2012-07-05

Spiritual Circumcision

The word "circumcision" comes from Latin circumcisio. "Circumcisio" comes from circum (meaning "around") and cædere (meaning "to cut").

Circumcision is controversial; Alanis and Lucidi (2004) even describe neonatal circumcision as "the world's oldest and most controversial operation."

In 2001, Sweden passed a law allowing only persons certified by the National Board of Health to circumcise infants, requiring a medical doctor or an anesthesia nurse to accompany the circumciser and for anaesthetic to be applied beforehand. Jews and Muslims in Sweden objected to the law, and in 2001, the World Jewish Congress stated that it was "the first legal restriction on Jewish religious practice in Europe since the Nazi era."

Should a Christian be circumcised, then? Absolutely - and in fact, if you are uncircumcised you are lost and will suffer eternally. But this circumcision is a spiritual act, performed by the "hands of the Messiah" and received through an act of faith in His love.

Early depictions of circumcision are found in cave paintings and Ancient Egyptian tombs, though some pictures are open to interpretation. Circumcision is often performed for religious reasons. In Judaism, it is considered a commandment from God; in Islam, it is widely practiced and often considered to be sunnah, even though it is not mentioned in the Qur'an. It is also customary among Copts.

Pietuose karšta, vandens nedaug.

The Deuterocanon/Biblical Apocrypha reveal the cultural clash between Jews and Greeks, and between Judaizers and Hellenizers. Greeks valued the foreskin, and when they took part in athletic sports, they did it in the nude. However, they insisted that the glans remained covered, and they did not approve of the Jewish custom of circumcision. The Books of the Maccabees reveal that some Jewish men chose to undergo epispasm, foreskin restoration by stretching the residual skin, so that they could conform to Greek culture and take part in these sports.


The most recent statement by the Roman Catholic Church was that of His Holiness Pope Benedict XVI:

"The Church of Antioch sent Barnabas on a mission with Paul, which became known as the Apostle's first missionary journey . . . Together with Paul, he then went to the so-called Council of Jerusalem where after a profound examination of the question, the Apostles with the Elders decided to discontinue the practice of circumcision so that it was no longer a feature of the Christian identity (cf. Acts 15: 1-35). It was only in this way that, in the end, they officially made possible the Church of the Gentiles, a Church without circumcision; we are children of Abraham simply through faith in Christ."

Is the Pope circumcised?

According to an epistle of Cyprian of Carthage, Circumcision of the flesh was replaced by circumcision of the spirit.

And you are circumcised in him by circumcision that is without hands, in the putting off of the body of sins by the circumcision of The Messiah.

Spiritual Circumcision
.

Spiritual Circumcision.

The Greek Orthodox Church celebrates the Circumcision of Christ on 1 January, while Orthodox churches following the Julian calendar celebrate it on 14 January.


2012-07-04

Charles Sanders Peirce

Šiandien - JAV Nepriklausomybės diena.

Čarlzas Pirsas (Charles Sanders/Santiago Peirce, 1839 m. rugsėjo 10 d. – 1914 m. balandžio 19 d.) – amerikiečių logikas, filosofas, mokslinininkas ir matematikas.

Č. Pirsas laikomas pragmatizmo, mokslo filosofijos, loginės semiotikos pradininku.

Č. Pirsas padarė perversmą moksle, anot jo, mokslas turi būti utilitarus, o sąvokos turi būti verifikuojamos.


Charles Sanders Peirce vardas susiejo du pranešimus, kuriuos dariau 53-joje Lietuvos matematikų draugijos konferencijoje Klaipėdoje šių metų birželio 11 dieną.

Pernai neapsirikau - abiejų pranešimų turinys ir šiemet nebus spausdinamas LMD 53-sios konferencijos darbuose, abudu recenzentų buvo atmesti neaptariant jų teiginių iš esmės; pirmasis buvo pavadintas neišmanėlišku*, antrasis nemoksliniu.

Man taip neatrodo.Tie, kas yra susipažinę su matematine logika, aibių teorija, supras, ką norėjau pasakyti. Posto kriterijų suformulavau taip, kaip jis formuluojamas viešojoje erdvėje.

Tie, kas mokėsi tikimybių teorijos ir matematinės statistikos, suvoks, ką norėjau pasakyti sekančiu pranešimu.

Charles Sanders Peirce, "padaręs perversmą moksle", minimas abiejuose pranešimuose, ir iš esmės.


Teko šiemet patirti, kaip Pirso semiotikos žinovai pirmąjį pranešimą, LMD recenzento pavadintą "neišmanėlišku"*, vadino "neskaitomu tekstu".

Manau, kad todėl.

Manau, kad tai yra blogai.

* Sekančiais (kitais:))), 2013-ais metais tos pačios LMD konferencijos, matyt, jau kitas recenzentas parašė savo recenzijoje, kad "rezultatai yra žinomi", todėl straipsnis neskelbtinas.

2012-07-03

Teismas nenuteisė

Lietuvos Respublikos Konstitucija.

36 straipsnis
Negalima drausti ar trukdyti piliečiams rinktis be ginklo į taikius susirinkimus.
Ši teisė negali būti ribojama kitaip, kaip tik įstatymu ir tik tada, kai reikia apsaugoti valstybės ar visuomenės saugumą, viešąją tvarką, žmonių sveikatą ar dorovę arba kitų asmenų teises ir laisves.

Šį kartą buvo kiek kitaip ir neįprastai. Teisingumą valstybės vardu įgyvendinanti teisėja atsistojimu pagerbė teisiamuosius. Valstybė pagerbė savo piliečius.

Negi?

Nutartis skelbė: nutraukiama administracinė byla prieš Bronių Genzelį, Alvydą Medalinską ir Romualdą Ozolą, nes minėti Lietuvos piliečiai rengdami mitingą kovo 17 dieną elgėsi pagal visus teisės aktų nustatytus reikalavimus.

Teismas rėmėsi Konstitucijos 36-uoju straipsniu.

Todėl nuvilia premjero Andriaus Kubiliaus (buvusio Sąjūdžio atsakingojo sekretoriaus) teiginiai Žinių radijui: "Iš tikrųjų pilietinės visuomenės lyderiai, žmonės, besirūpinantys pilietine visuomene, taip pat turėtų būti suinteresuoti tuo, kad vienas iš pamatinių dalykų pilietinės visuomenės ir valstybės egzistavime - kad teisinė valstybė prasidėtų nuo pačių mažiausių dalykų ir pačių mūsų, tai yra nuo to, kad laikomės taisyklių." Apmaudu, jog buvęs sąjūdininkas pamiršta, kad prisidengiant taisyklėmis galima bet ką paversti nusižengėliu, o teisinei valstybei kurti reikia ne mantros apie jos egzistavimą, o konkrečių politinių ir pilietinių žingsnių.

Kam tie politikai?

Konservatoriai - torių.

Abi to meto Lietuvos partijoskatalikai ir protestantai palaikė Vladislovą.

Anas Vladislovas tai mūsų karalius buvo, taipogi ir Rusijos caru pabuvo.

Judofilija

Žodžio judofilija reikšmės apibrėžimo neradau.

Lietuvių kalbos žodyne šaknį "judo" turi šie žodžiai:

1 judošìnis sm. (2) keik. judošius, bjaurybė: O tu, judošìni, jau įsiėdei tu man į gyvas mėsas! Gs. I, tu, judošìni! Alk.

2 judošìnis, -ė adj. (2) Šts → judošius 1: Šitai judošìnis darbas, tep judošius daro Dglš.

judošỹstė sf. (2) NdŽ išdavystė, niekšybė: Judošystė liks visuomet smerkiama rš.

judõšiškas, -a adj. (1) NdŽ išdavikiškas, niekšiškas: Partijos koviniai lapeliai rodė buržuazinių nacionalistų judošiškus darbus (sov.) sp. Šovė galvon judošiška mintis rš.

judošiuoti, -iuoja, -iavo intr. išduoti savuosius draugus: Vienas yra kelias: nejudošiuoti, savųjų neparduoti Vaižg.

judõšius (l. judasz) scom. (2) Gs
1. žr. judas: Tarp mūsų pačių sukinėjos judošius, ir mes jo darbų nematėm rš.
2. toks keiksmažodis; plg. velnias, kelmas: Judošius ir karvė, kad taip gyliuo[ja] Trk. Dėsli buvo judošius (apie vištą), o nebdeda, išsidėjo Lk. Kas ten buvo avims kurs judošius, kad išsimetė? Šts. Tie seniai, judošiai, visada perdeda! Žem. Kas čia per sustojimas po velnių judošiuose! Vlkv. Naktimis liuobu patį judošių suverpsu (labai daug) Šts. Išlupkite akeles ir parneškite tam judošiui urėdui BsPII31. Judošiau, kur bėgi? JD655. Judošaiti, ar neisi į vidų, jug nušalsi! Skd.

×judoška sf. žr. judošius 2: Kapinelės judoškelės, išmonijot mano dukrelę (iš raudos) Tvr.

judõškailis sm. (1) keik. plg. judošius 2: Ak tu, judõškaili! KlvrŽ. Ak tu, judoškaili, ką tu padarei! Skd.

×judõšnasis, -oji smob. žr. judošius 2: Šeškas judošnasis vištą sudraskė Rt. Ar judõšnasis čia važiuos, kad kelius taisot? Nt.

judošpentis sm. toks keiksmažodis: Judošpenti tu! Skdv

judõšvelnis sm. (1) Varn žr. 1 judošinis.

Iš lenkų judasz.

jùdas sm. (2); rš juda, išdavikas.

Kaip dabar civilizuotieji sakytų, afroamerikietis.

Na va, negi dar vienas...

Lietuvių kalbų žodynas ir judėjų nepažįsta.

Tik žydus.

Judėjas (hebr. yehudi 'žydas') - judaizmą išpažįstantis asmuo. Klaidingai manoma, kad sąvokos žydas ir judėjas reiškia tą patį, nes karaimai irgi yra judėjai (jie irgi išpažįsta judaizmą (žr. karaimų judaizmas)), bet karaimai nėra žydai, tai visiškai kita tauta su kitokiais papročiais ir žodinėmis tradicijomis. Tam tikrą judaizmo formą išpažįsta ir Samariečiai.

Žodis judėjas yra kilęs iš hebr. yehudi 'žydas'. Pavadinimas hebrajiškos (žydiškos) kilmės, nes judaizmas yra prigimtinė žydų religija, o karaimai šią religiją priėmė tik VIII-X a.

Kai kuriose kalbose yra vienas žodis skirtas ir judėjui ir žydui įvardinti, pavyzdžiui, - anglų kalboje žodis jew reiškia ir "judėjas", ir "žydas".

Kiek bebūtų painu, judofobija gąsdinama.

Vadinasi, yra ir judofilija.

Iš kur ji mūsų kraštuose?

960 A Jewish merchant from Spain, Ibrahim Ibn Jaqub (Abraham ben Jakov), travels to Poland and writes the first description of the country. Jewish traders are very active in Central Europe. Mieszko I mints coins with Hebrew letters on them, though some attribute the coins to the times of Mieszko the Old.

1343 Persecuted in Western Europe, the Jews are invited to Poland by King Casimir the Great.

Paskutinysis Piastų.

After massive expulsions of Jews from the Western Europe (England, France, Germany, and Spain - judofobai!!! antisemitai!!!), they found a refuge in the lands of the Polish-Lithuanian Commonwealth. During the Jagiellon Era Poland became the home to Europe's largest Jewish population, as royal edicts warranting Jewish safety and religious freedom from the 13th century contrasted with bouts of persecution in Western Europe, especially following the Black Death of 1348–1349, blamed by some in the West on Jews themselves. Large parts of Poland suffered relatively little from the outbreak, while the Jewish immigration brought valuable manpower and skills to the rising state. The greatest increase in Jewish numbers occurred in the 18th century, when Jews came to make up 7% of the Polish population.

Polish, because senieji prūsai, nuog kurių praprusom kadaise, senovėj gyvenę šiaurės Lenkijoj, o lenkai Lenkijon iš kažkur VI a. atėjo.

O lig tolei - nežinia...

Dar įdomu - Kazimieras Didysis judėjus tik 1343 metais atsikvietė, kai anuos negeri Vakarų Europiečiai (judofobai!!! antisemitai!!!) išvijo, o bet tačiau jau pirmosios lenkiškos monetos, Lenkijos įkūrėjo, Piastų dinastijos pradininko Mieszko I, dar X amžiuj, hebrajiškais rašmenim iškaltos.

Laiko mašina!

1501 King Alexander of Poland readmits Jews to the Grand Duchy of Lithuania.

Readmits, nes buvo išvijęs - antisemitas!!! judofobas!!!

Prasiskolino...

Gal labai nabožnas buvo?

Betgi matai, judėjai sykiu su božnica mūsuosna atėjo, Vatikanas draudė savo avelėms skolinti pinigus už palūkanas, o judėjams mūsų anų laikų valdovai netgi tokias privilegijas suteikdavo.

Na, bet čia sąmokslo teorija; netyčia taip nutiko...

Bet vėliau Aleksandras suprato, kad be gaivinančio žydų kapitalo poveikio (grįsto mūsų godumu) sunkių karų su Maskva bei nuolatinių grobiamųjų Krymo totorių puldinėjimų nualintą LDK ūkį gali ištikti tikra katastrofa

1648 Jewish population of Poland reaches 450,000 or 4,5% of the whole population. In Bohemia Jews number 40,000 and in Moravia 25,000. The worldwide Jewish population is estimated at 750,000.

1750 Jewish population of Poland reaches 750,000 or 8,0% of the whole population. The worldwide Jewish population is estimated at 1,200,000.

Važiuok uždarbio į Lodzę, Varšuvą, Odesą, o išminties – į Vilnių“.

ten ir judofilija.

Šalom!

Abi to meto Lietuvos partijos – katalikai ir protestantai palaikė Vladislovą.

1632 King Ladislaus IV of Poland forbids Anti-Semitic books and printings.

Visiems buvo garantuota visiška tikėjimo laisvė.

Vilniuje buvo atstatyta Perkūno šventykla.

2012-07-02

Mes ir Romos imperija


Sako, sugriovėm kadaise.


Nepatiko.

Aiškaus apibrėžimo sąvoka imperija neturi.

Neturi tai neturi, bet vienos religinės erdvės rėmuose imperija viena tebūdavo.

Империи средневековой Европы — Франкская и Священная Римская — оставались децентрализованными образованиями, чьё единство поддерживалось сакральностью императорской власти.

Regis, nebuvom mes toj imperijoj. Bet jos teiktos karūnos iki šiol ilgimės, kažkodėl.

Lenkai didžiuojasi iš ten pat gautom karūnom:

966 Mieszko I (Piastų dinastijos atstovas ir Lenkijos valstybės įkūrėjas) veda Čekijos princesę Dobravą ir priima krikštą. Kartu krikštą priima ir pagoniška lenkų tauta.

Princesė tai jau ne slaviškas titulas.

997 Šv. Vaitiekus, Prahos vyskupas, vyksta į misiją skleisti krikščionybę prūsų genčiai, įsikūrusiai šiaurinėje Lenkijos dalyje. Šv.Vaitiekus - Gdansko miesto įkūrėjas. Nužudytas misijos vykdymo metu, tapo pirmuoju lenkų šventuoju.

Kai primena.

Šv. Vaitiekaus palaikai, palaidoti Gniezne, tapo kulto objektu. Gniezne po 3 metų po šv. Vaitiekaus mirties įkurta pirmoji arkivyskupija.

1025 Boleslaw Chrobry (Boleslovas Narsusis), remiamas Otono III, Vokietijos karaliaus ir Šventosios Romos imperijos imperatoriaus, karūnuojamas pirmuoju Lenkijos karaliumi.

Narsu.

Draugiškų santykių tarp abiejų valdovų sustiprinimui didelę įtaką padarė 1000 m. organizuotas suvažiavimas Gniezne. Praėjus vieneriems metams po karūnavimo Boleslavas Narsusis mirė.

1038 - 1050 čekų karaliaus kariuomenė, norėdama pagrobti Šv.Vaitiekaus relikvijas, nusiaubia Poznanę ir Gniezną.

Netikėta.

12 metų norėjo pagrobti relikvijas ir siaubė.

Religinis fanatizmas.

Kazimierz Odnowiciel (Kazimieras Atnaujintojas) perkelia karališkąjį sostą į Krokuvą.

Malopolskon.

Romos popiežiai, matyt, labai nesikišo į šiuos karališkus ieškojimus, nes, lyg tyčia, Romos bažnyčia skilo.

Tie čekai...

Ir aplamai.

Slavų gentys dabartinės Lenkijoje teritorijoje įsikūrė VI a.

Faktas.

O prūsų genčiai, įsikūrusiai šiaurinėje Lenkijos dalyje, čekai Kunegsgarbą įkūrė.

Boleslovas Kreivaburnis pasiekia reikšmingą pergalę prieš vokiečius, o Konradas Mazowieckis pakviečia į Lenkiją Kryžiuočių ordiną, kurio pagalba reikalinga pagoniškai prūsų genčiai nugalėti.

Sklandžiai?

His story...

Whose?

Tai vis dėl to - jei norėjom karūnų iš Romos, net ir iš kryžiokų rankų, vadinasi, buvom (beveik) įstoję Šventojon Romos Imperijon, vokiška vadinamon?

Štai ir vietoj Stepono Batoro Romos imperatorių karalium galėjom gaut.

Jei nebuvom toj imperijoj tada, kur esam dabar?

Imperiją sudarė Vokietija, kuri joje dominavo, Čekijos, Austrijos, Lichtenšteino, Slovėnijos, Belgijos ir Liuksemburgo teritorijos, taip pat dalys dabartinės Lenkijos ir Nyderlandų. Kurį laiką imperijai taip pat priklausė Šveicarija, taip pat dalis rytinės Prancūzijos ir šiaurės Italijos.

2012-07-01

Mikli išdaiga


Didžiosios Britanijos bankas „Barclays“ apkaltintas mėginimais manipuliuoti finansinės rinkos LIBOR ir EURIBOR palūkanų normomis. Didžiosios Britanijos ir JAV priežiūros tarnybos paskyrė bankui 290 mln. svarų sterlingų (apie 400 mln. eurų) baudą.

Kokia gėda.

Siūlė brangų šampaną.

Kam jo reikia?

VILIBOR – vidutinės tarpbankinės palūkanų normos, už kurias Lietuvos komerciniai bankai pageidauja (pasirengę) paskolinti lėšų litais kitiems bankams.

Pageidaujat?

Prašom!

1. Manipuliacijos Vilibor 2012-06-29 01:00IP: 80.240.9.72
Google: 12 birželio Trojos arklys

Būsto paskolų palūkanų bazė sudaroma iš trijų, šešių arba dvylikos mėnesių VILIBOR, kurios padidėjo, o VILIBOR tarpbankinės vienos nakties (šiam laikotarpiui bankai vieni iš kitų skolinasi dažniausiai), atvirkščiai, sumažėjo.

Pasidarė toks krokodilas, kurį matom grafike.

Ką jis rijo rijo prarijo/neprarijo?

Ar pagrįstos kartais išsakomos nuomonės, jog komerciniai bankai specialiai didina VILIBOR, kad iš to turėtų naudos?

Ne, tokie samprotavimai nepagrįsti.

Bankininkystei visada yra palankesnė aplinka, kai yra mažesnės palūkanų normos!

„Barclays“, matyt, savo brangiu šampanu bandė sumažinti bankų pageidavimu nustatomą LIBOR ir EURIBOR.

Kad aplinka būtų palankesnė.

Ir gavo baudą, nuo Didžiosios Britanijos ir JAV priežiūros tarnybos.

Lietuvoj tokia tarnyba - bene Lietuvos bankas?

Kuo skiriasi EURIBOR ir VILIBOR?

Paprastai kalbant, euro zonos indeksas EURIBOR rodo palūkanų normas eurais, o VILIBORlitais.

Paskum nutiko būsto ir kitokia krizė ant Lietuvos.

Paprasta ir aišku.

Apie ką čia?

manipuliãcija [pranc. manipulation < lot. manipulus — sauja]: 1. cirko žanras, pagrįstas mikliais rankų judesiais, artisto sugebėjimu suklaidinti žiūrovą; 2. vienos arba abiejų rankų judesys tam tikram uždaviniui atlikti, pvz., radijo siųstuvo darbui valdyti, perduodant radiotelegramas; 3*. mikli išdaiga; machinacija.