2013-08-10

Etatų falštybė


Niccolò Machiavelli.

État - ne etatas, ne sąlyga - valstybė.

Todėl ir falštybė, kad ygrekai ir etatai.

Net tikėjimas etatinis.

Gogolis, "Mirusios sielos".

Gal yra laisvas tikinčiojo etatas?

Šiaip tai labai patogu: nėra etatų, nėra galimybių.

O kur finansavimas?

Eikit sau!

Vietoj pareigų - etatas; pareigūnais gi, kažkodėl, jėgos, represinių struktūrų tarnautojus vadinam.

Tas, kas mums įsipareigojęs turėtų būt ir ją, pareigą, atlikt turėtų - "sėdi ant etato", pvz., ant mums nežinomos sprecifikos vyr.specialisto ar kokio paslaptoriaus etato; pareigūnais vadinami gi ne pareigą atlieka, o įsakymą vykdo.

Egzistuoja du pagrindiniai požiūriai, koks turėtų būti valstybės vaidmuo:

Etatizmas. Valstybės vaidmuo politiniame gyvenime suabsoliutinamas. Pasak G. Hėgelio: „Valstybė – tikslas savyje“. Variantai: autoritarinis, totalitarinis, demokratinis.

Anarchizmas. Valstybinė organizacija laikoma negerove, krizių priežastimi. Tikslas – visuomenė be viešpatavimo, prievartos struktūros.

Abudu žodžiai svetimi.

Gal ne valstybinė organizacija yra negerovė, krizių priežastis, o etatinė?

Gal ne anarchizmas, o savivalda?

Tingisi...

Afrika LietuvojeŠįryt "Klasikos" radijas pranešė apie naujo Panevėžio vyskupo šventinimus ir sakė, kad Lietuvoje per 3 metus įšventinti net 5 vyskupai iš 15.

Abziri ist ein Titularbistum der römisch-katholischen Kirche.

Es geht zurück auf einen untergegangenen Bischofssitz in der gleichnamigen antiken Stadt, die in der römischen Provinz Africa proconsularis (heute nördliches Tunesien) lag. Der Bischofssitz war der Kirchenprovinz Karthago zugeordnet.

2012 m. rugsėjo mėnesio 27 dieną Šventasis Tėvas Benediktas XVI paskyrė kunigą Kęstutį Kėvalą tituliniu Abziri vyskupu ir Kauno arkivyskupijos augziliaru.

Pavyzdžiui, vyskupui K. Kėvalui skirtas Abziri sostas buvo „laisvas“ 44 metus, nes 1968 metais jį užėmęs Meksikos vyskupas tapo ordinaru ir todėl titulinė vyskupija liko be vyskupo.

O čia kitaip rašo.

Be reikalo šitaip - etatai...

Nebe laisvųjų menininkų laikai.

Pernai Kaune į vyskupus įšventintas kunigas Kęstutis Kėvalas, kuriam Popiežius skyrė dabartiniame Maroke esančio Abziri vyskupo titulą. Įdomu tai, jog visai netoli ir Vilniaus vyskupo augziliaro Arūno Poniškaičio „valdos“. Jis – titulinis Sinos, kelis amžius prieš Kristų garsėjusios Kartaginos vardu, ganytojas.

Pernai per šventimus jauniausiu pasaulyje vyskupu vadinto Genadijaus Lino Vodopjanovo vyskupija – Alžyre. Šiam dvasininkui Šventasis Tėvas skyrė Quizą.

„Pagal Kanonų teisę, kiekvienam konsekruojamam dvasininkui turi būti pavesta vyskupija, todėl vyskupai augziliarai skiriami į vadinamuosius titulinius vyskupų sostus. Tai istorinės vyskupijos, kurių išlikęs tik vardas (titulas). Įkurtos pirmaisiais krikščionybės amžiais jos vėliau nunyko tapusios kitų tikėjimų išpažinėjų teritorija. Daugiausia tokių vyskupijų yra dabartinėje Turkijoje, Artimuosiuose Rytuose ir Šiaurės Afrikoje“, – komentavo Bažnyčios istorikas Paulius Subačius.

Kai tose šalyse nebeliko gyventojų ar įsivyravo islamas, jos tapo titulinėmis vyskupijomis.

Ar titulinis vyskupas įsipareigoja aplankyti jam skirtą vyskupiją?

Net nėra prasmės vykti į daugelį tų vietų, nes kai kur titulinės vyskupijos negyvenamos, dalyje tų valstybių krikščionims toli gražu nepalankios sąlygos“, – sakė Bažnyčios istorikas.

2008 m. sausio 18 d. Kaune, Vytauto Didžiojo universitete, apgynė teologijos daktaro disertaciją tema „The Origins and Ends of the Free Economy as Portrayed in the Encyclical Letter Centesimus Annus“ („Laisvosios ekonomikos šaltiniai ir tikslai pagal encikliką Centesimus Annus“)

Čia tai įdomu.

Afrika.

Britai išėjo, dabar mes su kunigais ateinam!


2013-08-09

Винокур

Этимология
От вино и курить.

Bet vinokurai vyno nerūkė.

Daugelyje šalių, kuriose degtinė yra populiariausia, degtinė vadinama žodžiu, kilusiu iš žodžio degti, deginti: lietuviškai degtinė, latviškai degvīns, suomiškai paloviina, švediškai brännvin, daniškai brændevin, norvegiškai Brennevin (t. y., 'degantis vynas'), baltarusiškai гарэлка (ir lietuviškai arielka), ukrainietiškai горілка.

Rusijoje XVII – XVIII amžiuose taip pat buvo paplitęs degtinės įvardijimas горящее вино ('degantis vynas').

Vynas, vynas!

Винокурение — технологический процесс изготовления крепких спиртных напитков.

Rafinuotas toks procesas.

Propinacijos
teise kontroliuotas.

O kaip po to, kai Riečę Pospolitą germanai, ar kažkas už jų pasislėpęs, pasidalino, buvo?

Винокурение (1903) — журнал, печатался в Старицкой типографии, Тверской губернии два раза в месяц. Издатель — А. Ф. Бухмейер, редактор — А. А. Фукс.

Kokios vinokurų pavardės!

Vinokuras negirtuokliauja:)

Tokį darbą dirbant?

Bet ką čia su debilais...


Ekonomika yra mokslas

Pamanyk - neigiamas balansas...

1. Lietuvos BVP auga! Tuoj atitiksim Mastrichto kriterijus!
2013-08-09 13:51 IP: 84.15.188.168
Užsienio prekybos balansas išliko neigiamas ir labai padidėjo 2005-2006 m. dėl sparčios importo plėtros, kurią skatino vis didėjantis vidaus vartojimas, ir spartėjančios kai kurių pramonės šakų, ypač statybos, naudojančių importuojamus tarpinio vartojimo produktus, plėtros. Užsienio prekybos didžiausias deficitas XXI amžiaus pradžioje buvo prekiaujant su svarbiausiomis partnerėmis – Rusija dėl didėjusio energetikos žaliavų importo, Vokietija dėl didėjusio naudotų automobilių importo, Lenkija, Kinija ir Suomija. Pagal valstybių grupes didžiausias deficitas ilgą laiką buvo prekyboje su NVS, bet 2006 m. jis tapo didžiausias prekyboje su Europos Sąjunga dėl šio deficito didėjimo su Europos Sąjungos prekybos partnerėmis.

Ot duodam!

T.y., imam.

To biš, prasiskolinam.

Ir ką?

BVP auga, tik geriau gyventi dar nenusipelnėm.

Mastrichto kriterijus jau vėl beveik atitinkam, kaip ir prieš dešimt metų.

Nes ekonomika yra mokslas.

Pavyzdžiui, teoriškai yra įmanoma, kad šalis kartu turėtų ir didžiausią pasaulyje BVP, ir didžiausia skurdo lygį.

Cool?

Nedaug kas pamena, kad BVP rodiklis pirmiausia buvo išvystytas kaip įrankis skirtas planuoti gamybos apimtis Antrojo pasaulinio karo metu. Jau daugiau nei prieš 40 metų Robertas F. Kennedy kritikavo bendro produkto skaičiavimą, nes į jį nėra įtraukiami tie aspektai, „kurie padaro gyvenimą vertingu“.

O čia - melas.

Robertas F. Kennedy kritikavo BNP, o ne BVP.

Iki 1991 metų bendrasis nacionalinis produktas buvo pagrindinis rodiklis makroekonominiuose tyrimuose; po to bendrasis vidaus produktas tapo pagrindiniu rodikliu skaičiuojant atsiskaitymus su Jungtine Tautų Organizacija.

O ką daryt, sakant?

John F. Kennedy dar kai ką darė.

Abu broliai Kennedy išmanė ekonomiką.

Ekonomikos išmanymas broliams daug kainavo.

Šaudė Baltarusijoj pasidarbavęs ir krikščionis palestinietis.

Neišmanė ekonomikos...

Skarbiec

Skarabėjus.

×skárbas (l. skarb) sm. (1) Lkv, Krp, Sg, Plv, (3) KBII54; SD1166, CII396, R, N, K, WP111, VlnE186, MP63
1. turtas: Jis tur skárbą nemieruotą susidėjęs, t. y. bagotystą J. Degė budinkai, sudegė ir mano visas skarbas Lš. Jis gyvendamas didelius skárbus susikrovė Krp. Išvažiavo į Ameriką skárbų ieškot Sk. Gyveno jos … iš tėvų skárbo BM86(Brž). Tai bene bus suplėšti skarbaĩ Jrk76. Neužmiršk Tamsta ir toliaus manęs savo skarbaĩs ir gerais žodžiais šelpti LTI424(A.Baran). Gavo nuog jų didį skarbą BBJdt15,8. Nes vaikai netur gimdytojams kraut skarbą, bet gimdytojai vaikams Bt2PvK12,14. | Oi, bitės tai gražus skarbas yra! S.Dauk. | prk.: Tas vyras turėjo skarbus dvasiškus, dėl to gėrybes žemės laikė už mažmožį Tat. ^ Be darbo nebus skárbo Ob. Šimtas darbų neduos skarbų PPr52. Didis skarbas susiedas geras VP12.
2. J, Als pinigai, lobis: O po tuom akmeniu buvęs skarbas pakastas BsMtI34. Kitąsyk, sako, matę skarbą degant LTR(Vlkv). Kiba jam aitvaras skárbus suneša Kt. Amtsrots, tris žakus naujų skarbų̃ pamatydams, vėl atsigavo ir sunkiai dūsauti paliovė K.Donel. Žalnieruko delmone menkas skarbas KlvD10. ║ pinigų pridėtas indas: Tai jau kelintas skarbas, sene? – klausdavo žmoną, užkasdamas savo banką V.Krėv.
3. S.Dauk, LTII129 iždas, lobynas: Mokėjo į skarbą piningus M.Valanč. Ir atvėrę skarbus savo, dovanojo jamui dovanas: auksą, kodylą ir mirą VlnE22. Vyresnybė skarbų priveizdėjimo SD1128. Skarbo ažuveizdėtojas SD1128. Skarbų užvaizdas R303. Jūsų Dievas ir jūsų tėvų Dievas skarbą (iždą) jumus davė jūsų maišuosna BB1Moz43,23.

×skarbčius (l. skarbiec) sm. iždinė: Pajutę trukšmą, oficialistai iš dvaro pabėgo į bažnyčią ir pasislėpė skarbčiuje A.Janul.

oficialìstas, -ė smob. (2) NdŽ kas oficialiai, ceremoningai elgiasi.

Skarbčiaus božnicoj būta.

Saugi vieta ir skarbui, ir oficialistams.


×skarbinyčià sf. (2) K
1. Lex147, Q438, CII399, R303, N, K, Ser iždinė, lobynas: Ale savo skarbinỹčią atrakinęs, nieko nematė ir nerado Jrk26. Atverk skarbinyčią tavą KlM128. | prk.: Tu skarbinyčią visokių bagotysčių brš.
2. sm. KŽ žr. skarbininkas.
3. I.Simon, Prk religinė knygelė, kurioje pateikiami evangelijos skyreliai kiekvienai dienai.

Toj skarbinyčioj šito, vadinas, nerašė.

Kas božnicoj pasikeitė nuo laikų?

Popiežius Pranciškus ketvirtadienį suintensyvino kovą su korupcija Vatikane, sugriežtindamas įstatymą, turintį padėti kovoti su „pinigų plovimu, terorizmo finansavimu ir masinio naikinimo ginklų platinimu“.


Прискорбно
.

O kaip prie skarbo kitaip?

Lun Dun

Kas tas Lun?

Ach, lingė...

Profesionalas!

dun 1  (dn)
tr.v. dunned, dun·ning, duns
To importune (a debtor) for payment: a dunning letter.
n.
1. One that duns.
2. An importunate demand for payment.

dun1
vb duns, dunning, dunned
(Economics, Accounting & Finance / Banking & Finance) (tr) to press or importune (a debtor) for the payment of a debt
n
1. (Business / Professions) a person, esp a hired agent, who importunes another for the payment of a debt
2. (Economics, Accounting & Finance / Banking & Finance) a demand for payment, esp one in writing
[of unknown origin]

dun (v.)
"to insist on payment of debt," 1620s, perhaps related to dunnen "to sound, resound, make a din" (c.1200, dialectal variant of din), or shortened from dunkirk (c.1600) "privateer," a private vessel licensed to attack enemy ships during wartime, from Dunkirk, French port from which they sailed. The oldest theory traces it to a Joe Dun, supposedly a London bailiff famous for catching defaulters. Related: Dunned; dunning. As a noun from 1620s.

din...

Prasiskolino visi jiems, geradariams.

Tai dabar tie geradariai ir rėkia: grąžink, grąžink skolą!

din (n.)
Old English dyne (n.), dynian (v.), from Proto-Germanic *duniz (cf. Old Norse dynr, Danish don, Middle Low German don "noise"), from PIE root *dwen- "to make noise" (cf. Sanskrit dhuni "roaring, a torrent").

Лондан.

Mышалоў шаравата-карычневы.

Rytuose tupi
.

Where are you from?

LANDAN!

Shouldn't that be London?

...kthnxbi.Chamas

Su ponu aišku, o kas tas chamas?

chãmas [↗ Chamas], storžievis, įžūlus, neišauklėtas žmogus.

Ar tik ne šitas, kur apačioj?

Kuris už viską nuolankiai sumoka.

Kokiais
pinigais, įdomu?

Regis, nebe šitais.

Tuo labiau, nebe tais.

Kokiais?

Chamas (Hamas) – biblinis veikėjas, antrasis Nojaus sūnus, jaunesnysis Semo (Šemo) ir vyresnysis Jafeto brolis. Minimas jo nepagarbus elgesys su tėvu; už jį Nojus prakeikė (Pr 9:25-27, tris kartus) būti vergu Kanaaną - vieną iš Chamo sūnų (Pr 10:6), laikomą kanaaniečių protėviu.

Yra linkstama manyti, kad Kanaano pavadinimas kildintinas iš semitiško žodžio knʿ, reiškiančio „žemas“, „įžemintas“.

Ne toks?

O pinigai - ne tokie?


Kas chamas?

O kas ponas?


2013-08-08

Gag Order

gag (v.)
mid-15c., "to choke, strangle," possibly imitative or influenced by Old Norse gaghals "with head thrown back." The sense of "stop a person's mouth" is first attested c.1500. Related: Gagged; gagging.

"with head thrown back" ...

Gal ga(n)gsterių žodis?

2 gánga sf. (1) lazda riestu galu: Kur mokytojas tą gángą neši? Mlt. Petruk, paimk senelio gángą ir eik Dgl.

Gal tokią?

A gag is usually a device designed to prevent speech, often as a restraint device to stop the subject from calling for help. This is usually done by blocking the mouth, partially or completely, or attempting to prevent the tongue, lips, or jaw from moving in the normal patterns of speech.


A gag order (also known as a gagging order or suppression order) is an order, typically a legal order by a court or government, restricting information or comment from being made public, or in some cases, passed onto any unauthorized third party.

Israel

In late 2009 Israel issued a gag order against the Israeli media reporting on facts surrounding the Anat Kamm – Uri Blau affair. The gag order was ultimately subject to widespread criticism and publicity as the details of the case were reported overseas. The scandal centered around leaked documents from the Israeli Defense Force which suggested the military had engaged in extrajudicial killings.

United Kingdom.

In Spring 2011, gagging orders, or "super-injunctions" as they were called, were being referred to almost daily in the United Kingdom after a number of high-profile public figures, including celebrities and politicians, censored the British media from revealing information about their personal lives, such as affairs and dealings with prostitutes.

United States

The trials of Guantanamo Bay suspects have also been subjected to a gag order, which has hindered public scrutiny.

Gag orders can be part of a settlement agreement between two parties. In the state of Pennsylvania in 2011, a gag order was imposed on a family as part of their agreement with the oil and gas drilling company Range Resources Corp. The gag order covered not only the adults in the family, but also the children, then aged seven and ten years old, and prevented them from talking about fracking for the rest of their lives.

Nėr čia ko gagenti, vaikučiai!


Gag Order Bars Two American Children From Talking About Fracking
...

Smulkus ir didelis

Smulkus šriftas:

Rusijoje klientas pergudravo banką, panaudodamas prieš jį jo paties ginklą - pakeisdamas sąlygas smulkiu šriftu. Teismas nustatė, kad beprocentė ir belimitė sutartis, pasirašyta 2008 m., visiškai teisėta.

Didelis šriftas:

Ne Tau, Martynai, Mėlynas Dangus?

Ar mums jau dykai skolina?

World map showing inflation rate by country.

Fisher equation:

The Fisher equation plays a key role in the Fisher hypothesis, which asserts that the real interest rate is unaffected by monetary policy and hence unaffected by the expected inflation rate.

Toji Pasaulio Interest'ų Map'a atsitiktinai susiklostė, aišku?

Մատաղ

Հայ Առաքելական եկեղեցու ավանդույթներից մեկը, որը գալիս է դեռևս հեթանոսական ժամանակներից։ negausiai...

In Armenian Christian tradition, matagh (Armenian: մատաղ mataġ) is a lamb or a rooster slated for sacrifice to God, a ritual which has continued from the pagan past. In many regions of Armenia today, this pagan-Christian synthesis is very much alive in the regular slaughter of chosen animals in front of churches.

Irgi negausiai.

Kaip tas pagoniškas avinėlis seniausion valstybinėn bažnyčion, krikščioniškon, papuolė?

Avinėlio kraujas...

Kokių kraštų pagonys avinėlius aukojo?

Мата́х
(арм. Մատաղ) — обрядовая традиция, существующая в Армянской апостольской церкви. Дословно матах означает «палец соль» — мат (палец) и ах (соль). Главный смысл матаха — дар Богу через сотворение милостыни бедным, пожертвование. Совершается либо в виде благотворительной трапезы, либо просто раздачей мяса пожертвованного животного.

Для совершения матаха необходимы животное, которое должно быть особью мужского пола (ягнёнок, бычок, голубь или петух), и соль. Традиционен и символический матах, когда голубь выпускается в небо.

Armėnų apaštališkai bažnyčiai vadovauja vyskupas, vadinamas katolikosu.

Обряд матаха появился во времена святого Григория Просветителя. Предание Армянской церкви сообщает, что по принятию христианства в Армении в 301 году, перед Церковью стал вопрос об использовании животных, прежде специально выращиваемых для принесения жертв в языческих храмах. Поскольку Жертвой Господа Иисуса Христа были устранены жертвоприношения животных, то святой Григорий Просветитель предложил использовать животных для жертвы милости. Теперь христианин мог сделать жертву не кровью животного, а виде благотворительности, раздав мясо бедным.

Известно так же, что после принятия Арменией христианства, по случаю победы в битве с гуннами царь Трдат со всем своим окружением во главе со св. Григорием Просветителем в церкви св. Иоанна Предтечи в Тароне в благодарность Богу совершил матах, заколов множество животных и раздав их народу.

Таким образом, в Армянской церкви установился обычай, не только частным образом жертвовать животных в пищу нуждающимся, но и устраивать общественные трапезы для народа в дни больших праздников, в связи с освящением церквей, хачкаров и других событий.

Аналогичный матаху обряд существует и в Грузинской православной церкви, которая сегодня относится к числу православных церквей византийской традиции, но до VII века была тесно связанной с ААЦ и обрядово, и догматически, и иерархически.

Сохранился матах и у удин, некогда бывших в церкви Кавказской Алвании, так же исторически связанной с ААЦ. Алванская церковь в XIX веке слилась с ААЦ, а удины, проживающие анклавом в Азербайджане, при сохранении христианской самоидентификации оказались в изоляции от церкви. Сегодня духовное окормление над ними взяла на себя Русская православная церковь, что создало любопытный прецедент - в РПЦ есть верующие, проводящие матах.Konstitucija, 47 straipsnisAIŠKINAMASIS RAŠTAS

Dėl privalomojo referendumo dėl Lietuvos Respublikos konstitucijos 47 str. pakeitimo paskelbimo

Pagal Lietuvos Respublikos Konstitucijos, kurią priėmė Lietuvos piliečiai 1992-10-25 referendume, 47 straipsnį, buvo nustatyta, kad:
Žemė, vidaus vandenys, miškai, parkai nuosavybės teise gali priklausyti tik Lietuvos Respublikos piliečiams ir valstybei.
Atsižvelgiant į Europos Sąjungos Laisvo prekių judėjimo direktyvą, kurioje jokio įpareigojimo dėl privalomo žemės pardavimo užsieniečiams nėra, Lietuva pažadėjo nuo 2004 metų sudaryti galimybę ES piliečiams įsigyti žemę Lietuvoje. Tačiau jau 2003-01-23 Lietuvos Respublikos Seimas balsavo už Konstitucijos 47 straipsnio naują redakciją „Dėl Konstitucijos 47 straipsnio pakeitimo įstatymo įsigaliojimo“ Nr. IX-1305, kuri nustatė, kad:
Žemę, vidaus vandenis ir miškus įsigyti nuosavybėn Lietuvos Respublikoje užsienio subjektai gali pagal Konstitucinį įstatymą, tai yra įteisino užsienio piliečių teisę įsigyti žemę Lietuvoje įstatymo numatytomis sąlygomis.
 Tačiau priėmus šią Konstitucijos pataisą, iš Lietuvos Respublikos Konstitucijos 47 straipsnio Lietuvos valstybės ir Lietuvos piliečių teisė į žemę, miškus, parkus ir vidaus vandenis apskritai buvo pašalinta. Šiuo metu galiojanti Konstitucijos 47 str. redakcija:
Lietuvos Respublikai išimtine nuosavybės teise priklauso: žemės gelmės, taip pat valstybinės reikšmės vidaus vandenys, miškai, parkai, keliai, istorijos, archeologijos ir kultūros objektai.
Lietuvos Respublikai priklauso išimtinės teisės į oro erdvę virš jos teritorijos, jos kontinentinį šelfą bei ekonominę zoną Baltijos jūroje.
Žemės sklypai nuosavybės teise įstatymų nustatyta tvarka ir sąlygomis gali priklausyti užsienio valstybei – jos diplomatinėms ir konsulinėms įstaigoms įkurti.“
Lietuvos piliečių ar Lietuvos valstybės teisės į žemę, vidaus vandenis, miškus ir parkus priešingai, nei užsienio piliečių, nebenumato. Taip pat šiuo metu galiojančioje Lietuvos Konstitucijos 47 str. redakcijoje jokios nuorodos į kokį nors kitą įstatymą, apsprendžiantį Lietuvos piliečių ir Lietuvos valstybės teises į Lietuvos Respublikos žemę, nėra.
Tai reiškia, kad Lietuvos Respublikos Konstitucija vienos iš esminių, pamatinių konstitucinių teisių - teisės į žemę, miškus, parkus ir vandenis Lietuvos piliečiams (ir Valstybei) nebegarantuoja. Toks Lietuvos piliečių ir Valstybės konstitucinių teisių apribojimas yra neteisėtas ir antikonstitucinis, todėl nedelsiant turi būti atstatytas. Kadangi Lietuvos Konstitucija buvo priimta tautos referendumu, kadangi 300000 balsų surinkimas yra labai sudėtingas ir įstatymiškai apribotas 3 mėnesių periodu, privalomasis referendumas gali būti skelbiamas Lietuvos Respublikos Seimo nutarimu, jame išsprendžiant tiek Lietuvos, tiek ir užsienio piliečių klausimus, susijusius su žemės įsigijimo Lietuvoje teise.
 Vengrija 2012 metų gruodžio mėnesį priėmė konstitucijos pataisas, pagal kurias uždraudė parduoti Vengrijos žemę užsienio piliečiams. Kitos valstybės, kaip Danija, Šveicarija ir kt. yra numačiusios griežtus apribojimus dėl žemės ūkio žemės įsigijimo, kaip antai, reikalavimas pragyventi valstybėje 8-10 metų ir dirbti žemę ir kt. Daugelis ES šalių, stodamos į Europos sąjungą, išsiderėjo pakankamai ilgą - iki 20 metų (Lenkija) pereinamąjį laikotarpį, iki galimai susilygins žemės kainos ir įvairių valstybių piliečių perkamoji galia.
 Lietuvos piliečių, išgyvenusių okupacijos sąlygomis daugiau nei 50 metų, ekonominė ir finansinė padėtis per 22 nepriklausomybės metus negali prilygti Europos valstybių gyventojų finansinei padėčiai. Tai patvirtina ir žemės kainos Lietuvoje, kurios iki šiol yra apie 10 kartų mažesnės, nei vakarų Europos valstybėse. Be to, nors Europos valstybėse formaliai teisė pirkti žemę ir egzistuoja, tačiau dėl gyvenimo jose cenzo ir kt. apribojimų, kaip taisyklė, žemės ūkio žemė užsieniečiams neparduodama.
 Lietuvoje, atstačius nepriklausomybę, susikūrė ir rinkos sąlygomis išsilaikė tik stambieji ūkiai, kuriems valstybė sudarė sąlygas gauti ES paramą. Tačiau smulkieji ūkiai skursta, nes neturi lėšų didesniems žemės plotams ir technikai įsigyti. Gyvenantiems kaimo vietovėse ir nedirbantiems žemės kaimo gyventojams išmokama daugiausia pašalpų. Todėl būtina sudaryti sąlygas atsikurti smulkiesiems ir vidutiniams ūkiams, leisti įsigyti žemę dirbantiems žemės ūkio žemę žmonėms - kiekvienam norinčiam ir galinčiam ūkininkauti kaimo gyventojui išgyventi ir išlaikyti iš žemdirbystės savo šeimas, o ne parduoti žemę vidaus ir užsienio spekuliantams. Taip gali ir turi būti išspręstos nedarbo, emigracijos ir apsirūpinimo sveikais maisto produktais problemos, o kaimas apsaugotas nuo išnykimo.
 Kita esminė žemės pardavimą užsieniečiams ribojanti aplinkybė - mažesnės Lietuvos piliečių konkurencinės galimybės dėl žymiai mažesnių, nei ES vidurkis, atlyginimų ir žymiai – iki 10 kartų - mažesnių žemės kainų Lietuvoje. Tol, kol atlyginimai ir pajamos bei žemės kainos Lietuvoje nepasieks Europinių atlyginimų ir kainų, būtina apsaugoti žemę nuo vidaus ir užsienio spekuliantų jos supirkimo spekuliaciniais tikslais. Nesiėmus įstatyminių priemonių Lietuvos valstybės žemėms apsaugoti, didesnė Lietuvos teritorijos žemių dalis ar net ir visa žemė gali atsidurti ne Lietuvos piliečių rankose. Lietuvai, kuri yra žymiai didesnių gyventojų skaičiumi ir teritorija nedraugiškų valstybių apsuptyje, būtina įstatymiškai apsaugoti Lietuvos valstybę nuo bet kokių galimybių tokioms prielaidoms atsirasti ateityje.
 Dėl pasaulyje prognozuojamo ateityje maisto produktų ir geriamojo vandens trūkumo Lietuva turi unikalią galimybę ne tik aprūpinti kokybiškais maisto produktais ir išmaitinti visus Lietuvos žmones, tačiau pagaminti ir pelningai parduoti maisto produktų perteklių užsieniui. Itin perspektyvi pasaulyje yra ekologiškų žemės produktų gamyba. Ekologiški maisto produktai gali tapti mūsų valstybės gerovės ir suklestėjimo šaltiniu. Kadangi žemės ūkio produkcijos gamyba yra viena iš svarbiausių Lietuvos eksporto ir valstybės pajamų sričių, būtina sudaryti sąlygas išlaikyti žemę Lietuvos piliečių rankose ir neparduoti jos užsieniečiams kaip gyvybinio ir strateginio Lietuvos turto. Todėl užsienio piliečiams turi būti sudarytos sąlygos žemę naudoti ir dirbti nuomos teise.
Šiuolaikinė valstybė – tai suvereni žmonių bendrija, kuri yra įsikūrusi tiksliai apibrėžtoje teritorijoje, turi savo įteisintą viešąją valdžią, yra nepriklausoma ir pripažįstama kitų suverenių valstybių. Valstybės teritorija – tai ne tik fizinis žemės plotas, bet ir kriterijus, kuriuo vadovaujantis atskiriame vienos valstybės tautą nuo kitos valstybės tautos. Per amžių amžius dėl žemės vyko karai. Mūsų protėviai, gindami Žemę, išliejo daug kraujo. Tačiau 21-ame amžiuje karą siekiama pakeisti kitomis priemonėmis - darant spaudimą pakeisti įstatymus, kad praradus nuosavybę į žemę, galimai prarasti ir suverenitetą. Grėsmė prarasti suverenitetą mažoms ir neseniai išsivadavusioms iš okupacijos valstybėms kyla ir dėl vakarų valstybių nekontroliuojamos pinigų emisijos, kai nepadengti turtu pinigai atsiduria monopolijų ir nesąžiningų asmenų rankose.
 Lietuvos Žemė yra nacionalinė vertybė, mūsų bendras paveldas ir gyvenimo pagrindas. Žemė - Lietuvos piliečių maitintoja ir pagrindinis pragyvenimo šaltinis. Kartų kartos, gyvenusios Lietuvos teritorijose, gynė ir saugojo Lietuvos Žemę. Lietuvių tauta, nors ir laikinai buvo praradusi laisvę ir nepriklausomybę, dar niekada Žemės savo valia niekam nebuvo perdavusi ar pardavusi. Žemė yra mūsų Motina, ji negali būti paversta į prekę. Lietuvos Konstitucija privalo apsaugoti Žemę nuo vidaus ir užsienio spekuliantų ir Žemę išsaugoti Lietuvos ateities kartoms.
 LR Konstitucija skelbia: Lietuvos valstybę kuria Tauta. Suverenitetas priklauso Tautai ir aukščiausią suverenią galią Tauta vykdo tiesiogiai. Esant tokioms aplinkybėms, yra būtina surengti privalomąjį referendumą, kuriame iš naujo suformuluoti Konstitucijos 47 straipsnį pilna apimtimi, atstatyti neteisėtai pašalintas iš Konstitucijos Lietuvos piliečių teises ir suteikti Lietuvos piliečiams teisę nuspręsti, kam turi priklausyti Lietuvos žemė.
 Parengė: Aldona Birutė Jankevičienė , advokatė


Filioque

Filioque (Ecclesiastical Latin: [filiˈɔkwe]), Latin for "and (from) the Son", is a phrase included in the form of the Niceno-Constantinopolitan Creed (commonly called the Nicene Creed) used in most Western Christian churches since at least the 8th century. It was accepted by the popes only in 1014, and is rejected by the Eastern Orthodox Church. It was not in the Greek text of this Creed, attributed to the Second Ecumenical Council (the First Council of Constantinople), which says that the Holy Spirit proceeds "from the Father", without additions of any kind, such as "and the Son" or "alone":

Καὶ εἰς τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιον, τὸ κύριον, τὸ ζῳοποιόν, τὸ ἐκ τοῦ Πατρὸς ἐκπορευόμενον
(And in the Holy Spirit, the Lord, the giver of life, from the Father proceeding).

The Latin text now in use in the Western Church speaks of the Holy Spirit as proceeding "from the Father and the Son".

Et in Spiritum Sanctum, Dominum, et vivificantem: qui ex Patre Filioque procedit
(And in the Holy Spirit, the Lord, and giver of life, who from the Father and the Son proceeds).

Together with papal primacy, differences over this doctrine have been and remain the primary causes of schism between the Eastern Orthodox and Western churches. The Filioque has been an ongoing source of conflict between the East and West, contributing, in part, to the East-West Schism of 1054 and proving to be an obstacle to attempts to reunify the two sides.

Prieš nepilną tūkstantį metų išsiskyrė.

The Jewish Encyclopedia cites a 12th-century Karaite document as the earliest Jewish literary source to mention the symbol.

Seniausios Toros laikai.
2013-08-07

Kas praardė tõrą?

torà sf. (4) NdŽ, KŽ, LKAI60, Rs, Tt žr. 1 tvora:
1. Toràs aptvėrė, aptvarkė kiemą DūnŽ. Kitą kartą torų̃ didliai daug buvo Brs. Iš vien žabarų nupina tõrą – vadina žabarinė Stl. Pagal tą kelį dratinė torà Grd. Apsitvėrė torà – ne vištos nebeina Trk. Kažin kas praardė tõrą, dabar visos vištos į daržą lenda Slnt. Užkliuvo [važiuodamas] už mieto, tõrą išvertė Rdn. Pri tai tõrai dviratį pristačiau Gršl. Išlipau par tõrą, veizu, ka muno trobalė tebstova Kl. Tõros mirguliuo[ja], tokia karšta Šts. Šį metą nė torų̃ netvėrėv – nėr sveikatos Šv. Išlipu pas tas toràs ir einu Vkš. Ka movė tiesiáu par tõrą Sd. Nekvempkias an torõs LKT55(Vkš). Kiaurai par toràs [vištos] eita – kas par kasimas! Krtn. Ėsti nora – eina torõms ta kiaulė Trk. Jau tas šuo an torõs pasikabinęs loja – bijo tų vilkų Klm. Gėrė gėrė, daba ožius pjauna tõrą apžergęs Erž. Sieko nū torìkės popierį nūkabinti DūnŽ. ^ Išejo kaip katės torõms Kv. Paskaitau kaip girtas tõrą Krp. Vaikščio[ja] kaip iš torų̃ suramstytas (vos gyvas) Vkš. Valgau kaip par tõrą (be apetito) Vkš. Par žemą tõrą visi šunys šoka Klp. Iš numų tik par vartus, o į numus – par torą LTR(Vdk). An savo toros i gaidys garsiau giesta LTR(Vdk). Gaidys par tõrą párleka, ans jau i lesa (kiekvienas naudojasi proga) Pln. Gerai gyvenam – torõms kūrenam; kaip torų̃ nebteksiam, trobas uždegsiam Pln. Vedu gyvensav – torõms kūrensav, torų̃ neteksav – trobales uždegsav End. Po šventos Onos nebdžiūna nė ant torõs Krž. Nebė[ra] doros ne už torõs – tokie laikai Rdn. Be darbo kas par tõrą įmes Krš. Par tõrą išlipęs, ka i beskaudinsi širdį – nėko (po laiko gailėtis neverta) Gršl.
2. Ka duosu torà, tuoj užsičiaupsi! Krtn.
◊ nė̃ (ne) į tõrą, nė̃ (ne) į miẽtą apie niekam tikusį: Pasakė ne į tõrą, ne į miẽtą DūnŽ. Nė į torą, nė į mietą tas tavo darbas Ms. par tõrą išsismaũkti pasidaryti abortą: Sako, ta tavo šogerka par tõrą išsismaũkusi Trk.
toromìs išė̃jo niekais virto, neteko gero vardo: Ta mama išẽjo torõms Trk.

torìnis, -ė adj. (2)
1. žr. 2 tvorinis 1: Nė torìnio drato nebuvo, tik po karų atsirado Krž.
2. kuris kuo nors panašus į torą (tvorą): Torìnis (retai apmestas) divonas Krkl. Šoblarietis, arba torìnis (ilgomis, plonomis kojomis), arklys Šts.

Ar tik ne torių šita tora?

Lietuvių kalbos žodyne kitokios toros nėra.

Kaži, kuri senesnė?

už tvorõs (už torõs, už tõrą) užvèsti kalbant, ginčijantis įveikti, nugalėti: Ans ir kunigą dar gal užvèsti už torõs Šts. Vot ir ùžvedė tavi už tõrą: nebturi ko beatsakyti Skd.

Lietuvoje sekso nėra

Kadais sekso nebuvo SSSR'e.

Kad nebuvo ir nėr Lietuvoje, niekas nešneka, kažkodėl.

Jei ir šneka, tai ne tą.

Homoseksualų Lietuvoj nemėgsta.

Paklauskit gi Lietuvos merginą ir moterį:

- Gal esat hetera?

Įsižeis.

Na, nebent užsienietis klaustų...

O nei moterosekso, nei mergisekso Vakarai, į kuriuos liejas Lietuva, dar neišrado.

O Lietuvoj net žodžio "seksas" nėr.

Tik mandrylos gali paklausti:

- Iš kokios jūs sekcijos?

Šie save mandrai ir vadina - homo, ir į svetimas sekcijas - nelabai...

Reikia

politinio?

pilietinio?

tiesiog - lytinio - sprendimo.

Pietų Vilnius

Vilnius - Šiaurės Jeruzalė.

Jeruzalė - Pietų Vilnius.


Litvakai pritars, manau.

Gal ir ne tik jie.

O vilniečiai?

2013-08-06

Kaip grūdinosi Vilnius

 Kaip grūdinosi plienas?

В романе изображены события эпохи гражданской войны, годы восстановления народного хозяйства и социалистического строительства. В образе Павла Корчагина автор показал прекрасные человеческие качества советской молодёжи, воспитанные в революционной борьбе, преданность делу партии, любовь к Родине, мужество и моральную чистоту.

Kaip grūdinosi Vilnius 2013?

Skolomis, padarytomis ankstesniųjų merų, ne Lordų, vis kapitalizmo  statybose...Laisvasis menininkas

Motiejus Trakiškis (apie 1370 m. Vilnius – 1453 m. gegužės 9 d.) – Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės bažnyčios ir valstybės veikėjas, pirmasis Žemaičių vyskupas.

Pirmasis.

Studijavo Prahoje, 1404 m. gavo bakalauro, 1408 m. – laisvųjų menų magistro laipsnį.

Laisvasis menininkas (be tarnybos)...

Mattiah of Trakai.


Gal tais laikais magistro laipsnis vertesnis buvo?


Laisvieji menai (artes liberales) skirtingai nei praktiškieji menai (Artes mechanicae) Viduramžiais buvo vertinami labiau. Jiems priskiriama:
  1. Gramatika
  2. Retorika
  3. Dialektika
  4. Aritmetika
  5. Geometrija
  6. Muzika
  7. Astronomija
Liberalai ir dabar, beje, labiau vertinami už mechanizatorius...

Gal girdėjot mechanikų partiją?

Mechanikai lai lenda duobėn varžtų sukiot, traktoriun laukų art.
Artes liberales > Artes mechanicae!

Nuo 1397 m. Vilniaus kapitulos kanauninkas. 1417 m. Trakuose konsekruotas Žemaičių vyskupu.

Jo rūpesčiu parengti Vilniaus kapitulos nuostatai, reguliuojantys vyskupo ir kapitulos teises ir pajamų paskirstymą, iš kapitulos narių buvo sudaryta konsistorija (?), 1435 m. įsteigta arkidiakono prelatūra, kovai su husitais įkurta inkvizicinė institucija.

Kaip ir kiti Vilniaus vyskupai buvo Ponų Tarybos narys.

Rūpinosi, kad šventinami kunigai mokėtų lietuviškai.

Vytauto politikos šalininkas, rūpinosi jo karūnavimo reikalais.

 Согласно Яну Длугошу, Матей происходил из ливонских немцев, но Витовт называл его литвином.

Будучи крупнейшим землевладельцем в Великом княжестве Литовском, оставался лоялен как Сигизмунду, так и Казимиру IV

Maskvos propaganda...

Nepripažino 1439 m. Florencijos bažnytinės unijos, Lietuvos ir Rusijos stačiatikių metropolito Izidoriaus; tuo prisidėjo prie Florencijos unijos sužlugdymo Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje

Уже через несколько лет многие присутствовавшие на Соборе епископы и митрополиты стали открыто отрицать своё согласие с Собором или утверждать, что решения Собора были вызваны подкупом и угрозами со стороны латинского духовенства.


Saint Matthias (Hebrew transliteration Mattityahu) (d. 80), according to the Acts of the Apostles, was the apostle chosen by the remaining eleven apostles to replace Judas Iscariot following Judas' betrayal of Jesus and suicide.

2013-08-05

Dvi tautos III

Šiandien po 15 val. "Klasikos" radijo "Santaros" laidoj vedėja Larisa kalbino porą istorijos žinovų.

Magistrų.

Pirmasis istorijos magistras, vedėjos Larisos paklaustas apie nacionalizmo ir rasizmo apraiškas jaunoje Lietuvos valstybėje XX amžiaus pradžioje, pažvelgė Lietuvos priešaušrin ir papasakojo, kad dar Valančius prastai atsiliepęs apie čigonus irgi vengrus, taigi, tų apraiškų būta.

Betgi, galop, 1918-tais apsispręsta kurti bendrą valstybę - lietuvių ir žydų.

Gal kas nežinojot?

Antroji istorijos magistrė papasakojo apie žydą - siuvimo profesorių, vienintelį tokį Kaune ir Lietuvoj, atnešusį vakarietiškas kirpimo beigi siuvimo technologijas ir madas iš Siuvimo Akademijos, kurią jis baigė Europoje, ir mokiusį tų dalykų visokių tautybių būsimuosius siuvimo meistrus.

Bene ir Palangos Juzę bus amato pamokinęs?

- Dabar Laisvės alėjoj vien kavinės, - pasakojo istorikė, - o kadais buvo vien siuvyklos.

Mat, kaimiečiams (litūviams, negi kam) pasirėdyt buvę itin svarbu.

Kavinės dabar ne tik Kauno širdy, bet ir Vilniuj, kur Curvum Castrum, to biš Krivių Miestas, atrastas, o pensininkas jewellerVokietijos Kähler'is jas lanko ir knygą rašo.

Koks pokštininkas!

- Siuvimo profesorius - dabar tai skamba keistai, - sakė LRT "Klasikos" radijo "Santaros" laidoje istorijos magistrė, nepasakiusi, nei kas jai pačiai suteikė šį titulą, nei koks universitetas siuvėjui suteikė profesoriaus vardą, - bet tokia realybė.

Kaip sakė (visai ne siuvimo, o kito mokslo) profesorius, kas galėtų paneigti tikimybę?