai nuteriojo, trobesius nudegino, gyventojus iškirto S.Dauk.
2. SD1207 nužudyti, užmušti: Vyrą musėt nuteriójo kur nors, i viskas Pp. Štai šiandien Kintibutą nuteriojo. Rytoj galbūt mane. Poryt jau kitą J.Marcin.
3. SD1188, SD387, Sut, N, DrskŽ prarasti ką, netekti ko: Tegul vis nuterioja provoj nuogi bylų PK87. Ant kortų ištisas dienas ir naktis ir visą turtą nuteriótų DP523. Idant… duktė Jakobo žvalgautųs miestan (orig. mieston)… nevaikščiojusi, tad būtų mergystės savos nenuteriójusi DP473. Yra ta gražybė notsimainanti niekada ir negal būt nuteriota SPI171. Tu par savo didelį liustelį nuteriójai savo didę dalį JD982. nukišti, nugrūsti, nudėti: Kurgi lentelę kas nuteriójo? Kp. | refl.: Kur čia man padėt, kad nenusiteriótų Bgs.
×paterióti tr.; Q545, R, R363, MŽ487, Sut, N
1. NdŽ kiek terioti, siausti, niokoti.
2. BtLuk4,34 pražudyti: Tus piktuosius paterios pikta smerčia Ch1Mt21,41.
3. PK119,164,274, MP64,66, [K], KŽ, Dv, Švn, Lš, Auk prarasti, netekti: Savo žemę pateriójo, dabar nebtura Užv. Pamiršau giesmes ir balsą pateriójau Arm. Su tuo mišku aš ir sveikatą pateriósiu, pakol suvešiu Ėr. Šešuolis vienas iš jos (orig. i jos) (mirties) atliko, nes geluonį (orig. gelonį) pateriojo Mž265. Nemylėjo jis dūšios savos… ant to pasaulio, idant nepateriótų amžinai DP486. Ir todrinag mėšlo smirdinčiojo pateriojau gyvatą amžiną? DP15. Kas nes nori dūšią savo užlaikyt, paterios ją Ch1Mr8,35. ^ Vakar gėriau, uliavojau, vainikėlį pateriojau LTR(Vlk). | refl. N. J, NdŽ, LzŽ, Pls, Srj, Lp, Gs, Jnš pamesti: Imk, tik žiūrėk, nepateriók Lkč. Aš būtau bagotas, kad pinigų nepateriojęs MitIV178(Ašm). Ir penigus pateriójo, kuriuos didžiaus mylėjo neg dūšią savą DP165. ^ Negalima pyrago ieškot – gali duoną pateriót Vlk. Ejo poni per lieptus i pateriój[o] raktus, mėnas pažibino, saulė pagovė (rasa) Dv. suluošinti: Pateriójau ir ausis, ir akis, reikia vis liekavotis Rod. Ausdavo, verpdavo – rankas pateriójo Sdb.
4. refl. dingti: Tik šmikšt šeškus ir pasteriój[o] Dv.
×pérterioti tr. KŽ sunaikinti.
×praterióti tr.
1. Ktk, Ds pamesti, pradanginti: Nepyk, prateriójau tavo žiedą Gž.
2. sugadinti: Aš nuo knygų skaitymo akis prateriójau Btg.
×priterióti tr. primušti: Ans priteriójo mano vyrą, t. y. primušė J. Tave visą priteriósiu su vėzdu, su vėzdu! JD460.
×suterióti tr.
1. sudraskyti: Mes juos (svotus) mesim už tvoros, tegul šunes suteriõs (d.) Plv.
2. A1885,397, KŽ, Bdr sumušti: Suteriójo vyrą mano, t. y. sumušė J. Tą pačią sumuša, suterió[ja], ateita mėlena Pln.
3. Krok sunkiai sunešioti, sukilnoti, sutampyti: Niekas nagų neprikišo, vienas visus maišus suteriójau Lkč.
×užterióti tr.
1. NdŽ užmušti: O ką žinai žmogus, kartais gali užterioti jį tie galvažudžiai rš. Tapė nuo arklio nutemptas ir su kučiais ir kirviais užteriotas LC1883,15.
2. Sut apkrėsti: Buvo tuojaus bjauriais raupsais užteriotas teip, jog teipag bjauriai buvo atmainytas veidas jo MP81.
.
O tie kryžiokų palikuonių aiškintojai...
terror (n.)
early 15c., "something that intimidates, an object of fear," from Old French terreur (14c.), from Latin terrorem (nominative terror) "great fear, dread, alarm, panic; object of fear, cause of alarm; terrible news," from terrere "fill with fear, frighten," from PIE root *tres- "to tremble" (see terrible).

Meaning "quality of causing dread" is attested from 1520s. Sense of "a person fancied as a source of terror" (often with deliberate exaggeration, as of a naughty child) is recorded from 1883. Terror bombing first recorded 1941, with reference to German air attack on Rotterdam. Terror-stricken is from 1831. The Reign of Terror in French history (March 1793-July 1794) was the period when the nation was ruled by a faction whose leaders made policy of killing by execution anyone deemed an impediment to their measures; so called in English from 1801. Old English words for "terror" included broga and egesa.
*tres- to tremble...
.
Gal tikrai - tresėkim dabar?

P.S. Pranui dėkui, kad bankan užsuko ir laišką parašė:

Konsultacijų bankas

terioti, naikinti, prarasti

Kuo keisti svetimybę „terioti“?

Nevartotinos svetimybės terioti lietuviški pakaitai: 1. naikinti, niokoti, siaubti; 2. prarasti, pamesti, prapuldyti (Kalbos patarimai. Kn. 4: Leksika: 1. Skolinių vartojimas, Vilnius, 2005, p. 111).

raudonai nuspalvinau Valstybinės Lietuvių Kalbos Komisijos nutarimą. Maironis šį žodį naudojo ir jam jis nebuvo svetimybė, o VLKK nusprendė kitaip. Bet kodėl jie taip nusprendė neaiškina. Gal dėl to kad rusai turi терять, потерять. Bet abu rusiški žodžiai reiškia tik pamesti, prarasti, netekti - taip parašyta rusų-lietuvių kalbų žodyne. O lietuviškas žodis terioti turi daugiau reikšmių, t.y. ne tik pamesti, prarasti, netekti, bet ir naikinti, niokoti, siaubti. Paprastai būna taip, kad gimtojoje kalboje žodis naudojamas plačiau, negu toje kur jis yra atėjūnas.

Lietuviško žodžio "terioti" reikšmė "naikinti, niokoti, siaubti" labai tiktų iš jos išvesti terorą ir terorizmą. Tarptautinių Žodžių Žodynas žodį "teroras" aiškina taip: teroras [lot. terror - baimė, siaubas] klasinių ir politinių priešininkų slopinimo politika, palaikoma smurto, prievartos (iki fizinio sunaikinimo) priemonėmis. Silpnai TŽŽ aiškina. Iš veiksmažodžio terioti galima išvesti ir patį lotynų "terorą" ir terorizmą, nes jei ką nors galima išvesti iš veiksmažodžio tai toks aiškinimas yra daug patikimesnis už visus kitus.

Afrikon!

Afrikon:

Ebola coordinator Christos Stylianides and Health Commissioner Vytenis Andriukaitis will visit Sierra Leone, Liberia and Guinea from November 12 to November 16, the European Commission said.

The disease has killed nearly 5,000 people, almost all of them in those three countries.

5 tūkstančiai žmonių!

Pasauly.

Lietuviška ebola Lietuvoj tiek (visiškai oficialia- juk 1500 kasmet) per 3 metus nusineša.

Taigi ... - Afrikon!

2014-11-11

Президент Казахстана предупредил казахов

1.UA 

11 ноября 2014
Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев предупредил казахов о глобальных переменах в геополитике.

Об этом Назарбаев заявил во время неожиданного обращения к народу Казахстана.

Бессменный руководитель республики бывшего СССР, который пришел к власти в 1991 году, заявил, что мир ждут глобальные испытания и призвал казахов готовиться к ним, передают местный информационный портал Фергана.

С чем связаны такие опасения, 74-летний президент не уточнил, сославшись на свой большой опыт и предчувствие.

"Будет меняться архитектура мира. Достойно пройти через этот сложный этап смогут не все государства, этот рубеж перейдут только сильные, сплоченные народы и страны", - заявил президент Казахстана.

Единственным выходом для страны, президент называл усиленную и сплоченную работу над экономикой страны, а также избегание любых конфликтов на этнической почве. Кроме того,  Назарбаев пообещал направлять бюджетные деньги на развитие социальных сфер.

Как сообщали podrobnosti.ua, за последние дни Россия провела самую масштабную со времен Иловайской трагедии подготовку сил боевиков и регулярных частей своей армии.

2.LT
2014.11.11
Kazachstano prezidentas Nursultanas Nazarbajevas lapkričio 11-ąją netikėtai kreipėsi į tautą. Ankstesniais metais tokie pareiškimai buvo daromi tik sausį arba vasarį, praneša argumentua.com.

„Artimiausi metai bus nelengvi mūsų šaliai, todėl aš norėčiau iš anksto, kol dar yra laiko, kreiptis su savo numatymu, ką mes turime įgyvendinti kitais metais. Tam, kad liktų laiko viską apsvarstyti, aš kreipiuosi metų pabaigoje,“ – pareiškė šalies vadovas.
 
„Aš, (remdamasis, – red. past.) savo didele patirtimi nujaučiu, kad artimiausi metai bus globalių išbandymų laikas pasauliui ir mums taip pat. Keisis pasaulio architektūra. Garbingai šį etapą užbaigti pavyks ne visoms valstybėms, šią ribą peržengti pajėgs tik stiprios, darnios tautos ir valstybės,“ – mįslingai kalbėjo Kazachstano lyderis.

3. LT 
2014-11-11
Kazachstano prezidentas Nursultanas Nazarbajevas antradienį paskelbė naują savo šalies ekonominę politiką, kuri pavadinta „Nurly žol“, informuoja agentūra „Novosti-Kazachstan“.

„Šiandieną, atsiliepdamas į iššūkius, kurie yra prieš mus, aš skelbiu naują ekonominę Kazachstano politiką“, - pasakė N.Nazarbajevas metiniame pranešime šalies gyventojams.

„Nurly žol“ taps Kazachstano ekonomikos augimo varikliu artimiausiais metais - krizės metais pasaulio ekonomikai, sakė prezidentas. Anot jo, „Nurly žol“ sukels „multiplikatyvųjį“ efektą kitoms Kazachstano ekonomikos sritims.

Kazachstaną nuo šiol garsins ne Boratas, bet „Nurly žol“.
Čia - „Manheteno rytas"...

4. RU?
АЛМАТЫ, 11 ноя - ИА Новости-Казахстан. Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, выступая во вторник с посланием к народу Казахстана, призвал граждан страны беречь межнациональное согласие.

«Впереди - большая и ответственная работа. Чтобы пройти глобальный экзамен на зрелость, мы должны быть сплоченными. Мы должны крепить доверие между всеми казахстанцами! Быть толерантными друг к другу! Это ключи к будущему Казахстана», - сказал глава государства.

Президент назвал межэтническое согласие «живительным кислородом», который мы не замечаем, когда дышим. «Делаем это автоматически - мы просто живём. Мы должны сами беречь наше единство и межэтническое согласие. Извне, никто и никогда не придет делать это за нас», - добавил президент.

Он также отметил, что казахстанская молодежь растёт в новой, независимой стране. «Нынешнее поколение не видело межэтнических войн и конфликтов, разрухи 90-х годов. И многие воспринимают стабильность и комфортную жизнь в Казахстане как нечто положенное от рождения», - подчеркнул глава государства.

«Ведь что такое стабильность и согласие? Это семейное благополучие, безопасность, крыша над головой. Мир - это радость отцовства и материнства, здоровье родителей и счастье наших детей. Мир - это стабильная работа, зарплата и уверенность в завтрашнем дне. Мир и стабильность - это общенародное достояние, которое нужно каждодневным трудом защищать и укреплять», - заключил он.


5. KZ