2013-01-12

Anglikonų bažnyčia

Anglosaksų Anglijos krikštas prasidėjo apie 600 m. ir jį įtakojo keltų krikščionybė iš šiaurės vakarų ir Romos Katalikų bažnyčia iš pietryčių. Augustinas Kenterberietis, pirmasis Kenterberio vyskupas, savo pareigas pradėjo eiti 597 m., o 601 m. apsikrikštijo pirmasis anglosaksų karalius Etelbertas Kentietis. Paskutinis pagonis jutų karalius Arvaldas iš Vaito salos buvo nužudytas 686 m.

Bede
teigia, kad Kento karalius Atelbertas Kentietis buvo galingiausias VI a. pabaigoje...

Vikingų, ypač danų Didžiosios pagonių armijos, atvykimas smarkiai sukrėtė Anglijos ir Airijos politinį ir visuomeninį gyvenimą.

Vikingų grėsmė įtakojo Albos karalystės susiformavimą, kuri vėliau tapo Škotija.

Англиканство
, представляющее собой одну из ветвей западного христианства, окончательно отделилось от Римско-католической церкви во времена елизаветинского религиозного примирения.

Для некоторых последователей оно являет собой католичество (без признания верховной власти и авторитета папы римского), для других — форму протестантизма, однако без доминантной руководящей фигуры, некоторые считают его самостоятельным течением в христианстве.

24. Buvau
Westminster Abby 2013-01-11 14:58 IP: 84.240.60.213
Nusipirkau "Verger Tour" arba "Zakrastijono Turą", kur po bažnyčią vedžiojo ir pasakojo zakrastijonas. Susirinko vien anglų bobutės ir mes su žmona. Reikėjo visiems prisistatyt iš kur esame. Kai priėjome porą slavų autoriaus dovantų ikonų (jose šventųjų veidai tokio šokoladinio atspalvio), zakrastijonas pasakė kad mes Lietuvoje tikriausiai daug tokių ikonų turime. Pasakiau kad ne taip ir daug, nes mūsų 80proc yra katalikai, likę 20- ortodoksai, protestantai ir nekrikščioniškų religijų atstovai. Tai jam buvo didelis siurprizas. Paskui mes dar persimetėme keletu žodžių. Aš paklausiau kodėl šioje ir kitose bažnyčioje nėra kabinų išpažinčiai atlikti,nes Anglija nėra protestantiška, jų principai katalikiški, tik bažnyčios galva ne Popiežius, o Karalienė. Tai jis pasakė kad išpažinties žmogus turi pasiteirauti kungio ir tas mielai su juo pasikalbės po mišių.

Po
mišių pasikalbės.

išpažintìs
sf. (34b)
1. rš atviras pasipasakojimas.
2. Š, BŽ189 bažn. nuodėmių pasisakymas kunigui: Ėjo biesas išpažinties, bet kunigo gaspadinės pasibaidė (ps.) Sv. Apsiriko velnias, kunigo nepažinęs, – reikės dabar išpažintį atlikti Vlkv. Išklausysiu kaip prie išpažinties V.Kudir. Iž to gana raiškiai regėt reikalą iškratymo priejautos [sąžinės] pirma ižpažinties nusidėjimų SPII48. Ižpažintis jų (nuodėmių) ižtisai DK97.

Bažnyčiai priklausę vergai galutinai išlaisvinti buvo 1833 metais
– praėjus 26 metams po vergovės atšaukimo Britų imperijoje. Paleidusi vergus, bažnyčia gavo vyriausybės kompensaciją dėl „darbo jėgos netekimo“, siekusią 9 tūkst. svarų.

Anglikonų bažnyčia.
Pusė minutės

Baisus dalykas!

Pažįstamos technologijos...

Siūlau peržiūrėti bent pusės minutės trukmės vaizdo įrašo atkarpą, 7:20 - 7:50, ir atkreipti dėmesį į vėliavėles.

Lyg ir tapome „karta be pinigų“...

Kas tapo, o kas ir netapo.

Skerstuvės!

Sukurtos
gerai apmokamos darbo vietos (0:30 - 1:00)!

Kas sukūrė?

Dar viena įdomi pusė minutės: 3:00 - 3:30.

Posūkį darysim.

Posūkį, apie kurį lrytas, kažkodėl, nepasakoja.

Sugrįžus į pirmąją pusę minutės - Lietuvoj keisis ponas?

Investuotojas называется, geradarys.

Tikrai keisis?

Kitas dainuosime dainas?

O laukus susiarsim?

O jei be ponų?

2013-01-11

Kas pastatė?

Jonaviečių šeima, gyvenanti viename iš Žemaitės gatvės daugiabučių, niekada nesuka sau galvos dėl triukšmingų kaimynų. Dar daugiau – žmonės gali muziką leisti visu garsu, triukšmauti, kiek tik geidžia širdis ir nesirūpinti, kad greta gyvenantys žmonės iškvies jiems policiją.

Nes daugiabutyje jie yra tiesiog vieni.


Sovietų reabilitacija

Ne šita gal.

Šią savaitę išgirdau kolegos žodžius, istorinius.

"Man gaila tų studentų, kuriuos kadaise pasiunčiau į tarybinę armiją - dabar jie būtų ... pirmūnai"
Hiperbolė?

Vis tik...

Verta susimąstyti, mums visiems.

2013-01-10

Sovietų antisemitizmas

Nauja užduotis A. Paleckiui - kiršinti lietuvius ir žydus.

E. Zingeris mano, jog sovietinio socializmo ir dabartinės V. Putino politikos šalininkai neturi moralinės teisės skelbtis antisemitizmo priešininkais.

263. Markas Zingeris: Sovietų Sąjungoje antisemitizmas klestėjo 2013-01-10 22:51 IP: 84.15.190.254
Iš Mykolo Zingerio, Emanuelio ir Marko Zingerių tėvo, prisiminimų.

"Didelę įtaką man turėjo visapusiškai paruoštas marksistas Jacovskis E. (Dirba Aukščiausioje LTSR taryboje, prezidiume), kurio namuose aš susipažinau su populiariu anais laikais J. Stalino veikalu „Leninizmo pagrindai“. 1935 m. draugas Šmuilovas mane atsivedė pirmą kartą į revoliucinio jaunimo išvykas. (Šmuilovas žuvo IX forte). Čia, tose išvykose, mes grūdinomės būsimai žūtbūtinei kovai, skaitydami apie Gavrošą ar Paryžiaus Komuną. Apie Karolį Požėlą ir Mickevičių Kapsuką, čia mes dainavom ugningas revoliucines dainas, čia mes skaitėm J. Paleckio knygą „TSRS mano akimis“. Dažnai kuopelės nariai susirinkdavo dabartinėje Požėlos gat. ar Vilniaus gat., kiemą galėčiau reikalui esant atpažinti. Čia mes mokėmės ir konspiracijos taisyklių, čia numatydavom kovinius uždavinius komjaunuoliams. Mums dažnai skaitydavo „tarptautinę padėtį“ žmogus, kurį mes vadindavom „studentu“. Jis buvo labai užkonspiruotas, ir man atrodo, kad jis atvyko iš Tarybų Sąjungos. Atsimenu, kad jis turėjo trumpai nukirptus plaukus ir buvo tuomet 26 metų amžiaus (maždaug). Taip iki šiol jo pavardės nesužinojau. Revoliucinis jaunimas dažnai rinkdavosi pas Jacovskius. Ši šeima buvo žinoma savo revoliucinėm tradicijom. Čia susitikdavo tuomet dar jauni drg. drg. Atamukas (dirba Vilniuj), Zelianskis (Vilniuje), Vaserdamas (Vilniuje), Goldas (Vilniuje), Zeisas (Vilniuje). Čia, pas Jacovskius, mes rasdavom reikalingą mums revoliucinę literatūrą, čia rasdavom tą dvasinį peną, kuris taip mums buvo reikalingas anais tamsios buržuazinės reakcijos laikais."

Daug kas nuo tokių revoliucionierių atvežtos Stalino saulės nukentėjo, netgi baltas meškas pamatė.

Juk žydų kilmės mokslininkai 1957 m. sukūrė pirmąjį kosminį palydovą (Над созданием искусственного спутника Земли, во главе с основоположником практической космонавтики С. П. Королёвым, работали ученые М. В. Келдыш, М. К. Тихонравов, Н. С. Лидоренко, В. И. Лапко, Б. С. Чекунов, А. В. Бухтияров и многие другие), bet žydų jaunuoliams buvo ribojamos galimybės siekti aukštojo mokslo“.

Markas Zingeris
: 1971–1976 m. – KPI, KMI filosofijos dėstytojas, 1976–1987 m. – Lietuvos valstybinio istorijos muziejaus mokslinis sekretorius, 1987–1990 m. – LŽŪA Užsienio ryšių skyriaus viršininkas.

Kokią gi filosofiją dėstė KPI ir KMI brežnevinio išvystyto socializmo ir antisemitizmo laikais?

Kokia Lietuvos valstybė buvo 1976–1987 m.m.?

... išlindo netašytas Lietuvos galas – subjektui, besidengiančiam vėliavos spalvomis, atsidūrus areštinėje už demonstratyvų nacistinį gestą tiesiog į veidą tamsiaodžiams britų stadiono apsaugininkams.

Čia - aptašytas galas.

Nei Lietuvos Respublikos Seimo Užsienio reikalų komiteto pirmininkas Emanuelis Zingeris, nei Lietuvos valstybinio istorijos muziejaus mokslinis sekretorius Markas Zingeris nepasakojo bendrapiliečiams lietuviams, kad iki 1995 metų žemes, dabar dažnai vadinamas Rusijos Federacijos Kaliningrado sritimi, TSRS, o po jos žlugimo Rusijos Federacija, valdė todėl, jog Potsdame įrodė, kad tai - etninės lietuvių žemės.

Keista
.2013-01-09

Kairėjam


Kairėjanti Prancūzija
: ar socialistas revizuos Europą?

O post-sovietai?

Dabar jau rusas G.Depardieu
atsisakė Prancūzijos pilietybės, protestuodamas prieš valdžios sprendimą padidinti mokestį už didesnes nei milijono eurų (3,45 mln. litų) metines pajamas iki 75 procentų.

O kaip kairėjančioj Lietuvoj?

Gautų pajamų suma 826222,63 Lt
Išskaičiuota (sumokėta) pajamų mokesčio suma 12053,00 Lt

Ne milijonas, bet ir procentų tikrai ne 75
.

Gal nė dviejų nėr...

Kas mokat procentus skaičiuot?

Regis, kuo pinigų daugiau, tuo procentas mažesnis.

Tokie "išvirkščiai progresiniai" mokesčiai.

O kas ir kam diržus veržė?

Coração

Cuirassier.

kirasỹrai [vok. Kürassier (vns.) < pranc. cuirassier (vns.)], sunkioji kavalerija, kurios raiteliai dėvėjo kirasas. Kirasa (pranc. cuirasse, iš vid.pranc. curasse, cuirasse, iš lot. coriacea 'odinė; padaryta iš odos', iš lot. corium 'oda' + lot. -acea '-iška; -inė') – šarvas, dengiantis krūtinę iš visų pusių, paprastai sudarytas iš sujungtų antkrūtinio ir antnugario.

Само слово происходит от фр. Cuirie (nesupainiokim), первоначально означавшего кожаный нагрудник, и в свою очередь производного от фр. Cuir Bouilli, то есть вываренная кожа.

Paires de cuiraces.

Linothorax.

Kaip graikai vadino tokias kirasas nėra žinoma. Atrodo, kad jos paplito karų su persais metu.

Vis persai...

Atrodo, kad VII a. pr. m. e. pab. – VI a. pr. m. e. pr. lininės kirasos pakeitė bronzines bei žalvarines „raumenines kirasas“, kaip pigesnis būdas apšarvuoti graikų hoplitus.

ὅπλον + λίτης

ὁπλίτης


cuirass (n.)
"armor for the chest and back," mid-15c., from Middle French cuirasse (15c.), from Late Latin coriacea vestis "garment of leather," from Latin corium "leather, hide" (see corium). Cognate with Italian corazza, Spanish coraza, Portuguese couraça.

Na, žinoma...

Couraça.

Apsaugojo?

Coração.

Thorax

Krūtinė.

Breastplate.

thorax (n.)
"chest," c.1400, from L. thorax, from Gk. thorax (gen. thorakos) "breastplate, chest," of unknown origin.

From Ancient Greek θώραξ (thōraks, “a breastplate, cuirass, corslet”)

Kas tame senovės graikų θώραξ-e?

Une cuirasse (thốrax θώραξ) en métal ou en cuir durci.

Thor.

Jo kūju šitas thốrax θώραξ nukaltas ar nuo jo pykčio saugantis?

thoracic
From Ancient Greek θωρακικός (thorakikos, “suffering in the chest, of the thorax”), from θώραξ (“thorax”).

θωρακικός θησαυρός.

Torah.

Book of Deuteronomy.
Išsigelbėjimas

Neseniai šią idėją parėmė ir Nobelio premijos laureatas, ekonomistas Paulas Krugmanas.

"...Šiuo metu šalies politinė situacija yra tokia idiotiška, kad 1 trilijono dolerių vertės monetos nukalimas skamba kaip protingiausia išeitis“,- savo tinklaraštyje rašė ekonomistas.

Buvęs JAV pinigų kalyklos vadovas Philipas Dhielas taip pat pasisako už 1 trilijono dolerių monetą, rašo businessinsider.com.

Savo atvirame laiške P. Dhielas patvirtino, kad galimybė JAV valdžiai sukurti bet kokio nominalo monetą buvo palikta specialiai.

Be to, jos nukaldinimas neturėtų jokių neigiamų pasekmių (išskyrus nebent kiek susvyravusį JAV įvaizdį užsienyje).

5. Economist, The 2013-01-09 08:49 IP: 84.15.187.41
Nukalkime trilijono litų vertė monetą, ir Lietuva suklestės!

7. Kubilius ne iš kubilų daryklos, o iš ekonomikos vadovėlių rašyklos -> 5 2013-01-09 08:53 IP: 84.15.187.41
Šiukštu, nekalkim!

Verčiau pasiskolinkim skaičių iš kalikų kompiuterio, už palūkanas, ir dirbkim jiems!

Išsigelbėjimas!

2013-01-08

Angelas

Vis dėl šito.

ἄγγελος (genitive ἀγγέλου) m, second declension; (angelos)

1. a messenger
2. one that announces
3. (later) angel, heavenly spirit

Etymology

Uncertain. Probably a loan word, and probably related to ἄγγαρος (angaros, “Persian mounted courier”)

Angaria (from ἄγγαρος, the Greek form of a Babylonian word adopted in Persian for "mounted courier"), a sort of postal system adopted by the Roman imperial government from the ancient Persians...

В Энциклопедическом словаре Брокгауза и Ефрона указано, что греческим словом αγγαρεία означается служба конных курьеров — ангаров. В некоторых других дореволюционных изданиях слово «ангария» возводили к лат. angarius — «верховой вестник».

Согласно Большой советской энциклопедии, лат. angaria и др.-греч. αγγαρεία происходят от пехл. «ангирд» — «конный гонец».

gir̃das sm. (4) Š žinia, gandas, paskala, kalbos: Eina gir̃das, kad ji ruošiasi tekėti Trgn. Toks girdas pasiekė ir mane sp. Kalbamasai girdas šen ir ten randa pritarimo rš. Šito gir̃do toli pasiekta K.Būg. Kai prieš karę išejo į Ameriką, tai ir dabar jokio gir̃do apie jį negauna Lš. Vyrai, paleidę tokį girdą, yra mano pavojingieji kaltintojai rš. Eina girdaĩ, kad jis nori išvažiuot Pns. Girdai žaibo greitumu sklido po miestą rš. Tu mieste buvai, gal kokių girdų̃ girdėjai? Lš. Iš girdų̃ žino Dsn.

Ar išgirdom girdą, kurį angirdas neša?

angìkas, -ė smob, (2) Vl = engikas.

añginas sm. (3b) KBII60
1. įsivaizduojama didelė labai nuodinga gyvatė, žaltys: Žiūri – kad atūžia añginas! Alk. Plikas kaip anginas Vvr. Be angino pažeidimo iš mūsų atėjo kraujo Mž196.
2. prk. nenaudėlis: Tas jūsų piemuo tikras angináitis: nuganė mūsų laukus Grg.
◊ añgino káilis (pūgà) keik. bjaurybė, nenaudėlis: Tu añgino káili, tu! Grg. Eik tu, angino pūga! Kl.

Советская историческая энциклопедия в качестве первого значения для слова «ангария» приводит: «В персидском государстве Ахеменидов царский конный гонец», и этому вторят некоторые современные словари иностранных слов.


… Kai keli tūkstančiai sparnuotųjų husarų 1683 m. atakavo Vieną apsiautusią šimtatūkstantinę turkų osmanų armiją, Vengrijos, Austrijos, Vokietijos ir kitų Europos kariuomenių kariai sustabdė kovos veiksmus, kad galėtų pasigėrėti nuostabiu reginiu.

Kairėje pusėje buvo nuo priešų kardų ar kulkų širdį saugojęs Mergelės Marijos atvaizdas. Lietuvos sparnuotieji husarai ant šarvų vaizduodavo Aušros Vartų Mariją. Dešinėje šarvų pusėje arba ties kirasos viduriu dėdavo riterio (tamplierių) kryžių.

Sparnuotasis husaras nugaroje prie šarvų turėjo sparnus iš erelio, gulbės ar laukinės žąsies plunksnų. Paprotys prie nugaros tvirtinti sparnus atėjo iš Azijos.

Napoleono maršalas Miuratas yra pasakęs: „Husaras, išgyvenęs iki 25 metų, yra mėšlas, o ne husaras“.

2013-01-07

Pasigedo

Daugiakultūriškumo veidą Vilniui sugrąžintų Chanuka.

Negi pernai menoros Vinco Kudirkos aikštėje nepastatė?

Ieškojau, radau štai .

Pastatė.

Tik gal mūsų spauda apie tai nerašė, kažkodėl?

Dabar, stačiatikių Kalėdoms prasidėjus, pasigedo.


Verslo angelas

Šįryt radijas papasakojo apie tai, kad investicinio fondo valdytojai investuoja sykiu su verslo angelu.

Investicinian fondan pinigus nešam mes, tikėdamiesi, kad pragaištingą pinigų mechanizmą lydinti infliacija jų nesuės.

Būsimieji mūsų pensininkai įstatymu (ne šituo) buvo verčiami dalyvauti tokiame žaidime.

Knyga Pakartoto Įstatymo, angelas.

Kas tie verslo angelai?

Nesenai jie atsirado.

Eilės tvarka maždaug šitaip: pradingo Aukso standartas, ėmė kviesti namų šeimininkes investuoti, atsirado zombių ekonomika, neigiamos palūkanos, verslo angelai ir pasaulinė finansų krizė.

Verslo angelai – neformalūs investuotojai, galintys finansuoti įmonės steigimą kaip dalininkai bei tiesiogiai konsultuoti įmonę valdymo klausimais. „Verslo angelai“ – tai dažniausiai pasiturintys žmonės, kurie pasirengę investuoti savo kapitalą į rizikingas veiklas, remdamiesi savo patirtimi bei interesais.

Verslo angelais tampa neformalūs investuotojai, sėkmingi verslininkai arba anksčiau užėmę stambių įmonių vadovų postus ir norintys investuoti savo sukauptą kapitalą ir žinias. Jų motyvacija gali būti labai įvairi.

Taip pat jie taiko mažesnius reikalavimus augimui nei rizikos kapitalo įmonės, tačiau jiems labai svarbu verslininko asmeninės savybės. Neformalūs investuotojai laikosi „tiesioginės kontrolės“ nuostatos, t. y. pasitelkdami patirtį jie seka savo investicijas. Dažniausiai jie tampa įmonės akcininkais.

An angel investor or angel (also known as a business angel or informal investor) is an affluent individual who provides capital for a business start-up, usually in exchange for convertible debt or ownership equity.

An angel investor or angel.

Angel.

Kilmė nežinoma.

Kažkas sumanė vardą - verslo angelas.

Tik nepasakė, kieno siųstas.

Siuntė, vis tik, tie, kas moka pinigus daryt.

Kai verslo angelą anglakalbiai ima vadinti tiesiog angelu, nebe taip atrodo keista, kad ir bažnyčia - pinigų.

2013-01-06

Istorijos pilnatvė

Šįryt "Klasikos" radijas pranešė, kad Lietuva pradeda minėti Žemaičių krikšto 600-metį.

Sužinojau, kad 60 žemaičių atjojo tada, prieš 600 metų, aukščiausion Europos institucijon - Visuotinian bažnyčios susirinkiman Konstance, kur gavo tokią kaip ir demokratinę teisę priimti tikėjimą.

Ligtol buvo netikėliai...

Dar išgirdau cituojant istoriko A.Bumblausko žodžius, jog tik po Žemaičių krikšto Lietuva patyrusi istorijos pilnatvę.

Ir...

Konstanco susirinkimas
– šešioliktasis Visuotinis Bažnyčios susirinkimas, vykęs 1414–1418 m. Konstance (Vokietijoje), švabų, taip taip, žemėj.

Susirinkimą sušaukė
antipopiežius Jonas XXIII imperatoriaus Zigmanto I paliepimu. Iš viso įvyko 45 posėdžiai, kuriuose, be imperatoriaus, dalyvavo 29 kardinolai, 3 patriarchai, 33 arkivyskupai, apie 300 vyskupų, 28 valstybių vadovai ar jų pasiuntiniai. Siekiant išvengti daugumą turėjusių italų nuomonės, buvo sudarytos sąlyginės skirtingų tautų grupės (taip pat ir Lietuvos bei Žemaitijos).

Susirinkimo išvakarėse LDK ir Lenkija nutraukė su Vokiečių ordinu vykusį ginkluotą konfliktą dėl Žemaitijos priklausomybės ir jos christianizacijos bei paprašė Konstanco susirinkimo išspręsti šį klausimą.

Galėjo gal ir be Žalgirio apsieit?

Iš kitos pusės - kokia "christianizacijos pas antipopiežių" vertė?

Susirinkime dalyvavę LDK ir Lenkijos atstovai priklausė vokiečių grupei.

Iš viso į susirinkimą 1415 m. lapkričio 28 d. atvyko 60 krikštą priėmusių Žemaitijos bajorų delegacija.

Panašūs "bajorai" po 525 metų Maskvon Stalino saulės parvežt vyko.

Der volle Name der Baiern lautete ursprünglich keltisch-germanisch baio-warioz. Überliefert ist dieser als Baiwaren, Baioaren, Bajoras, latinisiert Bavarii, Baioarii...

Susirinkimas Žemaitiją paliko politiškai pavaldžią Vokiečių ordinui, tačiau teisę ja krikštyti suteikė Vytautui ir Jogailai. 1417 m. Konstanco susirinkimo sprendimu buvo įsteigta Žemaičių vyskupija.

1415 m. Konstanco susirinkimo sprendimu buvo apkaltintas erezija, pasmerktas ir vėliau ant laužo sudegintas Janas Husas. Kartu su juo sudegintas jo pasekėjas Jeronimas Prahiškis. Jo sudeginimas davė pradžią husitų judėjimui.

Husitai – Jano Huso pasekėjai, Čekijos valstiečių, miestiečių ir smulkiųjų feodalų judėjimo vado jų kovoje prieš vokiečių feodalų ir Romos katalikų bažnyčios viešpatavimą. Husitų judėjimas įgavo itin platų užmojį po to, kai Husas buvo apkaltintas esąs eretikas ir sudegintas ant laužo.

Kas link istorijos pilnatvės...

"Vienaip ar kitaip visa Vakarų istorija yra susijusi su krikščionybe, todėl Žemaitijos krikštas turi europinę reikšmę. Tai yra paskutinis ištisas regionas, kuris buvo pakrikštytas ir tokiu būdu susiformavo Europa. Visa mūsų krašto istorija patyrė pilnatvę tiktai nuo čia", - BNS sakė A.Bumblauskas.